ANG PANANAMPALATAYA NG DIYOS

Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga Katotohanan
Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga katotohanan II
Mga Tapat ng Diyos
Paano Gumagana ang Mga Hindi Nakikitang Realidad
Ang Kaharian Ngayon
Dalawang Uri ng Kaalaman
Invisble Realities
Inihayag ang Mysteres

1. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan na mabuhay ang iyong buhay batay sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa amin sa Bibliya. II Cor 5: 7
2. Kung matagumpay kang mamumuhay at lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat mong makuha ang iyong larawan ng katotohanan mula sa Bibliya, ang salita ng Diyos.
a. Mayroong dalawang mga paraan upang mabuhay ng buhay - batay sa iyong nakikita (kahulugan ng impormasyon) o batay sa kung ano ang sinabi ng Diyos (kaalaman sa paghahayag).
b. Ang pananampalataya at paningin ay naiiba sa II Cor 5: 7 dahil ang mga ito ay magkontra. Dapat mong piliin kung alin sa iyong ibabatay ang iyong buhay.
3. Sa huling aralin, nakalista kami ng apat na mahahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa katotohanan (tulad ng isiniwalat sa Bibliya) kung lalakad ka sa pananampalataya.
a. Dalawang katotohanan ang umiiral na magkatabi - ang nakikita at hindi nakikita. Ang hindi nakitang nilikha ang lahat ng nakikita natin, tatagal ang huling nakikita, at mababago ang nakikita natin. II Cor 4:18
b. Ikaw ay isang espiritu na nakatira sa isang pisikal na katawan. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan mayroon ka ngayon ng buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo upang gawin ka kung ano ang nais ng Diyos na ikaw at upang mabuhay ka na nais ng Diyos na mabuhay ka. II Cor 4:16; II Cor 5: 6; I Juan 5: 11,12; I Juan 2: 6
c. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, ikaw ay naging bahagi ng hindi nakikitang lupain kung saan nakatira ang Diyos. Col 1:13;
Luke 17: 20,21
d. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, sa pamamagitan ng pag-iisa sa atin sa buhay kay Jesus, ang Diyos ay gumawa ng buong pagkakaloob para sa atin upang mabuhay ang buhay na ito at ang darating na buhay. Efe 1: 3
4. Sa huling aralin, sinabi namin na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng kaukulang aksyon - mga salita at kilos na nagpapakita ng sinasabi mong pinaniniwalaan mo tungkol sa mga hindi nakikitang katotohanan. Santiago 2: 14-22
5. Sa araling ito, nais nating harapin ang pinakamahalagang susi sa pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ang batayan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. a. Ang buong pamumuhay na ito ng pananampalataya ay nakasalalay sa Diyos, Kanyang integridad (na katotohanan na hindi Siya maaaring magsinungaling) at Kanyang katapatan (ang katotohanang Gagawin Niya ang nais Niyang gawin).
b. Nais naming pag-usapan ang tungkol sa integridad at katapatan ng Diyos at sa Kanyang salita.

1. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa amin, na ipinapakita ang Kanyang sarili sa amin, na naghahayag ng hindi nakikita, hindi nakikita na mga katotohanan sa amin.
a. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus, ay ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng Bibliya.
b. Kung si Jesucristo ay biglang lumitaw sa iyo, sasabihin Niya kung ano ang nasa Aklat na ito. Wala siyang sasabihin na sumasalungat sa Aklat na ito.
c. Ang Aklat na ito ay mas maaasahan kaysa sa mga supernatural na karanasan. Lucas 24: 25-27; II Alagang Hayop 1: 16-21
2. Ang Aklat na ito ay gumagana sa atin at nagtatayo ng buhay at katangian ni Jesus sa atin sa paniniwala natin at kumikilos dito. Heb 4:12; Gawa 20:32; II Cor 3:18; I Thess 2:13
a. Pinakain ng Aklat na ito ang ating panloob na tao, ang ating espiritu, at pinalakas tayo. Mat 4: 4; I Juan 2:14
b. Nagiging katulad tayo ni Cristo sa buhay na ito hanggang sa antas na ito ay namamalagi sa Aklat na ito.
