Gabay sa KATOTOHANAN

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Kami ay nagsusumikap upang maging isip-Diyos sa loob. Bilang bahagi ng aming talakayan isinasaalang-alang namin ang papel
ng Banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya. Sa loob ng maraming linggo kami ay nakatuon sa katotohanan na Siya
ay nasa atin upang mamuno at gabayan tayo at nais na magdagdag sa talakayan sa araling ito. Juan 16:13
a. Kapag sinimulan natin ang pakikipag-usap tungkol sa patnubay at direksyon mula sa Diyos (ang Banal na Espiritu) nagsisimula ang mga tao
mag-isip sa mga tuntunin ng Kanya na nagsasabi sa amin kung anong trabaho ang dapat gawin, kung saan mabubuhay, kung sino ang magpakasal, at kung ano ang bibilhin.
Ngunit hindi iyon ang simula ng pag-aaral ng pagtanggap ng patnubay mula sa Diyos.
b. Sa katunayan, kung alam mo lang at nababahala ka sa pagkuha ng direksyon mula sa Diyos, higit ka kaysa sa
malamang ay hindi makuha ang iyong hinahanap.
1. Karamihan sa ating pagnanais na malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin ay nakatuon sa sarili. Natatakot tayo na Siya
parusahan tayo kung nagkamali tayo o nasasaktan tayo sa ibang paraan kung pupunta tayo sa maling direksyon.
Ang hangarin nating mamuno ng Diyos ay para sa ating kabutihan sa halip na Kanyang kaluwalhatian.
2. Ang Kanyang kaluwalhatian at ating kabutihan ay hindi kinakailangang kapwa eksklusibo. Ngunit dapat ay mayroon ka nito sa
tamang pagkakasunud-sunod. Kung nais mo ang Kanyang kaluwalhatian higit sa lahat, magreresulta ito sa mabuti para sa iyo, at gagawin Niya
idirekta ang iyong landas. Mat 6: 10,11; 33; Prov 3: 6
2. Ang gabi bago pumunta si Jesus sa Krus, habang inihanda Niya ang Kanyang mga alagad para sa katotohanan na malapit na Siya
bumalik sa Langit, ipinangako Niya na darating ang Banal na Espiritu at paninirahan sila. Juan 14:16
a. Tatlong magkakaibang oras sa gabing iyon, tinukoy ni Jesus ang Banal na Espiritu bilang Espiritu ng Katotohanan at sinabi sa Kanya
mga alagad na gagabayan sila ng Espiritu Santo sa lahat ng katotohanan. Juan 14:17; 15:26; 16:13
1. Sinabi ni Jesus na luwalhatiin Niya ako sa pamamagitan ng pagtanggap ng input mula sa Akin at ipakita ito sa iyo. Siya ay
patotoo tungkol sa Akin. Juan 15: 26 – Malinaw siyang magsasalita tungkol sa akin. (Phillips)
2. Ang Espiritu ng Katotohanan ay gumagana sa Salita ng Katotohanan upang ihayag ang Katotohanan. Pinamunuan niya tayo ng linya
ang nakasulat na Salita, ang Bibliya, na nagpapahayag ng Buhay na Salita, si Jesus. Juan 17:17; Juan 14: 6
b. Ang unang bagay na nakikita natin na ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga alagad ay nagbibigay sa kanila ng pag-unawa
ang Living Word (Jesus) at ang nakasulat na Salita ng Diyos (ang mga Banal na Kasulatan).
1. Matt 16: 17 – Nang tanungin ni Jesus ang Kanyang mga disipulo: "Sino ang sabi mo sa akin" at sumagot si Pedro:
Ikaw ang Kristo, ang Anak ng Diyos, sinabi ni Jesus sa kanya: Ang laman at dugo ay hindi ipinahayag ito
sa iyo, ngunit ang aking Ama sa Langit. Ang paghahayag na iyon ay dumating sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sapagkat hindi
masasabi ng tao na "si Jesus ay Panginoon" ngunit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. I Cor 12: 3
2. Juan 14: 26 – Sa Huling Hapunan, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na dadalhin ng Banal na Espiritu
ang kanilang pag-alala kung ano ang Kanyang sinabi sa kanila sa nakalipas na tatlong taon. Halimbawa:
A. Juan 12: 14-16 – Sa tinatawag nating Linggo ng Palaspas, sumakay si Jesus papuntang Jerusalem nang bata pa
asno bilang katuparan ng isang hula tungkol sa Kanya (Zac. 9: 9). Matapos ang Kanyang muling pagkabuhay
naalala nila at naunawaan ang kahalagahan ng nangyari.
B. Juan 2: 19-22 – Hinulaan ni Jesus ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli, na nangangako na bubuuin ang Kanyang katawan sa tatlo
araw. Matapos ang Kanyang pagkabuhay na maguli ang mga alagad ay naalaala at naunawaan ang sinabi niya.
C. Lucas 24: 43,44 – Sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ay dinala ni Jesus ang Kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng mga hula
tungkol sa Kanyang Sarili at pagbubukas ng kanilang pag-unawa. Inihayag ng Banal na Espiritu kung ano Siya
naririnig mula kay Jesus.
c. Hilingin sa Banal na Espiritu na tulungan kang maunawaan ang Bibliya at mas malinaw na makita si Jesus. Iyon ay
Siya ay dumating upang gawin. Alalahanin kung saan namin sinimulan ang buong serye nitong nakaraang taon kasama ang panalangin ni Paul para sa
mananampalataya "(Upang ang Diyos) ay magbigay sa iyo ng Espiritu na magbigay ng karunungan at paghahayag na dumarating
isang lumalagong kaalaman tungkol sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng paliwanag ng mga mata ng iyong mga puso, upang iyong malalaman
kung ano ang pag-asa na tinawag ka niya, kung gaano kaluwalhating yaman ang bahagi ng Diyos sa Kanyang mga tao, at
gaano katindi ang dakila ng Kanyang kapangyarihan para sa atin na naniniwala (Efe 1: 17-19, Williams).
1. Kung hindi mo ito naiintindihan at hindi hinahanap Siya para sa ganitong uri ng patnubay, magkakaroon ka ng isang mahirap na oras
nakikilala ang namumuno sa mga gawain ng buhay tulad ng kung aling kotse ang bibilhin o kung anong trabaho ang dapat gawin.
a. Ang bilang isang paraan na ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu sa mga lugar na walang tiyak na mga sipi ng Bibliya
ang pagdirekta sa amin ay sa pamamagitan ng isang panloob na patotoo o katiyakan sa ating Espiritu. Kaw 20:27; Rom 8:16
b. Ang Banal na Espiritu ay nasa amin upang makipag-usap sa amin, hindi sa pamamagitan ng naririnig na mga salita, ngunit sa pamamagitan ng pagdadala
magpatotoo o nagpapatotoo sa at sa ating espiritu. Maaari naming tawagan itong isang hunch.
2. Noong nakaraang linggo, nalaman namin na ang mga Kristiyano ay may problema sa pagkilala sa panloob na patotoo o nangunguna sa Banal
Espirituwal sapagkat sila ay makatao.
a. Sumulat si Pablo sa mga naniniwala sa lunsod ng Greece ng Greece upang matugunan ang maraming mga isyu. Sila ay
nakikisali sa mga napaka-tulad-ugali na pag-uugali. Nagkaroon ng pagtatalo at paghahati at sekswal na imoralidad.
Pinagbubulungan nila ang kanilang sarili at nalasing sa pakikipag-isa. Inaabuso nila ang mga espirituwal na regalo.
b. I Cor 2: 9-14; I Cor 3: 1-3 – Sa kanyang sulat (liham) ginawa ni Pablo ang pagkakaiba sa pagitan ng mga espiritwal na kalalakihan, o
ang mga iyon ay makakaunawa sa mga bagay ng Diyos, at sa mga hindi makakaya. Sinabi niya sa mga taga-Corinto na siya
nais na makitungo sa kanila bilang mga espiritwal na tao, ngunit hindi maaaring dahil sila ay makatao.
