TANGGAL NG KALOY NG DIYOS ANG CURSE

1. Sa nakaraang dalawang linggo tinalakay namin ang pangwakas na pagyanig na magaganap sa pagbalik ni Jesus (Joel
3: 15-16; Haggeo 2: 6-7; Matt 24:29; Heb 12: 26-29). Ang term na pangwakas na pagyanig ay pangunahing tumutukoy sa mga pagbabago
sa mundo mismo na may kaugnayan sa ikalawang pagparito ni Jesus.
a. Tandaan, nilikha ng Makapangyarihang Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Cristo, at ginawa Niya ang mundong ito upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya. Efe 1: 4-5; Isa 45:18
b. Parehong ang pamilya at ang tahanan ng pamilya ay napinsala ng kasalanan, nagsisimula sa unang tao
Kasalanan ni Adan. Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; atbp.
1. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus upang ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay makakaya
ay mabago mula sa mga makasalanan sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Juan 1: 12-13
2. Siya ay muling darating upang ipanumbalik ang mundo at ibalik ito sa isang walang hanggang tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanya
pamilya Gawa 3:21; Matt 19: 27-29; Isa 65:17
2. Pangalawang pagparito ay isang malawak na term na sumasaklaw sa maraming mga kaganapan na inilalahad sa loob ng isang panahon. Mga tao
ituon ang pansin sa mga indibidwal na kaganapan at hahanapin kung ano ang tungkol sa pagbabalik ni Jesus - pagkumpleto ng plano ng Diyos.
a. Kami ay nakatuon sa huling resulta: ang pagkumpleto ng Diyos para sa isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na may
na maaari Niyang mabuhay magpakailanman sa mundong ito. Mula noon, ang buhay sa tahanan ng pamilya ay magiging kung ano
palagi itong nilalayong maging — ganap na niluwalhati sa Diyos at ganap na nagbibigay-kasiyahan sa Kanyang pamilya. Pahayag 21: 1-7
b. Pag-unawa sa resulta ng pagtatapos, at pamumuhay na may kamalayan na mayroong isang magandang hinaharap para sa mga
na nakakakilala sa Panginoon, ay magbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip at pag-asa habang nahaharap tayo sa lalong nakakagambalang mga oras.
3. Sinusuri namin ang isang pahayag na ginawa ni Pablo na apostol sa isang pangkat ng mga Kristiyano na nakakaranas
mapaghamong mga oras na magiging malala. Sumulat siya upang hikayatin silang manatiling tapat kay Cristo,
sa kabila ng kanilang paghihirap, sapagkat kung ano ang nasa unahan ay higit na lumalagpas sa bawat kasalukuyang kahirapan.
a. Sa kanyang pangwakas na payo ay pinapaalalahanan ni Paul ang kanyang mga mambabasa na kabilang tayo sa isang hindi matitinag na kaharian, ang
kaharian ng Diyos. Ang kaharian na ito ay darating sa mundo kapag bumalik si Jesus at ang pagdating ng Kanya
babaguhin at ibabalik ng kaharian ang mundo. Ang kamalayan na ito ay magpapanatili sa iyo ngayon.
b. Sinulat ni Paul na nang magsalita ang Diyos mula sa Mt. Ang kanyang tinig ay tinag ang mundo, at nangako Siya
na muli iling ang parehong lupa at ang langit. Pagkatapos, ang mga walang hanggang bagay lamang ang maiiwan. Heb 12: 26-27
1. Ang pansamantala, nasisirang sanlibutan na ito ay balang araw ay papalitan ng walang hanggan — ang lupa
naibalik sa kung ano ang laging inilaan ng Diyos na maging bago ito masira ng kasalanan.
2. Heb 12: 29 — Sa kontekstong ito si Paul, tinukoy ang Diyos bilang isang nakakainit na apoy. Ano ang ibig sabihin nito
ang mga taong unang nagbasa ng sulat ni Pablo? Iyon ang paksa natin ngayong gabi.

