ANG SALITA NG DIYOS AY KATOTOHANAN

download PDF
BASAHIN ANG SALITA NG DIYOS
Isang BAGONG VIEW NG REALITY
PAGSUSULIT NG EYEWITNESS
Isang RELIABLE RECORD
ANG SALITA NG DIYOS AY KATOTOHANAN
GUSTO ANG BIBLIYA
GUMAWA NG ISANG FRAMEWORK

1. Malapit na ang pangalawang pagdating ni Jesucristo. Maraming sinasabi sa Bibliya ang tungkol sa mga kondisyon sa mundong ito sa oras na Siya ay bumalik (maraming mga aralin para sa isa pang araw). Ang punto para sa amin ay ang mga sitwasyong ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagtatakda sila kahit ngayon, at dapat nating harapin ito.
a. Nasa huli tayo sa mga huling araw ng kasalukuyang panahon. Kailangang magkaroon tayo ng kamalayan sa mga oras na naroroon tayo at maging handa sa kung ano ang darating sa mundo.
1. Sa nakalipas na ilang linggo na pinag-uusapan natin ang katotohanan na ang pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin upang maghanda para sa kung ano ang nauna ay maging isang regular na sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan.
2. Nangangahulugan ito na basahin ang bawat isa sa mga libro at titik nito (mga sulat) mula sa simula hanggang sa paulit-ulit. Ang pag-unawa ay may pamilyar at pamilyar ay may regular, paulit-ulit na pagbabasa.
b. Sa huling dalawang aralin sinubukan kong hikayatin kang magbasa sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo na kilalanin na ang Bibliya ay higit pa sa mga diwata o mga kwentong Sunday School. Isinulat ito ng totoong tao sa ibang totoong tao para sa mga tiyak na layunin. Ang pag-unawa nito ay makakatulong sa amin na makakuha ng higit pa sa Bibliya.
1. Ang Bagong Tipan ay isinulat, sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, ng mga kalalakihan na nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Hesus mula sa mga patay.
2. Wala sa mga kalalakihang ito ang nagtakda upang sumulat ng isang relihiyosong libro. Nagtayo sila upang ipahayag ang katotohanan na si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay. Ang reyalidad na ito ay nagbago ng kanilang buhay kaya't sila ay handa na mamatay kaysa sa tanggihan ang kanilang nasaksihan.
3. Ang Kristiyanismo ay itinatag sa isang makasaysayang katotohanan - ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kapag ang Kanyang muling pagkabuhay ay sinuri kasama ang parehong pamantayan na ginamit upang masuri ang iba pang mga kaganapan sa kasaysayan, ang ebidensya para sa muling pagkabuhay ay labis. (Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa katibayan sa mga libro tulad ng: Ang Pagkabuhay na Mag-uli sa pamamagitan ni Josh Mc Dowell at The Case for Christ ni Lee Strobel.)
A. Ang muling pagkabuhay ay ang pangunahing katotohanan ng Kristiyanismo. Pinatunayan nito ang lahat ng sinabi ni Jesus (Mat 16:21). Ito ay patunay na siya ang Anak ng Diyos at ang ating mga kasalanan ay binabayaran (Rom 1: 4; Roma 4:25). Patunay na ang ating mga katawan ay lalabas din sa libingan (I Cor 15: 20-23).
B. Ang Bibliya ay isinulat upang bigyan kami ng impormasyong ito at "pasalamatan ka at iligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus" (II Tim 3:15, Beck).
2. Kapag binalaan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na ang mga taon na patungo sa Kanyang pagbabalik ay mahirap, inilista rin niya ang mga palatandaan na magpapahiwatig na ang Kanyang pagbabalik ay malapit na. Malinaw na sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mahusay na panlilinlang sa relihiyon - hindi tiyak na mga maling kristo at mga bulaang propeta na maglilinlang sa marami. Mat 24: 4-5; 11; 24
a. Ayon sa diksyonaryo ng Webster upang linlangin ang ibig sabihin ay sanhi upang maniwala kung ano ang hindi totoo. Ang salitang Greek na isinalin ay linlangin ay nangangahulugang magdulot sa paglibot o paglibot mula sa kaligtasan, katotohanan, o kabutihan.
b. Ang proteksyon laban sa at antidote para sa panlilinlang ay ang katotohanan. Ayon kay Jesus, ang Salita ng Diyos ay ang Katotohanan. Ang Bibliya, ang nakasulat na Salita ng Diyos ay Katotohanan. Juan 17:17; Aw 119: 142; 151; Efe 1:13
c. Sal 91: 4 — Ang Kanyang katotohanan ay sumasaklaw sa iyo ng sandata (Septuagint). Sa araling ito tatalakayin natin kung paano maprotektahan tayo ng Salita ng Diyos, ang Katotohanan, mula sa panlilinlang na darating sa mundo.

1. Mayroong 27 mga dokumento sa Bagong Tipan. Apat lamang sa kanila ang hindi tumutukoy sa Ikalawang Pagparito ni Jesus - at tatlo sa kanila ay mga maiikling (solong kabanata) personal na liham (Philemon, II at II Juan). (Ang Sulat sa Mga Taga Galacia ay hindi rin binabanggit ang pagbabalik ni Jesus. Sinulat ito upang kontrahin ang mga maling guro na nakakaimpluwensya sa mga mananampalataya sa maling turo, isang malubhang sitwasyon na kailangan nito ng agarang pansin.
a. Tanging ang doktrina ng kaligtasan ay mas madalas na nabanggit sa Bibliya kaysa sa Pangalawang Pagdating. Ngunit ito ay angkop sapagkat babalik si Jesus upang makumpleto ang plano ng pagtubos (kaligtasan) ng Diyos.
b. Ito ang plano ng Diyos: Nilikha niya ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ginawa niya ang mundo na maging tahanan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya. Ang Bibliya ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 2; Gen 3; Rev 21: 1-4
1. Gayunpaman, ang kasalanan ay napinsala sa pamilya at sa tahanan ng pamilya. Ni ang lahi ng tao o ang lupa ay ayon sa inilaan ng Diyos na maging sila. Dahil sa kasalanan ni Adan, binago ang kalikasan ng tao at ang mga tao ay naging makasalanan sa likas na katangian, hindi nagkuwalipikado para sa mga anak na lalaki, at ang mundo ay sinaktan ng isang sumpa ng katiwalian at kamatayan. Rom 5:12; Rom 5:19; Gen 3: 17-19
2. Ngunit mula sa oras na naganap ang pinsala, ipinangako ng Diyos ang pagdating ng isang Manunubos (isang Tagapagligtas) na tatanggalin ang pinsala — ang Panginoong Jesucristo. Gen 3:15
A. Si Jesus ay naparito sa mundo 2,000 taon na ang nakalilipas upang mabayaran ang kasalanan sa Krus at ginagawang posible ang mga makasalanan na mabago sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos kapag naniniwala sila sa Kanya.
B. Malapit na siyang darating muli upang makumpleto ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng lupa sa lahat ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan habang pinapanumbalik niya ang mundong ito sa isang angkop na tahanan na walang hanggan para sa Panginoon at sa Kanyang pamilya.
c. Ginawa namin ang punto sa mga nakaraang aralin na ang Bibliya ay isinulat upang ibunyag ang Diyos at ang Kanyang paglalahad na plano ng pagtubos (kaligtasan), ang Kanyang plano na magkaroon ng isang pamilya. Ang Banal na Kasulatan ay "nagbibigay sa iyo ng karunungan na humahantong sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Cristo Jesus" (II Tim 3:15, NASB).
1. Ang pag-unawa na ang isang plano ay lumalantad at na ang pagkumpleto ng plano ay papalapit sa atin na mapanatili ang isang walang hanggang pananaw at kilalanin na mayroong higit pa sa buhay kaysa sa buhay na ito. 2. Ang mas mabuti at mas malaking bahagi ng ating buhay ay nauna, pagkatapos ng buhay na ito, una sa kasalukuyang hindi nakikita na Langit (kung tayo ay namatay bago dumating ang Panginoon) at pagkatapos sa mundong ito ay gumawa ng bago may kaugnayan sa Kanyang ikalawang pagdating. Isa 65:17; II Alagang Hayop 3:13; atbp (Maraming mga aralin para sa isa pang araw)
2. Dalawa sa mga dokumento na kasama sa Bagong Tipan ay mga sulat na isinulat ni Paul (isang nakasaksi sa nabuhay na Panginoon na personal na itinuro ni Jesus, Gal 1: 11-12) kay Timoteo, ang kanyang anak na nasa pananampalataya (I Tim 1: 2). Ang parehong mga liham na ito ay laced na may mga sanggunian sa pangalawang darating. I Tim 4: 1; 6:14; II Tim 1:12; 3: 1; 4: 8
a. Ang ama ni Timoteo ay Griego ngunit ang kanyang ina ay isang Judio (Gawa 16: 1–3). Itinaas ng kanyang ina at lola si Timoteo sa mga Banal na Kasulatan ng Banal na Tipan, sinasanay siya na umasa sa Mesiyas (II Tim 1: 5).
b. Si Timoteo ay naninirahan sa lungsod ng Lystra, sa lalawigan ng Galatia (Asia Minor), nang bisitahin ni Pablo ang lungsod sa isa sa kanyang mga paglalakbay sa misyonero. Tumugon si Timoteo sa mensahe ni Pablo (namatay si Jesucristo para sa ating mga kasalanan, inilibing, at binuhay ayon sa mga Banal na Kasulatan, I Cor 15: 3-4), at sa huli ay naging isa sa mga palaging kasama ni Pablo.
