SANA MULA SA PAGHAHAYAG

1. Ang Panginoong Hesukristo ay babalik sa mundong ito sa hindi masyadong malayong hinaharap. Naniniwala ako na tayo
malapit na sa Kanyang pagbabalik na marami sa atin ang makakakita nito, at ipinaalam sa atin ng Bibliya na ang Kanyang pagbabalik ay darating
naunahan ng mga lalong nakakagambalang kaganapan sa mundong ito.
a. Inihambing ni Jesus ang ilan sa mga kaganapang ito sa mga sakit sa pagsilang, ibig sabihin ay tataas ang mga ito sa dalas at
kasidhian habang papalapit ang Kanyang pagbabalik. Ang halimbawa ng mga pangs kapanganakan ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa kung paano tayo makitungo
sa mga hamon sa unahan. Tulad ng isang babaeng nagpapanganak dapat tayong tumuon sa huling resulta. Matt 24: 6-8
1. Ang pahayag ni Jesus ay ipinapalagay na alam natin ang wakas na resulta: ang pagkumpleto ng plano ng Diyos na magkaroon ng a
pamilya sa mundong malaya sa kalungkutan, sakit, at pagkawala.
2. Ang mundong ito ay hindi ayon sa inilaan ng Diyos na ito at kasalukuyang Kasalukuyang nagsasagawa ng isang plano upang ibalik ito.
Ang planong iyon ay kilala bilang pagtubos. Ang plano ay magtatapos sa pagbabalik ni Hesus.
b. Upang magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa gitna ng dumaraming kaguluhan na darating sa lupa na dapat mong malaman
panatilihing nakatuon ka sa resulta ng pagtatapos, ang pagtatapos ng plano.
2. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At Siya ang nagbago
ang mundong ito upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at ng Kanyang pamilya. Efe 1: 4-5; Isa 45:18
a. Ang unang taong si Adan ay pumili ng kalayaan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Bilang pinuno ng sangkatauhan at
unang katiwala ng mundo, ang kanyang mga aksyon ay kapansin-pansing nakaapekto sa sangkatauhan at sa planeta. Ang mga kalalakihan ay
ginawang natural ang mga makasalanan at isang sumpa ng katiwalian at kamatayan ay pumasok sa paglikha. Gen 3: 17-19; Rom 5:12
1. Sa puntong iyon sinimulan ng Diyos na ipakita ang Kanyang plano ng pagtubos sa anunsyo ng isang darating
Manunubos na tatanggalin ang pinsala - ang Binhi (Jesus) ng babae (Maria). Gen 3:15
2. Mula sa puntong iyon ay inihayag ng Diyos ang pagtaas ng mga aspeto ng Kanyang plano habang Siya ay nagtabi at nag-iingat
ang pangkat ng mga tao kung saan darating ang Pangako na Binhi. Ang mga taong ito ay ang
mga inapo ng isang lalaking nagngangalang Abraham at kalaunan ay lumaki sa bansang Israel. Gawa 3:21
b. Si Jesus ay naparito sa mundo sa unang pagkakataon upang bayaran ang kasalanan ng tao sa Krus at buksan ang daan para maging ang mga makasalanan
nabago bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Siya ay muling darating upang linisin ang mundo ng lahat ng kasalanan,
katiwalian, at kamatayan at ibalik ito sa isang walang hanggang tahanan para sa Panginoon at sa Kanyang pamilya.
1. Ang mundong ito ay hindi sa paraang dapat na maging, at hindi ito magpapatuloy magpakailanman sa dating ito—
Ang mundong ito sa kasalukuyang anyo ay papanaw na (I Cor 7:31, NIV). At mabuting bagay iyon!
2. Gayunpaman, maraming mga tao ang nasa labis na pagkabalisa sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin at desperado
upang pigilan ito Ngunit hindi namin magawa sapagkat hindi ito simpleng usapin ng pag-aayos ng mga bagay sa pamamagitan ng paggawa ng
mundo isang mas mahusay na lugar. May isang ugat na problema. Ang mundong ito ay napinsala nang labis dahil sa kasalanan.
