NAPAKITA mula sa WRATH NG DIYOS

1. Ang kalagayang ito ng mga bagay ay mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano dahil ang gayong pag-iisip ay nagpasok sa mga Kristiyanong bilog. Ang pagpapalagay ng mga Kristiyano ay lalong naglalagay ng kanilang naramdaman kaysa sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang nakasulat na Salita - ang Bibliya. Ito ay nagiging mas karaniwan na marinig ang mga tao na nagsasabi: Nararamdaman ko lamang na ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi magpapadala ng sinumang impiyerno. Nararamdaman ko lang na ang lahat ng mga taimtim na tao ay nai-save, kahit anuman ang kanilang pinaniniwalaan.
a. Ang pag-unlad na ito sa kultura at sa mga bahagi ng simbahan ay naaayon sa sinabi ni Jesus sa Kanyang mga apostol ilang sandali bago Siya ipinako sa krus. Sinabi niya na ang panahon na patungo sa Kanyang ikalawang pagparito ay minarkahan ng panlilinlang sa relihiyon — partikular na mga maling propeta at maling mesiyas (Christs) na may mga maling mensahe. Mat 24: 4-5; 11; 23-24
b. Nakita natin ito na nangyayari nang tama sa ating mga mata bilang Persona ni Jesus (Sino Siya), ang gawain ni Jesus (kung bakit Siya Dumating), at ang mensahe na ipinahayag niya (ang ebanghelyo o mabuting balita) ay napapahamak - hindi lamang sa pamamagitan ng mga hindi naniniwala - ngunit sa mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano.
c. Samakatuwid, gumugugol tayo ng oras upang tingnan kung ano ang sinasabi ng Salita ng Diyos tungkol kay Jesus — Sino Siya, kung bakit Siya dumating, at kung anong mensahe ang ipinangaral niya. Ang Bibliya ang ating proteksyon laban sa panlilinlang sapagkat ito ang Katotohanan at ipinapahayag nito kay Jesus kung sino ang Katotohanan. Aw 91: 4; Juan 17:17; Juan 14: 6
Ang Juan 2:3 ay isa sa mga kilalang talata sa Bagong Tipan tungkol sa kung bakit dumating si Jesus at kung ano ang ginawa niya. a. Sinasabi nito sa atin na ang Diyos, na ginaganyak ng pag-ibig, ay nagbigay ng Kanyang nag-iisang anak (natatangi) na Anak (si Jesus, ang Diyos-tao) na isakripisyo para sa kasalanan upang ang sinumang naniniwala sa Kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. b. Upang pahalagahan kung gaano kahusay ang balitang ito, dapat nating maunawaan muna ang masamang balita. Sinabi ni Jesus na ang naniniwala sa Kanya ay may walang hanggan (walang hanggan) buhay. Ngunit sinabi rin ni Jesus na ang hindi sumasampalataya sa Kanya ay hindi makakakita ng buhay — at ang poot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Juan 16:3
c. Ang masamang balita: Lahat ng tao ay may obligasyong moral na sundin ang kanilang Lumikha. Lahat ay nabigo sa tungkulin na ito at nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos (Ecles. 12:13; Roma 3:23). Ang Makapangyarihang Diyos ay may poot o galit sa kasalanan ng tao (Rom 1:18).
1. Ang katotohanan na ito ay mahirap para sa amin, dahil mahirap maunawaan kung paano ang Diyos ay maging mapagmahal at galit sa parehong oras. At, tinatakot tayo nito sapagkat, kahit na naligtas tayo, paminsan-minsan ay nagkakasala tayo.
2. Ang salitang Griego na isinaling galit ay nangangahulugang pag-iibigan, at sa pamamagitan ng pagpapahiwatig, parusa. Ang salita ay ginagamit para sa parusa ng galit ng Diyos, o ang mga Banal na paghatol na ipataw sa mga masama (Malakas na Pag-uugnay).
3. Sa araling ito ay pag-uusapan natin ang poot ng Diyos habang patuloy nating pinag-uusapan ang mabuting balita hinggil sa masamang balita

1. Ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan. Ang salitang banal ay nangangahulugang hiwalay sa lahat ng kasamaan. Ang mga salitang katarungan at katuwiran ay madalas na ginagamit nang magkasingkahulugan sa banal na kasulatan. Ang katuwiran ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang tama o katuwiran. Ang katarungan ay nangangahulugan kung ano ang tama o ayon sa nararapat.
a. Upang sabihin na ang Diyos ay matuwid at nangangahulugan lamang na Siya ay tama at ginagawa niya ang tama. Ang katuwiran at katarungan ang mga pundasyon ng Kanyang trono. Gen 18:25; Aw 97: 2; Aw 89:14
1. Nagpahayag ang Diyos ng poot, hindi dahil Siya ay parusa o naghihiganti, ngunit dahil ito ay tama at makatarungan. Ang galit ay hindi isang emosyonal na tugon sa kasalanan. Ito ay isang matuwid, makatarungan, pagtugon sa kasalanan.
2. Upang maging totoo sa Kanyang banal, matuwid, at makatarungang Diyos na Makapangyarihang Diyos ay dapat magpahayag ng galit sa kasalanan. Kung hindi Niya pinansin o hindi pinansin ang kasalanan, magiging kapansin-pansin ang pagkonsensya nito. Ito ay isang pagtanggi sa Kanyang kalikasan-at hindi maitatanggi ng Diyos ang Kaniyang Sarili. II Tim 2:13
b. Mahirap para sa atin na maunawaan sapagkat iniisip natin ang galit ng Diyos sa mga tuntunin ng kahulugan nito kapag ang isang tao ay nagagalit at nagagalit: Mayroon silang isang emosyonal na pagbuga. Binatukan mo ako, kaya hinayaan kong magkaroon ka nito!
1. Tiyak, ang Diyos ay nagpapahayag ng damdamin at malinaw, Siya ay "hindi masaya" tungkol sa kasalanan. Ngunit, kapag pinag-uusapan natin ang damdamin ng Diyos ay pinag-uusapan natin ang isang bagay sa itaas at higit pa sa ating pag-unawa sa puntong ito.
2. Maaari lamang nating isipin ang mga tuntunin ng emosyon ng tao na lumabas mula sa makasalanang motibo, emosyon na maaaring makontrol, at emosyon na maaaring mag-udyok sa atin na magkasala. Ngunit, ang galit ng Diyos sa kasalanan ng tao ay hindi maiisip ng mga tao sa galit. Ang poot ng Diyos ay gumagawa ng katuwiran. Ang galit ng tao ay hindi. Santiago 1:20
2. Galit, galit, at paghuhusga ang hudisyal na tugon ng Diyos sa kasalanan. Ang paraan ng hudisyal ng o nauugnay sa pangangasiwa ng hustisya (Diksyonaryo ng Webster). Isipin ito tulad nito: Ang hudisyal na pagtugon ng pamahalaang sibil sa mga gumagawa ng batas ay, sa isang kahulugan, isang expression ng galit. Rom 13: 3-5
a. Nauunawaan nating lahat kung ano ang hustisya. Ginagawa nito kung ano ang tama, na nagbibigay sa mga tao ng nararapat.
1. Ang bawat kultura sa mundo mula nang likhain ang tao ay nagkaroon ng pamantayan ng tama at mali, ang isang pag-unawa na ang mabuti ay gagantimpalaan at ang kasamaan ay parusahan. Ito ay bahagi ng imahe ng Diyos na ipinagdadala pa rin ng mga tao kahit na sa kanilang pagkahulog. Gen 9: 6; Santiago 3: 9; Rom 2: 14-15
2. Totoo, ang mga pamantayan ng kalalakihan at mali ay hindi pinipilit dahil inilalagay nila ang mga pamantayan sa kanilang sarili sa halip na sundin ang pamantayan ng Diyos. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nakagawa ng isang nakakapinsalang krimen alinsunod sa pamantayan ng kultura, walang nagagalit kapag naaangkop ang nararapat na parusa - sapagkat alam natin na tama ito.
b. Ang katotohanan na ang Diyos ay nagpahayag ng galit sa kasalanan ay nagpapakita na nananatili siyang totoo sa Kanyang Sarili, ay nagpapakita na Siya ay mabibilang upang gawin kung ano ang tama. Kung ano ang Diyos, maaari mong asahan na Siya ay maging. Maaari mong iniisip: Paano na gagawin ako sa anumang bagay maliban sa takot sa Diyos? Nagkasala ako at nararapat ako sa galit ng Diyos at sinasabi mo sa akin na isang magandang bagay?!?
3. Hindi ginawa ng Diyos ang mga tao na magkasala o para sa kasalanan. Ginawa niya kami para sa relasyon. Ang kanyang hangarin mula nang mahulog ang tao ay hindi upang parusahan ang tao ngunit alisin ang kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Kanya. Ef 1: 4-5; Heb 9:26
a. Kahit na minamahal ng Diyos ang mga tao, maging totoo sa hustisya, maging totoo sa Kanyang sariling matuwid na kalikasan, hindi Niya maiwasang mapawi ang mga tao sa kasalanan. Gayunpaman, ang Panginoon ay dumating ng isang plano upang kapwa ipahayag ang Kanyang poot patungo sa ating kasalanan at alisin ito mula sa amin nang hindi masira tayo.
1. Nagpunta si Jesus sa Krus bilang Huling Adan, bilang kinatawan ng buong lahi ng tao. Pumunta si Jesus sa Krus para sa amin bilang kami. I Cor 15: 45-47
2. Sa Krus ay pinagsama ni Jesus ang Kanyang Sarili sa atin sa ating pagkahulog na kondisyon at kinuha ang ating kasalanan sa Kanyang Sarili. Pagkatapos ay ipinahayag ng Diyos ang Kanyang poot para sa kasalanan, ating kasalanan, kay Jesus. Ang makatarungan, matuwid na galit na dapat dumating sa iyo at sa akin dahil sa aming kasalanan ay napunta kay Jesus. Isa 53: 4-6; II Cor 5:21; atbp.
b. Ang matuwid na galit ng Diyos patungkol sa kasalanan ay ipinahayag ngunit dapat mong matanggap ang ekspresyong iyon upang maalis ang Kanyang poot sa iyo. Natanggap mo ito sa pamamagitan ng pagyuko ng iyong tuhod kay Jesus. Juan 3:36
1. Kung hindi mo natanggap si Kristo at ang Kanyang sakripisyo, ang poot ng Diyos ay nananatili o mananatili sa iyo - ang sama ng loob ng Diyos ay nananatili sa kanya; Ang Kanyang pagkagalit ay nakabitin sa Kanya palagi. (Juan 3:36, Amp)
A. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi ligtas sa galit. Nakikipag-ugnayan siya sa kanila sa awa. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng isang buhay upang magsisi. II Alagang Hayop 3: 9
1. Sa buong buhay na iyon ay ipinakita sa kanila ng Diyos ang kabaitan at binigyan sila ng isang patotoo sa Kanyang sarili.
Lucas 6:35; Mat 5:45; Gawa 14: 16-17; Rom 1:20
2. At, binigyan ng Diyos ang mga tao ng isang layunin na pagpapakita ng Kanyang walang pasubatang pag-ibig para sa atin. Habang tayo ay mga makasalanan si Cristo ay namatay para sa atin. Rom 5: 8; 10; I Juan 4: 9-10
B. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala kay Jesus ay haharapin niya ang poot ng Diyos kapag umalis Siya sa mundong ito. Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan na paghihiwalay sa Diyos na buhay. Gen 2:17; Rom 6:23
1. Ang mga taong nabubuhay na nahihiwalay sa Diyos sa buhay na ito ay magpapatuloy sa paghihiwalay na iyon sa buhay na darating sa isang lugar na tinatawag na Impiyerno. (mga aralin para sa isa pang araw)
2. Ang kamatayan ay higit pa sa pisikal. Ang kamatayan ng katawan ay bunga ng isa pang kategorya ng kamatayan - paghihiwalay sa Diyos na Buhay. Ang paghihiwalay mula sa Diyos ay minsan ay tinutukoy bilang espirituwal na kamatayan. Ang pinakahuling pagpapahayag ng kamatayan ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos at pagbubukod sa Kanyang kaharian. Ang permanenteng paghihiwalay na ito ay kilala bilang pangalawang kamatayan. Rev 2:11; Rev 20: 6; Rev 21: 8
2. Ang mga taong hindi tumatanggap ng sakripisyo ni Cristo para sa kanilang mga kasalanan ay hindi makakakita ng buhay. Mararanasan nila ang poot ng Diyos o ang Kanyang makatarungang pagpapahayag at matuwid na tugon sa kanilang kasalanan.
c. Si Jesus ay naparito sa mundong ito upang iligtas ang mga kalalakihan at kababaihan, una sa lahat mula sa poot ng Diyos na walang hanggang kamatayan. Dumating siya upang maging posible para sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa halip na walang hanggang kamatayan.
1. Juan 3: 17 — Sapagka't hindi ipinadala ng Diyos ang Anak sa mundo upang humatol - upang tanggihan, hatulan, upang ipataw ang hatol sa mundo; ngunit upang ang mundo ay makahanap ng kaligtasan at maging ligtas at maayos sa pamamagitan Niya. (Amp)
2. Juan 3: 18 — Ang sumasampalataya sa Kanya ... ay hindi hinuhusgahan ... hindi lalabas para sa paghatol, sapagkat walang pagtanggi, walang paghatol, (wala siyang pagsumpa). Ngunit siya na hindi naniniwala ... ay hinuhusgahan na; (siya ay nahatulan na; natanggap na niya ang kanyang pangungusap) dahil hindi siya naniniwala at nagtiwala sa pangalan ng bugtong na Anak ng Diyos. (Amp)
A. Ang salitang Greek na isinalin na hinatulan ay nangangahulugang magpasya sa hudisyal, upang subukan, hatulan, parusahan. Ang desisyon ng hudisyal ay isa na binibigkas ng isang korte ng batas. Ang pagkondena ay ang kilos ng hudisyal na paghatol o pagbibigkas na nagkasala, nagkukumbinsi, at paghukum.
B. Tumugon ang Diyos sa iyong kasalanan at nagsagawa ng hustisya. Ang Diyos ay kumilos nang matuwid, kumilos nang makatarungan, patungkol sa iyong kasalanan. Kung tinanggap mo si Jesus at ang Kanyang sakripisyo sa Krus, ikaw ay hinuhusgahan at nalamang hindi nagkasala. Dahil dito, wala nang galit laban sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Rom 5: 9; I Thess 1:10; I Thess 5: 9
d. Ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat ay hindi nag-aalis ng "poot" sa isang batayang kasalanan. Siya ay nagbuhos at naubos ang Kanyang poot laban sa ating kasalanan kay Jesus. Ang Panginoon ay hindi "galit" kay Jesus. Nagsasakatuparan siya ng hustisya.
1. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo ay nasiyahan ng Diyos ang Kanyang sariling katarungan at ngayon ay pinatutunayan tayo o kunin tayo. Ang pagkuha o pagbibigay-katwiran ay isang hudisyal na paglaya mula sa isang kriminal na singil. I Cor 6:11
2. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga singil ay bumababa dahil walang katibayan sa paggawa ng mali. Col 2: 14 - Natapos na ni Kristo ang mapanirang ebidensya ng mga sirang batas at utos na laging nakasabit sa ating mga ulo, at ganap na pinuksa ito sa pamamagitan ng pagpapako nito sa kanyang sariling ulo sa Krus. (Phillips)
4. Kapag mayroon kang tumpak na pag-unawa sa poot ng Diyos laban sa kasalanan (ang masamang balita), mas lalo kang magpapahalaga sa ginawa ng Diyos para sa amin sa pamamagitan ng Krus ni Cristo (ang mabuting balita).
a. Kami ay may posibilidad na masuri ang aming katayuan sa Diyos batay sa kung ano ang nararamdaman namin: Pakiramdam ko ay mahal ako ng Diyos ngayon dahil ang lahat ay tama sa aking mundo. Hindi ko naramdaman ang Kanyang pag-ibig ngayon; sa katunayan, sa palagay ko galit siya sa akin dahil nakalimutan kong basahin ang aking Bibliya o sinipa ko ang pusa.
b. Ngunit kapag nauunawaan mo ang hudisyal na batayan ng mabuting balita, makikita mo na nakatayo ka sa ligal na ligal na batayan sa harap ng Makapangyarihang Diyos, gaano man ang iyong pakiramdam.
1. Roma 8: 31 — Kung si Jesus ang iyong Panginoon at Tagapagligtas, kung gayon ang Makapangyarihang Diyos, ang makatarungan at matuwid na Hukom, hindi na May Isang natatakot dahil ang Hukom ay nasa tabi mo. Siya ay para sa atin.
2. Roma 8: 32-At, kung Siya, sa Kanyang pag-ibig, ay nagtaguyod upang matugunan natin ang ating pinakamaraming pangangailangan sa pamamagitan ng paghatol sa atin sa pamamagitan ng hain ng Kanyang Anak, ano ang hindi Niya magagawa para sa atin ngayon?
3. Roma 8: 33-34 — Sino ang magdadala ng sumbong laban sa sinumang bayan ng Diyos (ika-20 Siglo). Ang Diyos ba, na kumuha sa kanila? (Weymouth); Anong hukom ang maaaring mapahamak sa atin? (Conyebeare); Si Kristo ba? Hindi! Sapagkat Siya ang Isa na namatay para sa atin (TLB).

1. Malapit na ang pagbabalik ni Jesus at maraming sinasabi sa Bibliya ang tungkol sa kalagayan ng mundo sa oras na iyon. Inilalarawan nito ang isang sistema ng pamahalaan sa buong mundo, ekonomiya, at relihiyon, na pinamumunuan ng isang pinuno sa mundo na napili ng kamay at binigyan ng kapangyarihan ni Satanas — ang kanyang Anti (o sa lugar ni) Kristo. Rev 13; II Thess 2: 9-10;
a. Ang taong ito ay hihilingin at tatanggap ng pagsamba mula sa mundo. Pangungunahan niya ang kanyang mga tagasuporta sa pagtatangkang pigilan si Jesus na bumalik, habang sinisikap ni Satanas na hawakan ang kanyang kontrol sa mundo (mga aralin para sa isa pang araw). Dan 8: 23-25; II Thess 2: 3-4; Rev 19:19
b. Kasalukuyan, ang orthodox na Kristiyanismo ay kinukumpirma sa parehong oras na ang isang simbahan ay umuunlad na sinasabing mas "mapagparaya" na bersyon ng Kristiyanismo - isang simbahan na tatanggapin ang pangwakas na pinuno ng mundo. Matutukso tayong lahat na sumali sa simbahang iyon.
c. Sinabi namin sa simula ng araling ito na mas maraming mga tao ang nagbase sa kanilang pinaniniwalaan sa kanilang nararamdaman sa halip na sa mga layunin na katotohanan.
1. Karaniwan na marinig ang sinasabi ng mga tao: Hindi ako naniniwala na ang isang mapagmahal na Diyos ay magpapadala ng mga tao sa Impiyerno. Naniniwala lang ako na ang lahat ng mga taimtim na tao ay nai-save, kahit anuman ang kanilang paniniwala.
2. Kung may sinumang pinagtatalunan ang mga nararamdamang iyon ay nilagyan sila ng label ng isang hater at isang bigot na masyadong mapanghusga. Yamang walang nais na kilalanin bilang isang bigot at hater, mayroong isang tunay na presyon laban sa amin upang mai-back up o ibubuhos ang katotohanan ng Salita ng Diyos, ang Bibliya.
2. Nabubuhay tayo sa isang oras kung saan ang tumpak na pag-unawa sa Sino si Jesus, kung bakit Siya dumating, at kung anong mensahe ang ipinangaral niya (ayon sa Bibliya) ay mas mahalaga kaysa dati. Ito ang nag-iisang paraan na magagawa mong pigilan ang panggigipit upang talikuran ang mga batayan ng pananampalatayang Kristiyano.
a. Sa ilang mga tinatawag na "Christian" na lupon, nilinaw ng mga tao ang pagkamatay ni Kristo mula sa isang sakripisyo, kapalit na kamatayan para sa kasalanan sa isang martir. Sinabi nila na ang ideya ng Diyos Ama na nagsasakripisyo ng Kanyang nag-iisang Anak sa isang madugong Krus ay kapansin-pansin sa pang-aabuso ng bata.
b. Nagpapakita ito ng isang kumpletong hindi pagkakaunawaan sa totoong kalagayan ng tao bukod sa Diyos at kung ano ang kinakailangan upang malunasan ang kondisyong iyon.
1. Lahat ng tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at ang makatarungan at matuwid na parusa para sa ating kasalanan ay nagpatuloy at walang hanggan na paghihiwalay sa Diyos.
2. Heb 9: 22 — Nang walang pagbubuhos ng dugo walang kapatawaran o pag-alis ng kasalanan. "Walang paglaya mula sa kasalanan at pagkakasala nito o ang pagpapatawad ng nararapat at nararapat na parusa para sa kasalanan" (Amp). Walang ibang paraan upang mapagkasundo ang isang banal na Diyos sa mga makasalanang lalaki. Ang buhay sa sakripisyo ay nagbibigay ng buhay para sa isa na naniniwala sa sakripisyo (Lev 17:11, mga aralin para sa isa pang araw).
A. Ang Diyos, sa Kanyang pag-ibig, ay lumikha ng isang paraan upang harapin ang ating kalagayan at malutas ito sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Si Jesus ang tanging paraan sa kaligtasan sapagkat Siya lamang ang may karapat-dapat na gumawa ng ganoong uri ng sakripisyo - at ginawa Niya ito, ngunit dapat mo itong tanggapin.
B. Juan 3: 36 — Kung hindi ka, ang galit ng Diyos ay mananatili sa iyo at haharapin mo ang galit ng Diyos (walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya) kapag iniwan mo ang iyong katawan sa kamatayan.
3. Ang Salita ng Diyos ay layunin ng katotohanan at ganap na katotohanan. Hindi nakasalalay sa kung ano ang naramdaman natin o kung ano ang iniisip natin. Ito ay nakasalalay sa isang totoong napatutunayang katotohanan - si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay at sinira ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa atin (I Cor 15: 55-57). Sa paggawa nito, iniligtas Niya tayo mula sa galit na darating. Maraming susunod na linggo!