1. Ang Carnal, sa Greek, ay nangangahulugang nauugnay sa laman. Ang maging carnal ay nangangahulugang mabuhay ayon sa
ang nagdidikta ng iyong laman. Ang iyong laman ay tumutukoy sa mga bahagi ng iyong pampaganda na hindi direkta
apektado ng bagong kaisipan, emosyon, at katawan.
2. Ang pagiging makatao ay nangangahulugang mabuhay ayon sa dikta ng mga hindi nababago na bahagi ng iyong pagkatao.
Maaari itong saklaw mula sa tuwirang kasalanan (tulad ng pagbibigay sa mga hangarin na ipinagbabawal ng Salita ng Diyos) hanggang
salig sa iyong pinaniniwalaan sa kung ano ang nakikita mo at kung ano ang iyong pakiramdam kaysa sa sinasabi ng Bibliya.
c. Ang mga Kristiyanong nakikibahagi sa sinasadya, mga makasalanang gawain ay makadiyos at hindi malalaman ang nangunguna sa
Banal na Espiritu sa kanilang espiritu. Ang mga Kristiyanong naglalagay ng mas maraming stock sa nakikita at naramdaman nila ay hindi rin magagawa
makita ang panloob na namumuno ng Banal na Espiritu.
3. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong tugunan ang mga isyu na maaaring mangyari sa puntong ito batay sa sinabi ko lamang.
Posibleng, iniisip mo: Kung kailangan mong maging walang kasalanan upang makilala ang nangunguna sa Espiritu, kung gayon walang sinuman
maaaring sundin ang Kanyang panloob na namumuno dahil lahat tayo ay nagkakasala araw-araw. O, maaari kang mag-iisip: Gawin ito
nangangahulugang kailangan nating magpanggap na hindi tayo natatakot o malungkot o galit? Kailangan ba nating tanggihan ang ating nararamdaman upang
pakinggan mula sa Banal na Espiritu?
a. Ang ideya na normal para sa mga Kristiyano na magkasala araw-araw ay hindi bibliya. Maaari at dapat nating makita
pagsulong sa banal na pamumuhay dahil mayroon tayong sa amin ng parehong kapangyarihan na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay hanggang sa
tulungan kaming makontrol ang aming laman. Maaari kaming gumawa ng isang buong aralin tungkol dito, ngunit isaalang-alang ang maraming mga saloobin.
1. May ideya ang mga tao batay sa isang pahayag na ginawa ni Pablo sa Rom 7: 15 – Ang mga bagay na hindi ko nais
gawin ko. Tinutukoy ni Pablo ang kanyang sarili bago siya pinasok ng Diyos.
A. Nagpapatuloy siya upang sabihin na iniligtas siya ni Cristo mula sa kondisyong ito upang mapanatili niya
ang katuwiran ng Kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanya. Rom 7: 24-8: 14
B. Ang punto ni Pablo sa Roma 6,7,8 ay: Bago ako isinilang ng Diyos, bago ako naging templo ng
ang Banal na Espiritu na may Kanyang kapangyarihang walang pahintulot, wala akong kapangyarihan upang makontrol ang aking laman. Ngayon ko.
2. Naniniwala ang mga tao na nagkakasala tayo araw-araw dahil nakakaramdam sila ng pagkakasala. Kung mayroon kang hindi malinaw na pakiramdam na
pagkakasala nating lahat, ngunit hindi matukoy ang isang tukoy na aksyon na iyong ginawa na lumabag sa Salita ng Diyos,
pagkatapos nakakaranas ka ng maling pagkakasala. Hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ng damdamin, nabubuhay tayo ayon sa sinabi ng Diyos.