Hindi ito maaayos ng sangkatauhan. Kailangan natin ng tulong sa higit sa karaniwan. Ang kaguluhan ay magtatapos sa pagbalik ni Jesus.
3. Noong nakaraang linggo napag-usapan natin ang tungkol sa Aklat ng Apocalipsis at kung paano ito isang aklat ng aliw at pag-asa sapagkat ito
nagbibigay ng pagtatapos ng plano. Naglalaman ang paghahayag ng mga tiyak na mensahe para sa pitong simbahan na mayroon sa
oras na isinulat ang libro (mga kabanata 2 at 3) kasama ang isang account ng mga kaganapan na humahantong sa pagkukumpuni
ng mundong ito at ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundo (mga kabanata 4-22).
a. Nakikipagpunyagi kami sa Aklat ng Apocalipsis at napalampas namin ang pag-uudyok dito sapagkat hindi namin ginagawa
isaalang-alang ito sa mga tuntunin ng kung ano ang ibig sabihin nito sa mga unang nakarinig at mambabasa.
b. Hindi kami gagawa ng isang talata sa pag-aaral ng talata sa Apocalipsis. Sa halip, sinusubukan kong ipakita kung paano ito magkasya
kasama ng natitirang Bibliya, kung paano ito naririnig ng mga unang mambabasa, at kung bakit ito ay isang libro ng pag-asa.
1. Mahirap para sa mga makababasa ngayon ang paghahayag dahil sa wikang ginamit ni apostol Juan. Ngunit ito ay

TCC — 1091
2
perpektong katanggap-tanggap at payak sa mga unang mambabasa at tagapakinig.
a. Ang paghahayag ay isang halimbawa ng panitikang apokaliptiko na tanyag na form noong 200 BC hanggang AD 140.
Ang ganitong uri ng pagsulat ay gumagamit ng mga simbolikong koleksyon ng imahe upang maihatid ang mensahe. Sumulat din ang iba pang mga may-akda ng Bibliya
sa ganitong istilo — sina Isaias, Ezequiel, Daniel, Zacarias.
b. Ang paghahayag ay hindi bagong impormasyon sa mga unang mambabasa at tagapakinig. Ito ay karagdagang impormasyon
Kinumpirma nito ang alam na ng mga unang Kristiyano mula sa mga Propeta ng Lumang Tipan. Ginamit ni John
hindi bababa sa 300 mga simbolo, ngunit ang 9/10 ng mga ito ay tinukoy sa isang lugar sa Lumang Tipan — o ng
konteksto mismo sa Aklat ng Pahayag.
2. Karamihan sa aklat ni Juan ay isang ulit at isang pagpapalawak ng impormasyon na ibinigay sa propetang si Daniel. Kay Daniel
ang libro ay nakumpleto noong mga 535 BC. Sa oras na iyon ang Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng Imperyo ng Babilonya,
na sapilitang tinanggal mula sa kanilang lupain kalahating siglo nang mas maaga at dinala sila bilang mga bihag sa
lupain ng Babilonia.
a. Sa bahagi upang hikayatin ang Kanyang mga tao, binigyan ng Diyos si Daniel ng maraming impormasyon tungkol sa malapit at malayo ng Israel
sa hinaharap, kasama ang mga kaganapan na mauuna sa pagdating ng Panginoon upang maitaguyod ang Kanyang kaharian sa mundo.
