MAGANDANG IBIG SABIHAN MABUTI

Diyos ay mabuti
Mabuting Kahulugan ng Mabuti
Mabuti pa rin ang Diyos
Ano ang Tungkol sa Lumang Tipan
Ang Diyos ang Potter
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan ko
Isang Mabuting Diyos At Kasalanan II
Ano ang Gusto ng Diyos

1. Ang tumpak na kaalaman sa katangian ng Diyos ay isang napakalaking tagabuo ng pananampalataya. Aw 9:10; Heb 11:11
2. Maraming mga aspeto ng katangian ng Diyos na karapat-dapat pag-aralan. Nakatuon kami sa tatlo sa kanila: Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay isang Ama. Ang Diyos ay tapat.

1. Mali ang iniisip ng mga Kristiyano na ang mga kaguluhan ay nagmumula sa Diyos habang Siya ay nagtuturo, naglilinis, nagpapadulas, at nagpaparusa sa atin.
a. Ngunit, ang mga ideyang ito ay batay sa kakulangan ng kaalaman sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa Diyos. Ang mga ideyang iyon ay batay sa pagtingin sa mga pangyayari at sinusubukan mong malaman.
b. Narito lang ang mga problema. Ang mga ito ay bahagi ng buhay sa isang sinumpa na lupa, isang lupa na apektado ng kasalanan.
Juan 16:33; Mat 6:19
2. Ang lahat ng mga paghihirap, pagsubok, pagsubok, atbp. Sa huli ay direkta o di-tuwirang sinusubaybayan kay Satanas at kasalanan.
a. Ang kasalanan nina Adan at Eba ay naglabas ng sumpa sa mundo at kamatayan sa sangkatauhan. Gen 3: 17-19; Rom 5:12
1. Nabubuhay tayo sa isang lupa na sinumpa ng kasalanan. Nangangahulugan ito ng mga bagyo ng pumatay, mga damo, kalawang, pagkabulok, at kamatayan.
2. Mayroon tayong mga katawan na namamatay pa. Napapailalim sila sa sakit, katandaan, at kamatayan.
3. Nakikipag-ugnay tayo sa mga hindi ligtas na mga tao na pinamamahalaan ni Satanas at sa mga Kristiyano na mga makatao at walang pag-iisip.
4. Mayroon tayong isang kaaway na naghahangad na sirain tayo.
b. Ang mga kalalakihan talaga ay may libreng kalooban. Maaari silang pumili ng mabuti o masama at lahat ng mga kahihinatnan na dulot ng pagpipilian na iyon.
3. Ginawa ni Jesus ang isyu kung saan nanggagaling ang mga kaguluhan noong Siya ay narito sa mundo. Sinabi niya na ang demonyo ay darating upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Sinabi niya na ang Diyos ay darating upang magdala ng masaganang buhay. Juan 10:10
a. Kung ang isang bagay ay nasa iyong buhay at ito ay mapanirang, hindi ito nagmula sa Diyos.
b. Sasabihin ng ilan, "Oo, ngunit pinahintulutan ito ng Diyos para sa isang layunin." Pinayagan ito ng Diyos sa kahulugan na pinahihintulutan niya ang mga tao na magkasala at pumunta sa impiyerno. Hindi siya para dito o sa likod nito sa anumang paraan.
c. Sasabihin ng ilan, "Oo, ngunit ginagamit ng Diyos ang demonyo upang maperpekto tayo." Ang Diyos at ang diyablo ay hindi nagtutulungan. Hindi pinahihintulutan o ginagamit ng Diyos ang diyablo na pahirapan ka lamang upang lumiko at aliw
(II Cor 1: 4) at ihahatid (Aw 34:19) ka. Iyon ay magiging isang bahay na hinati laban sa kanyang sarili. Pinapagpahinalaan tayo ng Diyos ng mga regalo sa ministeryo habang pinangangasiwaan nila ang salita. Efe 4:11
4. Dapat nating makuha ang ating impormasyon tungkol sa Diyos mula sa Bibliya at dapat nating simulan ang ating pag-aaral ng pagkatao ng Diyos kasama si Hesus. Si Hesus ay ang kumpletong paghahayag ng Hindi Makikita na Diyos. Juan 1:18; 12:45; 14: 9;
II Cor 4: 4; Col 1:15; Heb 1: 1-3
a. Kung nais mong malaman kung ano ang Diyos, kung ano ang ginagawa ng Diyos, dapat kang tumingin kay Jesus - hindi sa iyong mga kalagayan, karanasan, damdamin, lohika - o ng iba pa.
b. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sinabi niya ang mga salita ng Kanyang Ama at ginawa ang mga gawa ng Kanyang Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama sa Kanya. Juan 4:34; 5: 19,20,36; 7:16; 8: 28,29; 9: 4; 10:32; 14:10; 17: 4
5. Ipinakita sa atin ni Jesus ang Diyos sapagkat si Jesus ay Diyos. Col 2: 9
a. Kahit papaano, sa pagtalakay sa Trinidad, likas nating ginagawang mas kaunti si Jesus kaysa sa Ama sapagkat nang kumuha siya ng isang kalikasan ng tao, gumawa Siya ng isang lugar ng pagpapasakop sa Ama.
b. Ngunit, hindi si Jesus ang Anak sa langit bago Siya kumuha ng laman. Siya ay Diyos. Si Jesus ay Diyos.
1. Ang isa sa mga kadahilanan na naging Diyos ng tao ay upang makita natin Siya. Col 1:15
2. Kapag tinitingnan mo si Jesus ay nakatingin ka sa Diyos sapagkat si Jesus ay Diyos.
c. Kung may ginawa si Jesus, ginagawa ito ng Ama. Kung hindi ito ginawa ni Jesus, hindi ito ginagawa ng Ama.
1. Pinagaling ni Jesus ang mga tao, pinalaya ang mga tao mula sa pagkaalipin, tinuruan ang mga tao ng salita ng Diyos, pinalayas ang mga demonyo, pinalaki ang mga tao mula sa mga patay, pinapakain ang mga tao, natugunan ang mga pangangailangan ng mga tao, naawa ang mga tao, huminto sa mga bagyo.
2. Si Jesus ay hindi gumawa ng sinumang may sakit o tumanggi na pagalingin ang sinumang lumapit sa Kanya. Hindi siya nagtakda ng mga pangyayari upang makita kung ano ang gagawin ng mga tao. Tinuruan niya ang mga tao ng Kanyang salita sa mga pangyayari. Hindi siya nagpadala ng bagyo o sanhi ng anumang pag-crash ng cart ng asno. Hindi siya nagbigay ng mga pagpapala na hindi magkakaila. Dinidisiplina niya ang mga tao sa Kanyang salita hindi sa mga pangyayari.
d. Kung nais mong malaman kung ano ang katulad ng Diyos, kung nais mong malaman ang Kanyang pagkatao, kung nais mong malaman kung paano pakikitunguhan ng Diyos ang mga tao, dapat kang tumingin kay Jesus.