A. Hindi ko sinasabing ang mga Kristiyano ay hindi nagkakasala. Lahat tayo ay nagagawa paminsan-minsan. Ang layunin ng Diyos ay
ihayag sa iyo kung ano ang kailangang magbago, huwag panatilihin kang pakiramdam na patuloy na nagkasala.
B. Sapagkat ang tinig ng iyong mga damdamin ay tumatakbo sa Salita ng Diyos, ikaw ay katawang-tao at hindi nakikilala
ang Banal na Espiritu sa iyo, na nagpapatotoo sa katotohanan na ikaw ay isang mananakop sa pamamagitan ni Cristo, ang
katuwiran ng Diyos kay Cristo, makalakad na tulad ng paglakad ni Jesus. Rom 8:37; II Cor 5:21
TCC - 993
3
b. Hindi namin tanggihan ang aming mga damdamin. Kung natatakot ka, natatakot ka. May isang bagay sa iyong sitwasyon
pinukaw ang iyong emosyon. Iyon ay normal at na 'okay. Hindi kami nagpapanggap. Kinikilala namin iyon
ang aming mga damdamin ay walang lahat ng mga katotohanan at madalas silang nagbibigay sa amin ng hindi tamang impormasyon.
1. Marcos 5: 21-35 – Isang lalaki na nagngangalang Jairus ang humiling kay Jesus na lumapit at pagalingin ang kanyang anak na malapit na
hanggang kamatayan. Si Jesus ay sumama sa kanya, ngunit nagambala kapag ang isang babae na may isyu ng dugo
hinawakan si Jesus at agad na gumaling. Habang nakikipag-ugnayan si Jesus sa babae, may dumating na ulat
mula sa bahay ni Jairus na namatay ang kanyang anak na babae.
A. Marcos 5: 36– (Overhearing) ngunit hindi pinansin ang kanilang sinabi, sinabi ni Jesus sa pinuno ng
sinagoga, Huwag mahuli sa alarma at walang takot, patuloy na maniwala. (Amp)
B. Si Jesus ay hindi nagpapanggap o humiling kay Jairus na magpanggap. Alam ni Jesus na ang pagkamatay ng batang babae
ay hindi nagbago ang katotohanan na Siya ay kapangyarihan sa sakit at kamatayan at pinahintulutan ng
Ang Kanyang Ama sa Langit na magpapalaya ng mga bihag. Kaya hindi Niya hayaang mangibabaw sa kanya ang balita.
C. Pinayuhan niya si Jairus: Huwag hayaan ang takot na iyong naramdaman at sakupin ang iyong
kilos. Patuloy na maniwala sa sinabi ko sa iyo. Darating ako at pagalingin ang iyong anak na babae.
2. Aw 56: 3,4 – Nang si David ay hinabol ng mga kalalakihan na balak patayin siya (isang sitwasyon na
stimulated takot), ang kanyang tindig ay: Kung anong oras na natatakot ako, magtitiwala ako sa iyo. Pinili niyang mag-focus
sa Salita ng Diyos, ipinangako sa kanya ng Diyos na mapasa kanya.
4. Rom 8: 5,6 – Sa konteksto ng kakayahang gawin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin,
Isinulat ni Pablo na ang mga ispiritwal ay nabubuhay alinsunod sa dikta ng kanilang diwa na pinipilit
sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at na iniisip nila ang mga bagay ng espiritu at hindi ang laman.
a. Maaari naming gawin ang isang buong serye sa puntong ito, ngunit isaalang-alang ang maraming mga saloobin. Ang iyong likhang espiritu,
na kung saan ay napilitan ng Banal na Espiritu, laging nais na gawin ang kalooban ng Diyos, mabuhay ayon sa
ang Salita ng Diyos, at sundin ang pamunuan ng Banal na Espiritu.
b. Ang pagtukoy kadahilanan sa iyo tagumpay o pagkabigo bilang isang Kristiyano ay ang iyong isip (ang iyong pananaw sa katotohanan)
at kung saan nakatuon ang iyong pansin. Lahat tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos nang may kamalasan
tungkol sa katotohanan. Ang aming mga isip ay nagdilim dahil kami ay pinutol mula sa buhay sa Diyos. Efe 4:18
1. Rom 12: 1,2 – Inatasan ang mga Christain na ibigay ang kanilang mga katawan sa Diyos at baguhin ang kanilang isipan. A
ang nabagong isip ay isang kaisipan na nakakakita ng mga bagay na tunay, ayon sa Diyos. Ang isip natin ay
nabago sa pamamagitan ng pagbabasa at pagpapakain sa Salita ng Diyos, ang Bibliya.