1. Sa pamamagitan ng isang serye ng mga pangarap at pangitain, inihayag ng Diyos kay Daniel na ang apat na kaharian ay maghahari
sa Kanyang mga tao bago ang pagdating ng Panginoon. Sa isang panaginip ang mga kahariang ito ay inilarawan bilang a
rebulto na may iba't ibang mga bahagi ng katawan na kumakatawan sa iba't ibang mga emperyo. Sa isa pang pangarap ang mga emperyo
ay kinatawan bilang mga hayop. Dan 2: 24-45; Dan 7: 1-28
2. Ang ikaapat na hayop (kaharian) ay naiiba mula sa unang tatlo — malupit at nakakatakot - lumalamon
at yapakan ang mga biktima nito. Mayroon itong sampung sungay (simbolo para sa mga hari). Nakita ni Daniel ang isang maliit na sungay o
umusbong ang hari, isang mayabang, mayabang na pinuno na naglunsad ng digmaan laban sa bayan ng Diyos. Dan 7: 19-21
b. Ang punto ni Daniel ay ang wakas na resulta - Itatatag ng Diyos sa wakas ang Kanyang kaharian sa lupa at lulunin
ang mga kaharian na ito at ang kanilang mga pinuno. Ang mensahe na ito ay nagbigay pag-asa sa mga mambabasa ni Daniel. Sa huli, Diyos
itataguyod ang Kanyang kaharian sa mundo, tayo ay malaya, at ang buhay ay magiging katulad nito.
1. Dan 2:44 - Sa panahon ng paghahari ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtataguyod ng isang kaharian na magagawa
hindi kailanman nawasak; walang sinumang manakop dito. Babasagin nito ang lahat ng kahariang ito
wala, ngunit ito ay tatayo magpakailanman (NLT).
2. Dan 7: 17-18 — Ang apat na malalaking hayop na ito ay kumakatawan sa apat na kaharian na babangon mula sa mundo.
Ngunit sa huli, ang mga tao ng Kataas-taasan ay bibigyan ng kaharian at sila ay mamamahala magpakailanman
at kailanman (NLT).
3. Dan 7: 21-22 — Habang pinapanood ko, ang sungay na ito ay nakikipaglaban sa banal na tao at
pagkatalo sa kanila hanggang sa dumating ang Sinaunang Isa at hinatulan na pabor sa banal na tao ng Pinaka
Mataas Pagkatapos ay dumating ang oras para sa mga banal na tao na sakupin ang kaharian (NLT).
4. Dan 7: 26-27 — Ngunit pagkatapos ay magpapasa ang korte ng paghuhukom, at ang lahat ng kanyang (maliit na sungay) ay magiging kapangyarihan
kinuha at tuluyan ng nawasak. Pagkatapos ang soberanya, kapangyarihan, at kadakilaan ng lahat ng
ang mga kaharian sa ilalim ng langit ay ibibigay sa mga banal na tao ng Kataastaasan (NLT).
3. Maaari nating tingnan ang tala ng kasaysayan mula sa panahon ni Daniel hanggang sa dumating si Jesus sa mundong ito at kilalanin
ang mga emperyo na nakita ni Daniel — Babelonia, Persia, Greece, Roma. Nang isulat ni Juan ang Revelation Israel (kasama
kasama ang kilalang mundo ng panahong iyon) ay nasa ilalim ng kontrol ng Imperyo Romano.
a. Sa unang tatlumpung taon matapos na bumalik si Jesus sa Langit, tiningnan ng Roma ang Kristiyanismo bilang isang sekta ng mga Hudyo
at ibinukod ang mga ito mula sa pagsamba sa emperador tulad ng ginagawa nila sa mga Hudyo.
b. Gayunpaman, habang ang iglesya ni Hesus ay naging lalong Gentile, hindi sila masisilungan sa ilalim ng
pakpak ng Hudaismo at ang opisyal na pag-uugali ng Roma sa mga Kristiyano ay nagsimulang magbago.
1. Maikli at naisalokal na pag-uusig ay nagsimula sa Roma sa ilalim ng Emperor Nero (AD 54-68). Mga Kristiyano
ay inatake at pinatay. Ang ilan ay ginamit bilang mga sulo ng tao habang ang iba ay nabibihisan
mga balat ng tupa at itinapon sa mga ligaw na aso sa arena. Sina Pedro at Paul ay pinatay sa panahong ito.
2. Si Domitian (AD 81-96) ay ang unang emperor na hiniling ang lahat na sambahin siya bilang isang diyos. Mga Hudyo

TCC — 1091
3
at ang mga Kristiyano ay may label na mga ateista at nagsimula ang marahas na pag-uusig laban sa pareho.
3. Sinulat ni Juan ang Pahayag sa panahong ito at tinukoy ang pag-uusig sa Asya (modernong Turkey). Siya
nabanggit si Antipas na martyred. Pinaniniwalaan siyang naging obispo sa lungsod ng
Pergamos. Sinasabi ng tradisyon na siya ay sinunog hanggang sa mamatay sa ilalim ng isang brazen bull. Pahayag 2: 10-13
4. Nang isulat ni Juan ang Apocalipsis, ang Israel at ang buong Gitnang Silangan sa huling 450 taon ay nasa ilalim ng
pagkontrol sa apat na sunud-sunod na emperyo - tulad ng hinulaang ni Daniel.
a. Malubhang pag-uusig sa bayan ng Diyos ng isang pinuno ay kumakalaban sa Diyos sa pamamagitan ng paghingi sa mga tao na sumamba
siya ay nasa ilalim na ngayon. Para sa alam nila, nararanasan nila ang nakita ni Daniel sa kanyang mga pangitain.
1. Tandaan, inaasahan ng mga Kristiyanong ito na bumalik si Jesus sa lalong madaling panahon. Walang nakakaalam na 'ni Hesus
ang pagbabalik upang maitaguyod ang Kanyang kaharian ay nalalayo pa rin sa 2,000 taon. Hindi nila alam ang Roma na iyon
magpapahina, mahahati sa dalawang bahagi (AD 395), at kalaunan ay mahuhulog sa mga mananakop (AD 476).
2. Alam nila na isinasagawa ang matinding pag-uusig, nawalan sila ng mga mahal sa buhay, at mawawala sila
higit pa Pagkatapos, nakakuha sila ng mensahe ng aliw at pag-asa mula kay Hesus sa pamamagitan ni Juan. Mayroon itong
magkatulad na mga simbolo at parehong wika sa aklat ni Daniel.
3. Ang mensahe ni Juan ay pinapaliwanag at binibigyang diin ang hinulaan ni Daniel: Darating ang isang hayop.
Sambahin siya ng buong mundo. Ngunit ang mga mananatiling tapat kay Hesus ay ililigtas, at
ang mga kaharian sa mundong ito ay magiging kaharian ng ating Panginoon at Kanyang Kristo. Pahayag 11:15
b. Pahayag 1: 4-6 — Pansinin ang mga unang katotohanan tungkol kay Jesus na ibinigay ni Juan sa Kanyang mga mambabasa: Ang mensahe na ito ay mula sa
Siya na matapat. Daig niya ang kamatayan. Siya ang pinuno ng mga hari sa mundo. Mahal niya
tayo at nilinis tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa Niya tayong isang kaharian ng mga pari sa Diyos na Kanyang Ama.
1. Pahayag 5: 10 — Iniulat ni Juan na nakita niya ang mga tao sa Langit na buhay pa rin at umaasa
sa pagbabalik sa lupa upang maghari.
2. Rev 5: 13 — Nakita ni Juan ang bawat nilalang (ginamit ang salita para sa tao at hayop) sa Langit at sa
lupa na pumupuri sa Diyos. Nauunawaan nila kung ano ang pagkumpleto ng ibig sabihin ng Diyos: pagpapanumbalik ng
pamilya at ang tahanan ng pamilya.
5. Nasaksihan ni Juan na binuksan ni Jesus ang isang scroll na may pitong mga selyo dito, isa-isa. Ang pagbubukas ng bawat selyo
nagpalitaw ng isang kaganapan sa huling kaharian ng mundo.
a. Rev 6: 1-8 — Ang pagbubukas ng unang apat na selyo ay pinakawalan ang apat na kabayo na may mga sumasakay. Ang unang sakay, sa a
puting kabayo ay nagpunta upang lupigin. Ang pangalawa ay kumuha ng kapayapaan sa mundo. Ang pangatlo ang nagdala
taggutom Ang pang-apat ay nagdala ng kamatayan sa pamamagitan ng espada, gutom, salot at mga mabangis na hayop.
