PAANO ANG PAMAMAGITAN

Handa ng Diyos na Pagalingin
Kagustuhan ng Diyos na Pagalingin II
Mga Bagay sa Pagpapagaling
Marami pang Mga Bagay sa Paggaling
Paano Dumating ang Pagpapagaling
Pagpapagaling sa Pananampalataya
Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pananampalataya II

1. Kung ang iyong mapagkukunan lamang ng impormasyon tungkol sa pagpapagaling ay ang Bibliya, hindi ka maaaring magkaroon ng ibang konklusyon kaysa sa laging kalooban ng Diyos na magpagaling.
a. Ngunit, nagpupumilit ang mga tao dito dahil hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng Bibliya, at / o inilalagay nila ang karanasan sa itaas ng salita ng Diyos.
b. Naglalaan kami ng oras upang tingnan ang salita ng Diyos upang ayusin ito.
2. Nilinaw namin ang punto na mayroong dalawang pangunahing katotohanan tungkol sa pagpapagaling na dapat mayroon ka kung gagaling ka at maglakad nang malusog.
a. Dapat mong malaman na ang Diyos ay nagbigay ng pagpapagaling para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Nasabi na niya na oo. Kaniyang kalooban na pagalingin ka. Isa 53: 4-6; I Pet 2:24
b. Dapat mong malaman kung paano kunin o tanggapin ang inilaan na ng Diyos. Kinukuha natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Heb 6:12
3. Gumugol lamang kami ng maraming linggo sa unang punto.
a. Tiningnan namin ang pagpayag ng Diyos na pagalingin at harapin ang mga pagtutol sa pagpapagaling ng mga tao.
b. Nais naming tingnan ang pangalawang susi: kung paano kunin o tatanggapin ang ibinigay ng Diyos.
4. Sa susunod na ilang mga aralin nais naming tumuon sa kung paano darating ang pagpapagaling.
a. Upang makatanggap ng isang bagay, dapat mong malaman kung paano ito darating sa iyo.
b. Ang mga Kristiyano ay nalilito minsan sa lugar ng pagpapagaling dahil hindi nila alam na darating ito sa atin sa isa sa dalawang pangkalahatang paraan:
1. Ang mga tao ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng mga regalo ng pagpapagaling.
2. Ang mga tao ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos.
5. Sa araling ito, titingnan natin ang mga regalo ng pagpapagaling. I Cor 12:28

