KARAGDAGANG TUNGKOL SA KAPANGANDAHAN NG DIYOS NA MAGPagaling

Handa ng Diyos na Pagalingin
Kagustuhan ng Diyos na Pagalingin II
Mga Bagay sa Pagpapagaling
Marami pang Mga Bagay sa Paggaling
Paano Dumating ang Pagpapagaling
Pagpapagaling sa Pananampalataya
Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pananampalataya II

1. Ang maingat na pag-aaral ng Bibliya ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay isang manggagamot at ito ay palaging
Kanyang kalooban upang pagalingin. May kontrobersya tungkol dito dahil:
a. Ang mga tao ay walang kaalaman mula sa salita ng Diyos tungkol sa paksa.
b. Inilalagay ng mga tao ang karanasan sa itaas ng salita ng Diyos.
2. Upang gumaling, dapat mong malaman ang dalawang mahahalagang susi:
a. Dapat mong malaman na ang Diyos ay nagbigay ng pagpapagaling para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Kaniyang kalooban na pagalingin ka. Nasabi na niya ang oo sa pamamagitan ni Jesus. Isa 53: 4-6; I Pet 2:24
b. Dapat mong malaman kung paano kunin o tanggapin ang inilaan na ng Diyos.
Kinukuha natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 6:12
3. Sa seryeng ito, tinitingnan namin ang parehong mga lugar-na ang kagalingan ay ibinigay
at maaari nating at dapat kunin ang ibinigay Niya sa pamamagitan ng pananampalataya.
4. Huling oras, sinimulan naming tingnan ang pagpayag ng Diyos, kahit ang pagkasabik, na pagalingin ang Kanya
mga tao. Nais naming ipagpatuloy ang temang ito sa araling ito.

1. Ang sakit ay hindi bahagi ng plano ng Diyos para sa tao. Efe 1: 4,5; Rom 8:29
a. Walang karamdaman sa Hardin ng Eden bago nagkasala ang tao. Gen 1:31
b. Walang sakit sa langit, at wala na sa kaharian na itatayo ni Jesus kapag Siya ay bumalik sa mundo. Isa 65: 19,20
c. Hindi magkakaroon ng anumang karamdaman sa bagong langit at lupa na sa wakas ay itatatag ng Diyos. Pahayag 21: 1-4
d. Ang sakit ay nasa lupa dahil sa kasalanan. Rom 5:12
2. Ang Diyos ay nakitungo sa ating mga karamdaman sa parehong oras at sa parehong paraan ng pakikitungo niya
sa ating mga kasalanan.
a. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan at ang ating mga karamdaman sa Krus upang maalis ang mga ito sa atin. Isa 53: 4-6
b. Alam natin na kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat sapagkat ang pagpapagaling ay kasama sa Kanyang plano na matubos na para sa lahat.
3. Sa huling aralin ginawa namin ang isang survey ng pagpapagaling sa OT at natagpuan:
a. Ang unang pangako ng pagpapagaling sa Bibliya ay ginawa sa mga taong natubos. Ex 15: 13,26
1. Hindi lamang ipinangako ng Diyos na maging kanilang manggagamot, inilabas niya ang kalusugan ng Kanyang bayan sa Egypt. Aw 105: 37
2. Ang huling ginawa nila bago sila umalis sa Egypt ay kumain ng kordero ng Paskuwa. Ex 12: 3; 8
3. Si Kristo ang ating kordero ng Paskuwa at ang Kanyang katawan ay nasira para sa atin, upang pagalingin tayo. I Cor 5: 7
b. Nangako ang Diyos na maging kanilang manggagamot at ipinangako na mawawala ang sakit sa kanila sa Lupang Pangako. Ex 23: 23-26
c. Nang makagat ang mga Israelita ng mga nakalalasong ahas sa kanilang paglalakbay sa ilang, ang lahat na tumingin sa isang tanso na ahas sa isang poste (isang uri ni Jesus sa Krus), ay gumaling. Bilang 21: 4-9; Juan 3:14
1. Isang uri = isang tao o bagay na pinaniniwalaan ng anino o sumisimbolo sa isa pa. Lahat ng tumingin sa uri ni Jesus ay gumaling.
2. May nagsasabi na hindi kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat. Kung ang lahat ng tumingin sa uri ni Cristo ay gumaling, paano natin masasabi na hindi lahat ng tumitingin kay Cristo ay gagaling? Ang uri ba ay may higit na lakas kaysa sa pagtupad ng uri?
d. Nang makarating ang Israel sa gilid ng Lupang Pangako, ibinalik ng Diyos ang Kanyang pangako ng kalusugan sa kanila. Deut 7: 12-15
1. Maraming mga nakamamanghang ulat ng pagpapagaling sa kanilang oras sa lupain ay inilarawan para sa amin. II Mga Hari 5: 1-14; II Mga Hari 20: 1-7
2. Walang iisang pagkakataon na naitala sa OT ng Diyos na tumanggi na pagalingin ang isa sa Kanyang sariling bayan.
e. Gumaling si Job. Gumaling si David. Job 42:10; Aw 30: 2,3; 103: 1-3
4. Sa Kawikaan 4: 20-22 Binigyan ng Diyos ang Kanyang mga tao ng mga tiyak na tagubilin kung paano magiging
malusog. Kalusugan = MARPE = curative, lit: gamot.
a. Kaw 3: 8 – kalusugan = isang uri ng RAPHA = isang lunas.
b. Ang mga taong nabubuhay para sa Diyos sa paraang ipinag-uutos sa kanila na maging malusog.
5. Kahit sa mga propeta, nakakakita tayo ng paggaling para sa bayan ng Diyos.
a. Ang Isa 53 ay naglalaman ng makahulang larawan ng Panginoon na nagdadala ng ating mga kasalanan at karamdaman upang maalis ang mga ito.
b. Ang OT ay nagtatapos sa isang pangako ng paggaling sa bayan ng Diyos. Mal 4: 2 (Pagpapagaling = parehong salita sa Kaw 3: 8)

1. Ang NT ay nagsisimula sa ebanghelyo, apat na mga mata na nakasaksi sa buhay ng
ministeryo ni Jesucristo sa mundo. Pansinin ang mga bagay na ito:
a. Si Jesus ang kalooban ng Diyos na kumilos sa mundo. Juan 4:34; 14: 9; Heb 1: 1-3
b. Pinagaling ni Jesus ang lahat na lumapit sa Kanya. Hindi siya tumanggi na pagalingin ang isang solong
tao. Wala siyang ginawa na may sakit. Mat 4: 23,24; 8:16; 9:35; 12:15; 14: 13,14;
15:29-31; 19:1,2; 21:14
c. Pinagaling niya ang mga tao sa lupa ng Krus kung saan dinala Niya ang ating mga karamdaman
at dinala ang aming mga karamdaman. Mat 8:17
d. Siya ay inatasan at binigyan ng kapangyarihan ang Kanyang mga tagasunod upang maglingkod sa pagpapagaling.
Mat 9: 35-38; 10: 1: 1; 7,8; Marcos 6: 12,13; Lucas 10: 1; 9; 17
e. Ang mga naniniwala kay Jesus ay dapat gawin ang mga gawa na Kanyang ginawa. Juan 14:12
f. Bago pa man bumalik si Jesus sa langit, inatasan Niya ang Kanyang mga tagasunod
ipatong ang mga kamay sa may sakit at makita silang gumaling. Marcos 16: 15-18
g. Ang tanging limitasyon sa kapangyarihan ni Jesus na nagpapagaling ay ang hindi pananampalataya. Marcos 6: 5,6;
Matt 13:58; 17:14-21
2. Sa Mga Gawa, ang serbisyong ito ng pagpapagaling ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga Apostol at iba pa (Philip
at Stephen). Gawa 3: 1-9; 5: 12-16; 6: 8; 8: 5-8; 14: 8-10; 19: 11,12
a. Ang mga sulat ay mga sulat na isinulat sa mga simbahan na itinatag at ang mga naniniwala ay nakabago sa kapaligiran na nakikita natin sa Aklat ng Mga Gawa.
b. Kaya, kapag ang paggaling at kalusugan ay nabanggit sa mga sulat, ang Aklat ng Mga Gawa ay ang konteksto kung saan ang impormasyon sa mga sulat ay isinulat, natanggap, at nauunawaan.
c. Ang isa sa mga bagay na ibig sabihin ng Kristiyanismo sa kanila ay gumaling ang mga tao.
d. Wala kahit saan sa Mga Gawa ang sinuman ay hindi gumaling sapagkat hindi ito kalooban ng Diyos.
3. Sa mga sulat, nakakahanap kami ng higit pang mga sanggunian sa pagpapagaling.
a. I Cor 12: 28 – Ang Diyos ay naglagay ng mga regalong pagpapagaling sa simbahan.
1. Mga Regalo = pagpapakita = mga paraan kung saan ipinakikita ng Espiritu Santo ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng mga mananampalataya. I Cor 12: 4-11
2. Ang mga pagpapakitang ito ay gumagana bilang nais niya, para sa pangkaraniwang kabutihan. v7; 11
b. Santiago 5: 14,15 – Sinabihan ang mga naniniwala kung ano ang dapat gawin kung sila ay may sakit.
1. Alalahanin ang konteksto kung saan naisulat ito at natanggap-ang Aklat ng Mga Gawa.
2. Tandaan, ang panalangin na ito ng pananampalataya ay dapat (hindi, hindi maaaring) pagalingin ang may sakit.
3. Tandaan na ang malakas na talatang ito tungkol sa pagpapagaling ay apat na taludtod na malayo sa iisang sanggunian ng NT kay Job. Santiago 5: 10,11
4. Ipinaliwanag ni Jesus ang panalangin ng pananampalataya sa Marcos 11:24 - maniwala mayroon ka nito bago mo ito makita.
c. I Pedro 2:24; III Juan 2 – Mayroon tayong dalawang inspirasyong Banal na Ghost mula sa dalawang lalaking nakakita kay Jesus na nagpapagaling at naglingkod kay Jesus bago at pagkatapos ng Pagpapako sa Krus, muling pagkabuhay, at pag-akyat.
1. Ang Panginoon ay nagkaroon ng isang personal na pag-aaral sa Bibliya mula kay Jesus sa Isa 53. Lucas 24: 44,45
2. Ang Kristiyanismo at paggaling sa kanila at ang kanilang mga mambabasa ay ang Kristiyanismo at kagalingan na nakikita sa Aklat ng Mga Gawa.
4. Ang isang pangunahing tema na matatagpuan sa mga sulat ay ang mga Kristiyano ay ang Katawan ni Cristo.
Ef 5:30; 1: 22,23; I Cor 12:27
a. Ang sakit ay may mas maraming karapatan sa ating mga katawan tulad ng ginagawa kay Jesus. Gawa 9: 4,5
b. Ang isang pangunahing argumento laban sa kasalanan para sa isang Kristiyano ay ang pagkuha ng katawan ni Cristo at ginagamit ito bilang isang instrumento ng kasalanan. I Cor 6: 15-20
c. Ito rin ay isang mahusay na argumento laban sa sakit sa katawan ng isang naniniwala.
d. Si Jesus ay nagpapalusog at nagmamahal sa Kanyang katawan. Hindi niya ito ginagawang sakit. Efe 5:29
5. Kami ay nagkakaisa ngayon kay Jesus bilang tunay na sangay sa isang puno ng ubas. Juan 15: 5
a. Sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo, mayroon tayong buhay ni Cristo. I Juan 5: 11,12
b. Mayroon tayong pribilehiyo na maangkin ang buhay para sa ating laman. II Cor 4: 11,12;
12: 9,10; Rom 8:11
c. Efe 3:19 (b) –Upang ikaw ay mapuspos (sa buong iyong pagkatao) sa buong kapuspusan ng Diyos - [iyon ay] maaaring magkaroon ng pinakamayamang sukat ng banal na Pagdalo, at maging isang katawan na buong puno at binabaha ng Diyos Ang kanyang sarili. (Amp)
d. Ito ay pribilehiyo nating tamasahin ang kalusugan ng katawan ni Cristo, ang kalusugan at buhay ng Panginoong Hesus Mismo.

