PAGSUSULIT SA KATOTOHANAN

Handa ng Diyos na Pagalingin
Kagustuhan ng Diyos na Pagalingin II
Mga Bagay sa Pagpapagaling
Marami pang Mga Bagay sa Paggaling
Paano Dumating ang Pagpapagaling
Pagpapagaling sa Pananampalataya
Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pananampalataya II

1. Kung ang iyong mapagkukunan lamang ng impormasyon tungkol sa pagpapagaling ay ang Bibliya, hindi ka maaaring magkaroon ng ibang konklusyon kaysa sa laging kalooban ng Diyos na magpagaling.
a. Si Jesus, na siyang kalooban ng Diyos na kumilos sa mundo, ay nagpagaling sa lahat na lumapit sa Kanya. Heb 1: 1-3
b. Sa Krus, isinama ni Jesus ang ating mga karamdaman at ating mga kasalanan. Isa 53: 4-6
c. Ang paggaling ay kasama sa pagtubos, na nagpapatunay na kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat tulad ng Kaniyang kalooban na iligtas ang lahat.
2. Ngunit, nagpupumilit ang mga tao dito dahil hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Bibliya o inilalagay nila ang karanasan sa itaas ng Bibliya. Pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos upang ayusin ito.
3. Ang mga Kristiyano ay nalilito minsan sa lugar ng pagpapagaling dahil hindi nila nauunawaan na ang paggaling ay dumating sa atin sa isa sa dalawang pangkalahatang paraan. Ang mga tao ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng mga regalo ng pagpapagaling, o sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos.
4. Noong nakaraang linggo, nakatuon kami sa mga regalo ng pagpapagaling. Sa linggong ito, nais naming ituon ang pansin sa pagtanggap ng paggaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos.

1. Kapag ang mga regalo ng pagpapagaling ay gumagana, ang isang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na mangangalaga sa iba.
a. Ang taong iyon ay nagiging isang tubo o channel ng mga pagpapala ng Diyos sa iba pa.
b. Kapag ang isang tao ay ginagamit sa pangangalaga ng mga regalo ng mga pagpapagaling, madalas nating sinasabi: mayroon siyang pagpapahid ng pagpapagaling.
1. Sa madaling salita, kapag siya ay nanalangin para sa, mga ministro sa isang tao, nasasalat na kapangyarihan ng pagpapagaling o pagpapahid na dumadaloy mula sa taong iyon sa may sakit.
2. Ang taong ginagamit sa ganitong paraan ay hindi maaaring i-off ang kapangyarihang iyon at kung siya ang pipiliin.
c. Ang mga regalo o pagpapakita ng Espiritu Santo ay gumagana bilang nais niya para sa ikabubuti ng lahat. I Cor 12: 7; 11
2. Ang isang paraan upang makatanggap ng pagpapagaling ay ang paglilingkuran ng isang tao na may regalo ng pagpapagaling (pagpahid ng pagpapagaling) kung ito ay nasa paghahayag o pagpapatakbo. Dalawang uri ng mga pagpapagaling ay maaaring mangyari sa gayong setting.
a. Kung minsan ang Diyos ay may kapangyarihan na nagpapagaling sa kalangitan kung saan ang Kanyang pagpapahid ay wala sa pananampalataya. Walang isang pangako na ito ang mangyayari.
b. Ang paggaling ay dumarating sa mga pinaglilingkuran na may kaugnayan sa kanilang pananampalataya - naniniwala silang ang lakas ng pagpapagaling ay gumagana at kapag sila ay ipinagdarasal, mapupunta ito sa kanila at pagagalingin sila, at nangyayari ito.
3. Makakakuha tayo ng pananaw sa kung paano gumagana ang ganitong uri ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagtingin sa ministeryo ni Jesus dahil naglingkod Siya sa isang pagpapahid ng pagpapagaling. Gawa 10:38; Lucas 6: 17-19; Marcos 5: 24-34
4. Ang ilang mga karagdagang katotohanan tungkol sa pagalingin sa pamamagitan ng isang pagpapakita ng Espiritu:
a. Walang sinuman ang ipinangako na ang isang pagpapahid ng pagpapagaling ay magpapagaling sa kanila nang hindi kasali ang kanilang pananampalataya.
b. Ito ay isang madaling paraan upang makatanggap ng kagalingan. Ito ay nagsasangkot ng mas kaunting pananampalataya sapagkat makikita at madarama mo ang isa na pinahiran ng kapangyarihang nagpapagaling.
c. Mas madaling mawala ang kagalingan na dumarating sa pamamagitan ng isang regalo ng Espiritu kung mayroon
isang counter atake. Kung ang isang gumaling ay hindi nakabuo ng kanyang pananampalataya, maaari siyang maantig sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga sintomas at sabihin - Sa palagay ko hindi ako gumaling pagkatapos ng lahat - at mawala ito.
5. Ang mga taong regular na ginagamit sa ganitong paraan ay napansin na ang mga regalo ng pagpapagaling ay pinakamahusay na gumagana sa mga hindi naniniwala at mga Kristiyanong sanggol.
a. Ang mga matatandang Kristiyano ay madalas na hindi napapagaling ng mga regalo ng pagpapagaling.
b. Inaasahan tayo ng Diyos na lumago pagkatapos tayo ay maligtas at malinang ang ating pananampalataya sa Kanyang salita upang makatanggap tayo ng kagalingan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang salita.
6. Tingnan natin ang pagtanggap ng paggaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos.

1. Ang panalangin ng pananampalataya ay hindi isang panalangin ng paghingi, ito ay isang panalangin ng paglabas ng pananampalataya sa salita ng Diyos.
a. Ang isa sa mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin sa Kanyang libro ay sabihin sa atin kung ano ang inilaan Niya para sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, tinanong Niya tayo, inaasahan tayo, na maniwala ito bago natin ito makita - iyon ang pananampalataya.
b. Kapag pinaniniwalaan natin ito, ginagawa Niyang mangyari o isasakatuparan ito sa ating buhay.
2. Sa panalangin ng pananampalataya, hindi mo hinihiling sa Diyos na bigyan ka ng anuman, kumuha ka mula sa Diyos ng isang bagay na Inalok na niya sa iyo sa pamamagitan ni Cristo.
a. Kung tungkol sa Kanyang pag-aalala, pinagaling ka na niya.
b. Gumaling ka ng 2,000 taon na ang nakalilipas nang dalhin ni Jesus ang iyong mga karamdaman kasabay ng iyong mga kasalanan. Isa 53: 4-6; I Pet 2:24
3. Hindi ba sinabi sa atin ng Bibliya na kailangan nating tanungin ang Diyos para sa mga bagay? Santiago 4: 2; Matt 7: 7-11
a. Oo, ngunit, gaya ng dati, dapat nating basahin sa konteksto. Pinag-uusapan ni Santiago ang tungkol sa alitan (3:16), at sa 4: 1-3 ay naglilista siya ng mga sanhi ng pag-aaway.
b. Kapag pinapayagan nating mangibabaw ang mga makasariling pagnanasa, ipinaglalaban natin ang isa't isa, sinusubukan nating makuha ang mga bagay sa bawat isa, kung kailan tayo dapat mapunta sa Diyos.
c. Matt 7: 7-11 – Isa sa mga tema ng Sermon sa Bundok ay mayroon tayong isang Ama sa langit na nagmamahal sa atin at kanino tayo makakapunta at dapat pumunta para sa pagkakaloob.
4. Kapag nagdarasal ka ng panalangin ng pananampalataya, hindi ka nagdarasal: Panginoon, kung ito ang iyong kalooban…
a. Ang pariralang "kung ito ay kalooban mo" ay hindi kailanman ginamit na may kaugnayan sa pagtanggap ng paggaling sa Bibliya.
1. Si Jesus ay nanalangin ng "Kung iyong kalooban" nang isang beses. Ang Kanyang hangarin ay hindi baguhin ang anumang bagay, bagkus ay magpasakop sa kalooban ng Diyos para sa Kanyang buhay, Kanyang misyon sa mundo. Matt 26: 39-42
2. Isang lalaki ang lumapit kay Jesus para sa paggaling na nagtanong ng "Kung ito ang iyong kalooban". Itinama ni Hesus ang pag-iisip ng lalaki bago niya ito pagalingin. Matt 8: 1-3
b. Naririnig ng Diyos ang mga dalangin ng mga taong matuwid at ang mga dalangin ng mga naghahanap ng isang bagay na Kanyang kalooban. I Alagang Hayop 3:12; I Juan 5: 14,15
1. Kung hindi mo alam na ikaw ay matuwid kay Cristo, kung gayon hindi ka handa na ipanalangin ang panalangin ng pananampalataya para sa paggaling.
2. Kung hindi ka kumbinsido na ang paggaling ay kalooban ng Diyos para sa iyo, hindi ka pa handa na ipanalangin ang panalangin ng pananampalataya para sa paggaling.
5. Dapat mong maunawaan, may isang kahulugan kung saan nagawa na ng Diyos ang lahat para sa atin na gagawin niya.
a. Hindi ka niya pagagalingin. Kung tungkol sa Diyos, pinagaling ka na Niya sa pamamagitan ni Hesus.
b. Hindi ito isang katanungan ng Diyos na gumagawa ng isang bagay para sa atin, ito ay isang katanungan ng pagtanggap sa atin kung ano ang Naibigay na.
c. Paano tayo nakakakuha o tumatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos para sa ating mga kasalanan?
1. Humihingi ba tayo sa Kanya na iligtas tayo kung ito ay Kanyang kalooban? Nakiusap ba tayo at nagtanong at nagtanong hanggang sa naramdaman nating maligtas?
2. Hindi, nalaman natin na si Jesus ay namatay na upang bayaran ang ating mga kasalanan, pinaniniwalaan natin ito, at pagkatapos ay ipahayag ang ating paniniwala sa pamamagitan ng pagkumpisal sa kanya bilang ating Panginoon
at Tagapagligtas. Rom 10: 9,10
3. Sa madaling salita, kinukuha natin ang inaalok Niya sa atin sa pamamagitan ng paniniwala nito, kung gayon ginagawa ito ng Diyos. Ginagawa niya sa atin kung ano ang ibinigay na Niya sa
Krus.
d. Gumagawa din ito ng pareho sa paggaling sapagkat ang paggaling ay inilaan para sa atin sa pamamagitan ng parehong gawaing pangkasaysayan na nagbayad para sa ating mga kasalanan - ang Krus.
e. Naniniwala ka sa ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, sinasalita mo ito, at ipinapasa nito sa iyong katawan.

