ANG MGA HULI NG DIYOS AY MAPUPUNTA

1. Isinasaalang-alang namin ang mga pagpapaunlad na ito sa mga tuntunin ng kung ano ang sinasabi ng Bibliya — kung bakit nangyayari ito
at kung paano tayo dapat tumugon sa kanila. Sa susunod na tatlong mga aralin, tatapusin namin ang talakayang ito.
a. Ang ikalawang pagparito ni Hesukristo ay malapit na. Babalik siya upang makumpleto ang plano ng Diyos para sa isang pamilya.
1. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at Siya
nilikha ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at ng Kanyang pamilya. Parehong ang pamilya at ang pamilya
bahay ay nasira ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Rom 5:19; atbp.
2. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus upang ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay makakaya
ay mabago mula sa mga makasalanan sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Darating muli siya upang maglinis
ang tahanan ng pamilya at ibabalik ito sa isang walang hanggang tahanan para sa Kanya at sa Kanyang pamilya. Juan 1: 12-13;
Gawa 3:21; Isa 65:17
b. Ang mundong katulad nito sa kasalukuyan ay hindi sa paraang dapat maging — at hindi ito magpapatuloy
habang ito ay. Isang malaking pagbabago ang darating pagdating ng Panginoong Jesus sa hindi masyadong malayong hinaharap.
1. I Cor 7: 31 — Para sa mundong ito sa kasalukuyang anyo ay papanaw na (NIV); Para sa panlabas na anyo ng
ang mundong ito — ang kasalukuyang kaayusan sa daigdig — ay pumanaw (Amp).
2. Gal 1: 4— (Si Jesus ay namatay) [upang magbayad-sala] para sa ating mga kasalanan (at upang iligtas at pakabanalin tayo), upang mailigtas at
iligtas kami sa kasalukuyang masamang panahon at kaayusan ng mundo, alinsunod sa kalooban at
layunin at plano ng ating Diyos at Ama (Amp).
A. Dahil sa kasalanan, ang daigdig na ito ay binigyan ng sumpa ng katiwalian at kamatayan. Mundo na ito
ang mga problema ay hindi maaaring permanenteng maayos ng pagsisikap ng tao sapagkat ang ugat na problema ay espiritwal.
B. Pagbalik ni Hesus ay aalisin niya ang kasalanan, katiwalian, at kamatayan at ibabalik ang planeta na ito
kung ano ang palaging nilalayong ito. Ang buhay sa mundong ito ay sa wakas ay ganap na maluluwalhati sa Diyos
at ganap na nagbibigay-kasiyahan para sa Kanyang pamilya.
c. Nilinaw ng Bibliya na ang mga mapanganib na oras ay mauuna sa pagbabalik ng Panginoon at magtatapos sa
pinakamasamang kapighatian na nakita ng mundo. II Tim 3: 1; Matt 24: 21-22
1. Inihambing ni Jesus ang marami sa mga kaganapan sa panahong ito sa mga sakit sa pagsilang, ibig sabihin ay tataas ang mga ito
sa dalas at tindi habang papalapit ang oras ng Kanyang pagbabalik (Matt 24: 6-8). Yung kapanganakan
nagsimula na ang mga paghihirap, at lalo kaming maaapektuhan ng mga ito at ang kanilang mga epekto.
2. Nilinaw namin ang punto na ang kaguluhan at paghihirap sa mga huling taon ay hindi nagmula
Diyos Ito ay ang resulta ng pagpili ng tao at ang mga kahihinatnan ng mga pagpipilian. Makapangyarihang Diyos
ay ang aming mapagkukunan ng tulong sa gitna ng mga sakit ng kapanganakan (higit pa rito sa huling tatlong mga aralin).