1. Ang Cor 12 ay tumutukoy sa mga regalo o pagpapakita ng Banal na Espiritu.
a. v1 – Hindi nais ng Diyos na ignorante tayo tungkol sa mga bagay na espiritwal (ang mga regalo ay wala sa orihinal na Griyego).
1. v2 – Ang mga tao ay sumunod sa mga idolo at maling espiritu at kailangan ng tagubilin sa paggana ng Banal na Espiritu.
2. v3 – Kung may nagsasalita ng Banal na Espiritu, ang sasabihin niya ay magpapataas
Jesus.
b. v4-6 – Ang Holy Spirit ay may iba o magkakaibang paraan ng pagtatrabaho, ngunit ito ay iisang Diyos na gumagana sa lahat ng mga regalo, pangangasiwa, at pagpapatakbo.
2. v7 – Ang mga iba't ibang pagpapakitang ito ng Banal na Espiritu ay tinatawag na pagpapakita = iba't ibang paraan kung saan gumagalaw o gumagalaw ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga tao.
a. Upang tawagan sila ng mga regalo ay maaaring maging nakaliligaw nang walang ilang mga pangunahing katotohanan.
b. Sa isang kahulugan, ang lahat mula sa Diyos ay isang regalo. Ngunit, ang mga ito ay hindi mga regalo sa mga indibidwal na nagiging pag-aari ng indibidwal at maaari niyang magamit ang mga ito kung kailan at ayon sa gusto niya.
c. Ang mga ito ay mga paraan kung saan gumagana ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ilang mga tao sa tiyak na mga oras habang nais Niya para sa ikabubuti ng katawan. v11
3. v8-10 – Ang mga pagpapakitang ito, pagpapakita, o mga regalo ng Espiritu ay nakalista. Nabibilang sila sa tatlong kategorya.
a. Tatlong mga regalo ng paghahayag (mga regalo o pagpapakita na nagpapakita ng isang bagay): salita ng karunungan, salita ng kaalaman, pagkilala sa mga espiritu.
b. Tatlong mga regalo ng kapangyarihan (mga regalo o pagpapakita na gumawa ng isang bagay): regalo ng pananampalataya, paggawa ng mga himala, regalo ng mga pagpapagaling.
c. Tatlong mga regalo ng pagbigkas (mga regalo o pagpapakita na mayroong isang bagay): hula, iba't ibang uri ng wika, pagpapakahulugan ng mga wika.
4. Ito ay hindi likas na mga regalong, sila ay mga supernatural na regalong mula sa Espiritu ng Diyos.
a. Ang salita ng kaalaman at salita ng karunungan ay hindi isang edukasyon sa kolehiyo at mahusay na katalinuhan. Ang mga doktor at gamot ay hindi mga regalo ng pagpapagaling. Ang mga wika ay hindi wikang banyaga na natututunan mo sa paaralan.
b. Kung ang mga ito ay likas na mga regalo, kung gayon ang mga hindi naniniwala ay mayroon din sa kanila.
5. Ang aming layunin sa araling ito ay hindi upang talakayin ang lahat ng mga regalo ng Espiritu, ngunit magbigay tayo ng isang maikling kahulugan ng bawat isa at isang pares ng mga halimbawa ng ilan sa mga ito.
a. Salita ng kaalaman – Supernatural na paghahayag ng Banal na Ghost ng ilang mga katotohanan sa isip ng Diyos. Ito ay palaging kasalukuyang impormasyon. Gawa 5: 3
b. Salita ng karunungan – Supernatural na paghahayag ng Banal na Ghost ng banal na layunin at plano sa isip at kalooban ng Diyos. Ito ay laging hinaharap. Gawa 27: 23-25
c. Pagtuklas sa mga espiritu – Supernatural na pananaw sa daigdig ng mga espiritu na nagbibigay-daan sa iyo upang makita at / o pakinggan ang Diyos, mga anghel (banal o bumagsak), o mga espiritu ng tao.
d. Pananampalataya – Espesyal na pananampalataya (Amp); Pinapayagan ng Espiritu Santo ang isang tao na makatanggap ng isang himala na lampas sa kakayahan ng ordinaryong pananampalataya (muling bubuhayin ang mga patay).
e. Paggawa ng mga himala – Supernatural interbensyon ng Diyos sa ordinaryong kurso ng kalikasan. Ang regalong mga himala ay nagbibigay-daan sa isang tao na gumawa ng isang himala (Moises na pinaghiwalay ang Pulang Dagat).
f. Mga regalong pagpapagaling – Ang isang tao ay binibigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mangasiwa ng paggaling sa iba.
g. Propesiya – Supernatural na pagsasalita sa isang kilalang dila. Ang layunin nito ay ang pagpapatibay, pangaral, at ginhawa. I Cor 14: 3 (Hindi pareho sa katungkulan ng isang propeta na hinulaan ang hinaharap.
h Pagkakaiba-iba ng mga wika - Supernatural na pagsasalita sa isang wikang hindi natutunan ng nagsasalita, o naintindihan ng nagsasalita, o kinakailangang laging naiintindihan ng nakakarinig.
ako Pagbibigay kahulugan ng mga wika - Supernatural interpretasyon ng Banal na Espiritu ng kahulugan ng isang pagsasalita sa mga dila. Ito ay hindi isang pagsasalin, ngunit isang interpretasyon.
6. v12-26 – Ipinaliwanag ni Paul na ang katawan ni Kristo ay isang katawang binubuo ng maraming mga kasapi. v12 – Tandaan ang katawan ay tinawag na Cristo.
a. Ang bawat miyembro ay pantay na bahagi ng katawan; kailangan natin ang lahat ng bahagi ng katawan.
b. v26 – Kung ang isang miyembro ay pinarangalan o naghihirap, nakakaapekto ito sa ating lahat.
c. Kung hindi ka ginagamit sa isang pagpapakita ng Espiritu, hindi ito nangangahulugang wala kang halaga. Ang mga regalo ay para sa ikabubuti ng buong katawan kung saan ka bahagi.
7. v27-30 – Kung paano tayo inilalagay sa katawan, kung paano tayo ginagamit, at kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan natin ay Kanyang pinili.
8. v31 – Inaasahan natin ang mga regalo, na ang mga ito ay maipatakbo sa katawan. Nangangahulugan ba iyon sa pamamagitan mo nang personal?
a. Iyon ang pagpipilian ng Diyos. Kailangan lang nating maging handa na gamitin ng Diyos.
b. Kung ginagamit tayo, hindi tayo dapat ipagmalaki. Kung hindi tayo ginagamit, hindi tayo dapat magalit o mainggitin.

1. Kapag ang isang tao ay ginagamit sa pangangalaga ng mga regalo ng pagpapagaling, madalas nating sinasabi: mayroon siyang pagpapahid ng pagpapagaling.
a. Sa madaling salita, kapag ipinagdarasal niya, nagpapatong ng kamay, mga ministro sa isang tao, ang nasasalat na kapangyarihan ng pagpapagaling o pagpapahid ay dumadaloy mula sa taong iyon sa may sakit.
1. Ang pagpapahid ay talagang pagpapakita o pagpapakita ng Espiritu Santo sa Kanyang sarili o paglipat sa taong iyon.
2. Ang taong ginagamit sa ganitong paraan ay hindi maaaring i-on at off ang kapangyarihan na iyon ayon sa nais niya. Nasa sa Espiritu Santo nang pumili Siya na lumipat.
b. Ang isang paraan upang makatanggap ng pagpapagaling ay ang paglilingkuran ng isang tao na may regalo ng pagpapagaling (pagpahid ng pagpapagaling) kung ito ay nasa paghahayag o pagpapatakbo.
2. Dalawang uri ng mga pagpapagaling ay maaaring mangyari sa ganoong setting.
a. Minsan nang may kapangyarihan ang Diyos na pagalingin ang ilan sa nasabing kapaligiran kung saan naroroon ang Kanyang pagpapahid - bukod sa kanilang pananampalataya. Walang may pangako na mangyayari ito.
b. Ang paggaling ay dumarating sa mga pinaglilingkuran na may kaugnayan sa kanilang pananampalataya- naniniwala silang ang lakas ng pagpapagaling ay tumatakbo at kapag dinadasal sila ay mapupunta ito sa kanila at pagagalingin sila - at nangyari ito.

1. Nang si Jesus ay napunta sa mundo at kumuha ng laman, kahit na Siya ay ganap na Diyos, hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang isang tao.
a. Nagutom siya, napagod, at natukso - wala sa mga mangyayari sa Diyos. Marcos 11:12; Marcos 4:38; Matt 4: 1-11
b. Fil 2: 6,7 – Sino, kahit na mahalagang mahalaga sa Diyos at sa anyo ng Diyos [nagtataglay ng kaganapan ng mga katangiang ginagawang Diyos na Diyos]… hinubad ang Kanya [ng lahat ng mga pribilehiyo at may karapatan na dignidad] upang maipalagay ng isang alipin (alipin), sa bagay na Siya ay naging tulad ng mga tao at ipinanganak na isang tao. (Amp)
2. Nang si Jesus ay tatlumpung taong gulang, Siya ay nabautismuhan sa Ilog ng Jordan ni Juan at dumating sa Kaniya ang Espiritu Santo. Mat 3: 13-17; Juan 1: 29-34
a. Matapos lumapit sa kaniya ang Espiritu Santo, si Jesus ay nagsimulang gumawa ng mga himala. Juan 2:11
b. Wala siyang mga himala hanggang Siya ay pinahiran. Lucas 4: 16-19; Gawa 10:38
c. Pagkatapos ay nagsimulang magturo, mangaral, at magpagaling si Jesus. Mat 4: 23-25; Lucas 4: 37-40
3. Habang kumalat ang Kanyang katanyagan, ang mga tao ay dumating upang makinig at gumaling. Lucas 5:15; 6: 17-19
a. Virtue = DUNAMIS = himala sa paggawa ng himala; nakapagpapagaling na kapangyarihan.
b. Ano ang ipinangaral at itinuro ni Jesus? Kabilang sa iba pang mga bagay, na Siya ay pinahiran upang magpagaling. Bakit? Upang pakainin ang kanilang pananampalataya. Rom 10:17
4. Mayroon kaming isang dramatikong halimbawa kung paano ito nagtrabaho sa Marcos 5: 24-34
a. Isang babae ang humipo kay Jesus na naniniwala na kung siya ay gagaling, gagaling siya.
b. Nang hinawakan niya Siya, ang kapangyarihan (birtud) ay dumaloy mula kay Jesus at pinagaling siya.
c. Nadama ni Jesus ang kapangyarihan na dumadaloy sa Kanya. Maraming tao ang humipo sa Kanya, ngunit isa lamang ang gumaling.
d. Ang kanyang pananampalataya ang nag-aktibo ng nakapagpapagaling na kapangyarihan na kung saan pinahiran si Jesus.
5. Walang ipinangako na ang isang pagpapahid ng pagpapagaling ay magpapagaling sa kanila nang hindi kasali ang kanilang pananampalataya.
a. Lucas 5: 17 – Ang kapangyarihan ng Panginoon ay naroroon upang magpagaling sapagkat nandoon si Jesus at pinahiran siya ng kapangyarihang nagpapagaling.
b. Gayunpaman, isang tao lamang ang gumaling, at kasali ang kanyang pananampalataya. v18-26
c. Si Jesus ay pinahiran ng kapangyarihang nakapagpapagaling, at kapag pinaniniwalaan ito ng mga tao (gamitin ang pananampalataya), ang kapangyarihang iyon ay lalabas mula kay Jesus at pagalingin sila.
d. Sa 12 ng 15 na partikular na inilarawan ang mga kaso ng pagpapagaling sa ministeryo ni Jesus, pinuri ang pananampalataya ng indibidwal. Iyon ay 4 / 5s sa kanila.

