GRADO, PANANAMPALATAYA, AT ATING KAIBIGAN

1. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa paksang ito, ang aming mga isip ay may posibilidad na awtomatikong mag-isip sa mga tuntunin ng mga listahan ng mga dapat gawin at hindi, mga alituntunin at regulasyon.
a. Ngunit ang Kristiyanismo ay hindi tungkol sa pagsunod sa isang listahan ng mga patakaran at regulasyon.
b. Ito ay tungkol sa pag-alam sa Diyos at pagkakaugnay sa Kanya bilang isang anak sa isang ama sa pamamagitan ni Hesukristo at pagkatapos ay mabuhay sa labas ng ugnayan na iyon.
2. Ang pinakadakilang utos na mayroon tayo mula sa Diyos ay ang pag-ibig sa Kanya ng ating puso, kaluluwa, at isip. At ang pangalawang pinakadakilang ay ang pag-ibig sa iba tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mat 22: 37-40
a. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay talagang tugon sa Kanyang pag-ibig sa atin na malinaw na ipinakita sa pamamagitan ni Jesus. I Juan 4:19; I Juan 3: 1; 16; 4: 9,10
b. Ang ating pagsunod ay dapat na pagpapahiwatig ng pag-ibig sa Diyos. Juan 14: 15; 21; 23
c. Ang Kristiyanismo ay hindi tungkol sa pagsunod sa isang listahan ng mga patakaran at regulasyon, ito ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa dahil unang minahal ka ng Diyos.
3. Ang ibigin ang Diyos ay nangangahulugang:
a. Upang magpasalamat sa Kanya sa nagawa niya sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Lucas 7: 41,42; 47
b. Upang gawing Siya ang pokus ng iyong buhay. II Cor 5:15; I Cor 6:19
c. Upang maniwala, umasa, umaasa sa Kanya. I Juan 3:23
4. Nais nating ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa koneksyon sa pagitan ng pag-uugali at pananampalataya.
a. Ang mga Kristiyano ay nahaharap sa isang problema sa lugar ng pananampalataya at pag-uugali.
b. Madalas nating sinusubukan na maiugnay sa Diyos batay sa ating pag-uugali kaysa sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya na kung ano ang nais ng Diyos.
c. Sa araling ito nais nating harapin ang isyung ito.

1. Ang pananampalataya ay sumasang-ayon sa Diyos. Ang pananampalataya ay naniniwala sa salita ng Diyos. Inaasahan ng pananampalataya na makakatulong ang Diyos.
2. Upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya dapat mong maunawaan ang biyaya, sapagkat ang Diyos ay gumagana sa ating buhay batay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Sa anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang biyaya ay bahagi ng Diyos.
a. Ang biyaya ay nagmula sa isang salitang Latin na nangangahulugang pabor, alinman sa natanggap o paparating.
b. Paboritong = friendly na pakikitungo na ipinakita ng isa't isa, esp. isang superyor. (upang ituring nang may pabor)
c. Grace = isang taong higit sa iyo ay may isang bagay o o para sa iyo.
1. Ang kanilang ginagawa ay mabuti.
2. Hindi mo / hindi kikita o karapat-dapat ito.
3. Ibinigay ito dahil sa katangian ng nagbibigay ng pagbibigay.
d. Ang Diyos ay mapagbiyaya = hilig na makitungo sa atin batay sa biyaya. Aw 145: 8
4. Ang pananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos, naniniwala sa Diyos.
a. Ang pananampalataya ay naniniwala kung ano ang ibinibigay, iniaalok, o sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.
b. Inihahayag ng Diyos ang mga bagay na iyon sa Kanyang salita - Sinabi Niya sa atin kung ano ang Kanyang ginawa para sa atin sa pamamagitan ni Hesus.
c. Kaya ang pananalig sa Diyos ay may kasamang paniniwala sa Kanyang salita.
5. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Sinasabi niya sa amin kung ano Siya, sa Kanyang kagandahang-loob, ay nag-aalok sa amin sa pamamagitan ni Jesus.
b. Kapag naniniwala tayo sa mga bagay na iyon (pananampalataya), ipinapasa niya ang mga ito (nagawa nilang mangyari) sa ating buhay.
6. Napakahalaga maunawaan natin ang puntong ito, sapagkat maraming mga Kristiyano ang nagsisikap na makaugnayan ang Diyos batay sa mga gawa.
a. Ang mga gawa ay anumang gagawin mo upang subukang kumita o karapat-dapat sa isang bagay mula sa Diyos.
b. Mayroon lamang dalawang ligal na paraan upang makakuha ng isang bagay mula sa isang tao: gumagana at biyaya.
1. Mga gawa = Nararapat ka = kumita ito, gumana para dito, magbayad para dito, atbp.
2. Grace = Ito ay ibinigay sa iyo.
c. Ang dalawang paraan na ito ay kapwa eksklusibo. Rom 4: 4 – Ngayon sa isang manggagawa, ang kanyang mga sahod ay hindi binibilang bilang isang pabor o regalo, ngunit bilang isang obligasyon - isang bagay na inutang sa kanya. (Amp)
d. Maaari itong libre o may utang sa iyo.
7. Bakit ginagawa ito ng Diyos sa ganitong paraan?
a. Iyon ang Kanyang kalikasan - Siya ay mapagbigay. Aw 86:15; Awt 103: 8
b. Walang magagawa upang makamit o karapat-dapat sa tulong ng Diyos, pagpapala (biyaya), kaya, kung hindi Niya ito ibinigay sa atin, wala tayo.
c. Ang lahat ng kaluwalhatian ay pumupunta sa Kanya sapagkat ang biyaya ay nagmula sa Kanya at ang pananampalataya ay nagmula sa Kanya. Rom 10:17
d. Ninanais ng Diyos ang isang relasyon sa pamilya sa amin, hindi isang relasyon sa negosyo. Ang mga pamilya ay hindi kumikita sa bawat isa.
8. Rom 4: 16 – Samakatuwid [ang pagmamana] ng pangako ay ang bunga ng pananampalataya at nakasalalay sa [pananampalataya], upang maibigay ito bilang isang gawa ng biyaya (walang pag-ibig na pabor) ... (Amp)
a. Ang Diyos ay hindi "nagbibigay ng mga bagay" batay sa kung ano ang nararapat o kikitain natin.
b. Ang Diyos ay "nagbibigay ng mga bagay" batay sa Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
9. Naiintindihan nating lahat ito kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pag-save.
a. Kahit na matapos tayong maligtas, nakikipag-ugnay pa rin sa atin ang Diyos batay sa Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Rom 5: 1,2; II Tim 2: 1; II Alagang Hayop 3:18; Heb 12:28
b. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ang nagsisikap na kumita at karapat-dapat mula sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uugali pagkatapos na mapabilang sa Diyos.
10. Mayroong maraming mga problema sa na.
a. Hindi nakuha sa iyo ang gusto mo. Tingnan ang lahat ng mga paraang ito na nauugnay sa Diyos. Wala sa kanila ang nakabatay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala sa kanila ang nakakuha ng gusto nila.
1. Lucas 10:40 – Nagawa ko na ang lahat ng gawain, Lord! Wala ka bang pakialam
2. Lucas 15: 29 – Hindi ko kailanman nilabag ang isa sa iyong mga patakaran ama, at hindi ako nakapagparti.
3. Lucas 18: 11,12 –Nagbibigay ako ng ikapu, nag-aayuno ako, hindi ako nangangahas o nangangalunya… at umuwi siya na hindi ligtas!
4. Lord, nagtrabaho ako sa nursery isang taon at wala pa akong asawa; Lord, nasa simbahan ako tuwing binubuksan ang pinto at hindi mo pa rin ako pinagaling; Lord, naglalagay ako ng pera sa balde tuwing naipapasa ito, at nagtatrabaho pa rin ako sa McDonalds.
b. Ang bawat isa ay nababagsak paminsan-minsan - kaya saan ka iiwan?
11. Ayaw ng Diyos na maging mabuti ka dahil sinusubukan mong kumita at karapat-dapat sa isang bagay mula sa Kanya. Nais niyang maging mabuti ka dahil:
a. Mahal mo Siya at nais mong mapasaya Siya. Juan 14:15
b. Nagpapasalamat ka sa kung ano ang nagawa Niya para sa iyo at nais mong ipahayag ito. Lucas 7: 41,42; 47
c. Nais mong matupad ang iyong tungkulin, ang iyong nilikha, walang hanggang layunin. Ef 1: 4,5; I Alagang Hayop 1: 14-16

1. Isang senturion ang lumapit kay Jesus upang makakuha ng pagpapagaling para sa kanyang lingkod. Matt 8: 5-13
2. Natanggap niya kung ano ang kinaroroonan niya at partikular na iniugnay ni Hesus sa pananampalataya ng lalaki na tinawag Niyang dakila. v10; 13
3. Ang senturion ay malinaw na narinig at o nakita ni Jesus na nagpapagaling sa mga tao.
a. Siya ay may sapat na impormasyon upang maunawaan kung paano nagtrabaho si Jesus.
b. Alam niya na si Jesus lang ang dapat magsalita at anuman ang sinabi ni Jesus na magaganap.
4. Pansinin, alam ng senturyon na wala siyang karapat-dapat kay Jesus, ngunit nagtanong pa rin siya, na inaasahan na makukuha ito.
a. Alam ng senturion na nakasalalay ito sa kapangyarihan ni Hesus at hindi sa kanyang karapat-dapat.
b. Bagaman ang grasya ay hindi partikular na nabanggit, ang biyaya ay kasangkot.
c. Sinabi ng lalaki na hindi siya karapat-dapat (ay hindi karapat-dapat), at hindi itinanggi ni Jesus ang katotohanang iyon.
d. Ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng lalaking iyon na nakapagpagaling.
5. Pansinin, ito ay isang taong di-tipan na tumanggap ng isang basbas sa tipan (pagpapagaling) sapagkat siya ay naniniwala.
a. Natutuwa sa Diyos kapag may naniniwala sa Kanya. Heb 11: 6
b. Namangha si Hesus sa pananampalataya ng lalaki = upang humanga, magkaroon ng paghanga, mamangha, magtaka.
6. Mayroong iba pang mga halimbawa ng mga taong hindi tipan na tumanggap ng mga pagpapala sa tipan dahil lamang sa naniwala sila sa pangako ng Diyos at ipinakita ang pananampalataya sa Diyos.
a. Si Rahab na patutot – Josh 2: 9-15; 18; 6:17, 25; ang babaeng Syrophenician– Matt 15: 21-28; Marcos 7:26
b. Wala silang inaangkin na pagpapala sa kanilang tao o sa kanilang pag-uugali.
c. Pansinin ang mga pagkakatulad na ito sa pagitan nila at ng senturyon - ang kanilang kaalaman sa Panginoon, kanilang katapangan, kanilang determinasyon, kanilang inaasahan.
d. Ang lahat ng ito ay mga pangunahing elemento ng pananampalataya.
7. Ang lahat ng mga taong ito ay alam na hindi sila karapat-dapat sa anumang bagay mula sa Diyos kaya't hindi nila tinangka na lumapit sa Panginoon sa batayan na iyon.
a. Dumating sila batay sa katangian ng Diyos - kung ano ang kanilang narinig at nakita tungkol sa Kanya.
b. Ang kaalamang iyon ay gumawa ng pananalig sa kanila.
c. At ang kamalayan na hindi ito nakasalalay sa kanila ngunit sa Kanya binigyan sila ng kalayaan na matapang, may pag-asang lumapit sa Kanya upang tumanggap. Heb 4:16
8. Mayroon tayong mga taong nakikipagtipan ngayon na hindi tumatanggap ng mga pagpapala sa tipan sapagkat sinusubukan nilang kumita at karapat-dapat sa kanila.
1. Nang gumaling ang isang tao sa Gate Maganda, iniugnay ito ng mga manonood sa kapangyarihan at kabanalan nina Pedro at Juan. v12
a. Ngunit, ipinaliwanag ng dalawa na ito ay ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus na nagpapagaling sa tao. v16
b. Tandaan, ang biyaya ay palaging tahimik na kasosyo kung saan ang pananampalataya ay ibinigay bilang dahilan para sa pagtanggap.
c. Ang kanilang pananampalataya sa pangalan ni Jesus (Kanyang kapangyarihan at Kaniyang katangian) ay nagpapagaling sa tao.
2. Si Pedro at Juan ay may parehong elemento sa kanilang pananampalataya bilang mga taong hindi tipan na tumanggap mula sa Diyos - katapangan, determinasyon, pag-asa, kaalaman sa Panginoon. Gawa 3: 4-7; 4:13
a. Ngunit, tandaan, ang dalawang inabandunang si Hesus noong gabing Siya ay naaresto at hinatulan - at tinanggihan talaga ni Pedro si Jesus. Matt 26: 56; 69-75
b. Malinaw na, ang kanilang mga kabiguan bilang mga tagasunod ni Cristo ay hindi nakapagpigil sa kanila na maniwala sa mga pangako ng Diyos sa kanila (Marcos 16:18), at hindi rin nito pinigilan ang pagdating ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila.
3. Naunawaan nila na hindi sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan o ng kanilang kabanalan na gumagalaw ang Diyos.
a. Ang mga ito ay nauugnay sa Diyos, hindi batay sa kanilang mga gawa, ngunit batay sa Kanyang biyaya.
b. Malayang natanggap nila, malayang ibinigay nila. Mat 10: 8; Gawa 3: 6
4. Si Pedro at Juan ay kailangang maging katulad ng babaeng makasalanan sa Lucas 7.
a. Kailangang paniwalaan nila ang kanilang mga kasalanan ay tuluyan nang pinatawad at nakalimutan dahil sa sinabi ni Jesus.
b. Ano ang ginawa ng babaeng iyon nang tumakbo siya sa mga dating customer sa kalye?
c. Ano ang ginawa ni Pedro nang lumakad siya sa lugar kung saan itinanggi niya si Jesus?
d. Sila ay nabubuhay nang walang pasasalamat sa at pananampalataya sa Panginoon, tulad ng babae. v41,42; 47; 50

1. Nakatanim sa mga tao na nagtatrabaho tayo para sa Diyos upang makuha ang Kanyang pagpapala.
a. At, ang isa sa mga paraan na kumita natin ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting.
b. Ngunit, hindi ito tungkol sa kita, ito ay tungkol sa paniniwala at pagtanggap.
2. Hindi nais ng Diyos na subukan mong kumita at karapat-dapat sa Kanya.
a. Nais mong paniwalaan mo kung ano ang nagawa niya para sa iyo sa pamamagitan ni Jesus at manirahan sa ilaw nito.
b. Nais mong mahalin mo Siya dahil una ka niyang minahal.