ANG ESPIRITU SANTO AT PANALANGIN

1. Nang makumpleto ni Jesus ang Kanyang gawain sa mundo at bumalik sa langit, Siya at ang Ama ay nagpadala ng Banal na Espiritu. Juan 14: 16,26; 15: 26
2. Ipinadala siya upang gawin sa amin at sa pamamagitan ng lahat ng nagawa ni Kristo para sa atin. Siya ang nag-aaplay ng mga benepisyo ng nagawa ng Krus. Tito 3: 5; Juan 3: 5
3. Ang Banal na Espiritu ay regalo ng Diyos Ama o pangako sa Kanyang mga anak. Lucas 24:49;
Mga Gawa 1: 4; 2: 33,39; Gal 3: 13,14
a. Isang marunong, lahat ng mapagmahal na Diyos ay tiyak na pumili ng pinakamagandang regalo para sa Kanyang mga anak.
b. Tandaan, sinabi ni Jesus na nararapat na bumalik Siya sa langit upang ang Banal na Espiritu ay darating. Juan 16: 7
4. Ang Banal na Espiritu ay ang hindi bababa sa kilalang miyembro ng Trinidad, gayon pa man Siya ang partikular na ipinadala upang magtrabaho kasama ang Simbahan, kasama ang mga Kristiyano, kasama namin.
a. Ang isang kadahilanan na Siya ay hindi masyadong kilala bilang ang Ama at ang Anak ay dahil sa papel na pinili Niyang gawin sa pagtubos. Juan 16: 13-15
1. Pinili niya ang isang papel ng pagsusumite at pinayagan ang Kanyang sarili na maipadala.
2. Ang layunin niya ay upang maakit ang pansin kay Jesus, at sa pamamagitan Niya, sa ama.
b. Mahalagang malaman natin kung ano ang Kanyang ginawa at kung paano Siya gumagana upang makikipagtulungan tayo sa Kanya. Marcos 16:20; Gawa 15: 4,12; I Cor 3: 9; II Cor 6: 1
5. II Cor 13: 14 – Gumagana ang Banal na Espiritu sa atin at sa atin habang matalino tayong nakikipagtulungan sa Kanya. Komunyon = KOINONIA = pakikipagsosyo; naiilawan: pakikilahok, iugnay, kasama.
6. Nais nating ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa Banal na Espiritu at kung paano tayo nakikipagtulungan sa Kanya.

1. Ang pangalawang karanasan sa Banal na Espiritu - mga mananampalataya na nabinyagan sa Banal na Espiritu - ay itinuturing na napakahalaga ng mga unang Kristiyanong ito.
a. Sinabi ni Jesus sa mga alagad na huwag lumabas at ipangaral ang ebanghelyo hanggang sila ay nabautismuhan sa Banal na Espiritu. Lucas 24:49; Gawa 1: 4
b. Ipinangaral ni Felipe ang ebanghelyo sa lungsod ng Samara at tinanggap ng mga tao si Jesus. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem ang balita, ipinadala nila si Pedro at Juan sa Samaria upang manalangin para sa mga bagong binyag na matanggap ang Espiritu Santo. Gawa 8: 14-17
c. Nang makilala ni Paul ang inakala niyang isang pangkat ng mga mananampalataya sa lungsod ng Efeso, ang kanyang unang tanong sa kanila ay - Natanggap mo ba ang Banal na Espiritu mula nang maniwala ka? Gawa 19: 1,2
2. Ang pangalawang karanasan kasama ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga naniniwala sa isa sa dalawang paraan.
a. Siya ay nahulog o ibinuhos sa ilan sa kanila. Gawa 2: 1-4; 10: 45-48; 11:15
b. Ang iba ay natanggap nang ang mga mananampalataya na nabautismuhan na sa Banal na Espiritu ay nakapatong sa kanila. Gawa 8:17; 9:17; 19: 6
3. Nagkaroon ng maraming pagtatalo tungkol sa pangalawang karanasan na ito sa Banal na Espiritu - lalo na't nagsimula ang kilusang Pentecostal noong unang bahagi ng 1900 at ang kilusang charismatic ay tumama noong 1960s at 1970s.
a. Ngunit, malinaw na inilalarawan ng Aklat ng Mga Gawa ang dalawang karanasan sa Banal na Espiritu. Tinawag ito ni Jesus sa loob at ng Espiritu. Juan 14:17; Mga Gawa 1: 8;
John 4:13,14; 7:37-39
b. Ang modelo sa banal na kasulatan ay dalawang magkakaibang karanasan sa Banal na Espiritu, ang pangalawa kung saan ay sinamahan ng pagsasalita sa ibang mga wika, at kung minsan sa iba pang mga pagpapakita. Gawa 2: 4,33,38,39; 10:46; 19: 6; 8: 18,19; 9:17; I Cor 14:18
c. Ang isang banal na persona, ang Pangatlong Persona ng Trinity, ang Banal na Espiritu, ay dumating sa mga mananampalataya (pagkatapos nilang ipanganak muli) at pinuno sila ng Kanyang Sarili. At, mayroong panlabas na katibayan na pinunan Niya sila - mga dila, propesiya, atbp.