1. Gumagamit ang Bibliya ng maraming mga larawan para ilarawan ang Walang-hanggan, Makapangyarihang Diyos na sa maraming mga paraan
lampas sa paglalarawan sa aming may hangganan isip. Isa sa mga salitang larawan ay ang apoy.
a. Ang Diyos ay tinukoy bilang apoy, hindi dahil Siya ay apoy, ngunit upang matulungan kaming maunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa Kanya
tao at trabaho. Sa Lumang Tipan ang apoy ay isang simbolo ng presensya at kapangyarihan ng Panginoon.
b. Ang Panginoon ay nagpakita kay Moises sa isang apoy ng apoy sa isang nasusunog na palumpong at pagkatapos ay sa Bundok Sinai. Pinangunahan ng Diyos
Ang Israel sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto patungong Canaan bilang isang haligi ng apoy. Nang makapasok sila sa Canaan ang Panginoon
nagpunta sa harap ng Israel bilang isang nakakainit na apoy upang sirain ang kanilang mga kaaway. Hal 3: 2; Exo 13: 21-22; Exo 14: 19-20;
Mula 14:24; Mula 19:18; Deut 9: 3
1. Bagaman ang sunog ay maaaring mapanirang dahil nasusunog, ang apoy at ng kanyang sarili ay hindi masama. Ito ay isang pagpapala.

TCC — 1105
2
Ang apoy ay nagbibigay ng init at ilaw at nagluluto ng pagkain. Parehong ito ay kahanga-hanga at magandang tingnan.
2. Tandaan na hindi ang apoy ang tumutukoy kung may nasusunog. Ito ay ang pampaganda ng bagay
mismo Masusunog ba ito (may kakayahang masunog) o hindi masusunog (hindi masunog)?
c. Nakita ng Israel ang Diyos bilang isang apoy na kapwa gumawa at hindi nasunog o natupok. Nang magpakita ang Panginoon
Si Moises sa nasusunog na palumpong, ang bush ay hindi nasunog (Ex 3: 2-3). Ganun din ang nangyari sa Mount Sinai
nang si Moises ay umakyat sa sumusunog na apoy ng Diyos (ang salitang literal na nangangahulugang kumain), ngunit hindi siya
natupok (Exo 24: 17-18).
2. Mayroon ding mga halimbawa sa Lumang Tipan kung saan ang pagpapahayag ng poot ng Diyos laban sa kasalanan ay tinukoy
sa bilang isang pag-ubos ng apoy. Sina Nadab at Abihu (mga anak ni Aaron, ang unang mataas na saserdote) ay nag-alok ng kakaibang apoy
bago ang Panginoon at ang apoy ng Panginoon ay masunog sila.
a. Ang Diyos ay nagbigay sa Israel ng mga tiyak na tagubilin sa kung paano magsagawa ng mga hain sa Panginoon na makatakip sa kasalanan.
Nang magsimula ang mga sakripisyo sa natapos na Tabernakulo, nagpadala ang Diyos ng Kanyang sariling apoy bilang isang sagisag ng Kanya
pagkakaroon at ang mga paraan para sa pag-ubos ng mga sakripisyo sa dambana. Lev 9: 23-24
1. Lev 6: 12-13 — Mula sa panahong iyon, ang apoy na ito ay patuloy na nasusunog bilang isang simbolo ng Diyos
pagkakaroon at isang paraan ng pag-ubos ng mga sakripisyo. Kakaibang apoy ang apoy na ginamit para sa
sagradong layunin, ngunit hindi nagmula sa Diyos.
