KARAGDAGANG TUNGKOL SA GRASYON, PANANAMPALATAYA, AT ATING KAIBIGAN

1. Maraming mga Kristiyano ang nagsisikap na maiugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali o kung ano ang kanilang ginagawa.
a. Sa pamamagitan ng pag-uugnay sa Diyos, nangangahulugang subukan nating magkaroon ng kaugnayan sa Diyos.
b. Ang kanilang pag-uugali o kung ano ang kanilang ginagawa ay isang pagsisikap na kumita o karapat-dapat sa isang bagay mula sa Diyos o isang pagsisikap na mabayaran Siya.
1. Marta – Nagawa ko na ang lahat ng gawain, Lord! Wala ka bang pakialam Lucas 10:40
2. Ang nakatatandang kapatid ng Prodigal – Hindi ko kailanman nilabag ang isa sa iyong mga patakaran ama, at hindi ako nakapagparti! Lucas 15:29
3. Lord, nagtrabaho ako sa nursery ng isang taon at wala pa rin akong asawa.
2. Ang ating pag-uugali ay dapat na maging tugon sa nalalaman natin tungkol sa Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa atin = nauugnay sa Kanya batay sa kanyang nagawa.
a. Mahal natin Siya dahil una Niyang mahal tayo. I Juan 4:19
1. Ang ating pagsunod ay dapat na pagpapahiwatig ng pag-ibig. Juan 14:21
2. Ang ating pasasalamat sa ginawa Niya para sa atin sa pamamagitan ni Jesus ay isang pagpapahayag ng ating pagmamahal. Lucas 7: 41,42; 47
b. Nagtitiwala tayo sa Kanya, naniniwala sa Kanya, sapagkat alam natin kung ano Siya. Aw 9:10
3. Ayaw ng Diyos na maging mabuti ka dahil sinusubukan mong kumita o karapat-dapat sa isang bagay mula sa Kanya. Nais niyang maging mabuti ka dahil:
a. Mahal mo Siya at nais mong mapasaya Siya.
b. Nagpapasalamat ka sa kung ano ang nagawa Niya para sa iyo at nais mong ipahayag ito.
c. Nais mong matupad ang iyong tungkulin, ang iyong nilikha, walang hanggang layunin. Ef 1: 4,5
4. Nais nating patuloy na tingnan ang koneksyon sa pagitan ng biyaya, pananampalataya, at pag-uugali.
1. Nang gumaling ang isang tao sa Gate Maganda sa Jerusalem, iniugnay ito ng mga manonood sa kapangyarihan at kabanalan nina Pedro at Juan. Ang mga manonood ay nauugnay sa Diyos batay sa mga gawa. Gawa 3:12
a. Ipinaliwanag nina Pedro at Juan na ito ay ang pananampalataya sa Pangalan ni Jesus (Kanyang katangian at kapangyarihan) na nagpapagaling sa tao. v16
b. Naintindihan nila na hindi ito sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan o kabanalan, ngunit biyaya ng Diyos.
2. Ang biyaya at pananampalataya ay nagtutulungan. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Grace = ang isang taong nakahihigit sa iyo ay may ginagawa sa iyo o para sa iyo. Mabuti ang ginagawa nila. Hindi mo / hindi kikita o karapat-dapat ito. Ibinigay ito dahil sa katangian ng nagbibigay ng pagbibigay.
b. Ang pananampalataya ay naniniwala sa ibinigay ng Diyos bago ito makita sapagkat sinabi ito ng Diyos.
3. Sinabi ni Jesus kay Pedro at Juan na maaari silang manalangin para sa mga tao para sa paggaling sa Kanyang pangalan at mangyayari ito. Marcos 16:18
4. naniwala sila. Iyon ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
5. Ginagawa namin ang parehong bagay na ginawa ng mga manonood. Inilalagay namin ang tulong ng Diyos sa aming kabanalan at kapangyarihan. Naniniwala kami na tutulungan Niya tayo o hindi tutulungan tayo dahil sa isang bagay tungkol sa amin. Sinusubukan naming makaugnay sa Kanya sa pamamagitan ng aming mga gawa.
6. Narito kung paano mo malalaman kung nakikipag-ugnay ka sa Diyos batay sa iyong mga gawa.
a. Kung nahihirapan ka man sa mga kaisipang tulad nito: Hindi ako tutulungan ng Diyos (pakinggan ang aking panalangin, pagpalain ako) dahil sa kung ano ang mayroon ako / hindi nagawa.
b. Kung nasasaktan ka sa Diyos kapag hindi mo nakuha ang nararamdaman mong nararapat sa iyo.
c. Kung nasusuklian mo ang iyong sarili na nagseselos sa iba na mapalad kapag alam mong mas masipag ka kaysa sa kanila?
7. Napakadali para kina Pedro at Juan na maiugnay sa Panginoon batay sa kanilang mga gawa. Pinabayaan nila ang Panginoon noong gabing Siya ay naaresto.
a. At, talagang tinanggihan ni Pedro na kilala niya ang Panginoon matapos na binalaan siya ni Jesus tungkol dito. Mat 26: 31-35; 56; 69-75
b. Parehong maaaring iniisip: Hindi tayo tutulungan ni Jesus pagkatapos ng ating ginawa.
8. Gayunpaman, ang kanilang mga kabiguan bilang mga tagasunod ni Cristo ay hindi nakapagpigil sa kanila na maniwala sa mga pangako ng Diyos (Marcos 16:18), o huminto din sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos.
a. Naunawaan nila na hindi sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan o kabanalan ang gumagalaw ng Diyos.
b. Ang mga ito ay nauugnay sa Diyos, hindi batay sa kanilang mga gawa, ngunit batay sa Kanyang biyaya. Mat 10: 8; Gawa 3: 6; Juan 1:16

1. Dapat nating maunawaan kung paano gumagana ang biyaya at pananampalataya. Ang lahat ng mga pagpapala ng Diyos ay darating sa atin sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya bago tayo maligtas at pagkatapos na tayo ay maligtas.
a. Grace: Ibinibigay sa atin ng Diyos ang hindi natin nararapat dahil nais Niya.
b. Ang paniniwala ay naniniwala kung ano ang ibinigay ng biyaya at inaasahan na magkaroon nito.
c. Naiintindihan ni Faith: "Hindi ko ito karapat-dapat, ngunit ang Diyos, sa Kanyang biyaya ay inalok ito, kaya kukunin ko ito."
2. Mayroon lamang dalawang ligal na paraan upang makakuha ng isang bagay mula sa isang tao.
a. Sa pamamagitan ng mga gawa = karapat-dapat ka dahil nakuha mo ito, nagtrabaho para dito, binayaran ito.
b. Sa pamamagitan ng biyaya = Malaya itong ibinibigay sa iyo.
c. Ang Diyos ay hindi "nagbibigay ng mga bagay" batay sa kung ano ang kinikita at nararapat sa atin.
d. Ang Diyos ay "nagbibigay ng mga bagay" batay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Ang mga gawa at biyaya ay kapwa eksklusibo. Rom 4:16
4. Ang Bibliya ay nagtala ng ilang mga nakamamanghang halimbawa ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Ang Centurion at Syrophenecian na babae ay lumapit kay Jesus na humihingi ng paggaling, kapwa alam na hindi sila karapat-dapat sa tulong ni Hesus - ngunit nagtanong pa rin sila, inaasahan na makatanggap. Matt 8: 5-13; Matt 15: 21-28; Marcos 7:26
1. Alam nila na wala silang paghahabol sa pagpapala ng Diyos sa kanila.
2. Ngunit hindi ito nakapagpigil sa kanilang pagtatanong. Alam nilang hindi ito nakasalalay sa kanila at sa kanilang pagiging karapat-dapat, ngunit sa Diyos at sa Kanyang biyaya.
3. Sa parehong mga kaso, pinuri ni Jesus ang kanilang pananampalataya.
b. Parehong may mga pangunahing elemento ng matibay na pananampalataya - kaalaman sa Panginoon, katapangan na humingi, pagpapasiya na makatanggap, inaasahan na makukuha nila ang hiniling nila.
c. Alam ng dalawa na wala silang karapat-dapat sa anumang bagay mula sa Diyos, kaya't hindi nila tinangka na lumapit sa Panginoon sa batayan na iyon.
1. Lumapit sila sa Panginoon batay sa Kaniyang pagkatao - kung ano ang kanilang narinig at nakita tungkol sa Kanya. Ang kaalamang iyon ay nagbunga ng pananampalataya sa kanila.
2. At, ang kamalayan na hindi ito nakasalalay sa kanila ngunit sa Kanya, binigyan sila ng kalayaan na matapang na lumapit sa Kanya na umaasang makatanggap. Heb 4:16

1. Dahil ang pananampalataya at gawa ay kapwa eksklusibo, mas malakas ang iyong pananampalataya, mas malamang na susubukan mong maiugnay sa Diyos sa pamamagitan ng / sa pamamagitan ng iyong mga gawa.
2. Ang pananampalataya ay kailangang lumakas sapat na hindi mahalaga kung ano ang hamon sa iyong pananampalataya. Patuloy kang naniniwala sa sinabi ng Diyos tungkol sa iyo.
a. Si Pedro at Juan ay may parehong laman na mayroon tayo at iisang diyablo na haharapin - mayroon silang magkatulad na mga uri ng hamon na mayroon tayo.
b. Ano ang nangyari nang lumakad si Peter sa lugar kung saan itinanggi niya si Jesus?
1. Kailangang paniwalaan niya ang kanyang mga kasalanan ay tuluyan nang pinatawad at nakalimutan.
2. Kailangan niyang paniwalaan na siya ay naligtas mula sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Kailangang maniwala siya na bilang isang Kristiyano, tumayo siya sa biyaya ng Diyos at nauugnay sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya. I Alaga 1: 2; II Alagang Hayop 1: 2; II Alaga 3:18
3. Para sa karamihan sa mga Kristiyano, hindi sa hindi sila naniniwala sa tulong, pangangalaga, pagkakaloob, at kapatawaran ng Diyos, hindi nila ginagamit ang pananampalatayang mayroon sila, at, bilang isang resulta, mahina ito.
4. Kung tatanungin mo ang mga Kristiyano: "Naniniwala ka bang mahal ka ng Diyos? O gumagana para sa mabuti para sa iyo? O pinatawad ang iyong mga kasalanan? ”, Karamihan sa mga ito ay naniniwala kahit papaano.
a. Nasa Bibliya ito - talagang wala silang pagpipilian. Ngunit, ang kanilang emosyon at / o mga pangyayari ay mas malakas kaysa sa kanilang maliit o mahinang pananampalataya.
b. Kapag lumilitaw ang mga hamon sa pananampalataya, mayroon silang higit na pagtitiwala sa kanilang nakikita at nararamdaman kaysa sa sinabi ng Diyos.
c. Ang maliit na pananampalataya ay naniniwala sa tulong ng Diyos, ngunit hindi inaasahan na tutulungan Niya ako ngayon!
5. Ang bilang isang paraan na ginagamit natin ang ating pananampalataya ay sa pagsasabi ng sinasabi ng Diyos. Heb 10:23
a. Humingi ng higit na pananampalataya ang mga alagad at sinabi Niya sa kanila na gamitin ang mayroon sila. Lucas 17: 5,6
b. Ang unang pagpapahayag ng pananampalataya na maaari nating gawin sa anumang sinabi ng Diyos ay ang sabihin mismo sa ating sarili. Heb 13: 5,6

1. Ang mga Filisteo ay nagpasiya laban sa Israel. v1-3
2. Araw-araw, ang isa sa kanilang mga kampeon, si Goliath, ay naglabas ng isang hamon sa Israel - magpadala ng isang lalaki upang labanan ako. Ang kanyang hamon ay sumindak sa Israel. v8-11
3. Ngunit, nang dumating si David sa eksena, hinamon niya ang hamon.
a. Sinabi niya na talunin niya si Goliath sa pangalan ng, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. v45
b. Sinabi niya ang parehong Diyos na tumulong sa kanya sa bukid kapag pinapanood niya ang kanyang mga tupa ay tutulong sa kanya ngayon. v36,37
4. Ang sinuman sa Israel ay maaaring gumawa ng ginawa ni David.
a. Hindi natalo ni David si Goliath sapagkat siya ay David, natalo niya si Goliath sapagkat ang Diyos ay Diyos.
b. Ang Diyos, sa Kanyang biyaya, ay gumawa ng isang tipan (isang garantisadong kasunduan, isang pangako) ng tagumpay laban sa mga kaaway kay David - ang dapat lamang gawin ni David ay maniwala.
c. Ang kasunduan ay ginawa ng Diyos hindi kay David na indibidwal, ngunit sa buong Israel - lahat ay mga taong tipan na may pangako ng tagumpay laban sa mga kaaway.
5. Bakit hindi pinatay ng isang tao si Goliath bago makarating si David doon? Lahat ay mga lalaking tipan. Hinahamon sila ni Goliath sa loob ng apatnapung araw. v16
a. Hindi ba sila naniniwala sa Diyos? Syempre ginawa nila! Identity nila yan!
b. Hindi nila alam na mayroon silang tipan? Lahat sila ay tinuli!
c. Hindi ba nila alam kung ano ang kasama sa tipan? Ang hirap isipin.
6. Tiyak na ang natitirang bahagi ng Israel ay naniniwala silang sila ay mga taong tipan, kaya't mayroon silang ilang pananampalataya, ngunit kaunti, mahina.
a. Ang maliit na pananampalataya ay naniniwala sa Diyos ngunit hindi inaasahan na makakatulong ang Diyos. Ang maliit na pananampalataya ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang nakikita, nararamdaman kaysa sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Matt 6:30
b. Ang pananampalataya na walang kaukulang kilos ay patay (katulad ng walang pananampalataya). Santiago 2:19
7. Ang pananampalataya ay isang pagkilos. Ang matibay na pananampalataya ay ipinahayag sa pamamagitan ng kilos na nagpapakita ng paniniwala.
a. Naniniwala si David na papatayin niya si Goliath sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos bago ito nangyari.
b. Alam natin na ganoon sa paraan ng pakikipag-usap niya at kumilos bago pinatay si Goliath. I Sam 17: 37; 46,47
8. Paano nabuo ni David ang kanyang pananampalataya? Ginamit niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasalita ng sinabi ng Diyos at kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Si David ay isang master tulad nito.
a. Ang Mga Awit ay napuno ng mga halimbawa ng kanya na nagsasalita ng kanyang pananampalataya sa Diyos.
1. Ps 8 – Ang pagkahuma ni David ay hindi nakasalalay sa kanya at sa kanyang kakayahan, ngunit sa biyaya ng Diyos.
2. Ps 3 – Ang tagumpay ni David ay hindi mapigilan sa kabila ng hitsura ng mga bagay, sa kabila ng mga akusasyon ng mga pangyayari.
3. Ps 23 – Dahil sa kung ano ang Diyos at ginagawa, narito kung ano ang totoo tungkol sa akin.
c. Paano sa palagay mo ang reaksyon ni David nang ang leon at oso ay sumunod sa kanyang kawan? Tulad ng ginawa niya sa mga Awit na ito, tulad ng ginawa niya kay Goliath.
d. Nasanay na siya. Ginamit niya ang pananampalataya na mayroon siya at lumalakas ito.

1. Hindi ka makakakuha ng anumang bagay mula sa Diyos bago o pagkatapos mong mai-save.
a. Maaari ka lamang paniwalaan kung ano ang nagawa niya at inilaan para sa iyo at mabuhay sa ilaw nito.
b. Bibigyan ka nito ng pag-ibig sa Diyos, pasasalamat sa Panginoon, at kalayaan na lumapit ka sa kanya para sa tulong.
c. Makikipag-ugnay ka sa Kanya batay sa kung ano ang nagawa Niya para sa iyo - hindi sa kung ano ang nagawa mo para sa Kanya.
2. Ang pananampalataya ay hindi nagmumula sa alam mo tungkol sa iyo - Hindi ako mabuti; Ako ay isang makasalanan; Nabagsak ako; Nagdarasal ako ng 10 oras nang paisa-isa; Nasa simbahan ako tuwing bukas ang pinto; Nagtatrabaho ako sa nursery; Palagi akong nagbibigay sa Salvation Army.
3. Ang pananampalataya ay nagmula sa nalalaman mo tungkol sa Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo.
a. Hindi ako karapat-dapat na mapasama kita sa aking bahay, Panginoon, ngunit hindi iyon mahalaga.
b. Nakikipag-ugnay ka sa akin batay sa iyong nagawa - at naniniwala ako.
c. Nakikipag-ugnay ka sa akin batay sa iyong biyaya na ipinahayag sa pamamagitan ng iyong pangako - at naniniwala ako.
4. Salamat Ama !!