d. Ang bautismo sa Banal na Espiritu ay nagbibigay sa Kanya ng higit na pag-access sa amin, at ito ay isang pintuan sa kahima-himala para sa mga Kristiyano. Gawa 1: 8
4. Ang ating pakikipagsosyo sa Banal na Espiritu ay naging epektibo habang kinikilala natin kung sino at ano ang nasa atin - ang katauhan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang buhay ng Diyos. Filemon 6
a. Komunikasyon = KOINONIA = pakikipagtulungan. Epektibo = ENERGES = aktibo, nagpapatakbo. Pagkilala = EPIGNOSIS = buong pag-unawa, pagkilala.
b. Pinag-aaralan namin ang salita ng Diyos upang makita kung ano ang nangyari sa atin, sa atin, bilang isang resulta ng muling pagsilang at nabinyagan sa Banal na Espiritu. Pagkatapos, sumasang-ayon kami dito - paniwalaan ito at ipahayag ito, at bibigyan kami ng Banal na Espiritu ng karanasan.
5. Rom 10: 9,10 – Ang nagse-save na gawain ni Kristo sa Krus ay naging epektibo sa iyo nang maniwala ka at magtapat sa mga katotohanan ng ebanghelyo. Kinikilala mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo at binigyan ka ng karanasan ng Espiritu Santo.
a. Ang proseso na iyon ay magpapatuloy pagkatapos mong ipanganak muli. Ang pag-amin ay ginawa sa lakas, pagpapagaling, tagumpay, gabay, at lahat ng ibinigay ng Krus.
b. Pag-amin = HOMOLOGIA = nagsasabi ng parehong bagay tulad ng. Sinasabi mo kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa kung ano ang ginawa niya para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.

1. Walang tiyak na mga tagubilin sa Bibliya tungkol sa pagdarasal sa Banal na Espiritu.
2. Nakita na natin na ang unang bagay na kailangan nating gawin patungkol sa Banal na Espiritu ay ang pagtatapat kung ano ang isinulat niya sa Bibliya tungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin at sa atin sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
3. Nang si Jesus ay narito sa mundo, sinabi niya sa Kanyang mga tagasunod na kapag may pangangailangan sila, hihilingin nila ang Ama sa pangalan ni Jesus. Juan 16:23; 15:16
a. Sa Aklat ng Mga Gawa, nakikita natin na ginagawa lamang ito ng mga alagad, at nakikita natin na ang Banal na Espiritu na talagang nagdadala o naghahayag ng sagot. Gawa 4: 22-33
b. Ito ang huwaran o modelo para sa panalangin: Hinihiling namin sa Ama batay sa kung ano ang ginawa sa atin ng Anak, si Jesus, at ipinatupad ito ng Banal na Espiritu.
4. Ang Banal na Espiritu ay naging ating Katulong, at isa sa mga paraan na tinutulungan niya tayo ay sa pamamagitan ng pagtulong sa atin na manalangin. Rom 8: 26,27
a. Binibigyan niya kami ng mga dalangin upang manalangin sa mga sulat. Efe 1: 16-20; 3: 14-19; Col 1: 9-11
b. Binibigyan niya tayo ng kakayahang manalangin sa mga dila - ang daing na hindi maaaring bigkasin sa masining na pagsasalita. Ang pangunahing layunin para sa mga dila ay ang panalangin.
5. Sa Efe 6: 10-18 Isinulat ni Pablo ang tungkol sa kung paano haharapin ng mga Kristiyano ang oposisyon na darating laban sa atin sa buhay na ito - maging malakas sa Panginoon, kilalanin ang ating totoong kaaway, pakikitungo sa kanya gamit ang sandata ng Diyos - at, manalangin tayo sa Espirito. v18
a. Sa mga taga-Efeso, ang pagdarasal sa Espiritu ay nangangahulugang magdasal sa mga wika.
b. Sa I Cor 14 makikita natin kung paano itinatag at itinuro ni Pablo ang simbahan sa Efeso na nananalangin sa Espiritu. v2,14,15
c. I Cor 14: 14 – Sapagkat kung manalangin ako sa isang hindi kilalang wika, ang aking espiritu [sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa loob ko] ay nagdarasal, ngunit ang aking isip ay hindi nagbubunga. (Amp)

1. Kaya, dapat nating laging basahin sa pag-iisip na ito - kung ano ang ibig sabihin nito sa mga tao kung kanino ito orihinal na isinulat, hindi kung ano ang kahulugan nito sa akin.
2. Walang gaanong partikular na nakasulat tungkol sa mga dila sa Bibliya - kung paano ito gawin, kung bakit natin ito ginagawa, atbp. Walang kabanata na nakasulat upang patunayan na ang mga dila ay para sa ngayon o lahat ay dapat magsalita ng mga wika. Bakit, lalo na kung maraming kontrobersya tungkol dito?
a. Hindi pinapatunayan ng Bibliya ang pagkakaroon ng mga wika at iba pang mga pagpapakita ng Banal na Espiritu, pinangungunahan ito ng Bibliya at pagkatapos ay sinabihan tayo tungkol dito.
b. Si Paul (na nagsulat ng Mga Taga-Efeso) ay hindi kailangang patunayan ang anumang bagay tungkol sa mga wika o iba pang mga supernatural na pagpapakita sa mga taong ito. Ito ay nangyayari sa kanila.
c. Sa katunayan, ang pinaka detalyadong paglalarawan, paliwanag, at pagtuturo na mayroon tayo sa supernatural na pagpapakita ng Banal na Espiritu ay matatagpuan sa I Cor 12,13,14.
d. Ang mga bagay na ito ay pangunahin na isinulat upang itama ang mga problema sa isang karnal na simbahan sa partikular na lugar na ito - hindi upang magtaguyod ng mga patakaran para sa amin.
3. Ang mga wika ay isang wikang hindi kilala o naiintindihan ng isang gumagawa ng pagsasalita. Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa nagsasalita ng mga salita.
a. Ang mga wika ay maaaring o hindi maiintindihan ng nakikinig, depende sa kung anong partikular na wika ang sinasalita. Maaari itong maging isang wika na sinasalita sa mundo o hindi. Gawa 2: 4-11; I Cor 13: 1; 14: 2
b. Ang Banal na Espiritu ay hindi gumagawa ng sinumang nagsasalita ng mga wika. Pinahinahon niya ang mga tao kapag sila ay nabinyagan sa Banal na Espiritu, at binibigyan sila ng mga salita habang nagsasalita sila. Gawa 2: 4
c. Kung nabautismuhan ka sa Banal na Espiritu maaari kang magsalita ng mga wika. Kinokontrol mo ito. Maaari mo itong simulan at ihinto ito.
4. Mayroong dalawang pangkalahatang kategorya ng mga wika - ang mga iyon ay sinasadya upang magsalita sa publiko sa iba, at ang para sa pribado, personal na paggamit ng indibidwal na mananampalataya.
a. Ang mga pampublikong wika ay hindi para sa lahat at lagi silang sinamahan ng isang interpretasyon sa wika ng mga tagapakinig. I Cor 12: 7-11; 30
b. Ang mga personal na wika ay para sa bawat mananampalataya at sinasalita sa Diyos. I Cor 14: 2
c. Ang personal na wika ay sinasalita lamang sa Diyos sapagkat pinapagpapabuti lamang nito ang nagsasalita.
d. Ang pampublikong regalong ito (wika at interpretasyon) ay nagpapaginhawa sa mga nakikinig. I Cor 14: 4,5
5. Hindi nangangahulugang ang mga pribadong wika na ito ay hindi masasalita sa simbahan. Maaari silang maging, bilang bahagi ng pagpupuri, pagsamba, at panalangin sa Diyos. Gawa 2: 4 (120 sa kanila kahit papaano;
Mga Gawa 1:15); Gawa 10: 33,46; 19: 6,7

1. Mahalagang makuha natin ang wastong konteksto. Hindi inilista ni Paul ang mga patakaran para sa pagdarasal sa mga wika. Sumusulat siya upang iwasto ang mga maling paggamit ng mga wika sa simbahan sa Corinto.
2. Sa kabanata 11 sinimulan ni Pablo na talakayin ang ilang mga problema sa mga publikong pagpupulong sa Corinto - hindi naaangkop na kasuotan sa ulo, paghihiwalay, kalasingan at pagiging masagana sa hapunan ng Panginoon.
3. Sa 12: 1 Sinimulan na turuan ni Pablo ang tungkol sa mga bagay at tungkol sa Banal na Espiritu.
a. v8-11 – Tinatalakay niya ang mga pagpapakita o regalo ng Espiritu.
b. v12-30 – Tinatalakay niya kung paano nabuo ng Banal na Espiritu ang Katawan ni Cristo.
c. 12: 31 – Sinabi sa kanila ni Paul na gutom sa mga regalo ng Banal na Ghost na gumana sa katawan.
4. Sa kabanata 13, sinabi niya sa kanila na huwag kalimutan ang tungkol sa pag-ibig. Kung mayroon kang mga regalo ng Espiritu na walang pag-ibig ng Espiritu (Rom 5: 5), ito ay pag-aaksaya ng oras.
5. Sa kabanata 14 ipinaliwanag ni Pablo ang kahalagahan ng kaayusan sa kanilang mga pagpupulong. Ang hangarin ni Pablo ay hindi gawin ang tiyak na listahan ng mga patakaran para sa pagdarasal sa mga wika sa lahat ng oras at walang hanggan.
a. Sinusubukan niyang ibalik ang kaayusan sa isang simbahan ng order. 14: 33,39,40
b. Hindi ka maaaring gumamit ng v27,28 upang patunayan na walang sinumang dapat na nagsasalita ng mga wika sa simbahan.
6. Ang ilan ay gumagamit ng I Cor 13: 8 bilang patunay na ang mga dila ay lumipas. Ngunit, sa sandaling muli, mahalaga ang konteksto.
a. Sinusulat ni Pablo sa mga Kristiyano na hindi lumalakad sa pag-ibig sa bawat isa (mga dibisyon sa simbahan, pag-uusap sa isa't isa, mapagmataas, walang pakialam sa pag-aayos ng iba).
b. Sa I Cor 13 Paul ay nangangailangan ng oras upang maipahayag ang kahalagahan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay lalampas sa iba pang mga pagpapakita at mga regalo ng Espiritu.
c. Ang pag-ibig ay hindi mabibigo (bumagsak o maging hindi epektibo). Ang hula ay magiging walang silbi. Ang mga wika ay magtatapos. Ang kaalaman ay magiging walang silbi.
7. Kailan mangyayari ito? Kapag ang perpekto ay dumating. Ano ang ibig sabihin ng perpekto?
a. Ang ilan ay nagsasabi na perpekto ay nangangahulugang ang NT sa nakasulat na anyo, samakatuwid, ang mga wika ay tumigil.
b. Gayunpaman, iyon ay nagpapataw ng isang panlabas na kahulugan sa salitang perpekto na wala sa konteksto. Sa konteksto, perpekto ay kapag nakikita nating harapan ang Panginoon.
8. Paano natin malalaman ang ganitong uri ng mga wika (ang indibidwal, pribado, mabait na panalangin) ay para sa lahat ng mga naniniwala kahit hanggang sa ating panahon at lampas pa?
a. Mga Gawa 2: 33,39 – Sinabi ni Pedro na ang pangako ng Ama na makikita at maririnig ay para sa lahat na tatawagin ng Panginoong Diyos.
b. I Cor 14: 5 – Sinabi ni Paul na nais niyang ang lahat ng mga mananampalataya ay magsalita sa ibang mga wika.
c. Efe 6:18; Judyo 20 – Ang mga tagubilin na manalangin sa Espiritu ay nakasulat sa lahat ng mga Kristiyano, hindi lamang mga Kristiyano ng unang siglo.
9. Kung maibabalik natin sa mundo ang isa sa mga apostol at sabihin sa kanya na ang pagsasalita sa mga wika ay naging isang kontrobersyal na paksa sa mga Kristiyano, hindi niya maiisip kung ano ang pinag-uusapan natin. Sa kanila, ang mga wika ay bahagi ng tulong na ipinadala ng Espiritu Santo upang magkaloob habang nagtutulungan tayo sa Kanya na nagpapakita kay Jesus sa mundo.

F. Kaugnay ng lahat ng ito, paano ka manalangin? Paano ka nakikipagtulungan sa Banal na Espiritu?
1. Una at pinakamahalaga, paunlarin ang ugali ng pag-amin na ang Diyos ay nasa iyo upang gawin at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan. Phil 2:13
2. Ipagdasal ang alam mong manalangin sa Ingles. Nangangahulugan ito ng dalawang bagay.
a. Ipagdasal ang mga dalang partikular na ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu sa mga sulat.
b. Maghanap ng mga banal na kasulatan na nauugnay sa kung ano ang iyong pinagdarasal at nananalangin na naaayon sa mga banal na kasulatan. Mat 9: 36-38
3. Kapag nagawa mo na iyon, manalangin sa mga wika. "Lord, ipinagdasal ko ang lahat ng alam kong manalangin sa Ingles. Ngayon, tumingin ako sa banal na Katulong at umaasa sa Kanya upang tulungan akong manalangin. Salamat sa iyo ng mahalagang Banal na Espiritu sa pagbibigay sa akin ng tamang mga salita upang manalangin. Pagkatapos manalangin sa ibang mga wika.
4. Mahusay din na maglaan ng oras upang manalangin sa mga wika upang mapalakas ang iyong sarili. Judas 20: I Cor 14: 4