1. Sinubukan sila ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang sitwasyong ito ng kakulangan ay isang pagkakataon para sa mga alagad na maipahayag ang pananampalataya at tiwala sa Diyos.
2. Ang pagsubok ng Diyos ay hindi, hindi pangyayari, bagkus ang Kanyang salita sa pangyayari. Maniniwala ka ba sa Kanyang salita sa kabila ng iyong nakikita o nararamdaman.
3. Ang pagsubok ng Diyos kay Abraham ay ang Kanyang salita. Heb 11: 17-19 (Sinubukan ay ang parehong salitang Griyego na napatunayan sa
Juan 6: 6); Gen 22: 1,2
a. Sinabi ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ni Isaac Ang Kanyang pangako sa kanya ay matutupad. Gen 21:12
b. Ang pagsubok ay ito: Abraham, ang tiwala mo sa aking paglalaan para sa iyo kung ano ang nakikita mo (Isaac) o nasa aking salita ba ito?
4. Ang pagsubok ng Diyos kay Jose ay ang Kanyang salita. Patuloy bang maniniwala si Jose sa pangako ng Diyos sa Kanya sa kabila ng nakikita niya? Aw 105: 17-19
5. Ang pagsubok ng Diyos ay hindi kailanman malabo o magulo. Ang pagsubok ng Diyos ay: Maniniwala ka ba sa aking salita sa kabila ng nakikita at nadarama mo?

