GABAYO NG ESPIRITU SANTO

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO

1. Nanalangin si Pablo na malaman ng mga Kristiyano ang labis na kadakilaan ng kapangyarihan patungo at sa atin. Ito ay
ang parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Efe 1: 16-23; Rom 8:11
a. Ang Diyos ay isang Diyos na sabay-sabay na nagpapakita ng tatlong magkakaibang (ngunit hindi hiwalay) PersonsFather,
Anak, at Banal na Espiritu. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na kalikasan. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala
iba pa. Kung mayroon kang Ama, mayroon kang Anak, at mayroon kang Banal na Espiritu.
b. Ang tatlong Persona na ito ay nagtutulungan sa isa't isa. Pinlano ng Ama ang pagtubos. Ang
Binili ito ng Anak sa Krus. Ginagawa ito ng Banal na Espiritu (o ginagawa itong katotohanan sa ating buhay)
kapag naniniwala tayo sa Salita ng Diyos tungkol sa kung ano ang ibinigay ng Ama sa pamamagitan ng Anak.
c. Gumugol kami ng maraming linggo na pinag-uusapan ang katotohanan na ang Banal na Espiritu ay nasa amin upang magtrabaho sa at
sa pamamagitan natin habang binibigyan tayo ng kapangyarihan na maging at gawin ang lahat ng nais ng Diyos. Nasa loob tayo upang tayo ay magtayo o
umayon sa amin sa imahe ni Kristo. Efe 3:16; Phil 2:13; Heb 13: 20,21; Rom 8:29; Ef 4: 11-13
2. Juan 14: 16-18 – Kinagabihan bago pumunta si Jesus sa Krus Sinabi niya sa Kanyang mga alagad na sa sandaling bumalik Siya
Langit, ipadala ng Ama ang Banal na Espiritu upang mapanatili ang mga ito.
a. Juan 16: 13 – Sinabi ni Jesus na ang isa sa mga bagay na gagawin ng Banal na Espiritu ay ang gabayan sila sa lahat ng katotohanan.
Narito ang Banal na Espiritu upang gabayan ang mga sumusunod kay Jesus. (Sasabihin namin ang higit pa tungkol sa talatang ito.
b. Rom 8: 14 – Bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos maaari nating asahan na gabayan o akayin ng Banal na Espiritu sa
kami. Ang pagtingin sa Diyos para sa patnubay ay bahagi ng ating kaugnayan sa Kanya. Nais niyang gabayan tayo.
1. Tinukoy ng salmistang si David sa Panginoon bilang kanyang Pastol (Aw 23: 1). Naka-balot sa salita
ang pastol ay ang ideya ng isa na "nagpapakain, gagabay, at mga kalasag" (Amp).
Inilarawan ng Sal PS 32 ang mga pagpapala ng isang tao na nagkasala ay nakitungo (ang taong kanino
Ang Diyos ay nagpapahiwatig ng katuwiran). Ang isa sa mga pagpapalang iyon ay ang pangako ng Diyos na gagabay doon
tao (v8). Nararapat namin ang pagpapala na ito sapagkat natanggap namin ang regalo ng katuwiran
sa pamamagitan ni Jesus (Rom 5:17; Roma 10: 9,10).
B. Isa 58: 11 – Nais ng Panginoon na patuloy na gabayan tayo. Palaging gagabayan ka ni Yawe,
nagbibigay sa iyo ng kaluwagan sa mga lugar ng disyerto. Bibigyan niya ng lakas ang iyong mga buto. (Jerusalem)
2. Sa araling ito, sisimulan nating pag-usapan ang aspetong ito ng gawa ng Banal na Espiritu kung paano Siya
gagabay sa amin at kung paano tayo nakikipagtulungan sa Banal na Espiritu habang pinapatnubayan niya tayo at pinatnubayan.

1. Ngunit hindi iyon ang lugar upang magsimula ng talakayan kung paano makakakuha ng gabay mula sa Diyos. Dapat nating i-back up at
maglatag ng ilang ground work.
a. Ang unang bagay na dapat mong malaman ay ang Diyos ay may pangkalahatang pangkalahatang kalooban at isang tiyak na kalooban para sa amin.
1. Ang pangkalahatang kalooban ng Diyos ay ang impormasyong ipinahayag sa Bibliya. Sinasabi sa atin ng Bibliya kung ano ang mayroon ang Diyos
inilalaan para sa amin sa pamamagitan ni Jesus at ng Krus ng bawat bagay na kailangan para sa ating pisikal at ating
espirituwal na buhay. At sinasabi nito sa atin kung paano nais ng Diyos na mabuhay. Maglalakad tayo tulad ng paglakad ni Jesus.
2. Ang tiyak ng Diyos ay magsasama ng mga bagay tulad ng kung sino ang magpakasal, kung saan manirahan, kung anong trabaho ang dapat gawin, ano
ministeryo, atbp Kahit na may mga pangkalahatang prinsipyo sa Bibliya, ang mga ganitong uri ng isyu ay hindi
partikular na baybayin sa Bibliya.
b. Ang mga tao ay may posibilidad na magtuon ng pansin sa tiyak na kalooban ng Diyos kaysa sa Kanyang pangkalahatang kalooban. Iyon ay paglalagay ng cart
bago ang kabayo. Kung nais nating masidhi ang pag-aaral sa pangkalahatang kalooban ng Diyos tulad natin
nababahala tungkol sa tiyak na kalooban ng Diyos, ang Kanyang tiyak na magiging madali upang malaman.
c. May mga sitwasyon kung saan kailangan mong marinig ang direksyon ng Banal na Espiritu. Ngunit kung hindi ka pamilyar
sa Bibliya, mahihirapan kang makatanggap ng patnubay dahil hindi ka pamilyar sa Kanyang tinig.
TCC - 989
2
1. Nakikita mo, ang parehong Banal na Espiritu na gumagabay sa amin ay sumulat ng Bibliya, o nagbigay inspirasyon sa mga may-akda ng tao
habang sinusulat nila ang mga salita. II Tim 3: 16 – Ang bawat banal na kasulatan ay hininga ng Diyos na binigyan ng inspirasyon
ng Diyos (Amp); II Alaga 1: 21 – Ang mga kalalakihan ay pinukaw ng Banal na Espiritu sa kanilang pagsusulat.
2. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa amin ng tiyak na direksyon sa ating espiritu (panloob na tao). Ang nakasulat na salita ng Diyos ay tumutulong
pamilyar tayo sa Kanyang tinig upang marinig natin nang malinaw. (higit pa tungkol sa mga darating na aralin)
2. Sa Huling Hapunan, habang inihanda ni Jesus ang Kanyang mga alagad para sa pagparito ng Banal na Espiritu, tinawag Niya Siya
ang espiritu ng katotohanan at sinabi: Juan 16: 13,14 – Kapag dumating ang espiritu ng katotohanan, gagabayan ka niya sa lahat
katotohanan. Hindi niya ihaharap ang kanyang sariling mga ideya; sasabihin niya sa iyo ang narinig. Sasabihin niya
tungkol sa hinaharap. Dadalhin niya ako ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagbubunyag sa iyo kung ano ang tinatanggap niya mula sa akin. (NLT)
a. Sinabi ni Jesus na ang Banal na Espiritu ay narito upang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Nang gabing iyon ay tinukoy ni Jesus ang katotohanan
bilang Kanyang Sarili at bilang Salita ng Kanyang Ama (Juan 14: 6; 17:17). Ang Espiritu ng katotohanan ay gumagana kasama ang
Salita ng katotohanan upang maihayag ang Katotohanan, ang Panginoong Jesucristo.
1. Ang Bibliya ang nakasulat na kalooban ng Diyos. Inihahayag nito ang Kanyang mga layunin, hangarin, hangarin. Si Jesus ang
kalooban ng Diyos na kumilos sa mundo. Juan 14: 9; Juan 8: 28,29
2. Patnubayan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pamamagitan at ayon sa Kanyang nakasulat na Salita at sa paggawa nito,
isinisiwalat sa atin ang Living Word, sa atin, at sa pamamagitan natin.
b. Maaari naming gawin ang buong mga aralin sa labas ng mga pahayag na ito, ngunit isaalang-alang ang kaisipang ito. Ano ang katotohanan?
Ang Diksyunaryo ng Vine ng Expository ng Mga Salita ng Bagong Tipan ay tumutukoy sa salita bilang katotohanan na namamalagi sa
batayan ng isang hitsura. Tinukoy ng Diksiyonaryo ng Webster bilang tunay na estado ng mga bagay. Ang katotohanan ay
way bagay talaga.
1. Nakikita ng Makapangyarihang Diyos ang tunay na mga bagay. Sapagkat nakikita at nalalaman Niya ang lahat, mayroon Siya
lahat ng mga katotohanan tungkol sa lahat. Nakikita niya ang totoong totoo.
2. Wala sa atin ang nakakakita ng mga bagay sa tunay na mga ito sapagkat ang ating pananaw ay limitado sa kung ano tayo
alam at wala kaming lahat ng impormasyon tungkol sa anupaman. Samakatuwid, kapag tayo ay naging
Mga Kristiyano dapat nating baguhin ang ating isipan. Rom 12: 1,2
A. Upang mabago ang iyong isip ay nangangahulugang baguhin ang iyong pang-unawa sa katotohanan at dalhin ito alinsunod sa
ang paraan ng mga bagay na talagang ayon sa Diyos. (isang paksa para sa isa pang araw).
B. Tinutulungan tayo ng Bibliya na maibago ang ating isipan sapagkat nagpapakita ito sa atin ng katotohanan na ito ay tunay o ang paraan
ang mga bagay ay talagang ayon sa Diyos. Na naman ay tumutulong sa amin na makipagtulungan nang higit pa sa
Banal na Espiritu habang pinangangasiwaan niya ang ating buhay. Ang pag-unawa sa kalooban ng Diyos (pangkalahatan at tiyak) ay marami
mas mahirap kung ang iyong isip ay hindi naibago sa katotohanan ng Salita ng Diyos.
C. Rom 12: 2– (Renewing the mind) "ang tanging paraan upang matuklasan ang kalooban ng Diyos at malaman
ano ang mabuti, kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang perpektong bagay na dapat gawin. ” (Jerusalem)
3. Ang pag-renew ng isip ay nagsasangkot ng higit pa kaysa sa paggunita ng kaunting mga banal na kasulatan. Ibig sabihin
pagbabago ng paraan na nakikita mo ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa Bibliya na hubugin ang iyong pananaw sa katotohanan.
a. Mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng regular, sistematikong pagbabasa ng Bagong Tipan. Ibig sabihin
pagbabasa nito sa pamamagitan ng pagsisimula upang matapos nang hindi tumatalon sa paligid. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi mo
maintindihan. Ang pag-unawa ay may pamilyar. (Maaari kang maghanap ng mga salita, kumonsulta sa a
komentaryo, o basahin ang isang libro ng debosyonal sa ibang oras.)
b. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili (at ang natitirang bahagi ng katawan ni Cristo) ay maging isang regular,
sistematikong mambabasa. Aabutin ng ilang oras, ngunit magbabago ang iyong pananaw sa katotohanan. Ang paraan ng iyong pamumuhay
at ang kilos ay magiging mas katulad ni Cristo. At mas mahusay mong marinig at sundin ang patnubay
ng Banal na Espiritu. (mga aralin para sa isa pang araw)

1. Hindi mo matukoy ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong pisikal na mga kalagayan. Hindi niya kami gabay
sa pamamagitan ng kung ano ang nakikita natin. Inaakay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na naaayon sa Kanyang nakasulat na salita, ang Bibliya.
TCC - 989
3
a. II Cor 5: 7 – Ang mga Kristiyano ay inatasan na lakarin o ayusin ang ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin: Para sa atin
gabayan ang ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa nakikita natin (ika-20 Sig); Para sa aming gabay sa aming sarili sa pamamagitan ng pananampalataya at
hindi sa panlabas na hitsura. (Weymouth)
b. Kung sinabihan tayong lumakad, hindi sa nakikita natin ngunit ayon sa hindi natin nakikita (II Cor 4:18), kung gayon
anong iniisip sa atin na gagabayan tayo ng Diyos, tuturuan tayo, o makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng nakikita natin,
sa pamamagitan ng pisikal na kalagayan?
2. Posibleng iniisip mo: Oo, ngunit hindi tayo pinangungunahan ng Diyos at gabayan tayo sa mga bukas na pintuan at sarado
mga pintuan? Hindi ba Siya tayo ang nangunguna at gagabay sa atin sa pamamagitan ng pagsasara ng ilang mga bintana at pagbubukas ng iba? Hindi.
a. Muli, bakit gagabayan ka ng Diyos sa pamamagitan ng isang bagay na nakikita mo (isang bukas o sarado na pintuan) kapag Siya
Sinasabi sa iyo na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa paningin?
b. Kapag ang Bagong Tipan ay nagsasalita ng mga bukas na pintuan ay laging nangangahulugang isang pagkakataon para sa ministeryo. Ang
Hindi kailanman ginagamit ng Bibliya ang "bukas na mga pintuan" bilang isang paraan ng paggabay o isang paraan ng direksyon. Gawa 14:27; Ako Cor
16: 8,9; II Cor 2:12; Col 4: 3
c. Isinulat ni Pablo na noong siya ay nasa bilangguan sa Roma, ang isang tao na nagngangalang Onesiphorus ay isang malaking pagpapala sa
siya Ngunit, sinabi ni Paul, Kailangang hanapin siya ng masigasig ni Onesiforo. II Tim 1: 16,17 – Nang siya ay dumating
sa Roma, hinanap niya kahit saan hanggang sa makita niya ako (NLT)
1. Kung naniniwala si Onesiphorus sa Diyos na humahantong sa atin sa mga pangyayari tulad ng mga saradong pintuan na kaya niya
madaling napagpasyahan na hindi ito ang kagustuhan ng Panginoon na hahanapin niya si Paul kapag hindi niya siya nakita
(o nakasara ang pinto) sa unang lugar na tiningnan niya.
2. Iyon ang kung gaano karaming mga Kristiyano ang namumuno sa kanilang buhay. Kung mukhang makinis na paglalayag ay dapat ito ng Diyos
ay. Kung hindi, hindi ito dapat kalooban ng Diyos. Ngunit, iyon ay naglalakad sa pamamagitan ng paningin. Hindi iyon nangangahulugan
kung ang isang bagay na mukhang maganda ay hindi ito magiging kalooban ng Diyos. Ang tanong ay: Ano ang hinahanap mo
para sa gabay at direksyon? Mga suliranin o ang Salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos?
3. Hindi lamang ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa amin o gumagabay sa amin sa mga pisikal na kalagayan, maaari kang gumuhit
maling mga konklusyon mula sa kanila kung susubukan mong gamitin ang mga ito upang makilala ang layunin o kalooban ng Diyos.
a. Halimbawa, nakaranas ka na ba sa isang sitwasyon kung saan ito tumingin at nadama na parang Diyos
nakalimutan mo? Lahat tayo ay may. Ngunit ang impormasyon na nakuha namin mula sa aming mga kalagayan at
ang mga damdamin ay salungat sa nakasulat na Salita ng Diyos. Tinitiyak sa atin ng Bibliya na ang Diyos ay kasama natin at para sa atin hindi
mahalaga kung paano tumingin ang mga bagay. Mat 10: 29-31; Heb 13: 5,6; Isa 43: 2; atbp.
b. Ang Bibliya ay nagtala ng maraming mga pagkakataon kung saan tiningnan ng mga tao ang kanilang pisikal na mga kalagayan upang subukang
matukoy ang kalooban at isipan ng Diyos at gumawa ng mga maling konklusyon.
1. Mga Gawa 28: 1-6 – Habang si Paul ay nasira sa isla ng Melita ay nakagat siya ng isang nakamamatay
ahas. Ang mga taga-isla ay nagpasya na siya ay isang mamamatay-tao na nakatakas sa hustisya sa pamamagitan ng nakaligtas sa
pagkawasak ng barko, ngunit na ito ay nahuli sa kanya sa pamamagitan ng ahas. Nang hindi namatay si Paul
ang kagat na kanilang napagpasyahan na siya ay dapat na isang diyos. Parehong mga konklusyon (na batay sa kung ano
maaari nilang makita sa kanilang mga kalagayan) ay mali.
2. Josh 9: 3-15 – Nang pumasok ang Israel sa Canaan, sinabi sa kanila ng Diyos na huwag gumawa ng mga kasunduan sa alinman sa mga
mga tribo sa lupain. Isang tribo, niloko sila ng mga Gibeonita. Kahit na nakatira sila malapit sa kanila
nagpadala ng mga embahador kay Joshua na nagbihis upang magmukhang parang nanggaling sila sa malayo. Sila
humiling at tumanggap ng isang kasunduan sa kapayapaan. Sinuri ng mga pinuno ng Israel ang kanilang sitwasyon batay sa
nakita nila at hindi sa sinabi ng Diyos (v14). Ang paglalakad sa pamamagitan ng paningin ay humantong sa kanila na gawin ang kabaligtaran ng
Kalooban ng Diyos para sa kanila.
c. Minsan ang mga Kristiyano ay gumagamit ng fleeces upang subukan upang matukoy ang kalooban ng Diyos. Ang isang balahibo ay isang pisikal na pagsubok na ginamit sa
matukoy ang kalooban ng Diyos. Narito ang isang halimbawa: Sinabi ng isang Kristiyano sa Diyos: Panginoon, kung ito ang iyong kagustuhan para sa akin
upang kunin ang trabahong ito, hayaan silang tawagan ako ng 10:00.
1. Ang ideya ay batay sa halimbawa ni Gideon sa Mga Hukom 6: 36-40. Upang matukoy kung mayroon ang Diyos
tinawag siyang hukom sa Israel inilagay niya ang isang balahibo ng tupa sa sahig at iniwan niya ito magdamag.
Sinabi ni Gideon: Kung ang balahibo ay may hamog sa umaga ngunit tuyo ang lupa, sa gayon malalaman ko
sigurado na tinawag ng Diyos ang mga tao. Sa pamamagitan ng balahibo ay tinitiyak ni Gideon ang kalooban ng Diyos.
TCC - 989
4
A. Si Gideon ay isang tao sa Lumang Tipan na walang Espiritu ng Diyos sa kanya. Bilang Bago
Mga anak ng tipan ng Diyos, mayroon tayong Espiritu ng Diyos sa atin upang pamunuan at gabayan tayo.
B. Si Gideon ay walang utos na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Ni siya ay mayroon
paghahayag ng kalooban ng Diyos na mayroon tayo at sa pamamagitan ni Jesucristo.
2. Hindi ka makatingin sa mga pangyayari upang matukoy ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang sinabi sa atin ng Diyos na lumakad
sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi nakikita ni Satanas, ang diyos ng mundong ito, ay lubos na may kakayahang maglagay ng mga pangyayari.
A. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na gumagamit si Satanas ng pisikal na mga pangyayari upang subukang magnakaw ang salita ng Diyos
galing samin. Marcos 4: 14-17; Mat 13: 18-22
B. Sinabi rin ni Jesus na ang ilang mga bagay ay nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon sa parabula ng Mabuting Samaritano.
Lucas 10:31 – Ngayon nagkataong may isang pari na bumababa sa daang iyon. (Amp)

1. Kung mayroong isang oras upang malaman na marinig ang nangunguna at direksyon ng Banal na Espiritu, ito na ngayon. Pangalawa ni Jesus
Malapit na ang darating, at sinasabi ng Bibliya na ang mga mapanganib (o mabangis) na mga panahon ay unahan ang Kanyang pagdating, dahil sa malaki
bahagi sa pag-uugali ng mga tao sa pagtatapos ng panahong ito. II Tim 3: 1-5
a. Marami tayong makikita na karahasan at nakamamatay na mga rampa kung nasaan ang mga inosenteng tao
pinatay. Ang ating likas na ugali ay magtanong: Bakit nangyari ito? Anong ibig sabihin nito? Ano ang Diyos
ginagawa o sinusubukan mong sabihin sa amin?
1. Dapat mong maunawaan na ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa amin o gabayan at pinatnubayan tayo sa pamamagitan ng pisikal
mga pangyayari. Ang mga mensahe at kahulugan ay matatagpuan sa nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.
2. Ang mga kaganapan sa sakuna at masamang pag-uugali ay nangyayari dahil iyon ang buhay sa isang kasalanan na sinumpaang lupa, a
nasira sa mundo ng kasalanan. Kung mali mong ipinagkaloob ang mga bagay na ito sa Diyos, papanghinain nito ang iyong
tiwala at tiwala sa Kanyang kabutihan at iyong sariling seguridad sa Kanya. (Mga Aralin para sa isa pang araw)
b. Kailangang matutunan nating sundin ang nangunguna at direksyon ng Banal na Espiritu upang Siya ay gabayan tayo
at malayo sa mga mapanganib na sitwasyon. Dapat nating marinig Siya na nagsabi: Huwag pumunta sa ganito ngayon.
Huwag dumalo sa kaganapang iyon ngayong gabi.
2. Ang Bibliya ay maraming halimbawa ng mga taong ginagabayan ng Diyos sa paligid o ligtas sa pamamagitan ng panganib at
lugar ng pagkakaloob at kaligtasan sa gitna ng kaguluhan na dulot ng pag-uugali ng mga di-makadiyos na kalalakihan.
a. Hal 13: 17,18 – Kinuha ng Diyos ang Israel sa pinakamagandang ruta pabalik sa Canaan kahit na hindi ito katulad ng
pinakamahusay na paraan sapagkat ito ay mas mahaba. I Mga Hari 17: 1-9 – Inakay ng Diyos si Elijah upang magbigay ng probisyon sa gitna ng a
gutom na dinala ng masasamang tao sa pamahalaan. Matt 2: 13-23 – Inakay ng Diyos sina Maria at Jose
mula sa panganib sa isang lugar ng kaligtasan noong si Jesus ay isang bata.
b. Aw 32: 8 – Ang aming pisikal na pandama ay limitado kaya wala tayong lahat ng mga katotohanan sa bawat sitwasyon. Para bang
nakatira kami sa isang makapal na kagubatan kung saan hindi namin makita ang higit sa ilang mga paa sa harap namin. Ngunit ang Diyos ay nakaupo sa
mga tuktok ng puno at nakikita ang lahat. Maaari niya at gagabayan tayo ng Kanyang mga mata. Kailangan nating matutong marinig Siya.
c. Isa 58: 11 – Palagi kang gagabayan ni Yawe, bibigyan ka ng kaluwagan sa mga disyerto na lugar. Magbibigay siya ng lakas
sa iyong mga buto at ikaw ay magiging tulad ng isang mahusay na natubig na hardin (Jerusalem). Marami pang susunod na linggo!