DISIPLINA NG DIYOS

Dapat Magdusa ang mga Kristiyano
Higit Pa Tungkol sa Pagdurusa
Mga Pagsubok at Tribulasyon
Marami Pa Tungkol sa Mga Pagsubok at Tribulasyon
Ang Dicipline ng Diyos
Ang Diyos ay Soberanong
Paano Tungkol kay Job?
Karagdagang Tungkol sa Trabaho

1. Dapat tayong magkaroon ng tumpak na kaalaman tungkol sa pagkatao ng Diyos upang ganap nating makatuon sa Kanya. Aw 9:10
2. Ang ating tema ay: Ang Diyos ay mabuti at mahusay na nangangahulugang mabuti.
a. Ngunit, na nagdadala sa amin ng ilang mga maliwanag na pagkakasalungatan.
b. Kumusta naman ang pagkakaiba ng OT at NT God? Kumusta naman si Job? mga pagsubok at pagdurusa? naghihirap?
3. Gumagawa kami ng oras upang malinis ang ilan sa mga bagay na ito. Sinabi namin:
a. Ang Diyos ay hindi nagdadala ng pagdurusa sa ating buhay.
b. Ang mga pagsubok at pagdurusa ay hindi nagmula sa Diyos; nandito sila dahil sa kasalanan at satanas. Mat 13: 19-21; Marcos 4: 15-17; Lucas 8: 12,13; Rev 2:10
4. May pagkalito sa lugar na ito dahil ang mga tao:
a. Batay sa kung ano ang paniniwala nila sa mga cliches na Kristiyano na hindi bibliya - Hindi bibigyan ka ng Diyos ng higit sa kaya mong hubad. I Cor 10:13
b. Dalhin ang mga talata sa labas ng konteksto - Ipinadala ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang linisin ka. I Alaga 1: 7
c. Itugma ang banal na kasulatan sa kanilang karanasan - Nagkaroon ako ng isang bagbag ng kotse; Dinidisiplina ako ng Diyos. Heb 12: 6
d. Huwag magsimula sa nakapako na punto - Jesus. Juan 14: 9; Heb 1: 1-3
5. Sa araling ito, nais nating tingnan ang disiplina ng Diyos.
a. Dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang mga anak, ngunit hindi sa mga wrecks ng kotse, sakit, masamang pag-aasawa, at pagkawala ng trabaho.
b. Dinidisiplina niya tayo sa Kanyang Salita.

1. Sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa, walang isang halimbawa ng pagdidisiplina ni Jesus sa mga tao sa paraang sinasabi nating disiplina ng Diyos: Sa pamamagitan ng paggawa ng sinumang may sakit; sa pamamagitan ng pag-iwan ng sinuman na may sakit; sa pamamagitan ng sanhi / nagpapahintulot sa mga sakuna o car wrecks, atbp.
a. Nang Siya ay nagalit sa pag-uugali ng isang tao, sinabi Niya sa kanila kaagad.
b. Hindi siya nagpadala / pinayagan ang mga taon ng walang katapusang pagdurusa kung saan wala silang ideya kung ano ang mali, ngunit naisip ng Diyos na dapat silang pagpaparusa sa kanila para sa ilang matay na layunin.
2. Dinidisiplina ni Jesus ang mga tao sa Kanyang Salita.
a. Matt 16: 22,23 - Si Pedro na naiimpluwensyahan ni satanas.
b. Marcos 4:40 - Ang mga alagad ay nagpakita ng kaunting pananampalataya.
c. Marcos 10: 17-22 - Ang isang tao ay hindi handang ganap na mangako kay Jesus.
d. Lucas 9: 51-56 - Tinanggihan ng isang buong nayon ang Kanyang mensahe.
e. Lucas 13: 11-17 - Pagkukunwari sa relihiyon
f. Lucas 22: 24-30 - Pakikipagtalo sa mga alagad kung sino ang dapat maging pinakadakila.
g. Juan 8:11 - Isang babaeng nahuli sa gawa ng pangangalunya.
3. Sa Apoc 2,3 Si Hesus ay nagbigay ng mga mensahe sa Kanyang mga simbahan - ilang bagay na Siya ay nasisiyahan, ang ilan ay hindi Niya.
a. 2:4,5;7; 2:14-17; 2:20-23; 3:2,3;6;13; 3:15-18
b. 3:19 Sinabi niya: binabadulan ko at pinarusahan ang mga mahal ko, kaya magsisi ka.
c. Natapos na niya ang pagdidiskubre sa kanila ng Kanyang Salita.
1. Rebuke = pandiwang; magpadisiplina = PAIDEIA = upang sanayin ang isang bata (turuan)
2. Isinalin ang pagpapadis, magturo, matuto, magturo.
4. Ano ang disiplina? Ano ang punto ng disiplina?
a. Ang disiplina ay pagsasanay na nagtutuwid, maghulma, o mga pabango; maaaring kasangkot sa parusa para sa kapakanan ng disiplina.
b. Ang salitang disiplina ay hindi lilitaw sa KJV. Ito ang salitang napaparusahan.
1. Tingnan kung paano ginagamit ang salita: Gawa 7:22; 22: 3; Ef 6: 4; II Tim 2:25; Tito 2:12
2. Dinidisiplina tayo ng Diyos, ngunit, ginagawa Niya ito sa Kanyang Salita. II Tim 3:16
c. Mayroong dalawang elemento na kasangkot sa disiplina; Parehong gumagawa ang Salita ng Diyos.
1. Reproof = ituro ang kasalanan.
2. Pagwawasto = sabihin / ipakita kung paano baguhin ito.

1. Dapat nating basahin sa konteksto; hindi namin maaaring magpataw ng isang labas na kahulugan sa taludtod - Nagkaroon ako ng isang bagbag ng kotse = ang Panginoon ay disiplina sa akin.
2. Ang liham na ito ay isinulat sa mga Kristiyanong Hebreo na nagsasawa sa ilalim ng pag-uusig.
a. Ang ilan ay bumalik sa Hudaismo, tinanggihan si Kristo; ang iba ay isinasaalang-alang ito.
b. Ang buong layunin ng liham ay hikayatin sila, bigyan sila ng babala, bigyan sila ng mga kadahilanan na huwag bumalik kay Hesus.
3. Upang magamit ang talatang ito sa paraang ginagamit ng maraming mga Kristiyano, sasabihin natin na sinasabi sa kanila ng Diyos: Ipinadala ko ang pag-uusig na ito upang disiplinahin ka dahil ikaw ay aking mga anak at mahal kita.
a. si satanas ang pinagmulan ng pag-uusig ayon sa I Thess 3: 1-5 at ang mga talatang binasa namin kanina.
b. Iyon ay magiging isang bahay na nahahati - Ang Diyos ay inuusig ang katawan ni Kristo. Matt 12: 24-26
4. Pansinin ang ilang mga pangunahing punto sa talatang ito.
a. Chasten = PAIDEIA = parehong salitang ginamit sa II Tim 3:16 = pagtuturo, pagsasanay.
b. Ang salitang disiplina ay tinukoy para sa atin sa v5 bilang rebuke = pandiwang.
c. Ang mga Hebreo ay isang liham ng disiplina (pagwawasto at pagtuturo).
1. Maraming beses sa liham na ito, sinabi ng manunulat: makinig sa sinasabi sa iyo ng Diyos - huwag kang lumayo.
2. 13:22 = magdusa (magbata, magtitiis) ng salita ng payong.
3. Exhort = admonish = upang payuhan ang isang kasalanan; upang sawayin
d. Ano ang tungkol sa paghampas sa amin? MASTIGOO = upang mabugbog (lit o fig)
1. Ang Diyos ay dumadaloy (whips us) sa Kanyang Salita. Jer 23:29; I Cor 4:21.
2. Alinman o o isang malaking kamay / latigo ay dapat bumaba mula sa langit).
e. V7 Kung nagtitiis ka (manatili sa ilalim; tiyaga) = may pagpipilian silang tanggapin o tanggihan ang disiplina (walang pagpipilian tungkol sa kanser o mga kotse sa kotse.)
f. Ang konteksto ng salita ay ipinahayag para sa amin sa v9 bilang pagwawasto.
1. Pagwawasto = paggawa o pagtatakda ng tama.
2. Ang layunin ng pagwawasto ay tagubilin - upang sabihin sa iyo kung ano ang ginagawa mong mali upang maayos mong makuha - nagsasangkot ito ng mga salita.
g. Itinutuwid tayo ng Diyos (dinidisiplina tayo para sa layunin ng pagtuturo at pagsasanay kasama ang Kanyang Salita). II Cor 7: 8-10
5. Sa konteksto, ang mga talatang ito (Heb 12: 5-7):
a. Bigyang-diin ang disiplina, correktibong layunin ng liham = manatiling tapat o magdusa ng mga kahihinatnan.
b. Bigyan ang ibang mga Kristiyanong mungkahi ng isa pang mungkahi tungkol sa kung paano upang matiis ang kanilang mga pagsubok. v5; 7
1. Pagtitiis ng kahirapan bilang disiplina. (NIV)
2. Ito ay para sa disiplina na kailangan mong magtiis. (RSV)
c. Disiplina = upang sanayin o paunlarin sa pamamagitan ng pagtuturo at ehersisyo esp. sa pagpipigil sa sarili. (Diksyonaryo)