1. Hindi mo maaaring kunin ang mga talatang ito, ilapat ang mga ito kay Joe Christian, at sabihin na nililinis siya ng Diyos sa isang pagsubok.
2. Upang makakuha ng tumpak na larawan ng katangian ng Diyos dapat mong maunawaan kung paano basahin ang Bibliya. Dapat mong malaman na basahin sa konteksto. Lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng sinuman sa isang tao tungkol sa isang bagay.
a. Pumunta muna si Jesus sa mga Hudyo at inalok sa kanila ang kaharian na ipinangako sa kanila sa OT.
1. Ang bansang Israel sa pamamagitan ng kanilang mga pinuno, ang mga Pariseo, ay tinanggihan si Jesus at ang Kanyang alok.
2. Karamihan sa sinabi ni Jesus habang narito Siya sa mundo ay itinuro sa buong isyu ng kaharian na inaalok at tinanggihan ng Israel at mga pinuno nito.
b. Tinawag ni Jesus ang Kanyang sarili na totoong puno ng ubas. Ito ay makabuluhan sapagkat sa OT ang Israel ay tinawag na puno ng ubas ng Diyos. Aw 80: 8; Isa 5: 1-7; Jer 2:21; Os 10: 1
1. Inihahanda sila ni Jesus para sa katotohanan na dapat silang sumama sa Kanya, ang tunay na puno ng ubas.
2. Inihahanda niya ang mga ito para sa katotohanan na ang mga patay na sanga ng bigat tulad ng mga Fariseo ay aalisin kung hindi sila magsisisi. Mat 15: 12-14; Matt 4: 7-10
3. Sa v3 si Jesus ay nakikipag-usap sa Kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila na malinis sila dahil sa Kanyang salita.
a. Ang salitang purgeth (v2) at malinis (v3) ay magkatulad na mga salita sa Greek.
b. Upang maglinis ay nangangahulugang gawing malinis. Nililinis ng Diyos ang Kanyang mga tagasunod sa Kanyang salita. Efe 5:26
4. Ang mga pagsubok ay maaaring maglantad ng mga ugali sa atin na kailangang harapin. Iyon ay isang paraan na inilalabas ng Diyos ang mabuti mula sa masama.
a. Ngunit ang mga pagsubok ay hindi awtomatikong ginagawang mas mabuting tao. Ang mga pagsubok ay sumisira sa maraming tao. Matt 7: 24-27
b. Ito ay ang paniniwala at pagkilos ayon sa salita ng Diyos sa paglilitis na nagdudulot ng pagbabago at tagumpay. Santiago 1:21

