HINDI GINAWA KA NG DIYOS

download PDF
NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS
EUNANG PAGPAPAHAYAG
POST-CROSS NA POOT
ANG TUNAY NA TUNGKOL SA GRUPO
GRADO at mga gawa
Maluwalhati ang DIYOS SA IYONG MGA GAWA
ANG BATAS NG PANGINOON
HINDI GINAWA KA NG DIYOS
ANG BATAS AT KRISTIYANO
1. Kamakailan, napag-usapan namin ang katotohanan na nagkaroon ng malaking pagsabog sa pagtuturo tungkol sa biyaya sa mga Kristiyanong bilog. Ang mga taimtim na kalalakihan ng Diyos, na pinupukaw ng isang pagnanais na mapawi ang hindi kinakailangang pagkakasala at takot sa mga tunay na Kristiyano, ipinahayag na mula nang ibuhos ang poot ng Diyos sa Krus, hindi na kami nagagalit pa ng Diyos.
a. Bagaman ang ilan sa mga turo ay mabuti, karamihan sa mga ito ay hindi tumpak at nagkaroon ng mga maling konklusyon na nakuha ng mga hindi pamilyar sa pangunahing doktrina ng Bibliya. Ito ay nagiging pangkaraniwan na marinig ang mga pahayag tulad ng mga sumusunod.
1. Hindi mahalaga kung magkakasala tayo dahil wala nang poot ang Diyos sa kasalanan, at napatawad na tayo dahil sa Krus.
2. Kung sasabihin mo sa akin na may ilang mga bagay na dapat kong gawin bilang isang Kristiyano (tulad ng pagdarasal, basahin ang Bibliya, o mabuhay ayon sa isang pamantayan) inilalagay mo ako sa ilalim ng batas, at mali iyon dahil kami ay nasa ilalim ng biyaya ngayon.
b. Napagtanto ko na maraming mga tao - kasama na ang ilan sa iyo - ang pinagpala ang turong ito na hindi na galit ang Diyos, at ayaw kong kunin ang pagpapala na iyon sa sinuman. Gayunpaman, mayroong isang demonyo na talagang darating upang subukang magnakaw ang Salita ng Diyos mula sa amin. At ang maling impormasyon, maling paggamit, at pag-twist sa mga katotohanan ng Bibliya ay ilan sa kanyang pinaka-epektibong taktika. Mat 13: 19-21
1. Ang pagnanais na mapawi ang pagkakasala at takot sa mga nakatuong mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo na hindi pa nagagalit sa atin ang Diyos, kahit na pinahanga, ay hindi wasto. At ang maling pag-iiwan ay bukas ito sa maling pagkakaunawaan na hahantong sa pagkakamali. At nangyari iyon sa ilang mga lupon.
2. Kung sakaling may oras upang maging tumpak hangga't maaari kapag nagtuturo ng Salita ng Diyos, ito na ngayon, sapagkat ang pagbabalik ni Jesus ay malapit na at dumarami ang panlilinlang.
2. Ang pahayag na hindi pa galit ang Diyos ay hindi wasto sa kahulugan na ang Bibliya ay hindi nagsasalita sa mga tuntunin ng Diyos na galit sa amin o hindi magagalit sa amin. Suriin natin ito kaugnay sa talakayan na nakaranas natin sa mga huling aralin tungkol sa biyaya, gawa, at batas.

1. Ang pagkagalit ng tao ay maaaring makawala at makagawa ng tunay na pinsala. Maaari itong maging di-makatwiran o mapusok at mas konektado sa kung ano ang nararamdaman ng isang nagagalit sa atin kaysa sa kung ano talaga ang ating nagawa.
a. Hindi mo talaga alam kung ano ang iyong makukuha mula sa isang taong nagagalit — kung ano ang maaaring gawin nila sa iyo. Kaya, dahil lahat tayo ay nagkasala at nakikipagpunyagi pa rin sa mga lugar, isang galit na Diyos ang tunay na isyu para sa atin.
1. Gayunpaman, ang galit ng Diyos o galit ng Diyos ay hindi isang emosyonal na tugon sa kasalanan sa parehong paraan tulad ng galit ng tao. Hindi ito kapritsoso, di-makatwiran, o hindi mahuhulaan. Ang kanyang poot o galit ay Kanyang makatarungan at matuwid na tugon sa kasalanan.