1. Kapag inilagay namin ang lahat ng impormasyong ibinigay ng lahat ng mga propeta, kinikilala natin na ang unang sakay ay ang
pangwakas na pinuno ng mundo (maliit na sungay ni Daniel) na kukuha ng kapayapaan sa mundo. Ang kasunod
ang digmaan ay hahantong sa gutom, sakit, at kamatayan.
2. Ang lahat ng koleksyon ng imahe na ginamit ni Juan ay pamilyar sa mga mambabasa na alam ang mga isinulat ng mga propeta.
Halimbawa, ang tinapay na ibinabahagi ng timbang at sukat (kaliskis) ay isang simbolo ng taggutom (Ezek
4: 10-17). At ang kamatayan sa pamamagitan ng espada, gutom, sakit, at mga ligaw na hayop ay ang apat na beses na kinahinatnan
(hatol, parusa) na dumating sa Israel dahil sa pagtanggi sa Diyos (Ezek 14:21).
3. Inihayag ni Daniel na ang huling pinuno ng mundo ay kukuha ng kapayapaan sa mundo at tutulan ang Makapangyarihang Diyos.
Ang hindi maiiwasang resulta ay ang digmaan, gutom, gutom, sakit, at kamatayan na may mga hindi nalibing na katawan
natupok ng mga mabangis na hayop. At 7; At 8; At 11
b. Rev 6: 9-10 — Nang magbukas ang ikalimang selyo ay nakita ni Juan ang mga martir sa Langit na pinatay para sa kanila
pananampalataya kay Kristo na nakatayo sa paanan ng isang dambana. Tandaan, ang mga mambabasa ni Juan ay nahaharap sa pag-uusig
1. Ngunit ang kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay ay nabubuhay sa Langit kasama ng Panginoon. Hindi lamang ang ginhawa na ito,
katiyakan ito para sa mga nahaharap pa rin sa posibilidad ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-uusig.
2. Pansinin, ang mga nasa Langit ay nauunawaan na ang hustisya ay darating. Knww din nila na ang kaguluhan
at kaguluhan na nagaganap sa mundo ay hindi agad matatapos. Ang iba ay mamamatay tulad ng sa kanila.
c. Pahayag 6: 12-14 — Nang buksan ng ikaanim na tatak ay nakita ni Juan na lumindol ang mundo, naging madilim ang araw, ang buwan

TCC — 1091
4
gawing pula ang dugo, at ang mga bituin ay nahuhulog mula sa langit. Ang parehong senaryong ito ay inilarawan ng maraming Lumang
Ang mga propeta sa tipan pati na rin si Jesus. Isa 13:10; Joel 2:10; Joel 3:15; Matt 24:29.
1. Tandaan, si Juan ay isang taong unang siglo na naglalarawan ng digmaang ika-1 siglo, isang bagay para sa
na siya at ang kanyang mga mambabasa ay walang salita. Ginamit niya ang mga salitang magagamit sa kanya at sa kanyang mga mambabasa.
2. Tinalakay natin sa nakaraang aralin kung paano na ang mga terminong ito ay talagang naaayon sa kung ano tayo
alam na ngayon ang mga epekto ng pagsabog ng nukleyar sa kapaligiran.
A. Pahayag 19:21; Pahayag 16: 21 — Nagbigay si John ng higit pang mga detalye tungkol dito sa paglaon ng kanyang aklat, na nabanggit iyon
ang mga hailstones ay nahuhulog na may kaugnayan sa freaky cosmic event na ito.
1. Alam natin ngayon mula sa mga pagsubok sa hydrogen bomb noong ika-20 siglo na hindi lamang ginagawa nila ito
gumawa ng matinding mga fireballs at radiation, nakagawa sila ng mga yelo — mga graniso na naglalagay
mga dents sa itaas na deck armor plating sa mga test ship.