2. Ang Aklat ng Pahayag ay isang ulat ng nakasaksi sa mga kaguluhan na kaganapan bago bumalik si Hesus. Sa
95 AD ang Panginoon ay nagpakita sa Kanyang apostol na si Juan at binigyan siya ng impormasyong naitala sa Apocalipsis.
a. Nasaksihan ni Juan ang matinding pagkawasak sa mundo (kabanata 6-19). Gayunpaman, natapos ang kanyang paningin, hindi sa
ang mundo ay nawasak, ngunit sa lupa ay nagbago at ang Diyos at ang Kanyang pamilya ay magkakasama sa mundo (Apoc 21-22).
b. Ang pananampalataya ay nakakatakot sa maraming tao dahil ang karamihan sa wika ay tila kakaiba sa atin (nagpapahirap sa mga bug
nasaktan iyon sa kanilang mga kibot, Apoc 9: 1-11; daang libong mga bato ng graniso na nahuhulog mula sa kalangitan, Rev.
16:21; at iba pa). At, ang pagkawasak sa mundo ay tila nagmula sa Diyos.
1. Isa sa aming pangunahing tema sa seryeng ito ay upang matukoy kung ano ang ibig sabihin ng impormasyong ito sa ika-1
mga Kristiyano sa siglo. Paano nila ito narinig at naintindihan? Natakot ba ito o napasigla sila?
2. Inaasahan ng mga unang Kristiyano na babalik si Jesus sa kanilang buhay, nangangahulugang makikita nilang mapanganib
mga oras Ngunit inaasahan din nila na ililigtas at ipangangalaga sila ng Panginoon para sa buhay sa bagong mundo.

1. Inilalarawan ng Bibliya ang isang sistema ng pandaigdigang pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon na pinamumunuan ng isang satanas-
inspiradong tao na kilala bilang Antichrist. II Tes 2: 3-4; II Tes 2: 9; Dan 7: 9-28; Dan 8:25; Pahayag 13: 1-18
a. Bagaman ang lalaking ito sa una ay tila may mga sagot sa mga problema sa mundo, sa kalaunan ay siya
dalhin ang mundo sa giyera sa isang serye ng mga laban na kilala bilang Armageddon (WWIII). Apoc 16:16
1. Ang Armageddon ay isang anyong Griyego ng salitang Hebreo na Megiddo. Ang Megiddo ay isang 70 talampakan na bunton
ang timog timog-kanluran ng Lambak ng Jezreel na 70 milya sa hilaga ng Jerusalem. Tumatakbo ang lambak
kanluran hanggang silangan sa buong bansa at naging tagpo ng maraming laban sa buong panahon ng una.
2. Ang libisang kanlurang pasukan ngayon ay malapit sa Port of Haifa. Ito ay isa sa pinaka madaling ma-access
mga lugar sa Israel para sa mga landing page ng tropa at ito rin ay isang magandang lugar para sa pagpupulong ng kagamitan.
3. Ang pakikipaglaban ay makikita sa Megiddo at tatakbo ang haba ng Israel (200 milya, Apoc 14:20). Doon ay
maging digmaang nukleyar, biyolohikal, at kemikal at milyun-milyon ang maghirap at mamamatay.
b. Sa kanyang pangitain, nakita ni John ang mga huling pangyayaring ito. Si John ay hindi naglalarawan ng ilang supernatural, freaky “throw
pababa ”mula sa isang galit na Diyos. Inilalarawan niya ang digmaang nukleyar, biological, at kemikal at ang
na nagreresulta ng mga epekto sa sangkatauhan at sa mundo mismo.
1. Siya ay isang taong unang siglo na nagmamasid sa mga kaganapan kung saan wala siyang salita — teknolohiya ng ika-1 siglo
at pakikidigma. Kaya inilarawan niya ang mga ito sa mga term na pamilyar sa kanyang sarili at sa kanyang tagapakinig.
2. Halimbawa, nagsalita si Juan ng isang malaking lindol (seismos) (Apoc 6:12). Ang ibig sabihin ng salita a
kahila-hilakbot na pagyanig, hindi kinakailangan ng isang lindol. Kung ang lupa ay yumanig dahil sa isang nuclear holocaust
Si Juan ay walang mga salita upang ilarawan ito maliban sa lindol.
2. Si John ay hindi lamang ang may-akda na sumulat tungkol sa mga pangyayaring hindi pa niya nakikita at walang mga salita. Ang Propeta
Inilarawan ni Ezekiel (isang taong ika-7 siglo BC) kung ano ang tila isa sa mga unang kilos ng militar noong
Ang Armageddon kapag si Gog (Russia at mga kakampi nito) ay maglulunsad ng isang pagsalakay sa Israel. Ezek 38-39
a. Sa kanyang pangitain ay nakita ni Ezequiel ang mga hukbo na napaka-mobile at mahusay ang gamit at isang labanan na inilarawan niya sa
mga term na naintindihan ng kanyang mga mambabasa — mga ulap, alog, asupre. Ezek 38:16; 19; Ezek 38: 20-22
b. Sa pagbabasa ng kanyang paglalarawan ngayon, nakikita natin na si Ezekiel ay nag-uulat ng isang palitan ng nuklear at kemikal
na gumawa hindi lamang isang ulap at nanginginig, ngunit malakas na ulan, hailstones, at apoy at asupre.
1. Ang paggalaw ng mga mekanisadong tropa ay makakagawa ng malalaking ulap ng alikabok pati na rin ang pagyanig
ng mundo. At, alam natin ngayon na ang mga sandatang nukleyar ay gumagawa ng apoy. Kapag ang atomic bomb
ay nahulog sa Japan sa WWII ang mga tao ay literal na nasusunog ng mga kasunod na mga fireballs.
2. Ang asupre ay asupre na isang pangunahing sangkap sa maraming mga kemikal at nerve gas. At tayo
alam na ang bukas na mga pagsubok sa bomba ng hydrogen air na isinagawa mula noong WWII ay nakagawa ng matindi
mga fireballs, radiation, at hailstorm na naglalagay ng malalaking mga tungkod sa armor plating ng mga test ship.
3. Alalahanin kung ano ang tinalakay na natin tungkol sa wikang Lumang Tipan. Pangunahin ng Diyos
ang layunin ay upang ipakita ang Kanyang sarili sa isang mundo ng mga sumasamba sa idolo bilang ang tanging Makapangyarihang Diyos. Marami
ang mga kaganapan ay konektado sa Diyos, hindi dahil sa sanhi Niya sila, ngunit upang matulungan ang mga tao na makilala iyon
ang pagkasira ay dumating kapag sila ay wala sa relasyon sa Kanya dahil sa pagsamba sa idolo.
3. Si Ezekiel ay hindi lamang ang propeta na nagbanggit ng sunog at pag-alog bilang mapanirang puwersa sa mga huling laban
magaganap iyon bago bumalik ang Panginoon.
a. Isa 13: 6-13 — Isinulat ni Isaias na sa araw ng Panginoon ang mga mukha ng mga tao ay maliliyab at sila ay magiging
kakulangan tulad ng ginto ng Ofir, at na ang kalangitan at lupa ay manginig. (Ang Ophir ay isang gumagawa ng ginto
rehiyon sa ngayon ay Yemen. Ang ginto mula sa Ophir ay pinalamutian ang Templo ni Solomon, I Mga Hari 10: 14-23).
b. Isa 24: 5-6 — Iniulat ni Isaias na ang mga naninirahan sa mundo ay susunugin, na may iwang naiwan na buhay.
Dahil ang mga sandatang nukleyar ay sumabog sa giyera noong ika-20 siglo, alam natin na ang matindi
ang init at nakakabulag na ilaw ng mga pagsabog ng thermonuclear ay maaaring mag-apoy ng mga tao para sa isang radius na hanggang sa 100 milya.

TCC — 1106
3
c. Joel 2: 1; Joel 2: 10-11; Joel 2: 30-31 — Ang propetang si Joel ay nagsulat din tungkol sa apoy at pagyanig sa araw
ng Panginoon at idinagdag na ang araw, buwan, at mga bituin ay madidilim. Ang kanyang mga salita ay kahawig a
paglalarawan ng mga nukleyar na taglamig sa taglamig sasabihin na susundan ang giyera nukleyar. Sumabog ang mga labi
papawiin ng kapaligiran ang ilaw at init mula sa araw at takpan ang buwan at mga bituin.
4. Pahayag 6 — Si Juan, sa kanyang pangitain, ay nakita si Jesus na nagbukas ng isang selyadong scroll sa Langit bago ang Kanyang pangalawang pagparito. Ang
ang pagbubukas ng bawat selyo ay nagpalitaw ng isang kaganapan sa mundo. Maaari naming gawin ang isang buong aralin sa bawat punto. Sa ngayon,
isaalang-alang ang isang maikling buod na may kaugnayan sa aming paksa ngayong gabi.
a. Nang buksan ni Jesus ang unang selyo ang huling pinuno ng mundo (Antichrist) ay pinakawalan (v1-2). Iba pa
Sinasabi sa atin ng mga sipi na magtatatag siya ng isang maling kapayapaan at pagkatapos ay ideklara ang kanyang sarili na siya ay Diyos (v1-2).
Nang buksan ni Jesus ang ikalawang selyo, ang kapayapaan ay naalis at ang mga tao ay nagsimulang pumatay (karne, pagpatay,
walang awa na patayan ang bawat isa) (v3-4).
b. Pansinin na ang mga pangyayaring ginawa ng pagbubukas ng kasunod na mga selyo ay pawang natural na kahihinatnan ng
pangunahing digmaan na sumiklab sa buong mundo. (Ang ilan sa mga salitang ginamit ni Juan ay matatagpuan sa mga propeta.)
1. Ang pagbubukas ng pangatlong selyo ay nagreresulta sa kakulangan sa pagkain at napakataas na gastos sa pagkain — isang tinapay
tinapay na trigo o tatlong tinapay ng barley para sa isang araw na suweldo (v5-6, NLT).
2. Ang ikaapat na selyo ay naglabas ng malawak na kamatayan (ang espada ay nangangahulugang kamatayan sa pamamagitan ng giyera). Gutom at salot (pagkamatay)
resulta mula sa kakulangan ng pagkain at ang resulta ng ginamit na kemikal at biological na sandata.
Ang mga ligaw na hayop (hayop) ay desperado para sa pagkain ay hinabol ang mga kalalakihan (v7-8).
3. Ang pagbasag sa ikalimang selyo ay sinundan ng matinding pag-uusig sa mga tumangging sumamba
ang pangwakas na pinuno ng mundo kapag ipinahayag niya ang kanyang sarili na Diyos (v9-11).
c. Nang mabuksan ang ikaanim na tatak ay inulit ni Juan ang koleksyon ng imahe na ginamit ng mga Propeta ng Lumang Tipan na katulad nila
inilarawan ang mga kaganapan na kanilang nasaksihan na kung saan ay malakas na nagpapahiwatig ng isang nukleyar holocaust (v12-14).
1. Kung ang lupa ay yumanig dahil sa isang thermonuclear blast ay wala sana si Juan ng mga salita upang ilarawan ito ngunit
lindol (seismos). Ang salita ay maaaring mangahulugan ng isang kahila-hilakbot na pagyanig, hindi kinakailangan ng isang lindol.
2. Ang araw at buwan na nagdidilim ay naaayon sa mga labi na sumabog sa himpapawid
mula sa mga thermonuclear detonation na nagbura ng ilaw at init mula sa buwan at araw.
3. Binanggit ni Juan ang pagbagsak ng mga bituin. Nakita ni John ang maraming mga warhead na dumadaloy sa kalangitan nang mahulog sila
nilalayon na target. Napatingin sila sa kanya na parang bumagsak na mga bituin.
d. Sa wakas, nakita ni Juan ang langit na gumulong tulad ng isang scroll. Ito ay isa pang paglalarawan ng ika-1 siglo ng
resulta ng digmaang ika-21 siglo sa mga term na pamilyar sa may-akda at ng kanyang mga mambabasa.