1. Ang Bibliya ay naglalagay ng ilang mga parameter sa disiplina ng Diyos.
2. Dinidisiplina ng Diyos bilang isang Ama na nagmamahal sa Kanyang anak.
a. Ang v9 ay gumagawa ng isang paghahambing sa mga likas na ama.
1. Anong ama sa mundo ang magdidisiplina sa kanyang mga anak na may cancer?
2. Pinaparusahan ba ng mga ama sa lupa ang kanilang mga anak nang maraming taon nang hindi alam ng mga bata kung bakit?
b. Upang matulungan tayo na maunawaan kung paano nais na tratuhin tayo ng ating Ama sa Langit, ginamit ni Jesus ang halimbawa ng mga ama sa lupa. Mat 7: 9-11
c. Sa v11 itinaas ni Jesus ang tanong: kung alam mo kung paano ituring ang tama sa iyong mga anak, gaano pa kaya ang Diyos na Ama?
3. Ang Word chasten ay ginagamit isang beses na may kaugnayan sa sakit. I Cor 11:32
a. Inabuso ng mga taga-Corinto ang pakikipag-isa - masaganang pagkain, kalasingan, paghati-hati. v 17-22
b. Nawawala nila ang buong punto - pag-alala sa kamatayan ng Panginoon.
c. Sa pamamagitan nito, sila ay nagkasala at nagdala ng paghatol sa kanilang sarili sa anyo ng sakit at kamatayan. v27-30
d. Pinahintulutan ng Diyos ang mga kahihinatnan na iyon upang hindi sila maparusahan sa mundo. v32
4. Pansinin ang mga puntong ito:
a. Ito ay malubhang kasalanan.
b. Bakit sila hahatulan kasama ng mundo? Para sa pagtanggi sa pagkamatay ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon.
c. Ang mga taong ito ay itinutuwid (tagapagturo) sa liham na ito.
1. Ang layunin ay isang agarang pagbabago ng pag-uugali.
2. Ang resulta ng pagbabagong iyon ay magiging pagpapagaling sa kanilang mga katawan.
d. Kung una nilang hinuhusgahan ang kanilang pag-uugali, hindi ito mangyayari.
5. Ang sitwasyong ito ay isang buong maraming naiiba kaysa sa:
a. Mayroon akong cancer; pinaparusahan ako ng Panginoon. Bakit? Hindi ko alam; ayon sa nakikita Niya na akma; para sa Kanyang sariling layunin.
b. Pinarusahan ng Panginoon ang Kanyang mga piniling mga alipin na may karamdaman - ang mga taong ito ay nasa malubhang kasalanan !!
6. Kailangan nating maunawaan na ang pagkastigo (parusa) ay napunta kay Hesus upang hindi ito lumapit sa atin. Isa 53: 5
a. Ang parusahan na Kanyang ipinanganak ay kalusugan para sa atin at sa pamamagitan ng Kanyang pagsabog ay gumaling tayo. (NEB)
b. Dalawa para sa ating kapakanan na Siya ay pinarurusahan, ang mga suntok na nahulog sa kanya ay nagdala sa atin ng kagalingan. (Moffatt)
c. Siya ay pinarusahan upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Pinalo siya kaya't gagaling tayo. (Bagong buhay)
7. Dahil hindi nila napansin ang sakripisyo ni Cristo, ang parusa na iyon ay dumating sa kanila.

1. Kung aalisin natin ang mga talatang ito sa konteksto, nakakakuha tayo ng nakakagambalang balita: si Cristo ay hindi masunurin o perpekto, at ang pagdurusa ay kinakailangan upang gawin siyang ganyan.
2. Ang isa sa mga pangunahing punto ng mga kabanata 2-5 ay si Kristo ang perpektong Mataas na Saserdote na kumakatawan sa atin sa harap ng Ama dahil naiintindihan Niya kung ano ang ating naranasan sapagkat naranasan din niya ito. 2:18
3. Ang Heb 2: 9-18 ay nagsasalita tungkol sa pagkakakilanlan ni Cristo sa ating sangkatauhan.
a. Kinuha niya ang laman at naging isang tao na magdusa at mamatay para sa atin.
b. Dahil Naranasan niya ang buhay sa laman, Siya ang perpektong Tagapagligtas para sa atin. v9
1. Dapat gawing perpekto ang payunir ng kanilang slavation (iyon ay, dapat na magdala ng pagkatao ang karanasan ng tao na kinakailangan para sa isang perpektong kagamitan para sa Kanyang katungkulan bilang Mataas na Pari), sa pamamagitan ng pagdurusa. (Amp)
2. Tama sa Diyos na gawing perpektong Pinuno si Hesus sa pamamagitan ng pagdurusa Niya para sa mga kasalanan ng tao. (Bagong buhay)
c. Perpekto = TELEIOO = upang makumpleto. (2:10; 5: 9)
d. Ang talatang ito ay walang kinalaman sa disiplina ng Diyos sa atin.
4. Sinasabi sa atin ng Heb 5: 8 na natutunan ni Jesus kung ano ang kahulugan ng pagsunod sa Ama kahit na nangangahulugang pagdurusa at malaking gastos.
a. Nalaman niya kung ano ang nararamdaman para sa isang tao, upang matulungan na niya tayo ngayon na gawin ang parehong tamang pagpili sa ating sarili.
b. Hindi siya natutong sumunod, Natutunan niya kung ano ang nais sundin sa parehong paraan na minsan nating kailanganin.
1. Sa gayon, ang Anak kahit na Siya, natutunan niya ang lahat ng pinagdudusahan niya kung paano sumunod. (Moffatt)
2. Nalaman niya mula sa kung ano Siya nagdusa kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod. (Beck)
c. Ang talatang ito ay walang kinalaman din sa ating pangangailangan sa disiplina.

1. Dinidisiplina tayo ng Diyos sa Kanyang Salita.
2. Kung dinidisiplina ka ng Diyos, malalaman mo mismo kung ano ang problema, at maaari mo itong itama.
3. Kung hindi tayo tumugon sa disiplina ng Salita, papayagan tayo ng Diyos na maani ang mga bunga ng ating pag-uugali.
a. Bakit mo sasabihin sa iyong mga anak na huwag tumawid sa kalye? Para sa kanilang kabutihan! Alam mo na maaari silang masaktan!
b. Kung susuway ka sa iyo at masaktan, gagawin mo ba ito?
4. Napakahalaga na maisaayos natin ito upang harapin natin ang buhay na may kumpiyansa - ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti!