IMPIYERNO, ANG LAWAK NG APO, AT ANG IKALAWANG KAMATAYAN

1. Nilinaw ng Bibliya na ang mga taon bago ang Kanyang pagbabalik ay mapupuno ng buong mundo na problema at
kapighatian (Mat 24: 21-22; II Tim 3: 1; atbp.). Nasasaksihan namin ang mga pagsisimula ng kaguluhan na ito. Tayo ay
paglalaan ng oras upang talakayin kung ano ang nangyayari at bakit upang matiyak na handa kami para sa hinaharap.
a. Kailangan mong malaman na ako at ang Diyos ay wala sa likod ng kalamidad at kaguluhan ng mga taon na nauna sa
Pagbabalik ni Lord. Ang Diyos ay mabuti at mabuti ay nangangahulugang mabuti. Siya ang ating mapagkukunan ng tulong at proteksyon bilang
ang mga araw, buwan, at taon ay lalong dumidilim.
1. Nagsusumikap kami sa pag-aayos ng kung ano ang at mangyayari at kung bakit maaari tayong lumakad sa pananampalataya,
kumpiyansa, at kagalakan habang inaasahan namin ang paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon.
2. Sa layuning iyon sinusuri namin ang ilang mga karaniwang hindi naiintindihan na paksang magkakaugnay
ang pagbabalik ng Panginoon na nakakatakot sa mga taimtim na Kristiyano kapag walang dahilan upang matakot.
b. Gumugol kami ng ilang linggo sa pagtingin sa Aklat ng Apocalipsis, isang account ng isang pangitain na ibinigay sa
ang apostol na si Juan. Ipinakita sa kanya ang marami sa mga pangunahing kaganapan at mga tao sa mga taon kaagad
bago ang pagbabalik ng Panginoon.
1. Ang katagang pangalawang darating na talagang sumasaklaw sa isang makabuluhang tagal ng oras at nagsasama ng isang bilang ng
mga pangyayari Ang aming layunin ay hindi upang talakayin ang bawat kaganapan nang detalyado, ngunit upang ipaliwanag ang malaking larawan o ang
pangkalahatang plano ng Diyos upang magkaroon tayo ng isang konteksto para sa mga indibidwal na kaganapan.
2. Tandaan ang malaking larawan: nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae
sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ginawa Niya ang mundo na maging tahanan para sa Kanyang pamilya. Kapwa ang lahi ng tao
at ang lupa ay nasira ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; atbp.
A. Si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon upang bayaran ang presyo para sa kasalanan at gawing posible para sa mga makasalanan na
ay mabago sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
B. Si Jesus ay muling darating upang linisin ang mundo, ibalik ito sa isang fit na walang hanggang tahanan para sa pamilya bilang
Itinatag Niya ang Kanyang walang hanggang kaharian dito sa mundo.
2. Noong nakaraang linggo nagsimula kaming talakayin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng karamihan sa mga pangyayaring inilarawan sa Aklat ng
Ang paghahayag, kung kailan si Hesus sa wakas ay bumalik sa mundong ito. Sisimulan niya ang proseso ng pagpapanumbalik ng
mundo sa kung ano ang nilalayon ng Diyos na ito bago ito ay napinsala ng kasalanan.
a. Kasama sa bahagi ng prosesong iyon ang paghuhusga sa mundo, nangangahulugang lahat ng sangkatauhan — bawat isa na nakakita
nabuhay. Ang layunin ng paghuhukom na ito ay hindi upang magpasya kung pupunta ka sa Langit o Impiyerno. Ang layunin nito ay upang
gantimpalaan ang mga sa Diyos at parusahan ang mga hindi sa Kanya. Gawa 17:31; Apoc 14: 7; Pahayag 11:18
b. Walang tumitigil sa pagkakaroon kapag namatay sila. Sa kamatayan, ang mga tao ay nahiwalay sa kanilang katawan at pumasa
ibang dimensyon — alinman sa Langit o Impiyerno, depende sa kung paano sila tumugon sa paghahayag ni
kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus na ibinigay sa kanilang henerasyon.
1. Ang Langit at Impiyerno ay pansamantala sapagkat hindi kailanman inilaan ng Diyos na ihiwalay ang mga tao
kanilang pisikal na katawan. Ang pagkamatay ng katawan at ang nagresultang paghihiwalay mula sa katawan ay a
bunga ng kasalanan ni Adan. Gen 2:17; Rom 5:12; atbp.
