KAPANGYARIHAN NG DIOS NG DIYOS

1. Inihayag ng Bibliya na ang mga taon bago ang pagbabalik ng Panginoon ay mapanganib, na may oras ng pagdurusa
hindi katulad ng anumang nakita ng mundo. II Tim 3: 1; Matt 24: 21-22
a. Maraming naniniwala na ang paparating na panganib na ito ay magiging gawain ng isang galit na Diyos na sa wakas ay nagkaroon ng sapat
ng makasalanang sangkatauhan at sinabog ang mundo ng Kanyang poot at paghatol.
b. Nilinaw namin ang mga naunang aralin na ang kalamidad sa mga huling taon ng kasaysayan ng tao
ay hindi nagmula sa Diyos. Ito ang magiging resulta ng pagpili ng tao at kahihinatnan ng mga pagpipilian.
1. Ang mundo ay yayakapin ang isang huwad na Kristo (Antichrist) at ang kanyang mga aksyon at ang mga reaksyon ng sangkatauhan
sa kanya ay magbubunga ng kapighatian sa mga huling taon ng kasaysayan ng tao. (Tingnan ang mga naunang aralin para sa
higit pang mga detalye tungkol dito)
2. Nakakaapekto ito sa iyo at sa akin dahil nagsisimula kaming makita ang pagtaas ng kaguluhan sa mundo tulad ng
mga pangyayari na magbubunga ng panghuling kapighatian na naitatag. (Tingnan ang mga naunang aralin)
2. Ang ideya na ang kalamidad at kaguluhan ng mga huling taon ng kasaysayan ng tao sa kasalukuyang panahon ay hindi
Ang pagpapahayag ng galit ng Diyos ay nagdala ng isang katanungan.
a. Kumusta naman ang mga kilos ng Diyos sa Lumang Tipan kung saan tila Siya ay galit, di-makatwiran, at mapaghiganti at
ay tila nagpapadala ng malupit na mga parusa sa mga tao? Natugunan natin ito sa huling limang aralin.
b. Sinuri namin kung paano nauunawaan ng mga unang mambabasa ang mga ulat sa Lumang Tipan na gumugulo sa atin at
natuklasan na walang kontradiksyon sa pagitan ng Diyos ng Lumang at Bagong Tipan.
3. Sa araling ito magtatayo tayo sa natutunan tungkol sa Lumang Tipan at ibabalik sa
tinatalakay ang pagbabalik ni Jesus, kasama ang kung paano tayo makapaghahanda para sa kaguluhan na hinaharap para sa mundong ito.
1. Kunin muna natin ang kontekstong pangkasaysayan. Tandaan, ang Lumang Tipan ay pangunahing kasaysayan ng Israel (ang
Mga Hudyo), ang pangkat ng mga tao na sa pamamagitan ni Jesus ay dumating sa mundong ito.
a. Matapos mailigtas mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa ilalim ni Moises (1490 BC), sa kalaunan ay pumasok ang Israel
Canaan sa ilalim ng pamumuno ni Joshua. Para sa susunod na halos 400 taon na gumana sila lalo na bilang
isang lipunan ng lipunan. Ngunit noong 1050 BC si Saul ay pinahiran bilang unang hari ng Israel, sinundan ni David (1003
BC) at pagkatapos Solomon (971 BC).
b. Nang mamatay si Solomon (931 BC) ang bansa ay nakaranas ng giyera sibil at nahati sa dalawa. Ang sampung hilaga
ang mga tribo ay nakilala bilang Israel at ang dalawang southern tribo ay kilala bilang Juda. Sa panahon nito
Ang pagsamba sa idolo sa panahon ay isang lumalaking problema sa hilaga at timog.
1. Maaari mong tandaan na bago mismo pumasok ang Israel sa Canaan upang manirahan ay binalaan sila ng Diyos na kung sila
sumamba sa mga diyos ng mga tao sa lupain, ang kanilang mga kaaway ay sasapawan sila at aalisin
sila mula sa lupain. Deut 4: 25-28
2. Mahigit ilang daang taon, ang Diyos ay nagpadala ng maraming mga propeta sa Kanyang mga tao upang tawagan sila pabalik sa Kanya
at upang bigyan ng babala ang nalalapit na pagkawasak kung hindi sila nagsisi. Noong 722 BC ang hilagang kaharian
ay nasobrahan ng Emperyo ng Asiria, at noong 586 BC nasakop ng Babilonya ang timog na kaharian.
A. Si Isaias ay isa sa mga propetang ipinadala ng Diyos sa Kanyang masuwaying bayan. Nagpropesiya siya kay Juda
sa mga huling taon bago ang Israel (ang hilagang kaharian) ay nasobrahan ng Asyano.
