GABAY SA ANO?

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Nakasakop kami ng maraming lupa nitong mga nakaraang buwan. Napansin namin na ang Banal na Espiritu ay nasa amin na
bigyan tayo ng kapangyarihan upang mabuhay at maglakad tulad ng paglakad ni Jesus. Ang Banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa amin upang umayon sa atin
ang imahe ni Kristo (gawin nating kagaya ni Hesus sa pagkatao at kapangyarihan). Rom 8: 3-4; 12-13; 29-30; I Juan 2: 6
2. Sa mga huling aralin na tinalakay natin ang katotohanan na ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang pamunuan at gabayan tayo
sa pamamagitan ng Kanyang panloob na presensya. Juan 14:17; 16: 13,14; Rom 8:14
a. Ang bilang isang paraan na ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya,
na nagpapakita ng kalooban, plano, at layunin ng Diyos. Inihayag niya si Jesus (ang Living Word) sa atin, at Siya
nagbibigay sa atin ng paghahayag mula sa nakasulat na Salita ng Diyos (ang Bibliya) habang tinutulungan tayo nitong maunawaan ito.
b. Sa mga lugar na hindi partikular na tinutukoy sa Bibliya, ang Banal na Espiritu ay pinamumunuan ng panloob na patotoo, a
panloob na pag-alam o pangangaso. Ang Kanyang Espiritu ay sumasaksi sa ating espiritu, alinsunod sa (sang-ayon sa)
ang nakasulat na Salita ng Diyos. Rom 8:16
3. Kailangan nating pag-usapan ang isa pang aspeto ng patnubay ng Banal na Espiritu. Maraming hindi pagkakaunawaan
tungkol sa kung ano ang hitsura ng buhay kapag ginagabayan ka ng Diyos.
a. Ang ilan ay nagsasabi na kung ikaw ay tunay na pinamunuan ng Diyos makakalimutan mo ang mga problema sa buhay at magkaroon ng isang pagpalain, sagana
buhay. Ang ilang mga mangangaral ay sapat na hangal upang sabihin na ang dakilang apostol na si Paul ay napalampas sa Diyos, bilang
napatunayan ng lahat ng mga kaguluhan na naranasan niya sa kanyang buhay.
1. Bumuo si Paul ng pasanin upang pumunta sa Jerusalem. Ngunit habang naglalakbay siya patungo sa lungsod, ang Banal
Nagpapatotoo ang Espiritu na ang mga kaguluhan ay naghihintay sa kanya at siya ay gagapos at ibibigay sa
Mga Hentil. Nagpunta pa rin si Paul at iyon nga talaga ang nangyari. Gawa 20: 22-24; 21: 4,10-12
2. Ang ideya na napalampas ni Pablo ang Diyos ay walang katotohanan sa maraming kadahilanan. Una, nakatagpo si Paul
maraming mga paghihirap (kabilang ang binato hanggang sa kamatayan, Gawa 17) bago siya "napalampas sa Diyos".
Pangalawa, ang isang-katlo ng Aklat ng Mga Gawa (Gawa 20-28) ay nakatuon sa nangyari pagkatapos ni Pablo
"Napalampas ang Diyos", na walang payo sa mambabasa na mag-ingat na huwag gumawa ng parehong pagkakamali
Paul. Pangatlo, bakit gagamitin ng Banal na Espiritu ang isang tao kaya hindi sanay sa pagsunod sa Kanyang nangunguna upang sumulat
dalawang-katlo ng Bagong Tipan.
3. Mga Gawa 21: 4 – Maling binibigyang kahulugan ng mga tao ang talatang ito na nangangahulugang sinabi ng Banal na Espiritu na "huwag kang pumunta sa Jerusalem"
at sinuway ni Pablo ang direktang utos na ito. Ang mga Kristiyanong ito ay nakikinig at nakaramdam mula sa
Ang espiritu ng Diyos na problema ay nauna para kay Pablo. Dahil sa relasyon nila sa kanya, sila
hindi nais na pumunta siya, at hinimok siya na huwag. Malinaw mula sa Mga Gawa 21:14 na ang mga naniniwala
naunawaan na ito ay kalooban ng Diyos na si Paul ay puntahan. Hindi ang aking kalooban kundi ang iyong kalooban.
b. Dahil sa maling maling turo tulad ng ipinangangaral tungkol kay Pablo, maraming mga Kristiyano ang may ideya
na ang kanilang buhay ay dapat maging maunlad at medyo walang problema. Mayroon akong higit pa sa isang taos-puso
Ipinahayag ni Christian ang mga ganitong uri ng mga alalahanin sa akin: Nahihirapan ako at hindi ako nabubuhay
kasaganaan. Ano ang ginagawa kong mali? Saan ako nawawalang Diyos?
1. Ang mga ganitong uri ng mga ideya ay nagmula sa mga talatang Bibliya na kinuha sa konteksto, hindi pagkakaunawaan kung bakit
Namatay si Jesus, at ang maling mga inaasahan tungkol sa kung ano ang dapat maging katulad ng buhay sa nahulog na mundong ito.
2. Kailangan nating pag-uri-uriin ito at tiyaking nauunawaan natin kung ano ang huli ng Banal na Espiritu
gabayan tayo sa. Iyon ang aming paksa sa araling ito.
1. Ang ideyang ito ay nagmula sa pagkuha ng isang taludtod na ganap sa konteksto nito at nagpapataw ng isang kahulugan dito
hindi magkakaroon para sa mga orihinal na tagapakinig. Juan 10:10
TCC - 995
2
a. Tandaan, ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga independiyenteng, hindi magkakaugnay na mga kasabihan. Nahati ito sa
mga kabanata at mga talata sa Gitnang Panahon upang gawing mas madaling makahanap ng mga tiyak na mga sipi.
b. Ang bawat pahayag sa Bibliya ay may konteksto at nakasalalay sa mga pahayag na darating at
pagkatapos ng isa mong isinasaalang-alang.
c. Ang lahat ng nasa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao para sa isang tiyak na layunin. Dapat nating
matukoy ang tatlong bagay na tumpak na bigyang-kahulugan ang isang partikular na taludtod. Sino ang sumulat (o nagsalita ito)?
Kanino sila sumulat (o nagsasalita)? Anong mensahe ang kanilang ipinagbigay?
2. Pinag-uusapan ni Jesus ang pahayag at si Juan na apostol ay binigyang inspirasyon ng Banal na Espiritu upang irekord ito.
Magsimula tayo sa salitang "buhay" at tingnan kung ano ang ibig sabihin nito sa konteksto ng buong libro (ang Ebanghelyo ni
Juan) at sa konteksto ng sinabi ni Jesus hanggang sa puntong sinabi Niya ang pahayag.
a. Sa puntong ito ay tinukoy ni Jesus ang uri ng buhay na Kanyang dinala upang magdala bilang buhay na walang hanggan (3: 15-
16; 4: 14,36; 5: 24,39; 6: 27,40,47,54,68). Sa Juan 10:28 tinukoy niya ito bilang buhay na walang hanggan. Si Juan, sa ilalim
ang inspirasyon ng Banal na Espiritu, na tinawag din na buhay na ibinigay ni Hesus bilang buhay na walang hanggan (3:36).
b. Ang wikang Greek ay may anim na salita para sa buhay. Nang sinabi ni Jesus na Siya ay dumating upang magbigay ng masaganang buhay Siya
ginamit ang salitang Greek zoe. Sa puntong ito sa ebanghelyo ni Juan (kabanata 10) ang salitang ito (zoe) ay naging
ginamit 26 beses. Lahat maliban sa 5 ay nasa pulang titik, nangangahulugang direktang mga panipi mula kay Jesus.
1. Ang unang pagkakataon na lumilitaw ang salita na tinukoy ni Juan ang buhay na ito bilang isang bagay kay Hesus Mismo (Juan
1: 4). Sinabi rin ni Jesus na ito ay isang bagay sa Ama at isang bagay sa Kanya (Juan 5:26).
2. Ang Diksyunaryo ng Vine ng Mga Salita ng Bagong Tipan ay tumutukoy sa salitang buhay (zoe) sa gayon: "Ginagamit ito sa
ang Bagong Tipan ng buhay bilang isang prinsipyo, buhay sa ganap na kahulugan, buhay tulad ng pagkakaroon ng Diyos ”
c. Ang buhay na walang hanggan ay hindi "mabuhay magpakailanman buhay". Lahat ng tao ay nabubuhay magpakailanman sa kamalayan na hindi nila ginagawa
itigil na umiiral sa pisikal na kamatayan. Ang tanging tanong ay kung saan sila mabubuhay magpakailanman kasama ng Diyos o
nahiwalay sa Kanya.
1. Si Jesus ay naparito sa mundo upang maging posible para sa mga kalalakihan at kababaihan na makatanggap o maging mga kasosyo
ang buhay sa Diyos Mismo. Iyon ang tungkol sa bagong kapanganakan. Ang Diyos ay naglalagay ng isang bagay ng
Siya mismo sa atin (ang Kanyang buhay, ang Kanyang Espiritu) at tayo ay naging literal na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng bagong kapanganakan
(mga aralin para sa isa pang araw). I Juan 5: 1
2. Ang buhay na Zoe ay isang uri ng buhay. Ito ang buhay sa Diyos Mismo. Ang masaganang ay nangangahulugang superabundant (sa
dami) o higit na mataas (sa kalidad). Dumating si Jesus upang punan tayo ng buhay na walang hanggan.
3. Juan 10: 10 – Dumating ako upang sila (aking mga tupa, aking bayan) ay magkaroon ng buhay at mag-overflow ito
sa kanila (Beck); gawin ito sa buong (Moffatt).
3. Ang mga taong kinausap ni Jesus sa araw na Kanyang sinabi ang pahayag sa Juan 10:10
naintindihan ang ibig sabihin ni Jesus: naparito ako upang bigyan ka ng isang mapagpalang, maunlad na buhay sa buhay na ito.
a. Paano natin malalaman? Nilinaw ni Pedro na naiintindihan niya at ng iba pang mga alagad si Jesus kung anong uri
ng buhay na pinag-uusapan ni Jesus.
1. Sinimulan ni Jesus na ipangaral ang ilang mga bagay na hindi maunawaan at natagpuan ng marami sa karamihan
malabo (mga aralin para sa isa pang araw) at huminto sila sa pagsunod sa Kanya.
2. Tinanong ni Jesus ang orihinal na labindalawang disipulo: Aalis ka rin ba? Tumugon si Peter: Mayroon ka
ang mga salita ng buhay na walang hanggan.
b. Paano natin malalaman? Sa Huling Hapunan, gabi bago Siya pumunta sa Krus, sinabi ni Jesus sa Kanya
mga alagad na sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng pagdurusa. Walang bagay na walang problema,
problema na walang buhay sa mundong ito. Juan 16:33
1. Nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo, isang mundo na nasira ng kasalanan. Mga likas na batas na
nasira, na nagreresulta sa mga lindol, mga bagyo sa pagpatay, at iba pang mga natural na sakuna. Mayroon kaming mga katawan
iyon ay mortal at napapailalim sa katiwalian at kamatayan.
2. Nakikipag-ugnay tayo sa mga taong anak ng diyablo, na gumawa ng mga pagpipilian na nakakaapekto sa ating buhay.
At, dahil hindi pa tayo ganap na umayon sa imahe ni Cristo, tayong mga Kristiyano minsan
gumawa ng mas mababa sa pinakamahusay na mga pagpipilian. Gen 3: 17-19; Rom 5:12; Efe 1: 1-3; I Juan 3:10; atbp.
c. Paano natin malalaman? Tingnan kung ano ang lumabas sa unang mga tagasunod ni Jesus at ipinangaral pagkatapos na bumalik Siya
TCC - 995
3
papunta sa Langit. Hindi isang beses silang nangaral: dumating si Jesus upang bigyan kami ng masaganang buhay.
1. Mga Gawa 14: 22 – Si Paul (na personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral niya ni Jesucristo, Gal
1: 11,12) ipinangaral na sa pamamagitan ng maraming pagdurusa ay pumapasok tayo sa kaharian ng Diyos.
2. Sa puntong ito, ang mga apostol ay nakakaranas ng pag-uusig sa pagpapahayag kay Jesus. Stephen at
Ang kapatid ni Juan na si Santiago ay pinatay (Gawa 7:60; Gawa 12: 2). Binato si Paul at umalis
para sa mga patay (Gawa 14:19). Sa pagsulat ni Juan ng kanyang ebanghelyo kapwa sina Peter at Paul
pinaandar para sa kanilang pananampalataya. Ang lahat ng natitira (maliban kay Juan) ay papatayin din.
4. Ang mga taong ito ay inatasan ni Jesus na pumunta sa mundo at mangangaral ng ebanghelyo (Marcos 16: 15,16).
Ganyan talaga ang ginawa nila. Ang ebanghelyo ay hindi: dumating si Jesus upang bigyan ka ng isang masaganang, maunlad na buhay.
a. Sa I Cor 15: 1-4 nakita namin ang isang kahulugan ng Bibliya tungkol sa kung ano ang ebanghelyo: Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan tulad nito
nanghula. Nagbangon siya mula sa mga patay, nagpapatunay na ang Kanyang sakripisyo ay nagbabayad ng halaga para sa ating kasalanan.
1. Ang iyong pinakamalaking problema ay hindi ang iyong kakulangan ng edukasyon, ang iyong dysfunctional pagkabata, o ang katotohanan
na hindi mo mahuli ang isang pahinga sa buhay. Ang iyong pinakamalaking problema ay kasalanan.
2. Ngayon, sa pamamagitan ng paniniwala na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at lumuhod sa Kanya bilang Panginoon,
maliligtas ka mula sa parusa ng kasalanan na kamatayan o walang hanggan na paghihiwalay sa Diyos.
b. Hindi namin napagtanto kung gaano ang naiimpluwensyang bersyon ng Kristiyanismo na naririnig namin na ipinangaral
ang mga oras at kultura kung saan tayo ay isinilang.
1. Mabuhay ang iyong mga pangarap! Natupad ang iyong kapalaran. Iyon ang lahat ng mga pamantayan sa ika-20 Siglo sa Amerika. Kung ang iyong
ang mapagkukunan lamang ng impormasyon tungkol sa Kristiyanismo ay ang Bagong Tipan na hindi mo iguguhit
ang konklusyon na namatay si Jesus upang matulungan tayong matupad ang ating mga pangarap.
2. Namatay si Jesus para sa bawat tao na nabuhay mula pa kina Adan at Eva. Kailangang maging
isang bagay na gumagana sa lahat sa bawat bahagi ng mundo sa bawat oras mula nang mahulog ang tao
sa Hardin ng Eden. Ang uri ng pamumuhay na nabubuhay natin dito sa Amerika ay hindi at hindi
umiiral para sa karamihan ng mga taong nabuhay sa mundong ito.
3. Ang bawat tao na nabuhay ay may parehong problema: Kami ay nagkakasala sa kasalanan bago ang isang banal
Diyos at nakalaan para sa walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos. Ang ebanghelyo o mabuting balita ay si Jesus
nalunasan ang kondisyong ito sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at pagkabuhay na muli. Kung naniniwala ka sa Kanya
at ang Kanyang sakripisyo ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan.
c. Kapag binabasa natin ang mga sulat o liham na isinulat ng mga apostol (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal
Espiritu) walang pahiwatig ng Diyos na dumating upang bigyan ka ng masaganang buhay. Sa oras na iyon ay may animnapu
milyong alipin sa buong Imperyo ng Roma. Pansinin ang isinulat ni Pablo sa mga alipin na Kristiyano.
1. I Cor 7: 21,22 – Alipin ka ba noong tinawag ka? Huwag hayaang magulo iyon. Syempre,
kung mayroon kang isang pagkakataon upang makakuha ng libre, dalhin ito. Kung ikaw ay isang alipin kapag ikaw ay tinawag sa Panginoon,
ikaw ang taong malaya ng Panginoon. (Beck)
2. Col 3: 22,23 – Mga alipin… kahit anong gawin mo, magsumikap para sa Panginoon at hindi para sa mga tao,
sapagkat alam mong bibigyan ka ng Panginoon ng mana bilang iyong gantimpala. Paglingkuran ang Panginoon
Si Kristo. (Beck)
5. Ang mga unang tagasunod ni Jesus ay nagkaroon ng kamalayan na ang isang plano ay nagbubunyag at ang buhay na ito ay pansamantala lamang
bahagi ng ating pag-iral. Naintindihan nila na dumadaan tayo sa buhay na ito. I Alagang Hayop 2:11
a. Alam nila na si Jesus ay naparito sa mundo upang magbayad para sa kasalanan upang ang mga kalalakihan at babae ay makakaya
naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi namatay si Jesus upang gawin itong buhay
ang highlight ng ating pag-iral.
1. Nang mailigtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt ito ay isang totoong kaganapan na nangyari sa totoong
mga tao, ngunit larawan din ang pagtubos (Ex 6: 6; Ex 15:13). Inilabas sila ng Diyos sa Ehipto
upang dalhin sila sa Canaan. Pinamunuan niya silang lahat (bilang isang haligi ng apoy at ulap).
2. Kahit na sinusunod nila ang Diyos, walang madaling paraan upang makarating sa kanilang pupuntahan.
Kailangang dumaan sila sa isang bulubunduking rehiyon ng disyerto at haharapin ang lahat ng mga hamon nito
ginawa. Ngunit pinangunahan sila ng Diyos sa pinakamainam na ruta (Ex 13: 17,18), na nagdala ng mabuti sa masama, at
pinagtagumpayan sila hanggang sa mailabas niya sila (mga aralin para sa isa pang araw). Ang punto ay: Wala
TCC - 995
4
madaling paraan sa buhay na ito, kahit na sumusunod ka sa Diyos.
b. Alam ng mga unang tagasunod ni Jesus na Siya ay muling darating upang linisin ang mundo ng lahat ng katiwalian at kamatayan at
itatag ang kaharian ng Diyos. Ang langit at lupa ay magsasama at ang Diyos at ang Kanyang pamilya ay
mabuhay ka dito magpakailanman. Pagkatapos magkakaroon tayo ng masaganang buhay na masaganang buhay ng Diyos na para sa atin. Rom 8:18
Ang Jeremias 1:29 ay madalas na ginagamit bilang isang patunay na teksto na tutuparin ng Diyos ang iyong mga pangarap at kapalaran
ang buhay na ito dahil may plano ka para sa iyo. Ang mga salitang ito ay ibinigay ng Banal na Espiritu sa
propetang si Jeremias para sa mga taong kinuha mula sa kanilang tinubuang-bayan sa Canaan sa pagkabihag
sa Babilonya. Ang karamihan sa kanila ay namatay sa pagkabihag.
2. Ang Salita ng Diyos sa kanila ay hindi: Gagawin kong buhay na ito ang kahalagahan ng iyong pag-iral. Ang
Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng propeta ay inutusan sila na manirahan sa lupain ng kanilang pagkabihag at
manalangin para sa kanilang mga bihag. Jer 29: 4-7
3. Nasaan ang hinaharap at pag-asa dito? Sa darating na buhay yaong mga naniniwala sa paghahayag
ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng Krus ni Cristo ay babalik sa kanilang sariling bayan upang mabuhay ang
masaganang buhay na mayroon ang Diyos para sa kanila.
1. Juan 6:40 - Sa konteksto ng kung ano ang dumating sa atin ni Jesus sinabi Niya: Ito ang kalooban Niya
na nagsugo sa Akin, na ang lahat ng naniniwala ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin sa wakas
araw. Maaari nating gawin ang isang serye sa Kanyang mga salita, ngunit isaalang-alang ang isang punto.
2. "Itinaas up sa huling araw" ay isang sanggunian sa muling pagkabuhay ng mga patay na muling pagsasama-sama
sa kasalukuyang Langit kasama ang kanilang orihinal na katawan upang mabuhay muli sa mundo. Ngayong oras na ito
magpakailanman at ito ang palaging inilaan ng Diyos na ito.
1. Ngunit aalagaan tayo ng Diyos sa buhay na ito. Sinabi ni Jesus na kung hahanapin muna natin ang Kanyang kaharian at katuwiran
(panatilihing tama ang ating mga prayoridad) magkakaroon tayo ng kailangan upang makarating sa buhay na ito. Mat 6:33
2. Aw 73: 24 – Sumulat ang salmista: Gagabayan mo ako sa iyong payo at pagkatapos ay tanggapin ako o kunin
ako sa kaluwalhatian. Tumingin siya sa Panginoon na mamuno at gabayan siya sa buhay na ito, ngunit alam niya na ang buhay na ito ay hindi lahat
may buhay.
a. v25,26 – Sino ang mayroon ako sa Langit maliban sa iyo? Walang mas mahalaga sa akin kaysa sa iyo, Lord.
Ang aking buhay (aking laman at puso) ay magtatapos, ngunit ikaw ang aking lakas at pag-asa.
b. Tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian o dadalhin mo ako sa kasalukuyang hindi nakikita na Langit at pagkatapos ay ibalik mo ako
ang mundong ito ay gumawa ng bago, naibalik sa aking maluwalhati (nabuhay na muli) na katawan upang makasama kasama ng walang hanggan.
3. Kawikaan 3: 5,6 – Magtiwala sa Panginoon at huwag sumandal sa iyong pagkaunawa. Walang madaling paraan upang makalusot
itong buhay. Maaaring hindi mo malaman kung paano ka makakarating. Ngunit nakikita ng Diyos ang isang paraan.
Kilalanin Siya sa lahat ng iyong mga pamamaraan at gagabay at tuturuan niya ang iyong landas. Dadalhin ka niya sa kung nasaan ka
kailangang nasa buhay na ito at sa darating na buhay.