4. Ang Diyos ay gumagana sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita.
a. Ang Diyos ay isang Diyos na may pananampalataya. Gumagamit siya ng mga salita upang gawin ang mga bagay. Heb 11: 3; Gen 1; Matt 8: 1-17
b. Ang salita ng Diyos ay ipinahayag ang Kanyang pananampalataya. Naniniwala siya sa sinabi Niya.
c. Ang sinasabi ng Diyos ay. Kung nakikita mo man ito o nararamdaman, o hindi - kung sinabi ng Diyos na may isang bagay na gayon, ito talaga.
d. Ang sinasabi ng Diyos ay nagiging. Kung ang sinabi ng Diyos ay wala pa, mabuti kasing tapos na ito sa sandaling magsalita Siya - nang labis upang masabi mo ito sa nakaraang panahon. Rom 4:17
1. Diyos… na nagsasalita ng mga walang bagay na [Siya ay nanghula at ipinangako] na para bang mayroon [na] mayroon. (Amp).
2. At nagsasalita ng mga kaganapan sa hinaharap na may mas maraming katiyakan na parang sila ay nakaraan. (Buhay)
4. Ang kumpiyansa na kailangan natin upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga realties, ay nagmula sa salita ng Diyos. Rom 10: 8,17
a. Ang pananampalataya ay nagmula sa salita ng Diyos sapagkat ang Kanyang salita ay nagpapakita sa atin ng Diyos - kung ano Siya katulad, kung ano ang Kanyang ginawa, ginagawa, at gagawin para sa atin (hindi nakikita ang mga katotohanan)
b. Ang lahat ng mga Kristiyano ay may kakayahan sa pananampalataya sapagkat tayo ay mga mananampalataya na may buhay ng Diyos sa atin.
Rom 12: 3; Marcos 11:22
c. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya (hindi nakikitang mga katotohanan) ay nagsisimula sa isang desisyon na paniwalaan ang sinasabi ng Diyos sa kabila ng nakikita o nararamdaman natin. Juan 20:25
d. Lumalaki ang pananampalataya habang kumikilos tayo sa salita ng Diyos = ipinapahayag ang ating kasunduan dito sa pamamagitan ng salita at mga kilos.

1. Heb 11: 1 – Ang tema ng kabanatang ito ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay nabubuhay ng hindi nakikitang mga katotohanan.
2. Habang binabasa natin, nakikita natin na ang mga taong ito ay nakabatay sa kanilang mga aksyon, hindi sa kung ano ang kanilang nakikita at nadarama, ngunit sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa kanila ng salita ng Diyos. v7,8,11,17-19,22,27
3. Natagpuan pa natin na ang susi sa kanilang tagumpay, sa kanilang matibay na pananampalataya, ay ang pag-alam na ang Diyos ay tapat.
a. Heb 11: 11 – Si Sarah ay tumanggap ng lakas upang magkaroon ng isang sanggol kapag siya ay masyadong matanda dahil alam niyang ang Diyos ay, ay tapat.
b. Si Abraham ay buong buo rin na napaniwala sa katapatan ng Diyos. Rom 4:21 - Ganap na nasiyahan at tiniyak na ang Diyos ay makapangyarihang tuparin ang Kanyang salita at gawin ang Kanyang ipinangako. (Amp)
4. Ang susi sa pamumuhay ng mga hindi nakikitang realidad na isiniwalat sa Bibliya ay ang pagkilala na ang Bibliya ay Diyos na nagsasalita sa akin ngayon - Diyos na hindi maaaring magsinungaling, Diyos na tapat.
a. Ang integridad ng Diyos ay nasa likod ng bawat pahayag sa Kanyang Aklat. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kang umasa, umasa, sa Kanyang sinabi kahit na wala kang pisikal na patunay.
b. Ang matapat ay nangangahulugang matatag sa pagsunod sa mga pangako o pagtupad ng mga tungkulin. Ang pagiging matatag ay nangangahulugang hindi napapailalim sa pagbabago.
c. Pinananatili ng Diyos ang kanyang salita, ginagawang mabuti ang Kanyang salita - at ang katangiang iyon ay hindi nagbabago.