2. Ang mga nag-iisip ng laman ay nakakakuha ng kanilang impormasyon tungkol sa katotohanan mula sa hindi nagbabago na mga bahagi ng kanilang
pagiging (kanilang isip, damdamin, at katawan). Ang mga nag-iisip ng espiritu ay nakakakuha ng kanilang impormasyon
tungkol sa katotohanan mula sa Salita ng Diyos, ang Bibliya. Ito ay katotohanan. Juan 17:17
c. Kung hindi mo natutong kontrolin ang iyong isip (iyong mga saloobin) at gumawa ng isang determinadong pagsisikap upang mapanatili ang iyong
tumuon sa paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos, hindi mo malalaman ang nangunguna sa Banal
Espiritu, o hindi ka lalakad sa tagumpay bilang isang Kristiyano. Hindi makokontrol ng Banal na Espiritu ang iyong isip o
itutok ang iyong pansin para sa iyo. Dapat mong gawin ito. Dapat mong isipin ang mga bagay sa itaas.
1. Col 3: 2 – Ang set at pagmamahal ay magkatulad na salitang Greek. Nangangahulugan ito na gamitin ang isip, upang
aliwin o magkaroon ng isang damdamin o opinyon; upang itapon sa isang tiyak na direksyon. v2–
At itakda ang iyong isipan at panatilihin ang mga ito na itakda sa kung ano ang nasa itaas, ang mas mataas na mga bagay - hindi sa mga bagay
na nasa lupa (Amp); pagsasanay na sakupin ang iyong isip sa (Williams); hayaan ang iyong mga saloobin
tumira sa mas mataas na kaharian (NEB).
2. Dapat mong maging kamalayan sa kung ano ang iniisip ko. Tanungin ang iyong sarili: Natatakot ba ako na
Masisira ako o may tiwala na makakaligtas ako? Ito ba ang nararamdaman ko o ito ay katotohanan ayon sa
Salita ng Diyos. Maaari ba talaga akong magawa tungkol dito? Pinapalakas ba ako o pinalo ako?
5. Kung hindi ka aktibong nakikibahagi sa pagkontrol sa iyong isip (na nakakaapekto sa iyong damdamin) at nakatuon
ang iyong pansin sa katotohanan bilang tunay na ito, hindi mo maiintindihan ang nangunguna ng Banal na Espiritu.
1. Ang paraan ng maraming tao na naglalarawan ng kanilang pakikisalamuha sa Diyos na parang nakaupo siya sa kama kasama nila
sa umaga at sinabi sa kanila kung aling mga pares ng medyas na isusuot.
a. Kinikilala ng mga tao ang bawat naisip na kailangan nila: sinabi sa akin ng Panginoon. Ang lahat ng uri ng tao ay tungkol sa Diyos
nagbibigay sa kanila ng mga pangarap at pangitain. Nasabi ko na ito dati, at sasabihin ko ulit: Kung ang Diyos ay nakikipag-usap
mga tao kung paano inilalarawan ito ng maraming tao, kung gayon baliw ang Diyos.
1. Hindi ko mabilang ang bilang ng isang beses na sinabi ng isang tao sa akin: sinabi sa akin ng Panginoon na gawin ito at
tulad. Ginagawa nila ito at lumiliko na isang sakuna, at nais nilang malaman kung bakit. Madali yan.