1. Sa dakong huli pinangalagaan ni Pablo si Timoteo na namamahala sa kanyang gawain sa lungsod ng Efeso (sa modernong araw na Turkey). Isinulat ni Pablo ang mga sulat ng Bagong Tipan kay Timoteo upang tulungan siyang gabayan sa kanyang mga responsibilidad bilang tagapangasiwa sa Efeso at kalapit na mga lungsod.
2. Hinikayat ni Pablo si Timoteo na magturo ng wastong doktrina, labanan ang maling turo, hikayatin ang Kristiyanong paggawi sa mga mananampalataya, at itaas ang kwalipikadong pamumuno upang matulungan siya.
c. Isinulat ni Pablo ang pangalawang liham na partikular na ipaalam kay Timoteo ang pananampalataya na malapit na siyang umalis sa buhay na ito (sa pamamagitan ng pagpapatupad) at hinihimok siyang manatiling tapat kahit gaano pa kahirap ang mga hinaharap. Walang alinlangan na nais ni Pablo na ang kanyang mga huling salita kay Timoteo na maging kapaki-pakinabang at may kaugnayan sa maaari.
1. Alam ng apostol na ang mga araw pagkatapos ng kanyang kamatayan ay lalong magiging madilim habang papalapit na si Jesus. II Tim 3: 1 - Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay magtatakda sa mga mapanganib na oras ng matinding stress at kaguluhan - mahirap harapin, at mahirap pasanin (Amp).
2. Nagpapatuloy si Paul sa paglista ng mga pag-uugali ng mga tao na magpapahirap sa mga oras, na nagsasaad na lalala ito bago ito gumaling (v2-13). Ngunit hinikayat niya si Timoteo na magpatuloy o manatili sa mga Banal na Kasulatan (v14-15).
3. Habang isinulat ni Pablo ang sulat na ito ay itinuro niya ang isang pangunahing katangian sa mga tao sa mga huling taon bago ang pagbabalik ni Kristo.
a. II Tim 3: 5 — Sila ay kumikilos na parang relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal (NLT).
1. II Tim 3: 6-8 — Sasamantalahin nila ang mga mahina, banat na kasalanan na sabik na sumunod sa bagong turo ngunit hindi nakarating sa kaalaman ng katotohanan dahil ang mga guro na ito ay lumalaban sa katotohanan tulad ng pakikipaglaban nina Jannes at Jambres laban kay Moises .
2. II Tim 4: 3-4 — Sapagkat darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig ng tamang turo. Susundin nila ang kanilang sariling mga hangarin at hahanapin ang mga guro na nagsasabi sa kanila ng anumang nais nilang pakinggan. Itatakwil nila ang katotohanan at susundin ang mga kakaibang alamat (NLT).
3. Pansinin ang isang pangkaraniwang tema sa mga talatang ito — sinasadya na paglaban sa katotohanan (II Tim 3: 8). Upang labanan ay nangangahulugang tumayo o tutulan. Tumangging makinig sa Katotohanan (II Tim 4: 4, Beck).
b. Si Peter (isa pang nakasaksi sa nabuhay na mag-uli na Panginoon na gumugol ng tatlong taon sa ilalim ng mga turo ni Jesus) ay nagsabi ng parehong bagay tungkol sa mga tao sa mga araw bago ang pagdating ng Panginoon (ang mga huling araw).
1. II Alagang Hayop 3: 3-5 — Sinulat ni Pedro na magiging mga mapanunuya (mga nanunuya na nanlilibak sa katotohanan) at kusang walang alam ang katotohanan, ang Salita ng Diyos. Kusang nakalimutan nila (ASV); kusang ipinikit ang kanilang mga mata (ika-20); sadyang huwag pansinin (RSV).
2. Tandaan na ang mga taong ito ay lumalakad pagkatapos ng kanilang sariling mga kagustuhan sa laman. Nais nilang sundin ang kanilang sariling mga pagnanasa. Hindi nila nais ang pagpigil sa Salita ng Diyos (ang Katotohanan) kaya't nililibak at tinanggihan nila ito.