B. Sinabi ni Isaias sa Juda na kung hindi sila babalik sa Diyos, bibigyan ng hatol ng Panginoon
sila, una sa pamamagitan ng Asiria, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng Babilonya. Tinukoy ni Isaias ang Asiria bilang ang
tungkod ng galit ng Diyos (Isa 10: 5). Tandaan, kinonekta ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga kaganapang hindi Niya ginawa
magpasimula upang matulungan ang mga kalalakihan na makita na dumating ang kalamidad sapagkat iniwan nila Siya para sa mga huwad na diyos.

TCC — 1101
2
2. Isa 13: 1-5 — Tulad ng marami sa mga propeta, nagbigay si Isaias ng parehong maikli at pangmatagalang hulang hula. Sa
ang talatang ito ay sinimulan niya sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Babilonya ay tuluyang mapapatalsik. (Ang hula na ito ay dumating sa
pumasa nang sakupin ng Persia ang Babilonya halos dalawang daang taon na ang lumipas, noong 539 BC).
a. Tandaan na tinawag ng propeta ang Persia na sandata ng galit ng Panginoon, dinala ng Diyos upang sirain
Babylon (v5). Tandaan, sa wikang Hebrew ay sinabi ng Diyos na gawin ang pinapayagan lamang Niya.
1. Tulad ng madalas na nangyayari sa mga propeta, ang mga hula sa maikling kataga ni Isaias pagkatapos ay dumaloy sa pangmatagalan
propesiya nang banggitin niya ang araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay isang term na ginamit
ng hindi bababa sa walong ng mga propeta upang mag-refer sa tinatawag nating pangalawang pagdating ni Jesus. v6; v9
2. Ang araw ng Panginoon ay isang malawak na paksa, ngunit sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa pagdating ng Panginoon bilang
karapat-dapat na Hari ng lupa, upang makontrol at magdala ng kapwa paghatol at pagpapala.
b. Hindi namin tatalakayin ang buong daanan ngayong gabi (higit pa sa susunod na linggo), ngunit tandaan ang maraming mga puntos
bago ko gawin ang pangunahing punto para sa ngayong gabi.
1. Isaias 13: 10 — Ayon kay Isaias, sa araw ng Panginoon, ang mga bituin ay hindi magbibigay ng ilaw at araw
at madidilim ang buwan. Parehong kinonekta nina Jesus at Pedro ang kaganapang ito sa pangalawa ng Panginoon
darating (Matt 24:29; Gawa 2: 19-20). At sinangguni ito ni Juan sa Pahayag (Pahayag 6:12).
2. Isaias 13: 8 — Iniulat ni Isaias na ang takot ay hahawak sa mga tao ng matinding sakit tulad ng isang babae
manganak. Ginamit ni Jesus ang mismong talinghaga na ito (ang sakit ng pagsilang ng bata) sa pagsagot sa Kanyang alagad
nang tanungin nila Siya kung anong mga palatandaan ang magpapahiwatig na malapit na ang Kanyang pagbabalik (Matt 21: 6-8).
c. Ayon kay Isaias, sa araw ng Panginoon, darating ang Diyos na may poot at mabangis na galit upang wasakin ang
lupain at lahat ng makasalanan dito. Ito ay isang sanggunian ng tunggalian.
1. Isaias 13: 9 — Ang Israel at Juda ay sapilitang tatanggalin ng Asiria at Babilonya at ang kanilang lupain
naiwan na sira dahil sa kanilang hindi nagsisising pagsamba sa diyus-diyosan: gagawin niyang sira ang lupa at
walisin ang mga makasalanan mula rito (ABPS); alisin ang mga makasalanan mula rito (Jerusalem Bible).
2. Isaias 13: 11 — Ngunit sa oras na magdilim ang araw at buwan, magiging buong mundo
apektado. Ang salitang Hebrew na isinalin bilang parusa ay nangangahulugang bisitahin at upang maghanap. Ito ay tumutukoy sa
isang tao na nagbibigay ng pansin sa isang tao, alinman upang gawin silang mabuti o magdala ng parusa.
3. Ang mundo ay nangangahulugang higit na ang mga tao sa mundo sa oras na dumilim ang araw at buwan. Ito
ay tumutukoy sa lahat ng sangkatauhan, na babalik kina Adan at Eba. (higit pa dito sa isang sandali)
3. Ang daanan na ito ay tila isang kumpletong kontradiksyon. Sinasabi ng Bagong Tipan na si Hesus ay dumating upang maghanap at
iligtas ang nawala (Lukas 19:10). Siya ay dumating upang tawagan ang mga makasalanan upang magsisi (Matt 9:13). Namatay siya upang ang mga makasalanan
ay hindi mapahamak ngunit may buhay (Juan 3:16). Paano natin ito magkakasundo? Dapat nating tingnan ang malaking larawan.
a. Ang Makapangyarihang Diyos ay lumikha ng mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo
at ginawa Niya ang mundo na maging tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; atbp.
1. Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay nasira ng kasalanan, nagsisimula sa kasalanan ni Adan sa
ang hardin. Gen 2:17; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; Rom 8:20; atbp.
2. Ang Katubusan (kaligtasan) ay plano ng Diyos na iligtas ang kapwa ang Kanyang pamilya at ang pamilya sa bahay mula sa kasalanan,
katiwalian, at kamatayan sa pamamagitan ni Hesus. Efe 1: 7; Heb 9:12; I Alaga 1: 18-19; atbp.
b. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus upang ang lahat na sumampalataya sa Kanya ay maaaring maging
nabago mula sa mga makasalanan sa naging mga anak na lalaki at babae ng Diyos.
1. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo mula sa lahat ng katiwalian at kamatayan at ibalik ito sa isang fit magpakailanman
tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya. Juan 1: 12-13; Apoc 21: 1-5; atbp.
2. Ang Diyos ay hindi darating sa mundo upang sabog ang isang pangwakas na pangkat ng sangkatauhan para sa kanilang kasamaan. Siya ay
darating upang muling makuha at ibalik ang mundo para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya. Bahagi ng prosesong ito
kasangkot magpakailanman na pinaghiwalay ang masasama sa Kanya at ng Kanyang pamilya.
4. Ang mga unang mambabasa ng Lumang Tipan (ang mga kalalakihan at kababaihan na naging unang tagasunod ni Jesus) ay may alam
na mayroong dalawang pangkat ng mga tao sa mundo - ang mga sa Diyos at ang mga hindi. Sila
nauunawaan na ang mga hindi kalooban ng Diyos sa huli ay aalisin.

TCC — 1101
3
a. Ang Ps 104 ay isang awit tungkol sa kadakilaan ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Nagtatapos ito sa: Hayaan
lahat ng makasalanan ay nawala sa ibabaw ng mundo. Hayaang mawala ang mga masasama magpakailanman. Ako naman —Gagawin ko
purihin ang Panginoon (v35, NLT).
b. Ang Ps 37 ay isang salmo na naghihimok sa mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos at gawin kung ano ang tama sapagkat darating ang a
araw kung kailan ang masasama ay tuluyang aalisin mula sa pakikipag-ugnay sa pamilya ng Diyos at sa tahanan ng pamilya.
Tandaan kung paano ito nagtatapos: Tingnan ang mga matapat at mabuti para sa isang kahanga-hangang hinaharap na nakasalalay sa harap ng mga iyon
na nagmamahal ng kapayapaan. Ngunit ang masasama ay mawawasak. Wala silang kinabukasan. Iniligtas ng Panginoon ang
maka-Diyos; siya ang kanilang kuta sa mga oras ng kaguluhan (v37-39, NLT).
5. Inilahad muli ni Jesus ang ideyang ito noong Siya ay nasa lupa: Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako, ang Anak ng Tao,
ay magpapadala ng aking mga anghel, at aalisin mula sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumawa
kasamaan ... Kung gayon ang makadiyos ay sisikat tulad ng anak sa Kaharian ng kanilang Ama (Matt 13: 40-43, NLT).
a. Si Paul apostol (isang dating Pariseo na nag-aral sa Lumang Tipan at itinuro ni Jesus) ay nagsabi: (Jesus)
ay darating kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, sa apoy na nagniningas, na magdadala ng paghuhukom sa mga hindi nakakakilala sa Diyos
at sa mga tumatanggi sa pagsunod sa Mabuting Balita ng ating Panginoong Jesus. Parurusahan sila ng
walang hanggang pagkawasak, magpakailanman nahiwalay mula sa Panginoon at mula sa kanyang maluwalhating kapangyarihan kapag siya
ay tatanggap ng luwalhati at papuri mula sa kanyang banal na bayan (II Tesa 1: 7-10, NLT).
1. Ang paghuhukom ay nagmula sa isang salita na nangangahulugang magpatupad ng hustisya o isakatuparan ang tama at makatarungan
parusa sa isang krimen. Ang makatarungang parusa sa pagtanggi sa Makapangyarihang Diyos ay ang walang hanggang paghihiwalay
mula sa Kanya, una sa Impiyerno at pagkatapos ay sa ikalawang kamatayan at ang lawa ng apoy. Pahayag 20:15
2. Lahat ng tumanggi sa pahayag ni Jesucristo na ibinigay sa kanilang henerasyon ay parurusahan
walang hanggang pagkawasak o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Ang salitang Griyego ay isinalin ang pagkawasak
(II Tes 1: 9) ay nangangahulugang pumatay, sirain, wasakin. Mayroong pagkawasak na mas malaki (mas masahol pa) kaysa
pisikal na kamatayan - walang hanggang kamatayan o walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos na buhay.
b. Mga Gawa 17: 31 — Ipinangaral ni Pablo na ang Diyos ay nagtakda ng isang araw (tagal ng panahon) kung saan hatulan niya ang mundo
(lahat ng sangkatauhan) sa katuwiran (ayon sa kung ano ang tama) ni Hesus (ang taong binuhay Niyang mula sa
patay). Si Jesus ang pamantayan kung saan hahatulan ang lahat ng tao — kung paano sila tumugon sa
paghahayag ni Hesus na ibinigay sa kanila sa kanilang buhay. (maraming aralin para sa ibang araw)
1. Ang hatol na ito ay magaganap kaugnay sa ikalawang pagparito. Isasangkot dito ang lahat na
nabuhay na ba, hindi lamang ang isang pangkat na nabubuhay sa huli. Ang paghuhusga na ito ay hindi upang matukoy kung
ikaw ay nai-save o hindi. Napagpasyahan iyan sa buhay na ito batay sa iyong pagtugon kay Hesus.
2. Sa huling hatol na ito, haharapin ng Panginoon ang lahat na sa buong kasaysayan ng tao ay tumanggi
Ang kanyang alok ng kaligtasan. Sila ay ilalabas mula sa Impiyerno upang tumayo sa harap ng Hukom at ito ay magiging
ipinakita kung bakit tama at makatarungang habambuhay na ihiwalay sila mula sa Kanya. Pahayag 20: 11-15
3. Ang mga sa buong kasaysayan ng tao ay naniniwala sa Panginoon ay gantimpalaan ng isang pagbabalik sa
ang mundong ito matapos itong mabago upang manirahan kasama ng Diyos na kanilang Ama magpakailanman sa tahanan na nilikha Niya para sa atin.
Apoc 11:18; Pahayag 21: 1-5
c. Isa sa mga layunin ng araw ng Panginoon (ang pangalawang pagparito) ay upang tuluyang alisin ang lahat ng mga makasalanan mula sa
Ang nilikha ng Diyos upang ang buhay sa mundo ay magiging kung ano ang laging inilaan ng Diyos. Ang propetang si Daniel
isinulat ito kaugnay sa darating na araw ng Panginoon: Ang (bayan ng Diyos) ay maningning na kasingning ng
kalangitan, at yaong mga ginagawang matuwid ang marami ay sisikat tulad ng mga bituin magpakailanman (Dan 12: 3, NLT).

1. Ang plano ng pagtubos ng Diyos ay hindi tungkol sa pagwasak sa mga makasalanan, ngunit pagbabago sa kanila. Tandaan ang malaki
larawan — Gusto ng Diyos ng mga anak na lalaki at babae. Sa sandaling nagkasala sina Adan at Eba, nagsimulang ilantad ng Diyos ang Kanya

TCC — 1101
4
planong iligtas ang mga kalalakihan at kababaihan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus at pagkatapos ay ibahin ang mga ito sa mga anak na lalaki.
a. Ang Panginoon ay nagbuhos ng dugo ng isang inosenteng hayop at tinakpan sina Adan at Eba (Gen 3:21). Nang Siya
iniligtas ang Israel mula sa pagkaalipin ng Ehipto naligtas sila mula sa pagkawasak sa pamamagitan ng dugo ng a
kapalit, isang walang bahid na kordero (Ex 13: 21-23). Binigyan niya sila ng isang sistema ng pagsasakripisyo ng hayop upang masakop
ang kanilang kasalanan at bigyan sila ng access sa Kanya tulad ng paglarawan nito sa darating na Manunubos (Levitico 16).
b. Nang sinimulan ni Juan Bautista ang kanyang ministeryo at nakilala si Hesus tinukoy Niya siya bilang Kordero na
Inaalis ang kasalanan ng sanlibutan (Juan 1:29), ang nagliligtas mula sa poot na darating (Matt 3: 7).
Pamilyar itong koleksyon ng imahe sa mga pamilyar sa Lumang Tipan. Ganito nila narinig kung ano
Gagawin ng Diyos sa mga makasalanan. Magbibigay ang Diyos ng isang daan palabas sa kasalanan.
2. Ang poot ng Diyos ay hindi isang emosyonal na pagsabog sa kasalanan (bagaman Siya ay labis na nasaktan dito). Ang galit ay Kanya
hudisyal na tugon. Upang maging totoo sa Kanyang banal na likas na katangian, dapat magsagawa ang Diyos ng hustisya at parusahan ang kasalanan.
a. Ang Diyos, na hinimok ng pag-ibig, ay gumawa ng isang plano upang maging totoo sa Kanyang katuwiran at hustisya. Kukunin niya
galit na nararapat sa atin para sa ating kasalanan sa sarili Niya. Ang parusa na nararapat sa atin para sa ating kasalanan ay napunta kay Hesus sa Krus.
Para sa lahat na kinikilala si Hesus, wala nang galit na nararapat sa atin. I Mga Taga 1:10; I Tes 5: 9
b. Rom 5: 8-9 — Ipinakita o binigyan ng Diyos ang katibayan ng Kanyang pagmamahal sa atin na habang tayo ay makasalanan pa,
Si Jesus ay namatay para sa atin. Sa paggawa nito, Iniligtas Niya tayo mula sa darating na poot.
1. Ang mga naniniwala kay Jesus ay hindi lamang nailigtas mula sa darating na poot, natatanggap nila ang sa Diyos
buhay at Espiritu at maging literal na mga anak na lalaki at babae ng Diyos kapag kinilala Siya.
2. Juan 1: 12-13 — Ngunit sa lahat ng naniwala sa kanya at tinanggap siya (Jesus) binigyan niya ng karapatang
maging mga anak (anak) ng Diyos. Nabuhay silang muli! Hindi ito isang pisikal na kapanganakan na resulta mula sa
pagnanasa o plano ng tao — ang muling pagsilang na ito ay nagmula sa Diyos (NLT).
3. Ang bagong pagsilang na ito ay ang simula ng isang proseso na sa huli ay magbabago ng bawat bahagi ng atin
pagiging at gawin tayong tulad ni Cristo sa lahat ng iniisip, motibo, at kilos (naayon sa amin
imahe ni Kristo, Rom 8:29). (Maraming mga aralin para sa ibang araw)
4. Rom 5: 10 — Sapagkat kung habang tayo ay mga kaaway ay tayo ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kaniyang
anak, ito ay higit na tiyak [ngayon], ngayong tayo ay nagkasundo, na tayo ay maliligtas [araw-araw
iniligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan] sa pamamagitan ng Kanyang [muling pagkabuhay] na buhay (Amp).
c. Mayroong dalawang paraan upang alisin ang mga makasalanan o wakasan ang kasalanan sa mundo - alisin sila o magbago
sila mula sa mga makasalanan hanggang sa mga anak na lalaki.
1. I Tim 1: 12-16 — Binanggit ni Paul ang kanyang sarili bilang isang pattern o isang halimbawa ng kung ano ang nais gawin ng Diyos
mga makasalanan: Si Cristo Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan — at ako ang pinakamasama sa kanilang lahat.
Ngunit iyon ang dahilan kung bakit kaawaan ng Diyos, upang magamit ako ni Cristo Jesus bilang pangunahing halimbawa ng
ang kanyang labis na pasensya sa kahit na ang pinakamasamang makasalanan (v15-16, NLT).
2. May kamalayan si Paul sa nakakatakot na bagay sa Lumang Tipan. Hindi ito natakot sa kanya dahil naintindihan niya ito
sa mga tuntunin ng malaking larawan. Nakita niya ang mga nakapagligtas na layunin ng Diyos sa Lumang Tipan — Diyos
paglalahad ng Kanyang plano na tubusin ang lahat na pipiliing lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.

 1. Tandaan na mayroong dalawang pangkat: ang mga sa Diyos at ang hindi. Ang mga nagmamay-ari
  Ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo ay haharap sa darating na tagal ng panahon bilang mga anak na lalaki ng Diyos.
 2. Sapagkat tayo ay ipinanganak ng Diyos: Maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa para sa araw ng paghuhukom — na may kasiguruhan at
  katapangan upang harapin Siya - sapagkat kung ano Siya, ganoon din tayo sa mundong ito (I Juan 4:17, Amp).
 3. Habang lumalaki ang gulo sa ating mundo at oras na dumidilim, ang kapayapaan at pag-asa ay nagmumula sa pag-alam na ang
  Ang kaguluhan ay hindi mula sa Diyos, na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo ikaw ay Kanyang anak na lalaki at anak na babae at kabilang sa Kanya, at
  na malalampasan ka niya hanggang sa mailabas ka Niya.