ANG BANAL NA ESPIRITU UPON US

Makipagtulungan sa Banal na Espiritu
Banal na Espiritu Sa Amin
Banal na Espiritu at Panalangin
Mga Regalo ng Banal na Espiritu
Ano ang Aking Regalo?

1. Ang bawat tao sa Panguluhang Diyos ay kumuha ng isang tiyak na papel sa pagtubos - pagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan at gawin tayong mga anak na lalaki at babae ng Diyos.
a. Pinlano ng Diyos Ama ang pagtubos at ipinadala ang Diyos na Anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ef 1: 4,5; Juan 3:16
b. Ang Diyos na Anak ay kusang umalis sa langit at naparito sa mundo upang kumuha ng ating lugar sa Krus at magbayad para sa ating mga kasalanan. Heb 2: 9,14,15; Mat 20:28
c. Nang ang Diyos na Anak, si Jesus, ay bumalik sa langit, ang Diyos na Banal na Espiritu ay dumating, at Siya ngayon ay gumagana sa atin ng mga pakinabang ng nagawa sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Tito 3: 5; Juan 3: 3,5
2. Sa mga nakaraang aralin, nakatuon tayo sa Diyos na Banal na Espiritu. Siya ay dumating upang gawin sa amin at sa pamamagitan ng lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin sa Krus.
a. Ang Banal na Espiritu ay kasapi ng Trinidad na aktwal na nalalapat sa atin at sa atin ang kaligtasan na ibinigay ni Kristo para sa atin sa Krus.
b. II Cor 13: 14 – Gumagana ang Banal na Espiritu sa atin at kasama natin habang tayo ay matalinong nakikipagtulungan sa Kanya. Komunyon = KOINONIA = pakikipagsosyo, naiilawan: pakikilahok; sharer, associate, kasama.
3. Sa nakaraang dalawang aralin ay tiningnan namin ang ilang mga tiyak na mga bagay na ginawa ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan namin, at tiningnan namin kung paano makipagtulungan sa Kanya habang Siya ay gumagana. Sa araling ito, nais nating limasin ang ilang mga karaniwang hindi pagkakaunawaan tungkol sa Banal na Espiritu.

1. Una, ang ilang mga bagay na sinabi ni Jesus. Tandaan, ang isa sa mga pamagat na ibinigay kay Jesus ay ang Isa na nagbabautismo sa Banal na Espiritu. Mat 3:11; Marcos 1: 8; Lucas 3:16; Juan 1:33 (kasama ng = in)
a. Nagsalita si Jesus tungkol sa Espiritu kasama, sa, at iba pa. Juan 14:17; Gawa 1: 8
b. Nagsalita si Jesus tungkol sa isang balon ng tubig (buhay na walang hanggan) sa atin at mga ilog ng tubig na buhay (ang Banal na Espiritu) na dumadaloy sa atin. Juan 4: 13,14; 7: 37-39
c. Sinabi ni Jesus na ang mundo ay hindi maaaring tumanggap ng Espiritu ng Katotohanan, ngunit ang mga anak ng Diyos ay makakaya. Juan 14:17; Lucas 11:13
d. Sa araw ng muling pagkabuhay, huminga si Jesus sa mga alagad upang matanggap ang Banal na Espiritu. Gayunpaman, sinabi Niya sa kanila na maghintay sa Jerusalem para sa Banal na Espiritu na dumating sa kanila limampung araw pagkatapos. Juan 20: 19-22; Lucas 24: 36-48; Gen 2: 7; I Cor 15: 45-47;
II Cor 5:17; Mga Gawa 1: 4-8; Lucas 24:49
2. Sa Aklat ng Mga Gawa, habang nagsimulang lumabas ang mga alagad at ipangaral ang ebanghelyo, nakita natin ang dalawang magkakaibang karanasan sa Banal na Espiritu.
a. Mga Gawa 8: 5-24 – Si Felipe ay nagtungo sa Samaria, ipinangaral si Cristo, at ang mga tao ay naniwala.
1. v14-16 – Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem ang tungkol sa mga pagbabalik loob, ipinadala nila kina Pedro at Juan upang manalangin para sa mga mananampalatayang ito na tanggapin ang Banal na Espiritu.
2. v17-19 – Nang ang mga apostol ay nagpatong ng mga kamay sa mga Samaritano, isang bagay na napakita ay nangyari, kung kaya't nais ni Simon na salamangkero na bilhin ang kapangyarihan.
b. Mga Gawa 9: 1-18 – Matapos mag-convert si Saul (Paul), napuno siya ng Banal na Espiritu.
c. Mga Gawa 10: 1-48 – Si Pedro ay ipinadala upang mangaral sa mga Hentil sa kauna-unahang pagkakataon.
1. v6,22,32,33 – Naghihintay sila ng mga salitang sasabihin sa kanila kung ano ang dapat gawin. Ang unang sinabi sa kanila ni Pedro na gawin ay maniwala kay Hesus. v43
2. v44-48 – Pagkatapos, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa kanila tulad ng sa Kanyang mga disipulo.
3. Sa Mga Gawa 11 nakakakuha tayo ng higit pang kaunawaan sa nangyari sa mga Hentil. v13-18
d. Mga Gawa 19: 1-7 – Nang magpunta si Paul sa Efeso, nakita niya ang inakala niyang isang pangkat ng mga mananampalataya.
1. Tinanong niya sila kung nakatanggap ba sila ng Banal na Espiritu mula nang maniwala?
2. Ito ay hindi pa sila nai-save, kaya ipinangaral ni Pablo si Jesus sa kanila. Pagkatapos, ipinatong niya ang mga kamay sa kanila upang matanggap ang Banal na Espiritu.
3. Makakakuha tayo ng higit pang kaunawaan kapag tiningnan natin ang unang sermon ni Pedro sa araw ng Pentekostes.
a. Ipinangaral ni Pedro ang muling pagkabuhay ni Jesus at ang katotohanan na Siya ang Panginoon at si Cristo, at ang karamihan sa tao ay nahatulan. Gawa 2: 14-39
b. v38,39 – Sinabi sa kanila ni Pedro kung ano ang dapat gawin - Magsisi (maniwala at tumawag kay Jesus, v21; Lukas 24:47), magpabautismo sa tubig, pagkatapos ay tanggapin ang pangako ng Ama, ang regalong Espiritu Santo.
c. Sinabi ni Pedro na ang pangakong ito ay para sa lahat na tatawagin ng Diyos. v39
4. Pansinin na ang bilang ng magkakaibang mga termino ay ginagamit para sa pangalawang karanasan na ito ng Banal na Espiritu - bininyagan, napuno, uminom, tumanggap, mahulog, magbuhos, mag-apoy. Bakit?
a. Bahagi ito upang pigilan ang ugali ng laman ng tao na gumawa ng mga formula sa lahat. At, dahil pinag-uusapan natin ang isang engkwentro sa pagitan ng isang walang hanggan, walang-kilos, walang-kilos na Banal na Tao, ang Banal na Espiritu, at may hangganan na mga nilalang (sa amin), ang mga salita ay nahihinto.
b. Paano maipapadala at isang darating na Taong Maykapal sa araw ng Pentekostes? Hindi ba Siya aktibo sa mundo bago ang Pentekostes?
1. Maliwanag, Siya ay. Ngunit, malinaw naman, mayroong isang bagay na kakaiba tungkol sa paraan ng pagsisimulang magtrabaho sa Banal na Espiritu mula sa araw ng Pentekostes.
2. Sa OT, ang Banal na Espiritu ay dumating sa mga pari, hari, at mga propeta na pansamantalang bigyan ng kapangyarihan ang mga ito para sa espesyal na gawain.
3. Ngayon, permanenteng Siya ay naninirahan sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Jesus.
I Cor 6:19; Gawa 2: 16-18
5. Ang tiyak na termino para sa ikalawang karanasan na ito kasama ang Espiritu Santo ay "nabautismuhan sa Espiritu Santo" sapagkat iyon ang term na ginamit na may kaugnayan kay Jesus at sa Kanyang papel sa karanasan.
a. Ang binyag ay isang salitang Griyego na nakasulat sa mga titik ng alpabetong Ingles = BAPTIZO (mula sa King James na bersyon).
b. BAPTIZO = upang maging sanhi ng isang bagay na matunaw o isawsaw.
6. Habang isinasaalang-alang natin ang mga talatang binasa natin, nakikita natin ang dalawang aspeto sa pangalawang karanasan na ito kasama ang Banal na Espiritu.
a. Sa panlabas, ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay dumarating sa isang mananampalataya at ganap na nakapaligid, sobre, at isawsaw sa Kanya.
b. Sa loob, natatanggap ng mananampalataya ang pagkakaroon at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa loob (tulad ng pag-inom) hanggang sa dumating ang isang puntong kung saan siya napuno, ang Banal na Espiritu ay tumataas at umaagos tulad ng isang ilog.
7. At, sa bawat pagkakataon, malinaw na ipinahayag o mariing ipinapahiwatig na mayroong isang napapakita na pisikal na paghahayag nang ibuhos ang Banal na Espiritu sa mga tao.
a. Ang mga pagpapakita ay magkakaiba (mga dila ng apoy, propesiya, pagsamba, atbp.), Ngunit may isang pagpapakita na karaniwan sa kanilang lahat - nagsasalita ng mga dila.
Gawa 2: 4,33,38,39; Gawa 10:46; Gawa 19: 6; Gawa 8: 18,19; 9:17; I Cor 14:18
b. Sa kaso ng pagbabagong loob ng mga unang Hentil, tinanggap ng mga apostol ang pagpapakita ng mga wika bilang patunay na natanggap ng mga Hentil ang parehong bagay na kanilang natanggap. Gawa 10: 45-47
8. Ano ang layunin ng pangalawang karanasan na ito? Binibigyan nito ang Banal na Espiritu ng higit na pag-access sa amin. Marami tayong ibinibigay sa ating sarili sa Kanya.
a. Mga Gawa 1: 8 – Sinabi ni Jesus sa Kanyang ipinanganak na muli na mga tagasunod na tatanggap sila ng kapangyarihan (DUNAMIS) o kakayahan kapag ang Banal na Espiritu ay dumating sa kanila.
b. Ang bautismo sa Banal na Espiritu ang pintuan ng supernatural sa ating buhay. Walang mga himala si Jesus hanggang dumating sa Kaniya ang Banal na Espiritu. Gawa 10:38;
John 1: 33; 2: 11

1. Ang isang aralin tulad nito ay nagdudulot ng isang malinaw na tanong. Bakit itinuro ang mga ganitong uri ng mga bagay sa mga tao na pangunahing mga karismatika?
a. Ang mas tumpak na kaalaman na mayroon tayo sa mga bagay na ito, mas matalinong makikipagtulungan tayo sa Panginoon.
b. Maraming mga Kristiyano na nakaranas ng ikalawang engkwentro na ito ng Banal na Espiritu ang may karanasan ngunit kulang sa pag-unawa, at sa pamamagitan ng kamangmangan, ay nag-iwas sa ibang mga Kristiyano.
2. Mali ang ilang mga Kristiyano na nagsabi na kung hindi ka pa nabautismuhan sa Banal na Espiritu, wala kang Banal na Espiritu. Hindi iyon tama.
a. Sinumang naniniwala sa mga katotohanan ng ebanghelyo at nagkumpisal kay Jesus bilang Panginoon ay ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Juan 3: 3,5; Tito 3: 5
b. Inilalagay ng Banal na Espiritu ang buhay na walang hanggan (na siyang buhay ng Diyos) sa iyong espiritu sa bagong pagsilang. Malinaw na, mayroong isang pakiramdam na kung mayroon kang buhay ng Diyos sa iyo, ang Banal na Espiritu ay nasa iyo sapagkat ang Diyos ay may kapangyarihan. Kaya, ang sinumang ipinanganak muli ay mayroong Espiritu ng Diyos.
c. Gayunman, malinaw na binabanggit ng Bibliya ang dalawang karanasan kasama ng Banal na Espiritu - ang Espiritu sa loob at ang Espiritu na ipinanganak o ipinanganak ng Espiritu at nabinyagan sa Espiritu.
3. Ang ilang mga Kristiyano ay nagsasabi na walang dalawang natatanging karanasan sa Banal na Espiritu - na ang bagong pagsilang at bautismo sa Banal na Espiritu ay magkabilang panig ng iisang barya. Ang mga ito ay magkakaibang paraan ng paglalarawan ng karanasan sa kaligtasan. Sinasabi ng iba na mayroong pangalawang karanasan, ngunit ito ay pangalawang gawain ng biyaya o kabanalan na nagpapalaya sa iyo mula sa kasalanan.
a. Ngunit, alinman sa mga ideyang ito ay tumutugma sa mga kaganapan na naitala sa Mga Gawa.
b. Malinaw na inilalarawan ng Bibliya ang dalawang karanasan kasama ng Banal na Espiritu - ang Espiritu sa loob at ang Espirito, o ipinanganak ng Espiritu at nabinyagan sa Espiritu.
c. Ang modelo sa banal na kasulatan ay dalawang magkakaibang karanasan, ang pangalawa kung saan ay napatunayan sa pamamagitan ng pagsasalita sa ibang mga wika, at kung minsan ang iba pang mga pagpapakita.
4. Ang ilang mga Kristiyano ay nakikipaglaban sa pagbibinyag sa Banal na Espiritu dahil sa labis na nakikita o naririnig nila sa Pentekostal at charismatic na mga bilog.
a. Gayunpaman, ang reaksyon sa mga pagkakamali ng iba ay madalas na humantong sa kawalan ng timbang sa bahagi ng isa na tumutugon. May posibilidad na itapon nila ang sanggol sa tubig na paliguan.
b. Hindi namin maitatapon ang isang bagay dahil maling gamitin ito ng ilang tao. Dapat nating ituon ang pansin - ano ang sinasabi ng Bibliya?