2. Sina Nadab at Abihu ay inatasan bilang mga pari ng Diyos at lubusang inatasan kung paano
lumapit sa Panginoon at mag-alay ng mabisang pagsasakripisyo. Agad nilang nilabag ang sagradong ito
komisyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng kakaibang apoy. Lev 10: 1-3
3. Ito ay isang seryosong isyu sapagkat ang isa sa mga layunin ng mga tiyak na sakripisyo na ito ay upang magtaguyod
kamalayan ng tao ang katotohanan na may isang paraan lamang sa Diyos. Kung hindi man dumating ang pagkawasak.
b. Ang mismong apoy na naging instrumento ng kanilang pagkawasak ay magpapakabanal at matupok
ang kanilang regalo ay naipatupad nang maayos. Tandaan na sa Lev 9:24 ang apoy ng Diyos ay sumiklab at
natupok ang mga handog na sinusunog (hain) sa dambana. Nakita nina Nadab at Abihu na nangyari iyon.
1. Ang kahalagahan ng mga sakripisyo ay isang malaking paksa para sa ibang araw, ngunit tandaan ang isang punto na nauugnay sa
kung paano titingnan ng mga unang Kristiyano ang apoy ng Diyos. Nakita nila ito bilang isang ahente ng paglilinis.
A. Isa 6: 5-7 — Ang propetang si Isaias ay pinabanal ng isang nasusunog na uling mula sa dambana ng Diyos.
B. Mal 3: 2-3 — Ang pagparito ng Panginoon ay inihambing sa apoy ng refiner na magpapalinis sa Israel.
Ang mga metal ay pino sa pamamagitan ng paghihiwalay ng dross mula sa mineral. Pinainit ang metal upang matunaw ito at
Ang mga solvents ay idinagdag na halo-halong may dross na ginagawang mas madali ang pagkuha ng purong mineral.
2. Ang apoy ng Diyos na sumunog sa alay ay hindi larawan ng pagkasira at poot. Ang
Ang salitang Hebreo na isinaling nasunog ay nangangahulugang sanhi ng usok. Isang sakripisyo na natupok ng apoy mula sa
Umakyat ang Diyos sa Kanya bilang isang masarap na amoy, na katanggap-tanggap sa Kanya. Lev 1: 9; Lev 4:31
3. Sa Deut 4:24, ang Diyos ay tinawag na isang nakakainit na apoy. Tandaan ang konteksto. Ang Israel ay nasa hangganan ng Canaan,
malapit na tumawid at manirahan. Binalaan sila ng Panginoon (sa pamamagitan ni Moises) na kung sasamba sila sa mga diyos
ng mga taong naninirahan sa kanilang paligid, sila ay aalisin mula sa lupa ng mga mananakop (v23-28).
a. Tandaan na ikinonekta ng Diyos ang gayong mga kaganapan sa Kanyang sarili sa Lumang Tipan upang matulungan ang mga tao na makita iyon
ang pagkasira ay darating kapag wala ka sa tamang relasyon sa Akin sa pamamagitan ng pagsamba sa idolo.
b. Deut 4: 33-39 — Ipinaalala sa kanila ni Moises kung paano at bakit ipinakita ng Panginoon ang Kanyang sarili sa kanila sa ganoong a
makapangyarihang paraan sa pamamagitan ng mga salot (power demonstrations) sa Egypt at bilang apoy - upang magawa nila ito
malaman na walang ibang diyos. Ang kanyang motibo ay pag-ibig. Ang kanyang mga layunin ay palaging matubos.
1. Bago tayo magpatuloy kailangan nating talakayin ang pahayag na ang Diyos ay isang Diyos na naiinggit. Ang salita
ang paninibugho na may kaugnayan sa Diyos ay laging ginagamit upang ilarawan ang Kaniyang pag-uugali sa pagsamba sa
maling mga diyos. Exo 20: 5; Exo 34:14; Deut 6:15
2. Hindi ito panibugho habang ipinapahayag ito ng mga tao (takot o hinala sa isang karibal o inggit sa ibang tao
matagumpay). Ang salitang naiinggit ay nagmula sa isang pandiwa na nangangahulugang maging masigasig. Nagselos ang Diyos
naiinggit o masigasig para sa ikabubuti ng Israel. Ang pagsamba sa idolo ay nagdudulot ng pagkawasak sa lahat na nakikibahagi dito.