2. Kaugnay sa ikalawang pagparito ni Jesus lahat ng kalalakihan at kababaihan ay muling makakasama sa kanilang
katawan na binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng mga patay.
A. Ang mga pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo ay gagantimpalaan ng pagbabalik dito
lupa matapos itong mabago at maibalik upang mabuhay magpakailanman. II Alaga 3:13; Pahayag 21
B. Ang mga hindi Kanya ay tuluyang maitatapon mula sa presensya ng Diyos, ng Kanyang pamilya, at
ang tahanan ng pamilya sa isang lugar ng parusa na tinawag na Lawa ng Apoy at ang Pangalawang Kamatayan.
Rev 20: 14
c. Sa araling ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Impiyerno, sa Lawa ng Apoy, at sa Ikalawang Kamatayan. Lahat ng tatlo

TCC — 1085
2
ang mga pangalan ay mga term na ginamit para sa walang hanggan o magpakailanman estado o tirahan ng masasama.

1. Hindi namamalayan ng karamihan sa mga tao, ngunit maraming pinag-usapan si Jesus tungkol sa lugar na ito ng walang hanggang kaparusahan. Labintatlo
porsyento ng Kanyang mga salita ay tungkol sa Impiyerno at darating na paghuhukom. At, ang parusa sa hinaharap ay binanggit ni
bawat may-akda ng Bagong Tipan.
a. Mayroong dalawang salitang Griyego na isinalin sa Impiyerno sa Bagong Tipan — hades at gehenna.
1. Ang Hades ay tumutukoy sa lugar ng mga yumaong espiritu o sa kalagitnaan (pansamantalang) estado sa pagitan ng kamatayan
at muling pagkabuhay ng katawan.
2. Ang pangalang Gehenna ay nagmula sa isang aktwal na lambak na matatagpuan sa timog-kanluran ng Jerusalem, ang Lambak
ng Hinnom. Ito ay isang malalim, makitid na bangin na may matarik, mabato na mga gilid.
A. Sa lambak na ito, isinagawa ang mga ritwal ng pagano at sinunog ng mga mamamayang Hebrew ang kanilang mga sanggol
buhay bilang mga hain sa diyos na si Molech. I Mga Hari 11: 7; II Mga Hari 16: 10-13; Jer 7:31; Jer 19: 2-6
B. Si Haring Josias (640 BC-609 BC) ay binago ito sa isang lugar kung saan ang anumang nagpapadumi sa lungsod
ay itinapon (tulad ng dumi sa alkantarilya). Ang mga patay na katawan ay itinapon din at sinunog doon (II Mga Hari
23:10). Sa panahon ng Bagong Tipan ay nasunog ang basura doon.
b. Sa oras na si Jesus ay dumating sa mundong ito, ang Gehenna ay naging isang larawan ng panghuling paghuhukom sa
ang masama at isang tanyag na pangalan para sa Impiyerno.
2. Lucas 16: 19-31 — Inihayag ni Jesus ang impormasyon tungkol sa Hades o Impiyerno (ang pansamantalang, panggitna tirahan
lugar ng masasama) sa isang account na ibinigay Niya sa dalawang lalaki na namatay nang halos magkaparehong oras, isang pulubi na nagngangalang
Lazarus at isang mayamang tao.
a. Hindi namin tatalakayin nang detalyado ang account na ito, ngunit kailangan namin ng ilang mga punto ng paliwanag bago namin ito
pinag-uusapan ang paglalarawan nito sa Impiyerno.
1. Bago pumunta si Jesus sa Krus, kahit ang matuwid na tao tulad nina Abraham, Moises, at David ay hindi
deretso sa Langit. Sa panahon ni Hesus, ang kanilang tirahan, habang hinihintay nila ang pagkabuhay na muli ng
patay, ay kilala bilang dibdib ni Abraham na kung saan ay isang lugar ng kaginhawaan.
2. Ang dibdib ni Abraham, kasama ang lugar ng parusa, ay pinaniniwalaan na nasa puso ng
daigdig Mas tumpak na sabihin na ang parehong mga lugar ay matatagpuan sa ibang dimensyon.
3. Pansinin na kahit na ang parehong mga lalaki ay hiwalay sa kanilang mga katawan, kamukha pa rin nila
kanilang mga sarili at nakilala ang bawat isa. Parehong naalala ang kanilang nakaraang buhay at ang mga tao na
umalis na sila. Parehong may kamalayan at kamalayan sa kanilang paligid.
b. Tandaan ang paglalarawan ng lugar ng parusa. Mayroong isang sanggunian sa apoy, at apat na beses
Ang impiyerno ay inilarawan bilang isang lugar ng pagpapahirap (v23-25; 28). Dalawang salitang Greek ang ginamit. Ang isa ay nangangahulugang
kalungkutan o kalungkutan. Ang iba ay nangangahulugang pagpapahirap. (Ang pagpapahirap ay maaaring maging sakit ng katawan o isipan.) Ito
ang mga salita ay isinalin bilang pagdurusa, pagdurusa, at pagdurusa.
3. Si Jesus ay gumawa ng maraming iba pang mga pahayag tungkol sa mga kondisyon sa Impiyerno. Ginamit ang salitang Greek na gehenna
labindalawang beses sa Bagong Tipan — labing-isang beses ni Jesus.
a. Sa Marcos 9: 43-48 Nagsalita siya tungkol sa apoy na hindi mapapatay o mapapatay at isang bulate na hindi mamamatay.
Ang worm ay literal na nangangahulugang isang grub, worm, o bulate. Ginagamit ito dito ng makasagisag para sa walang katapusan
pagpapahirap. Tinawag ni Adam Clarke (isang mahusay na iskolar ng Bibliya noong ika-19 na siglo) ang bulate na isang talinghaga para sa pagsisisi.
b. Sa Matt 8:12 at Matt 22:13 tinukoy ni Jesus ang lugar ng parusa para sa masasama bilang panlabas
kadiliman kung saan may pag-iyak at pagngangalit ng ngipin. Isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin nito sa una
mga mambabasa ng mga ebanghelyo.
1. Ang unang siglo ay nagkaroon ng takot sa kadiliman ang mga tao na hindi natin kayang pahalagahan sapagkat nakatira tayo sa
edad ng kuryente. Patuloy na nasusunog ang mga ilawan sa bahay buong gabi. Mga ilawan na iyon
napapatay ay naging isang simbolo ng matinding kalamidad. Job 21:17; Aw 18:28; Kaw 20:20; Pahayag 2: 5

TCC — 1085
3
2. Tandaan ang konteksto ng term na panlabas na kadiliman sa Matt 22: 1-13. Sinabi ni Jesus ang isang talinghaga ng isang kasal
kung saan natagpuan ang isang hindi inanyayahang panauhin at inalis mula sa kasiyahan.
A. Sa kulturang iyon ang mga handaan sa kasal ay naganap sa gabi. Sa talinghaga ni Jesus, ang hindi inanyayahan
ang panauhin ay nagpunta mula sa ilaw hanggang sa madilim, tumahimik sa kadiliman na ginawang mas madidilim sa kaibahan
ang maligaya ilaw sa bahay.
B. Pansinin na ang bisita ay walang imik (o muzzled, gagged). Sa madaling salita, wala siyang anuman
upang sabihin sa kanyang pagtatanggol nang tanungin kung bakit hindi siya dumating ayon sa protocol.
3. Ang pag-iyak at pagngangalit ng ngipin ay isang pamilyar na idyoma. Sa Lumang Tipan ito ay kumakatawan sa galit,
galit, at poot (Job 16: 9; Aw 37:12; Aw 112: 10). Sa Bagong Tipan nagpapahayag ito
pagkabigo, kawalan ng pag-asa at paghihirap ng espiritu (Matt 8:12; Matt 13:42; 50; atbp.).
c. Ang mga tao ay nagkamali kapag sinubukan nilang kunin ang iba't ibang mga paglalarawan na ito sa sobrang layo at magpinta ng larawan ng
kung paano ang hitsura at pakiramdam ng Impiyerno - nag-aapoy ng mga nasusunog na katawan, mga demonyo na nagpapahirap sa mga tao, bulate na kumakain ng laman, atbp.
1. Ang pagpapahirap o parusa sa Impiyerno ay hindi maaaring maging pisikal sapagkat ang mayamang tao sa account ni Hesus
ay walang pisikal na katawan, subalit siya ay nasa pagdurusa. Sa Matt 25:41 sinabi ni Jesus na ang Impiyerno ay
handa o inilaan para sa diyablo at mga anghel, na pawang mga espiritu na walang katawan.
2. Ang Impiyerno ay isang lugar ng paghihirap sa espiritu o paghihirap ng isip tulad ng panghihinayang at pagkawala. Alam mo na ikaw
ay tuluyan nang nahiwalay mula sa lahat na mabuti at wala kang magagawa tungkol dito.
3. Ang impiyerno ay inilarawan bilang isang lugar ng kadiliman, subalit may apoy na kung saan ay isang mapagkukunan ng ilaw (isang tila
kontradiksyon). Ang mga paglalarawan na ito ay sinasagisag laban sa literal. Nilalayon nila
bigyang-diin ang pagiging permanente at ang walang katapusan ng Impiyerno, kasama ang katunayan na ang mga kundisyon
ay ang resulta ng naputol mula sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng ilaw, kapayapaan, at kagalakan.

1. Lahat ng tao ay may obligasyong moral na sundin ang kanilang Maylalang at lahat ay nabigo sa tungkuling iyon. Hindi ito
isang pagkabigo na lumabas sa kamangmangan. Ito ay kabiguan na nagmumula sa sadyang paghihimagsik. Ecles 12: 13-14;
Isa 53: 6; Rom 1: 19-25; Rom 3:23; II Alaga 3: 5; atbp.
a. Ang Diyos, sa Kanyang pag-ibig, ay gumawa ng isang paraan upang maging totoo sa Kanyang matuwid at magsagawa ng hustisya hinggil sa ating kasalanan
at ginawang posible para sa mga makasalanan na maging Kanyang mga anak na lalaki at babae.
b. Ang makatarungan at tamang parusa para sa ating kasalanan ay napunta kay Hesus sa Krus (Isa 53: 4-5). Kapag ang presyo para sa
ang kasalanan ay binayaran Diyos ay maaaring bigyang katwiran ang mga tao (ipahayag na hindi kami nagkakasala) at baguhin kami sa mga anak at
mga anak na babae sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kapag naniniwala tayo kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon. Maaaring simulan ng Diyos ang proseso
ng pagpapanumbalik sa amin sa aming nilikha na layunin bilang banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae.
1. Ang poot ng Diyos ay Kanyang makatarungan at tamang tugon sa ating kasalanan. Ang kanyang poot ay ipinahayag sa Krus.
Ngunit dapat mong tanggapin ang ekspresyong ito upang maalis sa iyo ang Kanyang poot. Kung gagawin mo
hindi, nahaharap ka sa parusa sa iyong kasalanan sa darating na buhay. Juan 3:36
2. Ang parusa sa kasalanan ay walang hanggang paghihiwalay mula sa Diyos, una sa Impiyerno at pagkatapos ay sa Lawa ng Apoy at
ang Pangalawang Kamatayan. Tinukoy ni Jesus ang Impiyerno bilang isang lugar ng pagkakasumpa (Mat 23:33). Ang Greek
Ang salita (krino) ay nangangahulugang isang paghihiwalay, pagkatapos ay isang desisyon (o isang paghuhusga) para sa o laban.
c. Ang mga salitang parusahan, pinarusahan, at parusa ay ginagamit siyam na beses sa Bagong Tipan. Lamang
apat na beses na ito ay tumutukoy sa Diyos na nagpaparusa sa mga tao (Matt 25:46; II Tes 1: 9; Heb 10:29; II Alaga 2: 9).
Ang lahat ng apat na talata ay tumutukoy sa pagpaparusa sa mga taong tumanggi kay Hesus at sa Kanyang sakripisyo at tatlo sa kanila
direktang ikonekta ito sa pangalawang darating.
1. Ang mga tumanggi sa Panginoon ay ilalabas mula sa Impiyerno upang tumayo sa harapan ng Panginoon, at ito
ay maipakita na ito ay tama at makatarungan upang tuluyan na silang maiwaksi mula sa Kanyang presensya. Pahayag 20: 11-15
2. II Tesa 1: 7-9 — Kapag ang Panginoong Hesus ay lumitaw mula sa Langit ay pupunta siya kasama ang kanyang makapangyarihang tao

TCC — 1085
4
mga anghel, sa nagniningas na apoy, na nagdadala ng paghuhukom sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga na
tumanggi na sundin ang Mabuting Balita ng ating Panginoong Jesus. Parurusahan sila ng walang hanggan
pagkawasak, magpakailanman nahiwalay mula sa Panginoon at mula sa kanyang maluwalhating kapangyarihan (NLT).
A. Ang salitang isinalin na paghuhukom ay mula sa isang salita na nangangahulugang isakatuparan ang hustisya. Parusa
dumarating sa kanila sapagkat ito ay tama — hindi dahil talagang napilitan ang Diyos.
B. Ang salitang pagkasira ay hindi nangangahulugang masisira sa kahulugan ng pagtigil sa pagkakaroon. Ito
nangangahulugang pagkasira. Ang mga nilalang na nilikha sa larawan ng Diyos para sa pagiging anak at relasyon, dahil sa
ang kanilang sadyang pagtanggi sa Makapangyarihang Diyos, ay makakaranas ng pagkasira. Sila ay tuluyang mawala sa
ang kanilang nilikha na hangarin - ang kanilang kapalaran ay hindi natutupad, at alam nila ito.
1. Ang Lawa ng Apoy at ang Pangalawang Kamatayan ay walang hanggan kamatayan at walang malay na pagkakaroon
ganap na hiwalay sa Diyos na Buhay. Na sa sarili nito ay hindi mailalarawan ang pagpapahirap.
2. Hindi pinahihirapan ng Diyos ang mga tao sa Impiyerno. Ang pagpapahirap sa Impiyerno ay ang pagkasira ng pagiging
magpakailanman na nahiwalay mula sa lahat ng mabuti, sa lahat ng pag-ibig, mula sa lahat ng buhay.
d. Matt 10: 28 — Tinukoy ni Jesus ang Impiyerno bilang isang lugar ng pagkawasak. Ang salitang ito ay nagmula sa iisang ugat
salitang ginamit sa II Tes 1: 9. Nangangahulugan ito na sirain o sirain. Binalaan ni Jesus ang Kanyang labindalawa
mga apostol ng mga paghihirap na kakaharapin nila nang ipahayag nila ang ebanghelyo (Matt 10: 16-27).
1. Hinimok niya sila na huwag matakot sa mga kalalakihan na naghahangad na saktan sila, ngunit matakot sa Diyos—
may takot, respeto, at paggalang para sa Isa na humahawak sa kanilang walang hanggang kapalaran sa Kanyang mga kamay.
2. Ang katawan at kaluluwa ay isang sanggunian sa buong tao na tatanggapin sa Ikalawang Kamatayan sa
ang Araw ng Paghuhukom kung hindi siya mananatiling tapat sa Panginoon.
A. Ang salitang isinalin bilang sirain sa Matt 10:28 ay ang parehong salitang Griyego na
isinalin bilang mapahamak sa Juan 3: 15-16 at nawala sa Lucas 19:10.
B. Mahal na mahal ng Diyos ang mundo kaya't Siya ay nagkatawang tao at namatay para sa ating lugar upang hindi tayo
masira at mawala sa ating nilikha na hangarin.
3. Ang Impiyerno (ang Lawa ng Apoy, ang Pangalawang Kamatayan) ay tungkol sa pagpapanatili ng hustisya. Ngunit ito ay tungkol din sa pagtanggal mula sa
Nilikha ng Diyos ang lahat ng nasasaktan, nakakasama, at nakasisira.
a. Tandaan, Si Hesus Mismo ang nagsabi: Sa pagtatapos ng mundo (sa kasalukuyang panahon) Ako, ang Anak ng Tao, ay gagawin
ipadala ang aking mga anghel, at aalisin nila sa aking Kaharian ang lahat na sanhi ng kasalanan at lahat na gumawa
masama At itatapon ang mga ito sa pugon at susunugin. Magkakaroon ng iyak at
pagngangalit ng ngipin (Matt 13: 40-42, NLT).
1. Ang salitang Griyego na isinalin sa kasalanan ay nangangahulugang isang bitag, upang akitin ang kasalanan. Ang paggawa ng kasamaan ay tumutukoy sa mga lumalabag sa batas
(Batas ng Diyos). Ang pagtanggal at paghihiwalay na ito ay magaganap sapagkat ito ay makatarungan at dahil mangyayari ito
gumawa at masiguro ang kapayapaan at katuwiran sa kaharian ng Diyos sa mundong ito. Matt 13:43
2. Pahayag 11: 18 — Pupuksain niya ang mga sumisira sa mundo. Ang Destroy ay ibang salita na nangangahulugang
upang mabulok nang lubusan at sa implikasyon sa pagkasira - Pagsira sa mga masisira sa mundo (Amp).
b. Hindi magkakaroon ng kapayapaan sa sansinukob na walang lugar na tinawag na Impiyerno (Lawa ng Apoy, Ikalawang Kamatayan).
Yaong mga nagpipinsala sa mundo ay magpapatuloy na gawin ito sa buong kawalang-hanggan kung sila ay pinayagan
bumalik ka Tandaan, tinanggihan nila ang paglilinis at pagbabago ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, na inaalok
sa pamamagitan ni Hesus.