3. Mayroong dalawang uri ng kamangmangan. Isa, ikaw ay ignorante dahil kulang ka ng kaalaman. Dalawa, mayroon kang impormasyon ngunit tanggihan mo ito. Kusa mong tatanggi na paniwalaan o tanggapin ito. Iyon ang uri ng kamangmangan na isinangguni nina Paul at Peter.

1. May isang oras na pinamamahalaan ng etika at moralidad ng Judeo-Christian ang kanlurang mundo. Kahit na ang mga hindi nabuhay na naaayon dito ay kinilala at iginagalang ang pananaw sa mundo. Hindi na.
a. Habang ang mundo ay lalong tumatalikod sa Diyos ng Bibliya (ipinahayag sa Panginoong Jesucristo) tinatanggihan nila ang katotohanan dahil ang Diyos ay Katotohanan. Siya ang pangwakas na katotohanan (Deut 32: 4; Jer 10:10; Aw 31: 5). Siya ang pamantayan kung saan hinuhusgahan ang lahat. Si Jesus ay Katotohanang Nagkatawang-tao (Juan14: 6).
b. Ang ganap na katotohanan bilang isang konsepto ay higit na itinapon sa ating kultura. Hindi pangkaraniwan na marinig ang sinasabi ng mga tao: Iyon ang iyong katotohanan, hindi sa akin. Ngunit ang katotohanan (ang paraan ng mga bagay talaga) ay may layunin. Hindi ito batay sa aming mga damdamin o opinyon. Hindi napapailalim sa pagbabago. Dalawa kasama ang dalawang katumbas ng apat kung naramdaman mo ito o naniniwala ka.
1. Sa mundo sa kanluran ay pinalaki namin ang maraming henerasyon ng kabataan na hindi mahalaga ang mga layunin ng katotohanan. Naniniwala sila na ito ang nararamdaman mo na mahalaga. (Sinasabi ng Bibliya na ang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. Kaw. 28:26)
2. Ang Oxford Dictionary napiling "post-katotohanan" bilang pang-internasyonal na salita ng taon ng taon. Ginagawa nila ito taun-taon upang ipakita ang mga paraan kung paano nagbabago ang aming wika bilang tugon sa mga kasalukuyang kaganapan.
A. Ang post-katotohanan ay tinukoy bilang: na may kaugnayan o nagpapahiwatig ng mga pangyayari kung saan ang mga layunin ng katotohanan ay hindi gaanong impluwensya sa paghubog ng opinyon ng publiko kaysa sa mga apela sa emosyon at personal na paniniwala.
B. Ang ganitong pag-iisip ay gumagapang sa mga bilog na Kristiyano. Ang isang survey ng Barna Research Group ng 2016 ay nag-ulat na 40% ng pagsasanay ng mga Kristiyanong Amerikano ay hindi na naniniwala sa ganap na katotohanan.
2. Ang bultong pagtanggi sa katotohanan ay may epekto sa lipunan. Isaalang-alang ang ilang mga bagay na isinulat ni Pablo sa kanyang Sulat sa mga Romano. Ang Rom 1: 18-321 ay isang mahabang haba tungkol sa poot ng Diyos o karapatan ng Diyos at pagtugon lamang sa kasalanan (mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit may ilang mga mahahalagang punto na nagbigay ilaw sa mga kondisyon na umuunlad sa mundong ito habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Tandaan na ang katotohanan ay binanggit nang dalawang beses.
a. v18 — Ang poot ng Diyos ay nasa mga humahawak ng katotohanan sa kawalang-katarungan — makasalanan, masasamang tao na nagtutulak sa katotohanan tungkol sa Diyos palayo sa kanilang sarili. (NLT)
b. v19-23 — Pagkatapos ay nakatuon si Pablo sa mga sadyang walang alam sa Diyos. Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Kinikilala ng mga lalaking ito ang Diyos ngunit tumanggi na sumamba o magpasalamat sa Kanya.
1. Pansinin na ang kanilang kusang pagtanggi sa Diyos ay nakakaapekto sa kanilang isipan. v21 - Ang kanilang mga saloobin ay naging mga bagay na walang kabuluhan, at ang kanilang mga ignoranteng puso ay nagdilim (Beck). Ginawa nila ang mga mangmang sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa at pagsamba sa mga idolo na mukhang mga tao, ibon, hayop, at ahas.