TCC — 1105
3
4. Ang mga unang Kristiyano (ang uri ng mga tao na sinulat ni Paul) ay alam mula sa Lumang Tipan na doon
ay dalawang pangkat ng mga tao sa mundo — yaong mga sa Diyos at ang mga hindi.
a. Naintindihan pa nila na ang mga hindi kalooban ng Diyos sa huli ay aalisin mula sa pakikipag-ugnay
Diyos, ang Kanyang pamilya, at ang tahanan ng pamilya. Aw 37: 37-39; Aw 104: 35; atbp.
1. Si Judas (kapatid na lalaki ni Jesus) ay nagbanggit ng hula tungkol sa pagdating ng Panginoon na ibinigay kay Enoc (na nabuhay
sa mga huling taon ng buhay ni Adan) na ang Panginoon ay darating kasama ang mga Kaniyang at isasagawa
hustisya sa mga hindi sa Kanya. (Ang ibig sabihin ng hustisya ay pag-alis ng masasama). Judas 14-15
2. Pinatunayan din ito ni Jesus: Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako, ang Anak ng Tao, ay magpapadala ng aking
mga anghel, at aalisin nila sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumagawa ng kasamaan,
at itatapon sila sa isang pugon at susunugin sila (Matt 13: 40-42, NLT).
3. Sa oras na iyon, darating si (Jesus) kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, sa nagniningas na apoy, na magdadala sa paghuhukom
yaong hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga tumatanggi sa pagsunod sa Mabuting Balita ng ating Panginoong Jesus
Si kristo Parurusahan sila ng walang hanggang pagkawasak, magpakailanman na nahiwalay sa Panginoon
at mula sa kanyang maluwalhating kapangyarihan pagdating sa kanya upang tumanggap ng kaluwalhatian at papuri mula sa kanyang banal na tao
(II Tes 1: 7-10, NLT).
b. Ang paghihiwalay ng mga sa Diyos at sa mga hindi nalalapat hindi lamang sa mga nabubuhay sa mundo
pagbalik ni Jesus. Kasama rito ang lahat na sa buong kasaysayan ay tinanggihan ang alok ng kaligtasan ng Diyos
sa pamamagitan ni Hesus. Walang sinumang titigil sa pag-iral sa kamatayan, at lahat ay maaapektuhan ng Kanyang pangalawang pagparito.
1. Kapag naghiwalay tayo mula sa ating mga katawan sa kamatayan, ang ating mga katawan ay bumalik sa alikabok, ngunit tayo (ang hindi materyal
bahagi ng aming pampaganda) pumasa sa ibang sukat — alinman sa Langit o Impiyerno, depende sa kung paano tayo
tumugon sa alok ng kaligtasan ng Diyos mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Hesus na ibinigay sa ating henerasyon.
2. Ang Langit at Impiyerno ay pansamantala. Kaugnay sa pagbabalik ni Jesus, lahat ng nasa Langit ay magiging
muling nakasama ang kanilang mga katawan na itinaas mula sa libingan, upang sila ay mabuhay sa mundo pagkatapos na maibalik ito.
Ang mga nasa Impiyerno ay makukulong magpakailanman sa isang lugar na tinawag na Lawa ng Apoy at ang Pangalawang Kamatayan.
Ito ang lahat ng bahagi ng pagpapanumbalik ng mundo sa kung ano ang laging inilaan ng Diyos na ito. Pahayag 20: 11-15
5. Ito ang konteksto kung saan naririnig ng mga Hebreong Kristiyano na sinulat ni Pablo ang pahayag na
Ang Diyos ay isang maapoy na apoy. Hindi masisira ng apoy ng Diyos ang mundong ito — babaguhin nito ang mundo.

1. II Alaga 3: 10-12 — Si Pedro na apostol ay nagbigay ng isang detalyadong paglalarawan sa darating na pagbabago ng mundo.
Ang orihinal na wika (Greek) ay linilinaw na hindi inilarawan ni Pedro ang pagkasira ng mundo.
a. Ang pumanaw ay binubuo ng dalawang salitang Griyego na nangangahulugang dumating o dumaan at dalhin ang ideya ng pagpasa
mula sa isang kundisyon o estado hanggang sa isa pa. Ang mga salita ay hindi nangangahulugang tumigil sa pagkakaroon. Ang mga elemento ay a
Salitang Greek na nangangahulugang ang pinaka pangunahing mga sangkap ng pisikal na mundo (mga atomo, molekula).
b. Ang matunaw (v10), at matunaw (v11-12) ay magkatulad na salitang Griyego at nangangahulugang malaya (Juan 11: 44—
maluwag siya at bitawan siya). Ang matutunaw (v12) ay salitang Griyego na teko. Nakukuha namin ang aming salitang Ingles
matunaw mula dito. Inilabas ng taglamig ang paghawak nito kapag lumubog ang spring spring.
1. Ang unang tao, si Adan, ay hindi lamang pinuno ng sangkatauhan na siya ang unang katiwala sa lupa. Bilang
tulad, ang kanyang kasalanan ay may direktang nakakaapekto sa materyal na paglikha. Sa pamamagitan ng pagkakasuway ni Adan
ang daigdig ay nilagyan ng sumpa ng katiwalian at kamatayan. Gen 3: 17-19
A. Rom 5: 12 — Nang nagkasala si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kasalanan ay kumalat sa kamatayan
sa buong mundo, upang ang lahat ay nagsimulang tumanda at mamatay (TLB).
B. Rom 8: 20-22 — Sapagkat ang paglikha ay napailalim sa pagkabigo (katiwalian at kamatayan), hindi ni
sarili nitong pagpipilian, ngunit sa kagustuhan ng isa na sumailalim dito (Adan), sa pag-asang nilikha
mismo ay (isang araw) ay mapalaya mula sa pagkaalipin nito sa pagkabulok ... Alam natin na ang kabuuan
ang pag-akit ay daing tulad ng pananakit ng panganganak hanggang sa kasalukuyang panahon (NIV).
2. Kaugnay sa pagbabalik ni Hesus, ang katiwalian at kamatayan ay magpapakawala balang araw sa kanilang mahigpit na pagkakahawak

TCC — 1105
4
ang mundong ito at ang lupa ay malaya mula sa pagkaalipin sa pareho.
2. II Alaga 3: 10 — Sa pinakamaagang kopya ng manuskrito ng Griyego ng Bagong Tipan, ang nasunog ay mula sa isang Griyego
salitang nangangahulugang natagpuan o ipinakita. Ang ideya ay hindi ang pagkawasak ng mundo, ngunit ang pagkakalantad ng katiwalian para sa
ang layunin ng pagpapanibago: At ang lupa at lahat na nandoon ay ilalantad (NIV).
a. II Alaga 3: 5-7 — Ang konteksto ng paglalarawan ni Pedro tungkol sa hinaharap ng mundo ay linilinaw na siya ay naglalarawan
pagbabago ng mundo — hindi ang pagkawasak nito. Kanina lamang niya isinangguni ang pagbaha ni Noe, na sinasabi na ang
nawala ang mundo. Ang mundo ay hindi nawasak ng baha, nabago ito. Isang paglilinis sa ibabaw ang naganap.
1. Ang baha ni Noe ay hindi natugunan ang ugat na problema sa kalangitan (himpapawhan, langit, kalawakan)
at ang lupa — ang sumpa ng katiwalian at kamatayan na tumabon dito noong nagkasala si Adan. Ito
tatalakayin ang problema sa pagbalik ni Jesus.