1. v14 – Si Jesus ay nagsalita sa isang puno ng igos, at kung ano ang sinabi Niya ay nangyari.
a. Ipinaliwanag niya pagkatapos sa kanyang mga alagad na kung naniniwala ka ng isang bagay kapag sinabi mo ito, magkakaroon ka nito.
b. Samakatuwid, kapag nagdarasal ka (na may kinalaman sa pagsasalita, hindi lamang nagtanong), isaalang-alang na nagawa mula sa sandaling iyon at makikita mo ito.
c. Iyon mismo ang ginawa ni Jesus sa puno ng igos at iyon mismo ang nangyari.
2. Binibigyan tayo ni Jesus ng dalawang katangian ng uri ng panalangin na laging nakakakuha ng mga resulta = ang dasal ng pananampalataya. (Konteksto ng talatang ito ay panalangin at pananampalataya.)
a. v23 – Kung naniniwala ka sa iyong puso at sinabi sa iyong bibig ang iyong pinaniniwalaan, magkakaroon ka ng sasabihin mo = ang sasabihin mong mangyayari.
b. v24 – Kung naniniwala kang mayroon kang isang bagay bago mo ito makita, makikita mo ito.
3. Sa madaling salita, kung naniniwala ka na nakatanggap ka ng paggaling kapag nagdarasal ka, sa awtoridad ng Diyos na nagsasabing gumaling ka, gagaling ka = maranasan mo ito.
4. Kailangang dumating ang isang punto kung saan ilalabas mo ang iyong pananampalataya = ipakita ang iyong pananampalataya sa sinabi at ibinigay ng Diyos. Gawa 14: 9
a. Ang isang dahilan para sa pagtawag sa mga matatanda at pinahiran ng langis, o pagkakaroon ng mga kamay sa iyo, ay bigyan ka ng isang punto kung saan ilalabas ang iyong pananampalataya.
b. Walang kapangyarihang nakapagpapagaling sa langis o sa mga kamay ng mga matatanda maliban kung ang isang regalo ng pagpapagaling ay gumagana.
c. Ang langis at ang matatanda ang puntong sinasabi mo: Ama, nagpapasalamat ako sa pagbibigay ng kagalingan sa akin sa Krus. Habang ipinapatong sa akin ang mga kamay, ang langis ay inilalagay sa akin, natatanggap ko (kunin o kilalanin) ang kagalingan na ibinigay mo
ako. Maraming salamat na ako ay gumaling na ngayon.
5. Mula sa puntong iyon, ang lahat ng iyong ginagawa at sasabihin ay dapat na pagpapakita ng iyong pananampalataya sa salita ng Diyos na gumaling ka.
a. Heb 4:14; 10: 23 – sabihin sa amin na mahigpit na sabihin ang parehong bagay na sinabi ng Diyos.
b. Salamat Panginoong Jesus sa pagaling sa akin. Salamat, Jesus, sa pag-inom mo ng aking mga karamdaman upang hindi ko ito madala. Salamat na malaya ako sa sakit at kakulangan sa ginhawa.
c. Kapag dumating ang mga saloobin sa iyo - hindi ka gagaling, tumugon ka sa: Hindi ako sumusubok na gumaling. Kinuha ito ni Hesus para sa akin. Hindi ako sumusubok na gumaling. Gumaling ako !!

1. Naririnig ng mga tao ang isang mensahe o dalawa na katulad nito at pagkatapos ay subukan ito. Hindi sila gumaling at sila ay nasiraan ng loob o nagpasya na hindi ito gagana.
a. Kailangan ng oras upang lubos na mahikayat na ang ipinangako ng Diyos ay hindi Niya gagawin kahit anong pakiramdam ko o kung ano ang nakikita ko. Rom 4:21
b. Juan 15: 7 – Kailangan ng oras upang mangibabaw ang salita ng Diyos sa iyo hanggang sa puntong hindi ka naaantig sa nakikita o nadarama sa iyong katawan.
c. Marcos 11: 23,24 – Gaano kalala ang gusto mo rito? Kailangan mong pagnanasaan ito.
2. Josh 1: 8 – Ang tagumpay ay darating sa mga nagninilay sa salita ng Diyos araw at gabi.
a. Para sa maraming tao, ang kanilang pagkakalantad lamang sa hindi nakikitang kaharian ng Diyos kung saan nagmula ang lahat ng ating tulong, ay isang beses o dalawang beses sa isang linggo - tatlong beses na nangunguna - sa pamamagitan ng sermon ng pastor.
b. Gayunpaman, bawat sandali ng araw, nakakakuha kami ng diwa na impormasyon na sumasalungat sa salita ng Diyos.
c. Hindi alam ng marami na kailangan nating kontrahin ang lahat ng iyon, pabayaan nating gawin ito.
3. Kailangan ng oras upang makakuha ng kontrol sa ating mga bibig hanggang sa punto kung saan patuloy nating pinag-uusapan ang ating sarili at ang ating buhay tulad ng ginagawa ng Diyos. Santiago 3: 2
4. Maraming nakikipagpunyagi sa: Paano ko masasabi ang mga bagay tulad ng - Ako ay higit pa sa isang mananakop, lahat ng bagay na inilagay ko ang aking kamay sa mga tagumpay, gumaling ako - kapag alam kong hindi ito totoo. Nagsisinungaling ako.
a. Kapag sinabi mo kung ano ang sinabi ng Diyos bago mo ito makita, hindi ka nagsisinungaling. Iyon ang ginagawa ng Diyos. Rom 4:17
b. Kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng totoo at katotohanan.
1. Totoo = kung ano ang nakikita mo; napapailalim sa pagbabago. II Cor 4:18
2. Katotohanan = salita ng Diyos; magpakailanman naayos. Juan 17:17; Matt 24:35
3. Ang katotohanan ay maaaring at magbabago ng totoo sa iyong buhay - kasama na ang sakit sa iyong katawan.

1. Kung hindi ka pupunta sa lugar kung saan ka maaaring manalangin ng panalangin ng pananampalataya para sa iyong sarili na may kaugnayan sa pagpapagaling, huwag panghinaan ng loob. Lumalaki ang pananampalataya. II Tes 1: 3
2. Ang pananampalataya ay lumalaki habang pinapakain mo at ginagamit mo ito.
a. Simulan mong sundin ang Josue 1: 8 = pakainin at gamitin ang iyong pananampalataya.
b. Kung nagawa mo na iyan, ngunit hindi mo pa nakikita ang mga resulta na nais mo, patuloy lamang itong gawin! Sabihin mo hanggang sa makita mo ito!