5. Sa Bibliya, inihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili na maging matapat. Deut 7: 9; I Cor 1: 9; 10:13; I Thess 5:24; II Thess 3: 3;
Alagang Hayop 4:19
a. I Cor 1: 9 – Ang Diyos ay tapat - maaasahan, mapagkakatiwalaan at [samakatuwid] ay tapat sa Kanyang pangako, at Siya ay maaaring umasa. (Amp)
b. I Cor 10: 13 – Ngunit ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita at sa Kanyang mahabagin [kalikasan] at Siya [ay mapagkakatiwalaan]. (Amp)
6. Hindi siya maaaring magsinungaling, o itatanggi ang Kanyang Sarili. Tito 1: 2; Heb 6:18; II Tim 2:13
a. Kung tayo ay walang pananampalataya (hindi naniniwala at nananatiling tapat sa Kanya) Siya ay nananatiling totoo [tapat sa Kanyang salita at Kanyang matuwid na katangian], sapagkat hindi Niya maitatanggi ang Kanyang Sarili. (Amp)
b. Kung patunayan natin na hindi matapat, nananatili siyang tapat; Hindi Siya maaaring maging hindi totoo sa Kanyang Sarili. (Bruce)
7. Napakahalaga na malaman natin na ang Diyos ay matapat na gawin kung ano ang sinabi Niya sapagkat iyan ang paraan Niya sa ating buhay. Ibinibigay Niya ang Kanyang pangako, Kanyang salita, at kapag ito ay pinaniwalaan, tinutupad Niya ito - naisasakatuparan, ginagawa ito, pinapakita ang hindi nakikita.

1. Rom 1: 20 – Ang mga hindi nakikitang katangian ng Diyos ay malinaw na nakikita sa Kanyang nilikha, kasama na ang Kanyang katapatan na gawin ang Kanyang ipinangako.
a. Gen 8: 22 – Sinabi ng Panginoon na hangga't tumatagal ang mundo, magkakaroon ng oras ng binhi at pag-aani, init at lamig, tag-init at taglamig, araw at gabi.
b. Sinabi ng Diyos ang mga salitang iyon higit sa 5,000 taon na ang nakalilipas, ngunit wala pang isang taon na ang lumipas, wala pang isang araw na natapos kung saan hindi naganap ang pangakong ito.
c. Kami ay may posibilidad na iugnay ang mga naturang bagay sa mga batas ng kalikasan. Ngunit, sino ang nagsalita ng mga batas na umiiral? Sino ang nagtataguyod sa kanila ng salita ng Kaniyang kapangyarihan? Diyos !! Heb 1: 3
d. Sa tuwing sisikat ang araw, sa tuwing magbabago ang mga panahon, pinatototohanan nila ang katapatan ng Diyos na tuparin ang Kanyang salita, upang matupad ang Kanyang salita.
2. Gen 9: 11-17 – Pagkatapos ng malaking baha, sinabi ng Diyos kay Noe na hindi na Niya muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Totoo ba ang Diyos sa pangakong iyon?
a. Ang mga tao ba ay gumawa ng kasamaan mula pa noong panahon ng baha? Panigurado !! Gayunpaman, walang baha, walang malawak na pagkasira mula sa Diyos ang naganap. Ang iyong kasalanan ay hindi nagbabago ng katapatan ng Diyos sa Kanyang salita.
b. Ang bawat bahaghari ay isang pisikal na paalala ng katapatan ng Diyos sa Kanyang salita.