1. Kunin muna natin ang konteksto. Pinagsasabihan ni Paul ang mga taga-Corinto sa paraan ng kanilang pagdala sa Hapunan ng Panginoon. v18-22
a. Nagkaroon ng dibisyon, pagkalasing, at gluttony sa kanilang mga asamblea.
b. v20 – Kaya't kapag nagtipon-tipon ka para sa iyong mga pagpupulong, hindi ito ang itinatag na hapunan
sa pamamagitan ng Panginoon na kumain ka. (Amp)
2. Kung gayon, sinabi ni Pablo para sa kanila kung ano ang dapat na pakikipag-isa. v23-26
a. v23 – Malinaw na si Jesus mismo ang nagturo kay Paul sa pakikipag-isa. Gawa 26:16;
Gal 1: 11,12
b. V26 – Para sa tuwing kinakain mo ang tinapay na ito at iniinom ang tasa, ikaw ay kumakatawan at nagpapahiwatig at nagpapahayag ng katotohanan ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa Siya ay bumalik [muli]. (Amp)
3. Ang paglilingkod sa pakikipag-ugnay sa taga-Corinto ay walang pakundangan. Hindi karapat-dapat = walang pakundangan.
a. v27 – Kaya't sinumang kumain ng tinapay o uminom ng tasa ng Panginoon sa paraang hindi karapat-dapat [sa Kanya] ay magkakasala sa (paglapastangan at pagkakasala laban sa) katawan at dugo ng Panginoon. (Amp)
b. v29 – Para sa sinumang kumakain at umiinom nang hindi tinatangi at kinikilala nang may naaangkop na pagpapahalaga [ito ay katawan ni Kristo], kumakain at umiinom ng isang sentensya-isang hatol ng paghuhukom sa kanyang sarili. (Amp)
c. Ang kanilang pag-iingat at kabiguan na makilala ang halaga ng sakripisyo ni Jesus ay nagdala ng paghatol sa kanila sa anyo ng sakit at kamatayan.
4. Pansinin ang mga puntong ito:
a. Ang sakit na kanilang nararanasan ay lubos na maiiwasan. Maaaring mayroon sila, dapat, hinuhusgahan ang kanilang sarili = natukoy ang kanilang kasalanan at nagsisi.
b. Ang paghatol ay dumarating sa mga "sinasadyang mapanghusga ang biyaya at awa ng Diyos." (Gordon Lindsay)
c. Paghuhukom = Pinapayagan ka ng Diyos na umani ng bunga ng iyong kasalanan at mag-alis
Ang proteksyon niya. I Cor 5: 1-5
5. Kung ang pagkabigo na kilalanin at igalang ang kahulugan ng pagbasag ng katawan ng Panginoon ay nagkasakit sa mga taga-Corinto, ang pagkilala at paggalang sa ginawa ng Kanyang katawan at dugo ay magpapanatili sa atin nang maayos.
a. Maraming mga Kristiyano ngayon ay may sakit sapagkat hindi nila nakikilala na ang katawan ni Kristo ay nasira para sa kanilang pisikal na kalusugan. Gal 3:13; Alaga Ko 2:24
b. Hindi sila hinuhusgahan sa parehong kahulugan ng mga taga-Corinto, ngunit ang kanilang kakulangan ng kaalaman ay pumatay sa kanila. Oseas 4: 6

1. Kung titingnan natin ang Bibliya, wala tayong nakikitang sakit bago nangyari ang kasalanan, wala tayong nakitang sakit matapos na alisin ang kasalanan, at sa pagitan, nakikita natin na inaalis ng Diyos ang sakit at nagpapagaling sa mga tao.
2. Matt 8: 1-3 – Nang ang isang ketongin ay lumapit kay Jesus na kinikilala ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling, ngunit hindi sigurado sa Kanyang pagpayag na magpagaling, itinama ni Jesus ang pagkaunawa ng lalaki.
a. v3 – Inunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan siya at sinabi, syempre gusto ko! Gumaling. (Jeru)
b. Kapag lumapit ka sa Diyos para sa pagpapagaling na hindi sigurado ang Kanyang kalooban, ang unang bagay na nais Niyang gawin ay iwasto ang iyong pang-unawa. Ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng Kanyang salita.
c. Sabi niya sa iyo: Syempre gusto ko !!
3. Nagbigay ang Diyos ng kaligtasan na kasama ang paggaling para sa iyo habang ikaw ay isang makasalanan pa. Rom 5: 8
a. Kung ipinagkaloob Niya ito para sa iyo habang ikaw ay isang makasalanan, bakit niya ito mapigilan ngayon na ikaw ay Kanyang anak? Rom 5:10; 8:32
b. Handa ang Diyos, sabik na pagalingin ka !! Paniwalaan mo!!