1. Alam natin ngayon mula sa pagmamasid sa mga epekto ng mga sandatang nukleyar na nasubukan sa panahon at pagkatapos ng WWII na
sa isang pagsabog ng thermonuclear ang kapaligiran ay naitulak sa sarili, lumilikha ng isang vacuum.
2. Pagkatapos ay nagmamadali itong bumalik sa vacuum na may halos kasing lakas. Iyon ay kung saan marami sa
ang pagkasira ng pagsabog ay nagmula sa — ang marahas na paggalaw ng himpapawid o kalangitan
lumiligid tulad ng isang scroll na kung saan ay madaling mailalarawan bilang langit na lumiligid tulad ng isang scroll.
3. Isa 34: 4 — Si Isaias ay naitala ang isang katulad na kaganapan nang naitala niya ang isang daanan tungkol sa araw ng Panginoon.
5. Ni ang koleksyon ng imahe na ginamit ni Juan sa Aklat ng Pahayag o ang mga pangyayaring inilarawan niya na natakot ang
orihinal na mga mambabasa. Alam na nila mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan na mayroong isang malinaw na pagkakaiba
sa pagitan ng mga pag-aari ng Diyos at ng mga hindi.
a. Inilarawan ni Ezequiel ang interbensyon ng Diyos sa bahagi ng Kanyang mga tao (Ezek 39: 1-8). Iniulat iyon ni Joel
lahat ng tumatawag sa Panginoon ay ililigtas. Siya ang magiging kanilang kanlungan at pag-asa (Joel 2:32; Joel 3:16).
b. Tinapos ni Isaias ang kanyang libro ng propesiya sa pangako ng isang bagong langit at bagong lupa (Isa 65:17; Isa
66:22). Talagang nakita ni Juan ang bagong langit at lupa. Sa kanyang huling dalawang kabanata inilarawan ni Juan ang
mahusay na pagbabago na may napakalaking kinalabasan para sa mga nakakakilala sa Panginoon (Apoc 21-22).

1. Ang Diyos lamang ang maaaring tumpak na magsabi ng mga pangyayari bago mangyari. — Ako ang Diyos, at walang katulad sa Akin,
pagdedeklara ng wakas at ang resulta mula sa simula at mula sa sinaunang panahon ng mga bagay na wala pa
tapos na, na sinasabi, Ang aking payo ay mananatili, at gagawin ko ang Aking kaligayahan at hangarin (Isa 46: 9-10, Amp).
a. Ang mga hula ng Diyos ay likas na matubusan din sapagkat kapag natupad ito ng Kanyang mga hula
nagpapakita na Siya lamang ang tunay na nag-iisang Makapangyarihang Diyos. Tinukoy namin ang mga hula na hula sa
Ezequiel patungkol sa huling digmaang pandaigdig na darating pa. Tandaan ang mga pahayag na ito tungkol sa mga ito.
1. Ezeq 38: 23 — Sa gayon ay ipapakita ang aking kadakilaan at kabanalan, at ipakikilala ko ang aking sarili sa lahat
ang mga bansa sa mundo. Pagkatapos malalaman nila na ako ang Panginoon (NLT).
2. Ezek 39: 8 — Ang araw ng paghuhukom na iyon ay darating, sabi ng Soberanong Panginoon. Magiging lahat
mangyari tulad ng idineklara ko (NLT). (Tandaan kung ano ang nasabi na natin tungkol sa panghuli
hatol ng kinalabasan. Yaong sa kalooban ng Diyos ay gantimpalaan ng buhay na walang hanggan sa bagong lupa.
Ang mga hindi sa kalooban ng Diyos ay tuluyang maalis mula sa pakikipag-ugnay sa Panginoon at sa Kanyang pamilya.)
b. Hindi lamang ang mga hulang hula na ito ang nakakataas sa Diyos kapag nangyari ito, pinatunayan din nila
Ang Bibliya. Ang ikaapat na bahagi ng Bibliya ay nahulaan kung kailan ito nasulat, at marami sa mga hula nito
napatunayan na natupad. Isaalang-alang lamang ang ilan sa kanila.