3. Deut 4: 26-31 – Sinabi ng Diyos sa Israel na kung sumamba sila sa mga huwad na diyos sa lupang pangako, papayagan Niya ang kanilang mga kaaway na dalhin sila sa pagkabihag hanggang sa bumalik sila sa Kanya.
a. Jer 31: 35-37 – Habang ang Israel ay malapit nang madala sa pagkabihag para sa pagsamba sa diyus-diyosan, paalalahanan sila ng Diyos na ang parehong katapatan na nagpapanatili ng sikat ng araw sa araw at ng buwan sa gabi ay babalik sa kanila sa lupain.
b. Matapos ang pagkabihag sa Babilonya, ang Israel ay bumalik sa kanilang lupain sa ilalim nina Ezra at Nehemias, na aalisin muli noong 70 AD Ngunit, ipinangako sa kanila ng Diyos na sila ay makakabalik sa lupain na hindi matatanggal. Mangyayari iyon kapag bumalik si Jesus. Amos 9: 14,15
4. II Sam 7: 11-16 – Pinangako ng Diyos kay David na ang kanyang inapo ay uupo sa trono sa Jerusalem magpakailanman. Awt 89: 3,4; 34-37
a. Nang aalisin na ang Israel sa lupain ni Haring Nebucadnezar ng Babilonya, mukhang hindi matutupad ang pangako na iyon kay David.
b. Jer 33: 19-26 – Ngunit, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng propetang si Jeremias na tutuparin Niya ang Kanyang mga pangako. Araw at gabi ay pisikal na patunay nito.
c. Maaari mong sabihin - ang pangako na iyon ay hindi natutupad. Wala pang trono sa Israel ngayon, pabayaan ang isang inapo ni David dito.
1. Pagbalik ni Jesus sa mundo, tutuparin Niya ang pangakong iyon, at, bilang isang inapo ni David, maghahari sa Jerusalem. Matt 1: 1; Pahayag 20: 4; 5:10
2. Hangga't ang araw ay patuloy na lumilitaw ay nalalaman natin na ang Diyos ay tapat, na si Jesus ay babalik, at tutuparin Niya ang Kanyang salita.

1. Isa sa mga bagay na tumulong kay Abraham na mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay alam Niya ang katapatan ng Diyos - Gagawin ng Diyos ang sinabi Niya. Rom 4:21
2. Habang pinag-aaralan natin ang buhay ni Abraham, nakikita natin na ang Diyos ay nakayuko upang ipaalam kay Abraham na Siya ay tapat.
a. Ang Diyos ay nagpahayag ng Kanyang Sarili kay Abraham at paulit-ulit na ibinigay ang Kanyang salita. Gen 12: 1-3;
13:14-17; 15:1-21; 17:1-22; 18:9,10
b. Gen 15: 17,18 – Nang pumayag ang Diyos sa tipan kay Abraham, dumaan lamang Siya sa mga hanay ng mga inalay na hayop na nagpapahiwatig ng isang walang pasubaling pangako sa bahagi ng Diyos at ang katotohanang ang katuparan ng pangako ay nakasalalay sa Kanya lamang.
c. Binago ng Diyos ang pangalan ni Abraham sa Ama ng Maraming Bansa upang patuloy na maisip ni Abraham at maamin ang pangako ng Diyos. Gen 17: 5
d. Hindi lamang ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang anak, isang lupain, isang bansa, at isang Tagapagligtas, isinumpa Niya sa pamamagitan ng Kanyang sarili na gawin ito. Heb 6: 13-18; Gen 12: 1-3; 13: 15,16; 15: 4-7; 22: 16-18