1. Mga animnapung taon pagkatapos umalis si Jesus sa mundo ay nagpakita Siya sa Kanyang alagad na si Juan na ipinatapon sa Isle of Patmos. Ang impormasyong natanggap ni Juan ay naging Aklat ng Pahayag.
a. Sa mga kabanata 2 at 3 binigyan ni Jesus si Juan ng tiyak na mga tagubilin para sa pitong churched na matatagpuan sa Asia Minor (Turkey) sa oras na iyon. Ang mga liham na ito ay naglalaman ng parehong papuri at pagwawasto para sa mga simbahang iyon. Ang pagwawasto ni Jesus sa kanila ay dumating sa pamamagitan ng Kanyang mga salita sa kanila.
b. Tinapos ni Jesus ang bahaging ito ng mensahe kay Juan at ng mga iglesya sa pahayag: Tulad ng aking minamahal, binabadulan ko at pinarurusahan. Rev 3:19
2. Parehong saway at pagpaparusa ay pandiwang. Parehong nakamit sa pamamagitan ng mga salita. Aw 94:12
a. Ang Rebuke ay nangangahulugang ikumpirma (upang mapuspos ng argumento), tumanggi (upang mapatunayang mali sa pamamagitan ng argumento o katibayan), pagsaway (upang mangasiwa ng isang pagsaway, mangungutya, upang ipahayag ang hindi pagsang-ayon ng), o parusahan (upang hanapin o upang mapatunayang nagkasala).
b. Ang pagpapadis ay nangangahulugang sanayin, turuan, iwasto o disiplinahin sa pamamagitan ng pagpaparusa (o sa pamamagitan ng pagtuturo). Tingnan kung paano ginagamit ang salita sa ibang lugar sa NT. Gawa 7:22 (natutunan); Ef 6: 4 (pangangalaga);
II Tim 3:16 (tagubilin); Tito 2:12 (pagtuturo)
c. Ang layunin ng pagsaway at pagpaparusa ay upang makilala at ilantad ang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali upang maiwasto ito. Ang mga salita ay dapat na kasangkot upang maganap ang pagtuturo.
3. Kinukuha ng mga tao ang daanan sa Heb 12: 5-9 at nagpapataw ng mga kahulugan sa mga salitang saway at parusa na hindi pinapayagan ng teksto - Ang nasirang kotse na ito ay pinaparusahan ako ng Diyos, atbp.
a. Tandaan, ang pagsaway at pagpaparusa ay pandiwang. Sinabihan tayo na huwag hamakin ang pagpaparusa ngunit upang matiis ito. Ang hangarin ay nangangahulugang magkaroon ng kaunting pakialam. Ang pagbabata ay nangangahulugang manatili sa ilalim, upang manatili.
b. Ang paglilinis mula sa Panginoon ay isang bagay na maaari mong tanggihan o lumabas mula sa ilalim. Hindi mo maaaring tanggihan ang isang pinsala sa kotse o lumabas mula sa ilalim ng kanser.
4. Minsan sinasabi ng mga tao na tulad ng isang magulang ng tao ay kailangang mag-spank ng isang masunurin na anak, kaya paminsan-minsan ay pinahiran tayo ng Diyos. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagiging spanked sa ilalim bilang isang bata at pagkuha ng cancer o pagkasunog ng iyong bahay.
a. Ang Heb 12: 9 ay nag-uugnay sa alagad ng Diyos sa mga makalupang ama. Sinabi sa atin ni Jesus na ang ating Ama sa Langit ay mas mabuti kaysa sa pinakamagaling na tatay sa lupa. Matt 7: 9-11
b. Walang ama sa lupa na nasa tamang pag-iisip ang magpaparusahan sa kanyang anak na may cancer o isang pinsala sa kotse upang turuan siya.
5. Ang salitang aoa ay ginagamit ng isang beses sa NT na may kaugnayan sa sakit. I Cor 11: 29-32
a. Ang mga taga-Corinto ay nakikipag-usap nang hindi paggalang (hindi karapat-dapat). Lasing na sila at nagsasawa sa kanilang sarili. Hindi nila kinikilala ang halaga ng sakripisyo ni Hesus.
b. Bilang isang resulta, marami ang mahina at may sakit at marami ang namatay. Tinatawag itong paghatol o pagpaparusa ng Panginoon. v31,32
1. Kapag hinuhusgahan ng Diyos ang mga tao sa mundo pinapayagan niya silang mag-ani ng mga kahihinatnan ng kanilang kasalanan.
2. Tandaan, ang mga taga-Corinto ay maaaring tumigil sa paghatol o kahihinatnan ng kanilang kasalanan sa anumang oras sa pamamagitan ng paghusga sa kanilang sarili - sa pamamagitan ng pagsabing mali ito at pinahinto ito.
6. Isaalang-alang ang mga Pariseo - ang mga mapagpaimbabaw na relihiyosong pinuno ng Israel.
a. Paulit-ulit na sinaway at pinarurusahan sila ni Jesus ng Kanyang mga salita. Paulit-ulit niyang binabalaan sila na kung hindi sila magsisi at tatanggap sa Kanya ay hahatulan sila. Mat 12: 39-45; 23: 1-39
b. Hindi nila sila nakinig. Tinanggihan nila ang pagpaparusa ng Panginoon.
1. Noong 70 AD, sinakop ng hukbo ng Roma ang Jerusalem, sinira ang templo, at nakakalat sa bansa.
2. Ang Romanong istoryador na si Josephus, sa kanyang mga akda, ay inilarawan ang kakila-kilabot na pagpatay na nangyari. 1,100,000 Hudyo ang pinatay ng mga Romano.
3. Ngunit, hindi isang solong Kristiyanong Judio ang napatay. Pinakinggan nila si Jesus. Habang Siya ay narito pa sa mundo binalaan niya ang Kanyang mga tagasunod na lumabas sa Jerusalem bago ang pagkawasak. Lucas 21: 20-24

1. Kapag sumakit ang problema kailangan mong malaman na ang problema ay hindi nagmula sa Diyos. Dapat itong maging isang husay na isyu kung haharapin mo ang buhay nang may kumpiyansa. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.
2. Ang mga katanungan sa buhay na mayroon tayong lahat ay maaaring, dapat ay, sinala sa pamamagitan ng pagkatao ng Diyos. “Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Ngunit isang bagay ang alam kong sigurado, hindi ito ang gawain ng Diyos. Ngunit, tutulungan Niya akong malampasan ito sa tagumpay. ”
3. Huwag tingnan ang iyong mga kalagayan upang subukang malaman kung ano ang nangyayari, kung bakit ito nangyayari, kung ano ang ginagawa ng Diyos, atbp. Tingnan si Jesus. Si Jesus ay Diyos at Siya ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti.