SIYA NA NAKAKITA NG KATOTOHANAN

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos
1. Ang pag-reign sa buhay ay hindi nangangahulugang problema sa pamumuhay na walang problema. Ibig sabihin:
a. Sa gitna ng gulo, mayroon tayong tagumpay - kapayapaan, kagalakan, karunungan, pagkakaloob, atbp.
b. Sa gitna ng gulo, nararanasan natin ang lahat na ibinigay ng Krus ni Kristo - kalusugan, kalayaan mula sa kasalanan at pagkondena, kalayaan mula sa kawalan, atbp.
c. May kakayahan tayong tumpak na kumakatawan kay Jesus sa buhay na ito, kapwa ang Kanyang pagkatao at ang Kanyang kapangyarihan.
2. Ang pag-reign sa buhay ay hindi awtomatikong nangyayari. Kailangan nating malaman na gawin ito. Tumatagal kami ng oras upang malaman kung paano maghari sa buhay. Phil 4: ll
1. Ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay tayo ay maging banal, walang kapintasan na mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos na naaayon sa imahe ni Jesucristo. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Kami ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng aming ikalawang pagsilang. Sa bagong kapanganakan, inilalagay sa atin ng Diyos ang Kanyang buhay at kalikasan at tayo ay nagiging literal, aktwal, mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
b. Inilalagay ng Diyos ang Kanyang buhay sa atin, sa ating espiritu, sa hindi nakikitang bahagi sa atin, at, sa ating espiritu, tayo ay naging isang bagong nilalang - ang mga dating bagay ay lumilipas, ang lahat ng mga bagay ay naging bago, at ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. II Cor 5: 17,18
2. Hindi ka na magiging anak ng Diyos kaysa sa iyo ngayon, mas katanggap-tanggap, alinman
higit na matuwid, kahit sino na mas mahal sa Kanya kaysa sa iyo ngayon.
a. Hindi iyon nangangahulugang ang iyong pag-uugali, saloobin, at emosyon ay hindi magbabago kaysa sa mayroon sila. Tiyak na gagawin nila.
b. Ikaw ay isang espiritu na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo, at ikaw ay nasa proseso na ganap na umayon sa imahe ni Kristo (kaluluwa at katawan).
c. Ngunit, hindi ka anak ng Diyos o anak ng Diyos dahil sa iyong tagumpay o pagkabigo sa prosesong ito. Kayo ay Kanyang anak na lalaki o anak na babae sapagkat ipinanganak ka muli, sapagkat
mayroon kang Kaniyang buhay sa iyo, sapagkat ikaw ay isang bagong nilalang.
3. Kapag sinabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa kung ano tayo bilang Kanyang mga anak na lalaki at mga anak na babae, kung ano ang mayroon tayo dahil tayo ay nagkakaisa kay Cristo, hindi Siya nagsasalita tungkol sa isang bagay na magiging totoo sa
ilang punto sa hinaharap, pinag-uusapan niya ang tungkol sa kasalukuyang panahunan, hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan ito na hindi nakikita, espiritwal. II Cor 4:18
b. Ang hindi nakikita ay nangangahulugang hindi mo malalaman ito sa iyong pisikal na pandama, kaya dapat sabihin sa iyo ng Diyos tungkol dito sa Bibliya.
c. Hindi namin makita ang tunay na iyo, kaya hindi namin makita ang mga pagbabagong naganap sa iyo noong ikaw ay muling isinilang.
d. Dahil hindi namin makita ang mga pagbabago ay hindi nangangahulugang hindi sila totoo - ang mga ito.
e. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ZOE, ang buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanya.
John 3: 36; 6: 47
4. Anumang nasa buhay na iyon ay nasa atin ngayon dahil ang buhay na iyon ay nasa atin. I Cor 1:30; Juan 15: 5
a. Mayroon akong mga bagay na ito, hindi dahil sa naniniwala akong mayroon ako sa kanila, ngunit dahil ako ay isang mananampalataya. Ang paniniwala ay nangangahulugang isang paniniwala.
b. Ang mga naniniwala ay hindi, hindi dahil sa isang bagay na ginagawa nila, ngunit dahil sa isang bagay na ito. Ang mga naniniwala ay mayroon silang mga mananampalataya, hindi dahil sa naniniwala sila.
c. Naniwala kang makukuha ang buhay na iyon. Ngunit, ngayon na naniniwala ka, nakuha mo na kung naniniwala ka man o hindi.
1. Maraming mga Kristiyano, bagong nilalang, naniniwala, ay naniniwala na sila ay hindi matuwid.
2. Ang kanilang kawalan ng paniniwala ay hindi nagbabago ng isang bagay. Matuwid sila sapagkat sila ay naniniwala, hindi dahil naniniwala silang matuwid sila. Rom 5:17; Rom 10: 9,10; 3:26; I Cor 1:30; II Cor 5:21
1. Dapat mong maunawaan na walang sinuman o maaaring ipanganak muli bago si Jesus nabuhay mula sa mga patay. Rom 8:29; Col 1: 15,18
a. Ang mga santo ng Lumang Tipan (Abraham, Moises, David) ay namatay sa espirituwal at nagtaglay ng likas na kasalanan na minana nila kay Adan.
1. Nagkaroon sila ng katuwiran na ipinahiwatig sa kanila (inilalagay sa kanilang account) dahil naniniwala sila at nagtiwala sa Diyos. Rom 4:22
2. Kapag namatay sila, hindi nila nagawa, hindi makakaya, pumunta sa langit. Nagpunta sila sa dibdib ni Abraham upang maghintay hanggang mabayaran ni Jesus ang presyo para sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ay napunta sila sa langit. Lucas 16: 19-31
b. Walang isa sa mga taong nakipag-ugnay si Jesus sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa ay ipinanganak na muli - kasama ang mga disipulo, si Juan Bautista, o si Maria, ang Kanyang ina.
c. Wala sa kanila ang may buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanila. Wala sa kanila ang nagkakaisa kay Jesus bilang isang sanga sa isang puno ng ubas.
2. Anumang nakukuha nila sa Diyos, anumang ginawa ng Diyos sa kanila o para sa kanila ay nagmula sa labas ng kanilang. Sa maraming mga kaso, kinailangan nilang makuha ito sa pamamagitan ng pananampalataya.
3. Nang gumaling ang mga tao sa mga ebanghelyo, may isang dumaloy na lumabas mula kay Jesus sa kanila at pinagaling sila. Marcos 5:30; Lucas 6:19
a. Ngunit, tayo na ipinanganak muli ay nagkakaisa kay Jesus, sa buhay at kapangyarihan na nasa Kanya. I Cor 6:17
b. Hindi natin kailangang maabot at tumanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ginawa namin iyon noong naniniwala kami kay Jesus bilang Tagapagligtas at ipinanganak muli. Juan 3:16
4. Ang salitang birtud ay DUNAMIS, at nangangahulugan ito ng mapaghimalang kapangyarihan, kakayahan, lakas.
a. Marcos 5:30 – At si Jesus, na nakikilala sa Kanyang Sarili na ang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay lumabas, lumingon kaagad sa karamihan ng tao, at sinabi, sino ang humipo sa aking damit? (Amp)
b. Mga Gawa 1: 8 – Ngunit tatanggap ka ng kapangyarihan - kakayahan, kahusayan at lakas - kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa iyo. (Amp)
c. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kanyang buhay at kalikasan, at ng Banal na Espiritu, mayroon tayong kapangyarihan, lakas, at kakayahan ng Diyos sa atin.
d. II Cor 4: 7 (kapangyarihan); II Cor 12: 9 (lakas); Efe 1:19 (kapangyarihan); Ef 3:16 (lakas); Ef 3:20 (kapangyarihan); Col 1:11 (lakas); Col 1:29 (malakas)
e. Anumang bagay na nasa buhay na iyon ay nasa atin ngayon. Hindi natin dapat paniwalaan ito, mayroon tayo. Hindi natin kailangang maabot ang pananampalataya at kunin ito, mayroon tayo.
5. Kinuha namin ang ilan sa mga bagay na sinabi ni Jesus sa mga hindi nagbabagong tao (hindi na muling ipinanganak na mga tao) at naintindihan ang mga bagay na iyon at ang kanilang koneksyon sa mga bagong nilalang.
a. Sa OT, sa ilalim ng Lumang Tipan, ang Diyos ay mag-uutos (sabihin) ng isang bagay sa o tungkol sa Kanyang bayan. Nang maniwala sila sa sinabi niya, ginawa ito ng Diyos.
b. Si Abraham ay naging isang ama sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Gen 17: 5
1. Sapagkat ang Diyos ay lubos na maaasahan at ang Kanyang salita ay napaka-epektibo, sa sandaling ipinahayag niya si Abraham na isang ama, ito ay kasing ganda ng nagawa. Rom 4:17
2. Gayunpaman, si Isaac, anak ni Abraham, ay hindi umiiral sa puntong iyon. Hindi siya dumating hanggang sa sandali ng kanyang paglilihi.
c. Ipinahayag ng Diyos na ang lupain ng Canaan ay kabilang sa mga Hebreo, ang pisikal na mga inapo ni Abraham. Gen 15: 18-21; Deut 1: 8
1. Tunay na maaasahan ang Diyos at ang Kanyang salita ay napakahusay, na ang lupain ay maaaring magsalita sa nakaraang panahon - ibinigay ko ito sa iyo - kahit na ang mga Hebreo ay hindi pisikal na pumasok sa lupa sa loob ng maraming taon.
2. At, dapat paniwalaan ng mga tao ang salita ng Diyos. Ang mga naniniwala ay pumasok sa lupain. Ang mga hindi naniniwala ay hindi pumasok. Num 14: 27-30
6. Gayunpaman, may mga bagay na totoo tungkol sa atin ngayon, hindi lamang dahil sinabi ito ng Diyos o ipinag-uutos ito, ngunit dahil nagawa niya ito.
7. Nang tayo ay muling isinilang, ang buhay at likas na katangian ng Diyos ay dumating sa amin. Anuman ang nasa buhay na iyon ay nasa atin ngayon.
a. Wala ito sa pamamagitan ng pasiya - Sinabi ito ng Diyos kaya't ito ay kasing ganda ng tapos ngunit hindi pa talaga nagagawa. Nariyan ito sa totoong katotohanan - isang hindi nakikitang espiritwal na katotohanan.
b. Halimbawa - gumaling ako, hindi dahil sinabi ito ng Diyos at pinaniniwalaan ko ito, ngunit dahil ang buhay ng Diyos ay nasa akin. Ang kalusugan ay nasa akin.
c. Ang parehong buhay na nagmula kay Hesus at napunta sa mga tao sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa at pinagaling sila ay nasa akin ngayon dahil ako ay mananampalataya - maniniwala ako o hindi.
8. Ang mga sulat ay isinulat sa mga muling ipinanganak na mananampalataya. Wala kahit saan ang mga mananampalataya ay sinabi na maniwala at magkaroon ng pananampalataya. Sa halip, sinabihan sila kung ano sila at kung ano ang mayroon sila
ay nagkakaisa kay Cristo. At, pagkatapos, sinabihan silang lumakad sa ilaw nito.
1. Marcos 11: 24 – Maniwala ka na natatanggap mo kapag nanalangin ka.
a. Ang tanong ay: Kailan mo natanggap ang buhay at likas na katangian ng Diyos?
b. Natanggap mo ito sa bagong kapanganakan nang maniwala ka kay Jesus.
2. Kung gumawa tayo ng ilang mga pagkakaiba-iba dito, makakatulong ito sa amin na maunawaan ang punto.
a. Napag-uusapan ba natin ang tungkol sa isang bagay na mayroon ka talaga sa iyo dahil ipinanganak ka muli at may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo?
b. O pinag-uusapan ba natin ang tungkol sa isang bagay kung saan mayroon kang salita ng Diyos kaya ito ay kasing ganda ng nagawa dahil Siya ay tapat, ngunit hindi pa ito nangyari?
c. Ilista natin ang ilang mga halimbawa para sa kapakanan ng pag-unawa.
1. Mga bagay na mayroon ako maniniwala ako o hindi sapagkat ako ay ipinanganak na muli - katuwiran, kapayapaan, kagalakan, pagpapagaling, pagiging anak, awtoridad, pag-access sa Diyos.
2. Mga bagay na dapat kong paniwalaan na natatanggap ko kapag nagdarasal ako dahil wala pa ako - isang manggagawa sa buhay ng isang tao; direksyon para sa isang bagay; isang bagong trabaho; isang asawa.
3. Sa pagsasabi ng mga bagay na sinasabi namin, hindi kami sumasalungat sa mga pangunahing guro ng pananampalataya, paparating tayo mula sa ibang anggulo.
a. Ang bawat bagong nilalang ay gumaling kung alam nila ito o naniniwala ito o hindi.
b. Gayunpaman, nais ng Diyos na magaling ang mga tao, marami Siyang mga paraan upang pagalingin ang mga tao - kahit na ang mga bagong nilalang.
1. Pagpapatong ng mga kamay at pagpapahid ng langis - ang mga maysakit ay maaaring makakita at makaramdam, at mula sa puntong iyon, maaari silang maniwalang natatanggap nila, naniniwala na sila ay gumaling.
2. Pagpapagaling ng mga pahid (mga regalong pagpapagaling) - isang bagay sa labas ng taong may sakit ang pumapasok sa kanila kung maniniwala silang natanggap nila.
4. Kung pinag-uusapan natin ang mga bagay na nasa atin dahil ipinanganak tayo muli, pinag-uusapan natin ang mga hindi nakikitang katotohanan.
a. Ang mga bagay na ito ay nasa iyo kung naniniwala ka man o hindi. Ngunit, kung maniniwala ka rito (kumilos ito, kumilos na parang nasa iyo sila) maranasan mo ang mga ito.
b. Ang mga simulain ng pananampalataya ay nasasangkot sa.
1. Dapat nating tanggapin ang hindi natin nakikita batay sa salita ng Diyos.
2. Dapat nating gawin ang salita ng Diyos bilang ating ebidensya at higit sa nakikita.
3. Dapat nating sabihin ang sinasabi ng Diyos, hindi ang nakikita o nararamdaman natin.

1. Ang pananampalataya ay kumikilos sa salita ng Diyos. Ang paniniwala ay kumikilos sa salita ng Diyos tulad ng nais natin ang salita
ng isang tagabangko o isang abogado o isang doktor.
a. Kung sinabi ng isang pahayag sa bangko na mayroon akong $ 1000.00 sa bangko, hindi ko subukan na paniwalaan ito, magtaka kung mayroon akong pananalig na paniwalaan ito, tinatanggap ko ito at kumilos sa salitang iyon = mabuhay ang aking buhay tulad ng sa pamamagitan nito ay dahil sa talagang mayroong $ 1000.00 sa bangko. Hindi ko ito makita.
b. Ang isyu ay hindi - mayroon ba akong sapat na pananampalataya - ang mga isyu ay: Ang tao ba ay mapagkakatiwalaan, maaasahan? May kapangyarihan ba siyang pagbutihin ang sinabi niya?
c. Ang Diyos ba ay nagsasabi ng katotohanan kapag sinabi Niya na ako ay matuwid, ako ay isang bagong nilalang, ako ay gumaling, matuwid, walang kalayaan sa kapangyarihan ni satan at kasalanan?
2. Dahil ipinanganak tayo muli ay pinagpala tayo ng lahat ng mga espiritwal na pagpapala kay Cristo. Efe 1: 3
a. Hindi natin kailangan ng pananampalataya upang makuha ang alinman sa mga biyayang iyon. Sila ay atin dahil tayo ay muling ipinanganak.
b. Ang sumasampalataya ay mayroon. Ang sumasampalataya, ay ipanganak ng Diyos, ay isang bagong nilalang.
3. Ngayon, ito ay isang katanungan sa atin na pumalit sa ating lugar bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos at tinatamasa ang ating mga karapatan - lumalakad sa ilaw ng kung ano tayo at mayroon.
4. Ngayon, alam lamang natin kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos, ay binigyan tayo sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Pinasasalamatan namin Siya dahil dito, at kumilos sa Kanyang salita tulad ng gagawin namin ang salita ng isang tagabangko o isang abogado.
John 8: 31,32