2. Hindi sinabi sa iyo ng Panginoon na gawin ito. Hindi mo masasabi ang pagkakaiba sa pagitan ng iyong espiritu at ng iyong
kaluluwa, at iginagalang mo ang iyong mga saloobin at damdamin (ang output ng iyong kaluluwa) sa Diyos. Heb 4:12 b.
Kung sasabihin mo sa akin na ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iyo at namumuhay ka ng isang buhay na buhay, hindi ako naniniwala sa iyo. hindi ako
sinasabing nagsisinungaling ka. Sinasabi kong nagkakamali ka. Sa palagay mo naririnig mo mula sa Diyos, ngunit hindi mo.
1. Ang Diyos ay higit na nag-aalala tungkol sa pag-uugali at tulad ni Cristo kaysa sa mga medyas
suot mo. Ang kanyang mensahe sa iyo ay: Mabuhay at maglakad tulad ng paglakad ni Jesus. I Juan 2: 6
2. Ako ay isang matatag, tapat na Kristiyano sa loob ng higit sa apatnapung taon at narinig ko ang Banal na Espiritu
makipag-usap sa akin sa aking espiritu ng apat na beses.
A. Napagtanto ko na ang aking karanasan ay hindi pamantayan para sa pag-uugaling Kristiyano. Ngunit sinasabi ko ito sa
hikayatin ang mga sa iyo na nagtataka kung may mali sa iyo dahil ang Diyos
hindi nakikipag-usap sa iyo tulad ng ibang mga tao na nagsasabi na Kausap niya sila.
B. Sa kabilang banda, mabibigyan kita ng maraming halimbawa ng mga beses na sinunod ko ang papasok
saksi (na panloob na hunch) at kamangha-manghang mga bagay ang nangyari.
2. Kapag binabasa natin ang Aklat ng Mga Gawa at tiningnan kung paano nakikipag-ugnayan ang Banal na Espiritu sa mga unang Kristiyano, tayo
tingnan na pinamunuan Niya sila ng panloob na saksi, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, at sa pamamagitan ng mas nakamamanghang pakikipag-ugnay
tulad ng mga pangarap at pangitain (nais kong masuri ito nang mas detalyado, ngunit kailangang maghintay hanggang sa susunod na linggo).
Pansinin ang mga sumusunod na katotohanan tungkol sa mga unang Kristiyano.
a. Alalahanin kung saan sinimulan natin ang araling ito: Ang unang bagay na nakikita natin na ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng
binibigyan sila ng mga alagad ng pag-unawa sa Buhay na Salita (Jesus) at ang nakasulat na Salita ng Diyos
(ang mga Banal na Kasulatan). Ang pattern ay itinakda para sa kanila: Itinakda namin ang aming isip sa mga bagay sa itaas.
b. Hiniling nila ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa sa kanilang sariling kabutihan. Nang sila ay makulong at binugbog dahil sa pangangaral
ang muling pagkabuhay ni Jesus sa Jerusalem at inutusan na huwag na itong gawin pa, ang kanilang tugon ay:
Naglilingkod kami sa Diyos, hindi tao. Tama na gawin natin ang Kanyang sinabi. Gawa 4: 18-20; Gawa 5:29
c. Iniwan ng mga taong ito ang lahat upang sumunod sa Kanya (Mat. 19:27). Nang ang mga turo ni Jesus ay naging mahirap para sa ilan
upang tanggapin at maraming huminto sa pagsunod sa Kanya, tinanong niya ang Kanyang mga alagad kung aalis din sila. Peter's
tugon ay: Ano pa kaya ang pupuntahan natin (Juan 6:68)? Si Paul ay nagnanais na umayon sa imahe ng
Si Cristo (Fil 3: 13,14).
3. Ang unang hakbang sa pamumuno ng Espiritu ay nagugutom na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Sa pagkuha mo
pamilyar sa Kanya, malalaman mong makilala ang Kanyang nangunguna. Narito ang Banal na Espiritu upang ihayag si Jesus sa amin
at sa pamamagitan natin bilang gabay niya tayo sa lahat ng katotohanan. Marami pang susunod na linggo