2. II Alaga 3: 13 — Pansinin na tinukoy ni Pedro ang nabagong mundo bilang bagong langit at bagong lupa.
Ang bago (kainos) ay nangangahulugang bago sa kalidad o form na taliwas sa bago sa oras.
b. Ang paglilinis ng langit at lupa ay magagawa ng Salita ng Diyos. Ang apoy ay
ginamit na sagisag sa banal na kasulatan upang ilarawan ang Salita ng Diyos. Jer 5:14; Jer 23:29; Deut 33: 2
1. Lilinisan ng Panginoon ang mga materyal na sangkap na bumubuo sa pisikal na mundo sa apoy Niya
Salita Katulad ng pagsasalita Niya sa simula at nilikha ang kalangitan at lupa, magsasalita Siya
muli at ang mga atomo ay malaya mula sa kanilang kasalukuyang kalagayan ng katiwalian.
2. Mapagsasama-sama sila sa isang bagong langit at bagong lupa — ang buong sansinukob ay pinakawalan
pagkabihag sa pagkabulok at kamatayan. Mapanumbalik ang tahanan ng pamilya. Tandaan, si Peter ang isa
na sumangguni sa pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay sa pagbabalik ni Jesus. Gawa 3:21
c. Aw 24: 1 — Ang lupa ay pagmamay-ari ng Panginoon. Hindi Niya isusuko ang isang atom ng Kanyang materyal
paglalang sa kasalanan, satanas, katiwalian o kamatayan.
1. Ang plano ng Diyos na ibalik ang pamilya at tahanan ng pamilya (Kanyang plano ng pagtubos) ay umaabot hanggang sa
ang sumpa ng kasalanan at kamatayan ay natagpuan. Pahayag 22: 3
2. Col 1: 18-20 — Siya (si Jesus) ay kataas-taasan sa simula at — nangunguna sa parada ng pagkabuhay na mag-uli—
siya ang kataas-taasan sa huli. Mula sa simula hanggang sa wakas siya ay naroroon, napakatataas sa itaas ng lahat,
lahat Napakalawak niya, napakalawak, na ang lahat ng Diyos ay matatagpuan ang tamang lugar sa kanya
nang hindi nagsisiksik. Hindi lamang iyon, ngunit ang lahat ng mga nasira at naalis na piraso ng sansinukob—
mga tao at bagay, hayop at atomo — maayos na maayos at magkakasama sa buhay na buhay na mga pagsasama-sama,
lahat dahil sa kanyang kamatayan, ang kanyang dugo na bumuhos mula sa Krus (The Message Bible).

1. Naintindihan nila na lahat ng pag-aari ng Diyos ay babalik sa mundong ito sa sandaling maibalik ito upang manirahan dito
magpakailanman Isaalang-alang ang dalawang pahayag mula sa pinakalumang aklat sa Bibliya, ang Aklat ni Job.
a. Job 19: 25-26 — Alam ni Job na ang kanyang katawan ay darating balang araw. Ngunit alam din niya iyon
dahil sa darating na Manunubos, siya ay balang araw ay mabubuhay muli sa mundong ito — sa kanyang katawang nabuhay mula
ang libingan. Si Job ay nasa Langit ngayon naghihintay para sa araw na iyon, ang pangalawang pagparito ni Jesus, sapagkat si Job
alam na siya ay uuwi sa lupa kasama si Jesus.
b. Job 38: 4-7 — Ang Diyos ay kinausap si Job mula sa isang ipoipo at tinanong si Job kung nasaan siya nang nilikha niya ang
mundo Inihayag ng Panginoon na ang mga anak ng Diyos (isang katagang Lumang Tipan para sa mga anghel) ay nakasaksi sa
paglikha at sumigaw sa kagalakan sa nakikita.
c. Kapag nilikha ang mundo ang lahat ng tinubos na mga anak na lalaki at babae (kasama ka at ako) ay gagawin
saksihan ang maluwalhating kaganapan na ito, at kami rin ay sisigaw sa kagalakan sa nakikita !!
2. Sa kabila ng hitsura ng mga madilim na bagay sa mundo ngayon, pansamantala itong lahat. At dadaan tayo ng Diyos
hanggang sa mailabas Niya tayo. Ang aming hinaharap ay maliwanag !! Marami pang sa susunod na linggo !!