5. Ang ilang mga Kristiyano ay ibinase ang kanilang mga paniniwala sa lugar na ito sa karanasan - Nagdasal ako para sa mga dila at walang nangyari kaya hindi ito maaaring maging totoo. Ngunit, hindi natin mai-base ang pinaniniwalaan natin sa karanasan.
6. Sinasabi ng ilan na ang pangalawang karanasan, ang binyag sa Espiritu Santo, natapos nang mamatay ang huling apostol. Wala sa banal na kasulatan na kahit na pinapahiwatig iyon. I Cor 13: 8
7. Ang isang bagay na mas mahirap talakayin ay ang katotohanan na nabubuhay tayo halos dalawang libong taon pagkatapos nangyari ang mga kaganapan sa Aklat ng Mga Gawa.
a. Mayroon kaming dalawang libong taon ng hindi paniniwala at maling impormasyon upang maisaayos.
b. Kailangang matutunan nating ilagay ang lahat doon sa pagbabasa natin ng Bibliya.
c. Kung wala akong ibang nalalaman maliban sa sinabi ng NT tungkol sa Banal na Espiritu at sa Kanyang gawain, ano ang magiging konsepto ko sa Kanya at sa Kanyang gawain?
8. Dapat mong mapagtanto na ang lahat ng nakasulat tungkol sa Banal na Espiritu sa mga sulat ay naintindihan ng mga unang Kristiyano sa konteksto ng Aklat ng Mga Gawa.
a. Sa sulat sa mga taga-Efeso ang Banal na Espiritu ay binanggit nang labing-apat na beses.
b. Ang Gawa 19: 1-20 – ay nagsasabi sa atin kung ano ang konteksto ng sulat na iyon ay maaaring sa mga taga-Efeso. Kapag nag-aaral ng Bibliya dapat lagi nating tanungin - ano ang kahulugan nito sa kanila, hindi kung ano ang kahulugan nito sa akin. Efe 5: 18,19; 6:18
9. Minsan inilalabas ang isyu - wala bang karagdagang mga pagpuno na / ng Banal na Espiritu pagkatapos ng bautismo sa Banal na Espiritu. Mga Halimbawa - Mga Gawa 4: 8,31
a. Agad kaming tumatakbo sa mga paghihirap na nagsisikap na maunawaan at ipaliwanag kung paano ang isang walang hanggan na Pagiging makakain at magtrabaho sa pamamagitan ng mga may hangganang nilalang, at ang aming mga salita ay mahulog.
b. Ang nakikita natin sa mga pagkakataong ito ay hindi na ang Espiritu Santo ay napunta sa isang lugar o na ang mga apostol ay nangangailangan ng isa pang karanasan sa Gawa 2: 4.
c. Nakikita namin ang pakikipagtulungan o pakikipag-isa na dapat mangyari sa pagitan ng mga mananampalataya at ng Banal na Espiritu. Ang isang pangangailangan ay bumangon at ang mga alagad ay nakasalalay sa Helper, ang Mag-aaliw, Na naroon kasama ang kakayahan at kapangyarihan na kailangan nila. Lucas 12: 11,12; 23-33
d. Efe 5: 18,19 – Mapupuno. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tagubilin tungkol sa kung paano patuloy na sumuko sa Espiritu ng Diyos sa atin.

1. Ang Banal na Espiritu ay regalo ng Diyos Ama o pangako sa Simbahan, sa Kanyang mga anak.
Lucas 24:49; Mga Gawa 1: 4; 2:39; Gal 3: 13,14
a. Ang isang marunong, lahat ng mapagmahal na Diyos ay tiyak na pumili ng pinakamagandang regalo para sa Kanyang mga anak.
b. Tandaan, sinabi ni Jesus na nararapat na bumalik Siya sa langit upang ang Banal na Espiritu ay darating. Juan 16: 7
2. Mayroong napakalaking kapaki-pakinabang sa pagbibigay sa Banal na Espiritu ng pinakadakilang pag-access na posible sa iyo at pag-aaral na makikipagtulungan sa Kanya habang siya ay gumagana sa iyong buhay.
3. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin, handang tumulong, handa nang mangasiwa ng higit na biyaya at buhay.
a. Narito siya upang ipakita sa amin ang mga bagay na inilalaan para sa amin sa pamamagitan ng Krus. I Cor 2:12; Juan 14:26; 16:13
b. Narito siya upang maisakatuparan sa ating buhay ang mga bagay na inilalaan para sa atin sa pamamagitan ng Krus. Phil 2:13; II Cor 3:18
4. Kami ay nakikipagtulungan sa Banal na Tao na ito, ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng pinakadakilang pag-access sa amin, alamin kung ano ang ibinigay sa atin ng Krus, paniniwala ito, at pagsasalita ito.Rom 10: 9,10; Filemon 6; Ef 5: 18,19