2. Hindi ko sinasabing ang Diyos ay walang damdamin o hindi Siya nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa atin. Ngunit ang damdamin ng Diyos ay higit sa ating pananaw na hindi nila napinsala sa kasalanan at hindi kailanman pinapalayas Siya na magkasala, tulad ng ginagawa natin. (Ang damdamin ng Diyos ay isang paksa para sa isa pang araw.)
b. Hindi parusahan ng Diyos ang kasalanan sapagkat Siya ay sumabog at nawalan ng kontrol. Ginagawa niya ito sapagkat nararapat na parusahan ang kasalanan. Iyon ay kung ano ang hustisya. Upang maging totoo sa Kanyang banal, matuwid na kalikasan, dapat ipahayag ng Diyos ang Kanyang poot at parusahan ang kasalanan. Ang makatarungang parusa para sa kasalanan ay walang hanggang paghihiwalay sa Diyos.
1. Kung ang parusang ito ay nasabat, mawawalan ng Diyos ang Kanyang pamilya. Tandaan, nilikha Niya ang mga tao upang maging Kanyang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Efe 1: 4-5 2. Kaya't ang Makapangyarihang Diyos ay naglikha ng isang plano upang maipahayag ang Kanyang poot patungo sa kasalanan at maging matapat pa rin sa Kanyang banal, matuwid na kalikasan nang walang tuluyang inaalis tayo mula sa Kanya. Kinuha niya ang laman at nagtungo sa Krus upang maparusahan para sa ating kasalanan. Ang galit na dapat lumusot sa atin ay napunta kay Jesus, ang ating Kapalit. Isa 53: 4-6
2. Ang poot ng Diyos ay ipinahayag sa Krus at Banal na Hustisya ay nasiyahan tungkol sa ating kasalanan. Ngunit dapat mong tanggapin kung ano ang nagawa niya upang maalis ang Kanyang galit sa iyo. Tinatanggap mo o tinatanggap mo ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus bilang iyong Tagapagligtas at Panginoon. Juan 3: 16-18
a. Kung ang isang tao ay hindi tinanggap si Kristo at ang Kanyang sakripisyo, kung gayon ang galit ng Diyos ay mananatili o mananatili sa kanila. Juan 3: 36 — Ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa kanya; Ang kanyang galit ay nakabitin sa kanya palagi (Amp); Nabubuhay siya sa ilalim ng galit ng Diyos (Phillips).
1. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila sa galit. Nangangahulugan ito na ang galit ng Diyos ay naghihintay sa kanila kapag sila ay namatay. Makakaranas sila ng walang hanggang kamatayan o walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya, una sa Impiyerno, pagkatapos ay sa pangalawang kamatayan. Rev 20: 11-15
2. Sa kanilang buhay, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa awa, binigyan sila ng isang patotoo sa Kanyang Sarili upang sila ay magkaroon ng pananampalataya kay Cristo. II Alagang Hayop 3: 9; Mat 5:45; Gawa 14: 16-17; Rom 1:20; atbp.
A. Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng poot (o parusa para sa kasalanan) batay sa kasalanan. Ang iyong pinsala sa kotse ay hindi parusa mula sa Diyos. Sa una, hindi sapat ang magbabayad para sa iyong kasalanan.
B. Pangalawa, ang poot ng Diyos laban sa kasalanan ay ipinakita sa Krus nang parusahan si Jesus sa ating lugar para sa ating kasalanan, at iniligtas Niya tayo mula sa galit na darating (Roma 5: 9; I Tes 1: 10; I Tes 5: 9). Makakaharap ka ng galit kapag namatay ka kung hindi mo kinilala si Jesus.
b. Bahagi ng dahilan na kami ay nalilito ay ang mga tao ay nagkakamali na naniniwala na ang mga natural na sakuna at ang mga pagsubok at trahedya ng buhay ay mga pagpapahayag ng galit o poot ng Diyos. Ang mga pagsubok, pagdurusa, bagyo na pumatay, lindol, atbp ay hindi gawa ng Diyos. Sila ay bahagi ng buhay sa isang bumagsak na mundo. (Para sa isang mas detalyadong talakayan tungkol dito basahin ang aking libro: Ang Diyos ay Mabuti at Mabuting Kahulugan na Mabuti.)
1. Hindi ito nangangahulugang walang mga kahihinatnan para sa sinasadya, patuloy na kasalanan. Ang kasalanan mismo ay gumagawa ng kamatayan sa ating buhay (Rom 6:23). Ang kasalanan ay nanlinlang at nagpapatibay sa atin (Heb 3:13). Hindi ako natatakot sa gagawin ng Diyos sa akin. Natatakot ako sa kung ano ang gagawin sa akin ng kasalanan.