1. Kinilala ni Isaias ang unang pinuno ng Emperyo ng Persia ng pangalan (Cyrus) 150 taon bago siya
nabuhay (Isa 44: 28-45: 1-4). Hinulaan ni Daniel ang pagkasira ng Imperyo ng Greece na itinatag ni
Si Alexander the Great sa apat na bahagi 230 taon bago ito nangyari (Dan 8: 21-22).
2. Maraming mga detalye tungkol sa unang pagdating ni Hesus na naganap tulad ng hinulaang, tulad ng oras
at lugar ng Kanyang kapanganakan (Dan 9: 24-25; Mika 5: 2), at ang katotohanan na Siya ay ipinanganak sa isang birhen (Isa
7:14) - kasabay ng mga detalye tungkol sa Kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli (Isa 53; Sal 22; Aw 16: 8-10).
c. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan maraming tao ang nagpapahayag na sila ay mga propeta at naghahatid ng lahat ng mga uri ng mga hula.
Ang pagkalapit ng pagbabalik ni Hesus na sinamahan ng internet ay kumuha ng propesiya sa isang bagong bagong antas.
1. Napakaraming mga Kristiyano ang may pag-asa sa mga kasalukuyang hula. Dapat ay maunawaan natin
sa kung ano ang binibigyan natin ng pansin. Ang layunin ng propesiya ay hindi upang sabihin sa amin ang tungkol sa Antichrist o
ang marka ng hayop o maging ang kinabukasan ng politika sa Amerika.
2. Tandaan kung ano ang sinabi ng Aklat ng Pahayag tungkol sa hula. Apoc 19: 10 — Sumamba sa Diyos. Para sa
kakanyahan ng propesiya ay upang magbigay ng isang malinaw na patotoo para kay Jesus (NLT).
2. Dahil ang Amerika ay itinatag sa mga alituntunin at moralidad ng mga Judeo-Christian, madaling makuha ang Diyos
mga hangaring halo-halo sa tadhana ng Amerika. Ang mga tao ay narito sa mundo sa anim hanggang sampung libo
taon. Ang Amerika ay umiiral nang medyo mahigit sa 200 taon at ang Diyos ay nakasama nang maayos nang wala tayo.
a. Mayroong isang labanan na nangyayari ngayon (hindi lamang sa Amerika, ngunit sa buong mundo) sa pagitan ng nasyonalismo
at globalismo. Hinuhulaan ng Bibliya ang pagtaas ng isang pandaigdigang sistema at ang US ang pinakamalaking kalsada sa
tulad ng isang sistema. Tatanggihan kami dahil pansamantalang pumalit ang globalismo at sumali kami sa kilusang ito.
1. Hindi ako nagtataguyod na hinayaan lamang natin itong mangyari — bumoto, manalangin para sa awa, atbp. Ibig kong sabihin ay kilalanin
na kapag tamang panahon ay mangyayari ito - ngunit gagawin ito ng Diyos sa Kanyang plano para sa isang pamilya.
2. Nang si Hesus ay naaresto at dinala sa paglilitis tumugon Siya: Ngayon na ang iyong oras (oras) at ang
kapangyarihan ng kadiliman (Juan12: 27; Lucas 22:53). Parang nanalo ang dilim. Ngunit ginamit iyon ng Diyos
masasamang pangyayari na isinagawa ng mga masasamang tao at naging sanhi ng kanilang paglilingkod sa Kanyang mga hangarin. Sa krus
Binili ni Jesus ang ating kaligtasan.
b. Ang aming pag-asa ay hindi sa isang politiko o isang negosyanteng tao. Ang aming pag-asa ay hindi sa isang partidong pampulitika o isang sistema ng
gobyerno Ang aming pag-asa ay kay Hesus at ang katotohanan na makukumpleto Niya ang plano ng Diyos para sa isang pamilya dito
ang mundo ay nagbago at naibalik. Ang buhay ay sa wakas ay magiging lahat ng ating hinahangad.