3. Paano ginawa ng Diyos hinggil kay Abraham? Tapat ba Siya sa Kanyang salita?
a. Natupad ng Diyos ang bawat pangako na kinakailangan ni Abraham sa kanyang buhay sa panahon ng kanyang buhay - Isaac, pagkakaloob, lupa, kayamanan. Gen 24: 1,35; 21: 3: 13: 2
b. Si Hesus ay nagmula sa linya ni Abraham tulad ng ipinangako. Gen 12: 3; 17:19; Gal 3:16; Matt 1: 1; Gal 4: 4
c. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na higit sa maraming mga lahi kaysa sa mga bituin at buhangin. Natutupad ang pangakong iyan kahit na nagsasalita tayo. Gen 15: 5; Gal 3:29
d. Kapag si Jesus ay bumalik sa mundo, tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako na ang mga inapo ni Abraham ay maninirahan muli sa lupang pangako - hindi na matatanggal. Gen 13:15; Amos 9: 14,15
4. Iniwan ni Abraham ang mundo maraming siglo na ang nakalilipas at lumakad sa hindi nakikita na kaharian.
a. Hindi siya tumigil sa pagkakaroon o naging hindi gaanong totoo nang namatay ang kanyang katawan.
b. Nasa langit siya kasama ng Panginoon, inaabangan ang araw na siya ay babalik sa mundo kasama si Jesus upang manirahan muli sa pangakong lupain.
c. Sa ngayon, siya ay isang bahagi ng isang dakilang ulap ng mga saksi, mga banal na OT na namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, na inuugat tayo sa ating pananampalataya na lumalakad. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Heb 12: 1

1. Ang Diyos ay napakahusay na nais upang ipakilala sa atin ang Kanyang katapatan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ngayon, dapat nating magamit ang Kanyang salita. Dapat tayong maglaan ng oras upang pag-aralan at pagninilay-nilay ito.
2. Pag-isipan kung paano tayo tumugon sa salita ng isang doktor o isang abugado o isang tagabangko.
a. Hindi namin ito kinukwestyon. Kinukuha namin ito sa halaga ng mukha. Kumikilos kami dito.
b. Ngunit, maaari silang magsinungaling. Maaari silang gumawa ng isang pagkakamali. Maaari silang mabigo sa pagsunod sa kanilang salita.
3. Walang magagawa ang Diyos sa mga bagay na iyon, subalit nagpupumilit kaming maniwala sa Kanyang salita kapag wala tayong pisikal (nakikita) na katibayan. Kailangan nating lumampas sa puntong iyon.
a. Ang sinasabi ng Diyos ay nakikita mo o naramdaman mo o hindi. Kung may sinabi ang Diyos, ganoon.
b. Ang sinasabi ng Diyos ay nagiging. Kung ang sinasabi ng Diyos ay hindi pa umiiral, ito ay kasing ganda ng nagawa kapag nagsasalita Siya, nang labis upang Siya (at ikaw) ay makapagsalita tungkol sa nakaraang panahunan.
4. Sabihin ito sa iyong sarili nang paulit-ulit hanggang sa ang katotohanan nito ay sumisikat sa iyo.
a. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling.
b. Gagawin ng Diyos na mabuti ang Kanyang salita sapagkat Siya ay tapat.
c. Ako ang sinasabi ng Diyos na ako. Mayroon akong kung ano ang sinasabi ng Diyos na mayroon ako. Maaari kong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa ko.
5. Ang araw ay sumikat ngayon. Lumubog ang araw ngayong gabi. Ito ay pisikal, nakikitang patunay ng katapatan ng Diyos na tuparin ang Kanyang salita. Gagawin ng Diyos ang Kanyang salita na mabuti sa aking buhay.
a. Kailangan mong maabot ang isang kahulihan sa Kristiyanismo kung epektibo kang maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya - Pinili kong maniwala sa sinabi ng Diyos anuman ang aking nakikita o nararamdaman, anuman ang aking karanasan o naging.
b. Kung gayon, dapat mong hawakan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan sapagkat siya ay tapat.
c. Heb 10: 23 – Kaya't ating agawin at hawakan nang mahigpit at panatilihin nang walang pag-aalinlangan ang pag-asang ating minahal at inaamin, at ang ating pagkilala dito, sapagkat Siya na nangako ay maaasahan (sigurado) at tapat sa Kanyang salita. (Amp)