2. Hindi ito nangangahulugan na hindi tinuturo ng Diyos ang Kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit ang disiplina at galit ay dalawang magkakaibang bagay.
A. Ang poot ay may kaparusahan o nilalayong magparusa bilang parusa para sa isang kasalanan o krimen. Ang parusa para sa kasalanan ay ang pagkawasak na nagmumula sa walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. II Thess 1: 9
B. Ang disiplina ay tama o naglalayong gumawa ng isang pagwawasto o pagbabago. Upang maiwasto ang ibig sabihin ay magtakda ng tama. Dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng Kanyang Salita sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, hindi sa mga nagdurusa na kalagayan (mga aralin para sa ibang araw). II Tim 3: 16-17
3. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay nasiyahan ni Jesus ang hustisya para sa atin hinggil sa kasalanan. Kapag kinikilala natin si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, tayo ay nabibigyang katwiran o walang kasalanan. Ang lahat ng mga singil laban sa amin ay bumababa dahil wala nang ebidensya sa maling paggawa. Ang parusa para sa ating kasalanan ay nasa mesa. Rom 3:24; Col 2:14
a. Si Jesus ay hindi namatay upang gawin itong okay para sa atin na magkasala. Namatay siya upang puksain at alisin ang kasalanan. Kapag tayo ay nabigyang katwiran, ang Diyos ay makitungo sa atin na para bang hindi tayo nagkasala. Napakadalisay tayo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Cristo upang mapahamak Niya tayo (ang ating kalaliman) sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay. Heb 9:26; Rom 8: 29-30
1. Ang Banal na Espiritu ay nagbabago sa atin sa loob mula sa isang makasalanan sa pamamagitan ng kalikasan sa isang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan sa pamamagitan ng pagbabagong-buhay o bagong pagsilang. Ang panloob na pagbabagong ito ay pagsisimula ng isang proseso na sa huli ay linisin at ibalik ang bawat bahagi ng ating pagkatao upang lubusang tayo ay naaayon sa imahe ni Cristo — na ginawa tulad Niya sa katangian at kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. Juan 1: 12-13; Juan 3: 3-5; I Juan 5: 1; atbp.
2. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang tayo ay nagkakaisa sa walang sakit, buhay na walang hanggan sa Diyos, ang buhay kay Hesus. Kami ngayon ay nagkakaisa sa o kaisa kay Jesus bilang tunay na bilang isang sangay ay sumali sa isang puno ng ubas. Ang unyon na ito ang batayan ng ating pagkakakilanlan. Juan 15: 5; Efe 1: 22-23; Ef 5: 25-32
b. Sa ngayon, natapos tayo na gumagana sa pag-unlad — ganap na banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan, ngunit hindi pa ganap na naaayon sa imahe ni Kristo sa bawat bahagi ng ating pagkatao. I Juan 3: 2
1. Pakikipag-ugnay sa atin ng Diyos ayon sa ating bagong pagkakakilanlan bilang mga anak. Nakikipag-ugnay siya sa amin sa batayan ng bahagi na natapos, dahil tiwala siya na ang buong proseso ay makumpleto. Phil 1: 6
2. Kapag ikaw, bilang isang banal, matuwid na anak, nagkasala (o gumawa ng isang paminsan-minsang gawa ng kawalan ng katarungan), hindi ito nagbabago kung ano ka pa kaysa sa paggawa ng isang paminsan-minsang pagkilos ng katuwiran bago ka maligtas na ginawang matuwid. Ang iyong kasalanan ay hindi tatanggalin ang gawain ng Krus.
c. Ang lahat ng ito ay dumating sa amin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Walang pagkilos na maaari nating gawin, walang gawaing magagawa natin na magliligtas sa ating kasalanan at pagkakasala. Ang Diyos, na ginaganyak ng pag-ibig, kumilos sa biyaya at ginawa para sa atin kung ano ang hindi natin magagawa para sa ating sarili. Ang biyaya ay Kanyang pabor na ipinakita sa atin sa pagligtas sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Krus. Tito 3: 5
1. Ngunit ngayon na tayo ay naligtas mula sa kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, ang mga gawa ay dapat na bahagi ng ating buhay, hindi bilang isang paraan upang kumita o karapat-dapat na pagpalain o tulong ng Diyos, ngunit bilang panlabas na pagpapahayag ng mga panloob na pagbabago. Tito 2:14; Efe 2:10
2. Ang salitang biyaya ay maraming kakulay ng kahulugan sa Banal na Kasulatan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng kaligtasan mula sa kasalanan, binibigyan tayo nito ng kapangyarihang nagbabago. Binibigyan tayo ng biyaya na mamuhay nang matuwid.
A. Juan 1:14; 16 — Sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo, tayo ay nakikibahagi na sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay kakayahan mula sa Diyos na mabuhay ayon sa nais Niyang mabuhay. Ang biyaya ay lakas upang mabuhay nang higit sa kasalanan. B. v16 – Para sa mga pumupuno sa Kanya lahat tayo ay nakakuha, at biyaya sa biyaya (Cont. Lit).

1. Ang isang dahilan na ito na ang pahayag na hindi galit sa iyo ng Diyos ay nakakaaliw. Ngunit, lahat iyon ay batay sa damdamin — pakiramdam ko ay nagagalit sa akin ang Diyos. Mas maganda ang pakiramdam ko dahil sinabi ng mangangaral na hindi siya galit sa akin.
a. Kailangan nating kunin ang nalalaman at naniniwala tayo tungkol sa Diyos at ang kaligtasan na inilaan Niya sa labas ng emosyonal na kaharian, at ibase ang ating pinaniniwalaan sa Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos ay hindi nagbabago, kahit na ano ang maramdaman mo, anuman ang iyong ginagawa. Siya ay matapat na tuparin ang Kanyang Salita.
1. Sa pamamagitan ng paraan, tiyak na okay na "madama" nang mas mahusay dahil sa impormasyon sa Bibliya. Ngunit kapag ang iyong damdamin ay sumisigaw na hindi ka mahal ng Diyos, na galit ka sa iyo, at na talagang kukunin mo ito ngayon, mayroon kang Kaniyang Salita.
2. Ang hindi nagbabago na Salita ng Diyos ay nagsasabi sa iyo kung ano talaga ang mga bagay - hindi lamang kung paano nila nakikita at naramdaman sa sandaling ito. Mayroon kang isang matatag na batayan para sa pananampalataya at tiwala sa Kanya at sa Kanyang biyaya.
b. Inihayag ng Bibliya na hindi lamang tayo naligtas ng biyaya, at nakatanggap ng biyaya para sa biyaya, tayo rin ay nakatayo sa biyaya. Rom 5: 2 — Sa pamamagitan niya rin ay natagpuan natin [ang] pagpasok (pagpasok, pagpapakilala) sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya na ito - estado ng biyaya ng Diyos - kung saan tayo [matatag at ligtas] tumayo (Amp).
2. Kapag nakikipagbuno ka sa "Hindi ako tutulungan ng Diyos dahil nagawa ko o wala akong ginawa", kailangan mong maunawaan na talagang lumapit ka sa Kanya batay sa iyong mga gawa.
a. Pag-isipan mo. Kung hindi Siya tutulungan dahil hindi ka gumawa ng isang bagay na dapat mong gawin, ang pahiwatig ay kung ginawa mo ito, tutulungan ka niya. Sa madaling salita, ang iyong mga pagsisikap (o gawa) ay makakakuha ka ng Kanyang tulong.
b. Gayunpaman, hindi ka maaaring kumita (gumana para sa) anumang naibigay sa amin ng biyaya. Sa pamamagitan ng Krus ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay naglaan (sinabi oo) lahat ng kailangan natin para sa buhay na ito at sa darating na buhay.
1. Binuksan ng Krus ang daan para tayo ay maging mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay isang mabuting Ama na nag-aalaga sa Kanyang mga anak. Sinabi ni Jesus na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa mga pangangailangan ng buhay sapagkat mayroon tayong isang mabuting makalangit na Ama (Mat. 6: 25-26). Lahat iyon dahil sa biyaya.
2. II Alagang Hayop 1: 3— (Sa pamamagitan ng kaalaman kay Jesus, ang Diyos) banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan para sa ating pisikal at espirituwal na buhay. Ito ay dumating sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin upang ibahagi ang Kanyang kaluwalhatian at kabutihan (Norlie). Lahat iyon dahil sa biyaya.
3. Roma 5: 17 — Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kapag naniniwala tayo kay Jesus, natatanggap natin ang kaloob na katuwiran o wastong paninindigan kasama ng Diyos. Siya ngayon ang ating Ama at tayo ay Kanyang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae.