1. Nagpapatuloy ito nang hindi sinasabi, upang pagalingin sa pamamagitan ng pagpapakita ng Espiritu, dapat kang nasa paligid ng isang tao na ginamit nang ganoon, at, dapat na gumana ang regalo kapag ikaw ay ipinagdarasal.
2. Ito ay isang madaling paraan upang makatanggap ng paggaling kaysa sa simpleng paniniwala sa nakasulat na salita ng Diyos. Ito ay tumatagal ng mas kaunting pananampalataya upang matanggap.
a. Ang pananampalataya ay naniniwala nang hindi nakikita, at kapag ang isang tao ay pinahiran ng kapangyarihang nagpapagaling, mayroong isang bagay na nakikita at madarama.
b. Maaari mong makita ang isa na pinahiran ng kapangyarihan at pakiramdam ang kanilang pagpindot.
c. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng pagpapagaling ay nangangailangan ng ilang pananampalataya. Marami ang nag-iiwan ng mga pagpupulong kung saan ang mga nakapagpapagaling na mga pinahiran ay naroroon na hindi nababago, hindi nabuksan.
3. Madali itong mawalan ng kagalingan na dumarating sa pamamagitan ng isang regalo ng Espiritu.
a. Ang mga pag-atake sa counter ay madalas na dumating sa mga taong gumaling - ang mga bakas ng sakit ay bumalik. Ito ay isang hamon mula sa diyablo.
b. Kung ang isa ay hindi nakabuo ng kanyang pananampalataya, maaaring siya ay maantig sa kung ano ang kanyang nararamdaman, at sabihin: Sa palagay ko hindi ako gumaling pagkatapos ng lahat - at mawala ito.
4. Mahal tayo ng Diyos at nais niyang gumaling tayo ng sobra, naglagay Siya ng mga regalong pagpapagaling sa simbahan upang matulungan ang mga may mahina o maliit na pananampalataya - isa pang halimbawa ng Kanyang pagpayag na pagalingin ang lahat.

1. Upang mabuo ang iyong pananalig sa pagpapagaling.
a. Kung maghintay ka hanggang kailangan mo ng pananampalataya upang makakuha ng pananampalataya, maaaring huli na.
b. Marami ang pananampalataya ng mga tao ay mahina dahil sa pagkalito sa kung paano dumarating ang paggaling at at mga katanungan tungkol sa kung bakit ang ilan ay nabigong gumaling.
2. Upang makagawa ng gutom sa iyo para sa higit pang mga pagpapakita ng Espiritu na maganap.
a. I Cor 12: 31 – Ngunit taimtim na hinahangad at masigasig na linangin ang pinakadakila at pinakamagaling - ang mas mataas na [mga regalo] at ang pinakamurang [mga biyaya]. (Amp)
b. I Cor 14: 1 – Masidhing hangarin at linangin ang mga espiritwal na endowment. (Amp)
c. Mga Gawa 4: 29,30 – Ang maagang simbahan, na bahagi ng katawan na bahagi tayo, ay nanalangin para sa Diyos na ipakita ang Kanyang sarili sa isang makapangyarihang paraan.
3. Sa susunod na linggo, haharapin natin ang pagpapagaling na dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos.