ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Ang gabi bago pumunta si Jesus sa Krus, sa Huling Hapunan, karamihan sa Kanyang pakikisalamuha sa Kanyang mga alagad
ay naglalayong ihanda ang mga ito para sa katotohanan na malapit na siyang makabalik sa Langit.
a. Si Jesus ay kasama ng mga lalaking ito nang higit sa tatlong taon, nangunguna, gumagabay, at nagtuturo sa kanila. Ngayon na
Aalis siya, magpapatuloy silang magkaroon ng Kanyang gabay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Juan 16:13
b. Kung pinag-uusapan natin ang patnubay, pinag-uusapan natin ang pagtingin sa Diyos upang bigyan kami ng direksyon sa
mga gawain ng buhay. Para sa isang Kristiyano, mayroong idinagdag na elemento ng kung ano ang kalooban ng Diyos sa sitwasyong ito?
2. Juan 16: 13 – Sinabi ni Jesus na gabayan tayo ng Banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan. Sasabihin Niya sa atin kung ano Siya
naririnig mula kay Jesus. Nang gabing iyon ginawa ni Jesus ang pahayag na ito tungkol sa patnubay mula sa Banal na Espiritu Siya
tinukoy ang Katotohanan bilang isang Tao (Mismo, Juan 14: 6) at bilang Salita ng Diyos (Juan 17:17).
a. Narito ang Banal na Espiritu upang ibunyag ang Buhay na Salita ng Diyos, si Jesus, sa atin at upang bigyan kami ng paghahayag
mula sa nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya. Habang ginagawa niya ito, pinatnubayan Niya tayo sa mga gawain ng buhay.
b. Ang Banal na Espiritu ang mangunguna sa atin na gawin ang nais ni Jesus, ang Salita na Buhay. Siya ang mangunguna sa atin
linya kasama ang nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.
3. Maraming maling impormasyon at kakulangan ng impormasyon tungkol sa kung paano gagabay sa atin ang Banal na Espiritu. Tayo ay
nagtatrabaho sa pag-uuri nito upang mas mahusay nating makipagtulungan sa Kanya habang Siya ang namumuno at gumabay.
a. Sa huling aralin tinalakay namin ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao habang sinusubukan nilang sundin ang
nangunguna sa Banal na Espiritu. Inaasahan nila ang kanilang pisikal na kalagayan upang malaman kung ano ang Diyos
ginagawa at sinasabi. Gayunpaman, hindi tayo patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng pisikal na mga kalagayan.
1. Inutusan niya na isagawa ang ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi nakikita. Ito ay isang malaking pagsalungat kung Siya
sinubukan na iparating ang impormasyon sa amin sa pamamagitan ng sinabi sa amin na huwag gamitin upang gabayan ang aming
buhay. II Cor 5: 7 – Para sa gabayan natin sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa nakikita natin (ika-20 Siglo).
2. Gagabayan tayo ng Banal na Espiritu sa katotohanan. Ang katotohanan, kapwa Greek at English, ay nangangahulugang paraan ng mga bagay
talaga, ang katotohanan sa likod ng hitsura. Ipinakikita sa atin ng Salita ng Diyos ang paraan ng mga bagay.
b. Kung pinag-uusapan natin na maiakay sa Banal na Espiritu, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-alam at pagsunod sa
kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Samakatuwid, bago natin mapag-usapan kung paano pinangungunahan tayo ng Banal na Espiritu, dapat nating gawin
maunawaan ang ilang mga bagay tungkol sa kalooban ng Diyos. Iyon ang aming paksa sa araling ito.

1. Tatalakayin namin nang mas detalyado ang pahayag na iyon sa paparating na mga aralin. Ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang puntong ito.
Ang kalooban ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng Kanyang Salita, partikular ang Kanyang nakasulat na Salita. Ang Bibliya ay isang paghahayag ng
Mga layunin, hangarin, at hangarin ng Diyos.
a. Ang dalawang pangunahing dibisyon nito, ang Luma at Bagong Tipan, ay binigyan ng mga pangalang ito sapagkat testamento
ay isa pang pangalan para sa kalooban. Narinig mo na ang mga tao na naglalabas ng kanilang huling kalooban at tipan sa gayon
kapag namatay sila ay malinaw kung paano nila nais na maayos ang kanilang mga gawain. Ang A ay ipapahayag kung ano ang nais ng isang tao.
b. Ang Diyos ay may pangkalahatang pangkalahatang kalooban at isang tiyak na kalooban para sa atin. Kasama sa pangkalahatan ang impormasyon sa
Ang Bibliya. Kasama sa tiyak na mga isyu na hindi direktang tinalakay sa Banal na Kasulatan tulad ng kung saan
mabuhay o kung sino ang magpakasal o kung ano ang karera o ministeryo upang ituloy.
2. Ang mga tao ay karaniwang mas interesado sa tiyak na kalooban kaysa sa pangkalahatan. Ngunit ang tiyak na kalooban ng Diyos ay
mas madaling matukoy kung alam mo ang Kanyang pangkalahatang kalooban. (Susubukan naming ipaliwanag ang mga susunod na aralin.)
a. Ang Bibliya ay may mga alituntunin ng karunungan na makakatulong sa amin na gumawa ng matalinong mga pagpipilian sa mga detalye ng buhay.
Aw 119: 105; Kaw 6: 20-23 – Araw-araw at buong gabi ang kanilang payo (Salita ng Diyos) ang mamumuno sa iyo
at iligtas ka mula sa pinsala. Kapag gumising ka sa umaga, hayaan ang kanilang tagubilin na gabayan ka sa a
TCC - 990
2
bagong araw. Para sa kanilang payo ay isang sinag ng ilaw na nakadirekta sa madilim na sulok ng iyong isip upang balaan ka
ng panganib at mabigyan ka ng magandang buhay (TLB).
b. At, dahil binigyang inspirasyon ng Banal na Espiritu ang mga manunulat ng Bibliya (Siya ang tinig sa likuran nito), higit pa
pamilyar na kasama mo ang Kanyang tinig sa mga Banal na Kasulatan, mas madali itong marinig ang kanyang tinig para sa mga direksyon
ang mga detalye ng iyong buhay. II Tim 3:16; II Alagang Hayop 1:21
3. Kapag ang paksa ng kalooban ng Diyos ay umuusbong, ang mga tao ay may kausap na maging sa kalooban ng Diyos. Na
maaaring mapanligaw. Sinasabi ng Bibliya na gawin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ng Diyos.
a. Isaalang-alang ang mga talatang ito. Ang bawat isa ay nagsasalita ng paggawa ng kalooban ng Diyos, Mat 6:10; 7: 21; 12: 50; Juan 4:34;
6:38; 7:17; Ef 6: 6; Heb 10: 7, (Aw 40: 8); 10:36; 13:21; I Juan 2:17; atbp.
1. Masasabi natin ito sa ganitong paraan: Kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Ayon sa
kay Hesus, ang kalooban ng Diyos ay maaaring buod sa dalawang utos. Matt 22: 36-40 – Mahalin ang Diyos sa
iyong buong pagkatao (sa lahat ng nakuha mo) at sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili (o pakikitungo sa iba
ang paraang nais mong tratuhin, Mat 7:12). (Marami pang mga aralin para sa isa pang araw)
2. Ang Bagong Tipan ay gumagawa ng maraming mga tiyak na pahayag tungkol sa kalooban ng Diyos para sa mga mananampalataya.
A. I Mga Taga 4: 3,4 – Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na kayo ay itinalaga  pinaghiwalay at
itinalaga para sa dalisay at banal na pamumuhay; na dapat mong umiwas at umiwas sa lahat ng sekswal na bisyo;
na ang bawat isa sa inyo ay dapat malaman kung paano magkaroon ng [control, pamahalaan] ang kanyang sariling katawan (sa
kadalisayan, nahihiwalay sa mga bagay na kabastusan, at) sa pag-aalay at karangalan. (Amp)
B. I Tes 5: 18 – Salamat [sa Diyos] sa lahat ng bagay  anuman ang mga pangyayari ay maaaring, maging
nagpapasalamat at magpasalamat; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo [na] kay Cristo Jesus.
(Amp)
b. Habang nakikipagtulungan tayo sa pangkalahatang kalooban ng Diyos (Kanyang nakasulat na Salita), inilalagay tayo sa isang posisyon upang malaman ang Kanya
tiyak na kalooban para sa ating buhay. Kung gagawin natin ang ating bahagi ay gagawin ng Diyos ang Kanyang bahagi.
1. Ang ating bahagi ay ang paglakad ng kasunduan sa Kanyang pangkalahatang kalooban at sumunod sa Kanya. Ang kanyang bahagi ay upang makakuha tayo
ang tamang lugar sa tamang oras, o sa Kanyang tiyak na kalooban.
2. Kawikaan 3: 6 – Sa lahat ng iyong gagawin, unahin ang Diyos, at Siya ang magdidirekta sa iyo at ibubuhos ang iyong mga pagsisikap
may tagumpay (TLB); Sa bawat hakbang na gagawin mo, tandaan mo Siya, at papatnubayan Niya ang iyong landas
(REB); Alalahanin Siya kung saan ka man pumunta, at linisin Niya ang daan para sa iyo (Moffatt).
4. Napagtanto kong hindi ito ang nais marinig ng mga tao kapag sinusubukan nilang malaman kung ano ang nais ng Diyos sa kanila
gawin. Ngunit kung ang Kanyang nakasulat na Salita ay isang paghahayag ng Kanyang kalooban (at ito ay), ano ang akala mo makukuha mo
direksyon para sa mga detalye tungkol sa Kanyang kalooban kapag hindi ka nag-aalala sa Kanyang pangkalahatang kalooban?
a. Tatalakayin namin ito nang mas detalyado habang nagtatrabaho kami sa aming serye, ngunit hayaan mo akong bigyan ka ng isang halimbawa ng
kung paano magtutulungan ang pangkalahatang kalooban at tiyak ng Diyos at kung paano tayo nakikipagtulungan sa Kanya.
b. Kapag nangangailangan tayo ng patnubay mula sa Diyos at direksyon para sa ating buhay, ito ang ginagawa ng marami sa atin: Humihingi kami
Paulit-ulit na sasabihin sa atin kung ano ang gagawin, upang ipakita sa amin ang gagawin. At nag-uusap kami ng ganito: Hindi
Alamin ang kailangang gawin! Hindi ko alam kung saan pupunta! Hindi ko alam kung ano ang aking ministeryo! Hindi ko alam
na magpakasal! Hindi ko alam kung anong trabaho ang kukuha! atbp., atbp.
1. Ang problema sa ito ay na hindi ka sang-ayon sa pangkalahatang kalooban ng Diyos. Sinasabi ng Bibliya
paulit-ulit na ito ay kalooban ng Diyos na mamuno at gabayan tayo. Aw 16:11; 31:15; 32: 8; 37:23; 48:14;
73:24; 139: 10,23,24; Prov 3: 6; Isa 58:11; Juan 10:27; Rom 8:14; Santiago 1: 5; atbp atbp.
2. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya (o panghihikayat) ay nagmula
Salita ng Diyos. Ipinakikita sa atin ng Kanyang nakasulat na Salita kung ano ang nagawa, ginagawa, at gagawin. Pananampalataya sa
ang pinakapangunahing anyo nito, ay kasunduan sa Diyos. Inaasahan ng Pananampalataya na gawin niya ang sinabi Niyang gagawin niya.
Ang Kanyang Salita ay humihikayat sa atin ng katotohanan ng kung ano ang Kanyang sinabi, kahit na kung ano ang nakikita o nararamdaman natin.
3. Kapag kailangan mo ng tiyak na direksyon, sumang-ayon sa kung ano ang sinabi ng Diyos, sa Kanyang pangkalahatang kalooban
tungkol sa paggabay sa iyo: Salamat sa Panginoon, ako ang iyong mga tupa at alam ko ang iyong tinig. Hindi ako susundan
ang tinig ng isang estranghero. Kinikilala kita sa lahat ng aking mga paraan at itinuturo mo ang aking landas.
Ang aking mga oras ay nasa iyong mga kamay. Iniuutos mo ang aking mga hakbang. Ipinakita mo sa akin ang landas ng buhay.
c. Hindi ito isang pamamaraan o pormula na ginagamit mo upang makakuha ng isang bagay mula sa Diyos. Ito ay isang pagkilala sa
TCC - 990
3
Ang Kanyang katotohanan, ang Kanyang pagiging maaasahan. Nangako siyang mamuno at gabayan tayo, kaya't nagpapasalamat tayo at pinupuri
Siya para dito bago natin makita o maramdaman ito. Bilang Magandang Pastol, pinamunuan niya tayo at ginagabayan tayo. Aw 23: 1,2

1. Dapat mong maunawaan na ang pagiging tulad ni Kristo sa iyong pag-uugali ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng iyong
ministeryo o ang iyong lugar sa katawan ni Cristo. Malayo ang pakikitungo sa mga di-katulad na ugali sa iyong pagkatao
mas mahalaga kaysa sa kung anong trabaho ang iyong kinuha o kung anong bahay ang binili mo o kung sino ang iyong ikakasal.
a. Ang Col 4:12 ay ang tanging sipi ng Bagong Tipan na malapit sa pakikipag-usap tungkol sa pagiging nasa kalooban ng
Diyos. Gayunpaman, si Epaphras ay hindi nagdarasal tungkol sa isang bagong cart ng asno o isang malaking promosyon sa trabaho sa
ang lokal na ampiteatro. Ipinagdarasal niya na sila ay ganap na umayon sa imahe ni Cristo.
b. Ang mga taga-Efeso, Filipos at Colosas ay lahat na isinulat ni Paul nang halos parehong oras. Dapat nating
isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ni Pablo kay Epaphras sa konteksto ng tatlong epistles na ito. Tandaan na
Nanalangin si Epafras na ang mga Colosas ay makatayo ng perpekto at kumpleto sa lahat ng kalooban ng Diyos.
1. Ang perpekto, sa Griyego, ay isang salitang nangangahulugang kumpleto, sa kahulugan ng naabot nito
wakas. Ginamit ni Pablo ang salitang ito sa Col 1:28 nang sinabi niyang nangangaral siya sa mga kalalakihan upang maipakita
bawat tao na kumpleto kay Kristo (Rotherham); matanda sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Cristo (Williams)
A. Si Epaphras ay isang guro sa simbahan sa Colossae. Tinukoy siya ni Pablo bilang "kanyang mahal
kapwa-lingkod "at" isang matapat na ministro "ni Cristo (Col 1: 7; 4: 12). Ito ay makatwirang upang
ipagpalagay na ang layunin niya sa pagtuturo ay katulad ni Paul. Ang misyon ni Pablo ay ang makita ang mga kalalakihan
na umayon sa imahe ni Kristo (nakumpleto, maabot ang ninanais na wakas). Si Paul ang isa
sino ang naging inspirasyon upang isulat na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay kaayon ni Cristo (Rom 8:29).
B. Sa Efe 4: 13 – Sinabi ni Paul na regaluhan ng Diyos ang mga tao upang ipahayag ang ebanghelyo at magturo ng Banal na Kasulatan:
na [maaari naming dumating] sa tunay na pagkalalaki na pagkumpleto ng pagkumpleto ng pagkatao na
ay walang mas mababa sa pamantayang taas ng sariling pagiging perpekto ni Cristo - ang sukatan ng
tangkad ng kapunuan ng Cristo, at ang pagkakumpleto na matatagpuan sa Kanya. (Amp)
2. Kumpleto sa Griyego ay isang magkakaibang salita at nangangahulugan ito na gumawa ng punong-puno (buong ibinibigay).
Maraming beses na ginamit ni Paul ang salitang ito sa Mga Taga Efeso at Colosas. Ito ay isinalin na punan,
napuno, puspos ng KJV sa Efe 1:10, 23; 3:19, 4:13; 5:18; Col 2:10; Col 4:12
A. Ang isa sa mga tema ni Pablo sa mga sulat na ito ay ang mga mananampalataya ay mapupuno ng
puspos ng Diyos. Ginawa namin ng isang aralin ito ng ilang linggo na ang nakaraan bilang bahagi ng aming pag-aaral ng Diyos sa amin.
B. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang bigyan tayo ng kapangyarihan na gawin ang anumang hinihiling sa atin ng Diyos, at magbago
sa amin at ganap na ibalik sa amin ang lahat ng nilalayon ng Diyos: ang pagiging anak at pagsunud-sunod sa imahe ni Cristo.
2. Maaari kang magkaroon ng problema sa pagkilala sa tiyak na kalooban ng Diyos sa isang partikular na sitwasyon dahil sa mga saloobin
o mga ugali sa iyong kaluluwa (iyong isip at damdamin). Ang nakasulat na Salita ng Diyos (na naghahayag ng Kanyang pangkalahatang kalooban)
maaaring ilantad ang mga ito, kasama ang mga motibo na pumipigil sa atin na makilala ang tiyak na kalooban ng Diyos. Heb 4:12
a. Karamihan sa ating pagnanais na malaman ang kalooban ng Diyos ay nakatuon sa sarili, hindi nakatuon ang Diyos. Kailangan mo
maunawaan si Jesus na namatay upang hindi na tayo mamuhay para sa ating sarili kundi para sa Kanya. II Cor 5:15
b. Matt 6: 9-10 – Nang turuan ni Jesus ang Kanyang mga alagad kung paano manalangin, Inatasan niya sila: Magpunta sa Diyos na inyong
Ama, sambahin Siya, at pagkatapos ay ipahayag ang iyong pagnanais na ang Kanyang kalooban ay gawin sa mundo tulad ng sa Langit.
1. Ito ang panimulang punto sa panalangin: nais ko ang iyong kalooban, Panginoon, higit sa lahat. Ito
hindi nangangahulugang pasibo na pagbibitiw sa lahat ng bagay na bumababa. Ginagamit namin ang aming
awtoridad upang labanan ang diyablo at ang kanyang mga diskarte. Naninindigan kami sa kaarawan ng kaguluhan. Kami
na nalampasan ng dugo ng Kordero. (Mga Aralin para sa isa pang araw)
2. Ito ay masidhing hangarin na makita ang kalooban ng Diyos, ang Kanyang mga layunin, ang Kanyang hangarin ay maganap at makita ang Kanya
naghari na itinatag sa mundo tulad ng nasa Langit. Nangangahulugan ito na ang paghahari (kaharian) ng Diyos
itinatag sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Nangangahulugan ito ng Kanyang nakikitang paghahari (kaharian)
naitatag sa mundong ito nang si Jesus ay muling dumating.
TCC - 990
4
3. Sa parehong daang ito sinabi ni Jesus na kung nais natin ang Kanyang kalooban higit sa lahat, magkakaroon tayo ng kung ano ang kailangan natin
mabuhay ang buhay na ito. Mat 6:33
c. Para sa marami sa atin, ang nais na malaman ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay ay nagmula sa wala pa o kahit na
maling motibo. Nais nating malaman, gawin, o maging sa kalooban ng Diyos, hindi dahil mahal natin ang Diyos at nais
upang malugod Siya, hindi dahil nais nating makita ang Kanyang kaharian na umunlad sa mundo, ngunit para sa atin.
1. Nais nating malaman ang kalooban ng Diyos sapagkat nais nating malaman kung ano ang pinakamahusay para sa atin, kung ano ang mangyayari
dalhin sa amin ang pinaka pagpapala, kumpara sa kung ano ang pinaka-advance sa Kanyang kaharian.
2. O, pinupukaw tayo ng takot. Nais naming malaman ang kalooban ng Diyos kaya hindi kami nagkakamali
at pag-aani ng aming inihahasik, kaya't hindi namin ginagalit ang Diyos, kaya hindi kami nagdadala ng sumpa sa atin
buhay, atbp, atbp (Maraming mga hindi tumpak na turo tungkol sa pag-aani at paghahasik, pagmumura
at mga pagpapala, at iba pa, at mali ang nakakaapekto sa kung paano tayo nabubuhay. Mga Aralin para sa isa pang araw.)
3. Binibigyan din tayo ng Bibliya ng mga simulain ng karunungan upang magamit upang gumawa ng matalinong mga pagpipilian, matalinong pagpapasya. Kadalasan,
naghihintay ang mga tao ng ilang kamangha-manghang tanda upang sabihin sa kanila kung ano ang gagawin sa isang partikular na sitwasyon. Ngunit, sila
huwag itong makuha sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng mga tagubilin sa Kanyang Salita na makakatulong sa atin na malaman kung ano ang gagawin.
a. Mayroong maraming mga halimbawa na maaari nating pumili upang talakayin. Ngunit, para sa layunin ng paglalarawan,
isaalang-alang ang ilang mga puntos.
1. Sinasabi ng Bibliya na hindi tayo dapat maging pantay-pantay na yosi kasama ang mga hindi naniniwala (II Cor 6:14). Kaya,
ididikta ng karunungan na hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa isang Kristiyano na makipag-date o magpakasal sa isang
hindi naniniwala Hindi mo na kailangan ng isang tiyak na salita mula sa Diyos sapagkat mayroon kang pangkalahatang kalooban.
2. Sinasabi ng Bibliya na sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan (Kaw. 24: 6). Kung ikaw ay nakaharap
sabi ng isang malaking desisyon ng karunungan na makakuha ng payo mula sa maaasahang, mapagkakatiwalaang mga tao.
b. Gusto nating lahat ang ilang uri ng supernatural sign mula sa Diyos. Ngunit, sa karamihan ng mga pagpapasya, hindi iyon kung paano
ang gabay ay dumating sa amin. Sa halip, tinitipon namin ang lahat ng mga katotohanan na maaari naming gawin at mas makatuwiran
desisyon batay sa mga alituntunin mula sa Salita ng Diyos. Samantalang pinapanatili natin ang saloobin: "Gagawin ko
magbago kaagad ng landas kung sasabihin mo sa akin na gawin ito, Lord ”.
c. Nagagalit kami kung dapat o hindi kami sa asul na upuan o sa pulang upuan dahil "ayaw namin
miss ang Diyos! " Gayunpaman, ang Diyos ay higit na nag-aalala sa kung paano mo tinatrato ang mga taong naglilingkod
ikaw sa tindahan ng kasangkapan. Alam ba nila ang matamis na amoy ni Cristo ay ikaw (II Cor 2:14). Ito ba
ipasok ang iyong isip upang manalangin para sa kanila na magpadala ang Diyos ng mga manggagawa sa kanilang buhay upang ibahagi ang ebanghelyo
kasama nila (Mat 9: 37,38). Ikaw ba ay ilaw sa madilim na lugar (I Alagang Hayop 2: 9)?