2. Narinig sana ng mga mambabasa ni Juan sa mga tuntunin ng pagkatalo ng Diyos sa Kanyang mga kaaway. Kailan
Inakay ni Joshua ang Israel sa Canaan upang sakupin ang lupain at manirahan, natalo ang mga Amorita
sa pamamagitan ng isang kahila-hilakbot na bagyo ng yelo na pumatay ng higit sa mga kaaway kaysa sa hukbo ni Joshua. Josh 10:11
B. At ang mga langit ay umalis bilang isang scroll - ang langit ay gumulong tulad ng isang scroll (NLT). Kapag nukleyar
ang mga sandata ay pinasabog, ang pasabog ay lumilikha ng isang vacuum at ang hangin ay sumugod muli sa sarili nito — tulad ng
isang scroll na pinagsama.
1. At ang mga bundok at isla ay ilipat o ilipat. Hindi ibig sabihin nun
na nawala sila sapagkat ang mga bundok ay nabanggit sa Pahayag pagkatapos ng kaganapang ito.
Rev 21: 10
2. Hindi ito natakot sa mga unang mambabasa sapagkat naiintindihan nila mula sa mga propeta na ang
ang mundo ay mabago o mare-update na hindi nalipol. Sinasabi ng Sal 102: 25-26 na ang
ang langit at lupa ay mababago. Ito ang parehong salitang Hebreo na isinalin sa pag-renew
sa Isa 40:31. Ang mundong ito tulad ng dati ay titigil na dahil ito ay mababago.
d. Pahayag 6: 15-17 — Nakita ni Juan ang mga kalalakihan sa mundo na sumisigaw para sa lupa na itago sila sapagkat ang oras ng
Ang galit ni Lamb ay dumating. Muli, ito ay pamilyar na koleksyon ng imahe para sa mga mambabasa ni John.
1. Isa 2: 19 — Kapag ang Panginoon ay bumangon upang yugyog ang mundo, ang kanyang mga kaaway ay gagapang na may takot sa mga butas
sa lupa. Magtataguan sila sa mga yungib sa mga bato mula sa takot ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang
kamahalan (NLT). Oseas 10: 8— (Ang hindi nagsisising mga sumasamba sa idolo) ay magmamakaawa sa mga bundok upang ilibing
sila at ang mga burol na mahuhulog sa kanila (NLT).
2. Ang mga mambabasa ni Juan ay naintindihan na ang Panginoon ay darating sa poot na nangangahulugang pag-aalis ng mga kaaway ng
Ang Kanyang mga tao, at ang mensahe ni Juan sa Kanyang libro ay nagpatibay ng katotohanang ito (Isa 63: 1-5; Apoc 14: 9-19). Ito
ay isang mensahe ng pag-asa para sa kanila.

1. Ang mga tao ay nahuli sa mga detalye ng simbolismo sa Apocalipsis at napalampas ang malaking larawan.
a. Bagaman marami sa mga simbolo sa Apocalipsis ay tinukoy sa ibang bahagi ng Bibliya, marami sa mga
ang mga detalye ay hindi nakasaad — mga pangalan ng tao at lugar; detalye ng kung paano at kailan bubuo ang mga kaganapan.
b. Ang mga detalye na ito ay magiging malinaw habang ang tunay na mga pangyayaring inilarawan sa Apocalipsis ay nagsisimulang magbukas.
Sa ngayon, ang mga pangyayaring makakabuo ng isang pangwakas na imperyo ng mundo at pinuno na may isang handa at
ang pagsamba sa populasyon ay nagse-set up.
2. Kailangan nating itago ang ating pansin sa malaking larawan. Si Jesus ay babalik upang makumpleto ang plano ng Diyos.
a. Ang paghihiwalay sa pagitan ng tirahan ng Diyos at ng tao ay magtatapos. Magagawa ng langit at lupa
maging isa sa mundo sa sandaling ito ay nai-update at naipanumbalik. At ang sumpa ng katiwalian at kamatayan na
ipinasok ang lahat ng nilikha ay tuluyang aalisin. Gen 3: 23-24; Apoc 21: 1-5; Gen 3: 17-19; Pahayag 22: 3;
b. Ang mga kaharian sa mundong ito ay muling magiging kaharian ng ating Panginoon. Iyon ay kung saan ang aming
ang pag-asa ay nagmula sa (Apoc 11:15). Marami pang sa susunod na linggo!