2. Binago nila ang katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan. v25 - Sa halip na paniwalaan kung ano ang alam nilang katotohanan tungkol sa Diyos, pinili nilang maniwala sa mga kasinungalingan (v25, NLT).
c. Kapag binabasa natin ang buong daanan hanggang sa katapusan ng kabanata makikita natin na ang sinasadya nitong pagtanggi sa katotohanan ng Diyos ay simula ng isang pababang pag-uugali na humantong sa lalong pagwawalang-kilos na pag-uugali.
1. Pansinin ang tugon ng Diyos sa kanilang mga pagpipilian. Hinahayaan niya silang mag-ani ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ibinibigay niya ang mga ito sa kanilang mga pagnanasa, kasuklam-suklam na pagmamahal, at sa huli sa isang masayang pag-iisip. Ang isang pag-iisip na reprobate ay hindi makagawa ng mga pagpapasya sa sarili nitong interes. v24; 26; 28
2. Ang kasalanan ay gumagawa ng sariling gantimpala. Gumagawa ito ng kamatayan at nililinlang at pinapagod ka upang makatanggap ng higit na ilaw mula sa Diyos (Rom 6:23; Rom 7:13; Heb 3:13). Ang resulta ay isang pag-iisip na reprobate.
d. Balik sa II Tim 3: 8 — Pansinin na inilarawan ni Pablo ang mga taong ito sa pagtatapos ng panahong ito na lumalaban sa katotohanan bilang pagkakaroon ng masamang isipan at reprobasyon tungkol sa pananampalataya.
1. Ang salitang napinsala ay nangangahulugang ganap na nasamsam, naiinis - Nawalan sila ng kapangyarihang mangangatuwiran (NEB); ang kanilang mga isipan ay nagulong (Phillips).
2. Ang Reprobate ay nangangahulugang hindi naaprubahan at, sa pamamagitan ng implikasyon, walang halaga-Sigurado mga pekeng hanggang sa nababahala ang pananampalataya (Berkeley); walang silbi para sa anumang layunin ng pananampalataya (Moffett); lubos na walang kabuluhan (ika-20 Sigaw);
Ang kanilang isipan ay nalulumbay, at ang kanilang pananampalataya ay peke (v8, NLT).

1. Narito tayo at lalong hahaharap sa presyon upang talikuran ang mga katotohanan ng Banal na Kasulatan sa ngalan ng pagpaparaya, pagsasama, at pagkakaiba-iba. Nasasaksihan namin ang katotohanan na pinalitan ng mga kahilingan na aprubahan namin ang mga paniniwala at pag-uugali kaysa sa direktang pagsalungat sa Salita ng Diyos.
2. Ang ideya na ang opinyon ng bawat isa ay pantay na may bisa ay may lipunan na lipunan. Ang pagsasama at pagkakaiba-iba ay nangangahulugang tama ang lahat at walang sinumang mali dahil lahat tayo ay may sariling katotohanang mabubuhay. Kung sasabihin mo na ang isang opinyon o paniniwala ay mali alinman sa katotohanan o sa moral, binansagan ka ng isang bigot o isang hater.
a. Ang Bibliya ay hindi na kinikilala bilang ganap, panghuli katotohanan - maging sa ilang mga Kristiyanong bilog. Ito ay naging isang mapagkukunan para sa patunay na pag-text o paghahanap ng isang taludtod na sumusuporta sa iyong partikular na ideya.
b. Siyempre, ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang mga paniniwala at opinyon sa isang malayang bansa. Ngunit kung ang isang opinyon ay batay sa tumpak na kaalaman at ang isa pa ay hindi, kung gayon ang isa ay hindi batay sa katotohanan ay hindi gaanong wasto kung hindi ganap na hindi wasto.
3. Lahat tayo ay may posibilidad na masugatan sa panlilinlang - kung hindi man ay hindi tayo babalaan ni Jesus na mag-ingat na hindi tayo malinlang. At, dahil sa mga pagbabago ang lipunan ang panggigipit na talikuran ang mga pamantayan sa Bibliya patungkol sa pananampalataya at moralidad ay tataas lamang.
1. Ang Salita ng Diyos ang ating proteksyon laban sa panlilinlang. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus (Katotohanan na nagkatawang-tao) ay inihayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng nakasulat na Salita, ang Bibliya. Juan 18: 37 — Dumating si Jesus upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Kung nais mong malaman ang katotohanan, tumingin kay Jesus (Heb 12: 2).
2. Kung pamilyar tayo kay Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya, makikilala natin ang mga maling christs at pigilan ang mga maling turo hindi mahalaga sa mga panggigipit mula sa lipunan.
4. Ang tumpak na kaalaman mula sa Salita ng Diyos ay mahalaga sa mga darating na araw. Maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. Marami pa sa susunod na linggo !!