Lahat ng ibinibigay na katuwiran ay isang regalong biyaya kumpara sa isang bagay na dapat nating kumita o nararapat sa ating mga gawa. Marami kaming magagawa na mga aralin tungkol sa paksang ito. Ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Mayroon kaming access sa Diyos na aming Ama. Efe 3: 12 — Sa Kanino, dahil sa ating pananalig sa Kanya, ipinangahas nating magkaroon ng katapangan (lakas ng loob at kumpiyansa) ng malayang pag-access — isang hindi nararapat na paglapit sa Diyos nang may kalayaan at walang takot (Amp); sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kanya at sa pamamagitan ng pananalig sa kanya, may lakas tayo na lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa (Goodspeed).
b. Bukas ang kanyang mga tainga sa mga dalangin ng matuwid. Inutusan tayo na lumapit nang may kumpiyansa (matapang) sa trono ng biyaya upang makakuha tayo ng awa at biyaya upang makatulong sa oras ng pangangailangan.
I Alagang Hayop 3:12; Heb 4:16
1. Siguro iniisip mo: Nanalangin ako at hindi ako tinulungan ng Diyos. Buweno, hindi ito dahil sa masama at galit siya. Maraming mga kadahilanan kung bakit hindi sinasagot ang mga panalangin (maraming mga aralin para sa isa pang araw). Siguro humingi ka ng isang bagay na hindi ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Krus. Siguro mali ang iyong mga motibo. Siguro humiling ka ng isang bagay na salungat sa Kanyang kalooban.
2. Ang lihim sa mabisang panalangin ay ang pag-aaral na manalangin na sumangayon sa kalooban ng Diyos na ipinahayag sa Kanyang nakasulat na Salita (Ang Kanyang batas, o Kanyang ipinahayag ay patungkol sa pag-uugali ng tao). Sinabi ni Jesus na kung manatili ka sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay mananatili sa iyo, hihilingin mo kung ano ang iyong nais at magagawa ito (Juan 15: 7, mga aralin para sa isa pang araw).
c. Matt 8: 5-13 — Pansinin ang halimbawa ng biyaya laban sa mga gawa sa pagkuha ng tulong sa Diyos. Isang Romanong senturyon ang lumapit kay Jesus upang humiling ng paggaling sa kanyang lingkod na may sakit. Sinabi ni Jesus na pupunta siya sa bahay ng lalaki at pagalingin ang kanyang alipin. Sumagot ang senturyon: Hindi ako karapat-dapat na ikaw ay dumating sa aking tahanan. Sabihin mo lang ang iyong salita (ilabas ang iyong utos) at ang aking lingkod ay gagaling. Anong nangyayari dito?
1. Bilang isang senturyon ng Roma, ang taong ito ay magiging isang mananamba sa idolo, na kadalasang may isang altar sa kanyang tahanan kung saan sasamba sa mga idolo. Si Jesus ay isang guro ng Hudyo sa una ay ipinadala sa Lumang Tipan sa mga kalalakihan at kababaihan. Ang senturion ay walang access (o kanan) upang makalapit kay Jesus. Alam niya iyon, ngunit humingi pa rin siya ng tulong.
2. Ang senturyon na ito ay nauunawaan ang biyaya. Nakilala niya na ang biyaya (ipinahayag bilang pagpapagaling sa kanyang sitwasyon) ay nagmula sa isang bagay sa Diyos, isang bagay na independiyente sa atin. At iyon ang nagbigay sa kanya ng tiwala na lumapit kay Jesus para sa tulong.
3. Ito ay ganap na kabaligtaran ng kung gaano sa atin ang lumapit sa Diyos: Kailangan ko ng tulong, ngunit hindi Niya ako tutulungan pagkatapos ng lahat ng aking nagawa. Kaya hindi kami nagtanong. Iyon ay "gumagana" sa pagkilos.

1. Ang layunin ng Diyos ay hindi parusahan ang kasalanan, ngunit sa halip na alisin ito upang ang makasalanang mga kalalakihan at kababaihan ay maibalik sa kanilang nilikha na layunin bilang banal, matuwid na mga anak na lalaki ng anak na babae ng Diyos.
2. Kung si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, ikaw ay isang banal, matuwid na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos at ang isang proseso ay isinasagawa na ganap na kaakma sa imahe ni Cristo. At lahat ito ay dahil sa biyaya ng Diyos.
3. Hindi ito isang tanong kung ang Diyos ba o hindi galit sa iyo. Ito ay isang katanungan kung natanggap mo ba o hindi mo natanggap ang biyaya na regalo ng katuwiran ng Diyos. Nai-save ka sa kasalanan at mga parusa nito sa pamamagitan ng biyaya. Nakatanggap ka ng biyaya para sa biyaya upang maipahayag mo ang panlabas na pagbabagong naganap. At, kapag nahulog ka, tumayo ka sa biyaya.