PAANO GAWAIN UNSEEN REALITIES

1. Sa pamamagitan ng pananampalataya nalulugod natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagtagumpay tayo. Sa pamamagitan ng pananampalataya taglay natin ang mga pangako ng Diyos. Heb 6: 12; 11: 6; I Juan 5: 4
2. Makikita natin na ang pananampalataya ay napakahalaga. Ngunit, ang tanong ay - ano ang pananampalataya?
a. II Cor 5: 7 – Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw sa kung ano ang pananampalataya.
b. Ang talatang ito ay kaibahan ng pananampalataya at paningin. Iyon ay dahil ang pananampalataya at paningin ay magkakasalungat.
3. Ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahulugan na mabuhay ang iyong buhay batay sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa amin sa Bibliya.
a. Ang pananalig na ating nabubuhay ay hindi isang damdamin. Hindi ito lubos na katapatan o lalim ng pangako sa Panginoon. Marcos 10:28; 4:40
b. Ang pananampalataya ay nagsasangkot ng pagkilos. Ang paraan ng iyong pakikipag-usap at pagkilos ay nagpapakita na ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan.
4. Ang ikalabing isang kabanata ng Mga Hebreo ay kung minsan ay tinatawag na faith hall ng katanyagan sapagkat nakalista ito ng maraming mga santo ng OT na pinuri ng Diyos para sa kanilang pananampalataya.
a. Heb 11: 1 – Ang tema ng kabanata ay ang pananampalataya. Sinasabi sa atin ng unang talata na ang pananampalataya ay may kinalaman sa mga hindi nakikitang bagay.
b. Habang binabasa namin ang kabanata, nakikita natin na ang mga taong ito ay batay sa kanilang mga aksyon, hindi sa kung ano ang kanilang nakikita at nadarama, ngunit, sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa kanila ng salita ng Diyos. v7,8,11,17-19,22-27
5. Mayroong isang lupain na lampas sa nakikita natin - ang hindi nakikitang kaharian. II Cor 4:18
a. Ang nakikita na kaharian ay ang gawain ng hindi nakikitang Diyos na nagsalita ng nilikha sa pagkakaroon ng Kanyang salita.
I Tim 1:17; Heb 11: 3
b. Ang hindi nakikita ay nilikha ng nakita, ay lalabas sa nakita, at mababago ang nakita.
c. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Nangangahulugan ito ng hindi nakikita, hindi materyal, espirituwal.
6. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, nagiging bahagi tayo ng hindi nakikitang lupain. Col 1:13; Lucas 17: 20,21
a. II Cor 5: 6 – Kung maaari kang lumabas sa iyong katawan ngayon, makikita mo ang kaharian na iyon at ang iyong koneksyon dito.
b. O, kung binawi ng Diyos ang belo at pinayagan ang hindi nakikita na nakikita ng aming mga mata, makikita natin kung gaano katindi ang hindi nakikitang kaharian. Lucas 2: 8-15; II Mga Hari 6: 13-23
7. Dapat nating makuha ang ating larawan o katotohanan (ng mga hindi nakikitang bagay) mula sa salita ng Diyos sapagkat:
a. Ang nakikita mo ay hindi isinasaalang-alang ang hindi nakikitang mga katotohanan ng kaharian na kinabibilangan mo ngayon.
b. Ang nakikita mo ay pansamantala at magbabago.
c. Lahat ng iyong tulong, probisyon, at kapangyarihan sa buhay na ito ay nagmula sa hindi nakikita na kaharian. Efe 1: 3;
Matte 6: 33
8. Maraming mga Kristiyano ngayon ay taos-puso, ngunit mahina, na hinuhubaran ng mga paghihirap sa buhay.
a. Nabubuhay sila bilang mga walang asawa, walang pagbabago. I Cor 3: 3 (Amp)
b. Tinatawag ng Bibliya ang mga Kristiyano na bagong nilalang, higit pa sa mga mananakop na laging tagumpay, mga taong kayang gawin ang lahat, na ang mga pangangailangan ay natutugunan. Ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita. Ang mga bagay na ito ay totoo.
c. Gayunpaman, kung ikaw ay makikinabang sa buhay na ito mula sa mga bagay na ito, dapat kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga katotohanan.
9. Sa araling ito, nais naming magpatuloy na pag-usapan ang mga pangunahing bagay na dapat mong malaman tungkol sa katotohanan (tulad ng isiniwalat sa Bibliya) kung pupunta ka sa pamamagitan ng pananampalataya.

1. Kapag isinilang ka muli, ang buhay at likas na katangian ng Diyos ay dumating sa iyo. I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
a. Ang buhay na iyon ay gumawa ka ng isang literal, aktwal na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos. I Juan 3: 2
b. Mayroon kang parehong buhay sa iyo na mayroon si Jesus noong Siya ay narito sa mundo.
1. Ano ang mayroon sa buhay na nasa iyo ngayon.
2. Ang buhay na iyon ang iyong posisyon - isang banal, matuwid na anak. Ang buhay na iyon ang iyong kapangyarihan. I Cor 1:30
2. Ang pagkakakilanlan mo ngayon ay ikaw ay isang espiritu na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo. Juan 3: 3-6
a. Dapat mong malaman upang makita ang iyong sarili mula sa puntong paninindigan. II Cor 5:16
b. Dapat kang magsimulang makipag-usap at kumilos tulad ng kung ano ka.

1. Col 1: 12 – Kayo ay naging kwalipikado para sa kaharian sa pamamagitan ng bagong pagsilang - labis na maaari kang lumabas sa iyong katawan hanggang sa harapan ng Diyos.
2. Col 1: 13 – Inilabas ka mula sa ilalim ng awtoridad ni Satanas (kasalanan, sakit, at kamatayan).
3. Efe 1: 3 – May access ka na ngayon, naka-hook, ay may-ari ng lahat ng mga mapagkukunan ng hindi nakitang kaharian. Mayroon kang isang mana. Col 1:12
a. At upang magpasalamat sa Ama na pinagkaloob sa iyo upang maibahagi ang pamana ng bayan ng Diyos sa larangan ng ilaw. (NEB)
b. Nagpapasalamat sa Ama, Na kwalipikado at ginawang angkop sa amin na ibahagi ang bahagi na mana ng mga banal (banal na tao ng Diyos) sa ilaw. (Amp)
4. Kailangan mong malaman na tumingin at umasa sa hindi nakikita na kaharian na ito para sa iyong tulong at pagkakaloob kaysa sa kaharian na nakikita mo.

1. Ang bawat ipinanganak muli na anak ng Diyos ay may pribilehiyo at karapatang hilingin sa Banal na Espiritu na makapasok sa Kanya. Lucas 11:13
2. Sinabi ni Jesus na ang mga ipinanganak ng Espiritu (bagong pagsilang) ay kinakailangang mapang-uyam ng Banal na Espiritu. Juan 4:14; 7: 37-39; 14:17; 20:22; Gawa 1: 4
a. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, natatanggap mo ang buhay ng Diyos na gumagawa sa iyo ng matuwid, banal, at walang kapintasan - isang angkop na templo para tumira ang Diyos na Espiritu Santo.
b. Sa pamamagitan ng pangalawang karanasan na ito ng Banal na Espiritu (bautismo, pagpapasikat, atbp.), Pinagpapahinga Niya ang iyong espiritu. Ang Diyos, ang Dakilang, ay dumating upang manirahan sa iyo. I Juan 4: 4
3. Ang Banal na Espiritu ay narito upang gawin sa iyo at sa pamamagitan mo lahat ng ginawa ni Cristo para sa iyo sa Krus. Gumagana siya ngayon sa iyo. Phil 2:13; Heb 13:21
a. Siya ay nasa iyo upang ilantad sa iyo ang mga katotohanan ni Hesus at ang Kanyang gawain sa Krus - ipakita sa iyo ang mga hindi nakikitang bagay. Juan 3: 3; 16: 13,14; I Cor 2: 9-12
b. Siya ay nasa iyo upang dalhin ang buhay ng Diyos sa iyong espiritu sa iyong isip at katawan nang buo.
Ef 3: 16,19; Rom 8:11
c. Siya ay nasa iyo upang dalhin ang salita ng Diyos na ipasa sa nakita na lupain.
4. Kami ay nakikipagtulungan sa Banal na Espiritu sa Kanyang gawain sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanyang pagkakaroon at gawain. Filemon 6
a. Kinikilala namin kung ano ang nagawa niya sa amin sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
b. Kinikilala namin kung ano ang ginagawa niya sa amin ngayon na ipinanganak tayo muli at pinipilit Siya.
c. Sa madaling salita, tayo ay naging Diyos sa loob ng pag-iisip.

1. Rom 10: 9,10 – Ganito gumagana ang Diyos sa ating buhay.
a. Binibigyan Niya tayo ng Kanyang salita na nagsasabi sa atin tungkol sa mga hindi nakikitang realties.
b. Kapag naniniwala tayo sa Kanyang salita at nagsasalita nito ay ipinapasa nito sa ating buhay (nagbibigay sa atin ng karanasan).
c. Pareho sa mga elementong ito ay kinakailangan upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya - panghihimok sa puso at patuloy na pagtatapat.
2. Ang bibig ay ang kadahilanan ng pagkonekta sa pagitan ng mga nakikita at hindi nakikita.
a. Kapag ang hindi nakikitang Diyos ay nilikha ang nakita, nagsalita Siya ng mga salita.
b. Nang si Jesus ay narito sa mundo, nagdala Siya ng hindi nakikitang kapangyarihan sa pinangyarihan sa pamamagitan ng pagsasalita.
c. Ngayon, dapat nating sabihin ang hindi nakikitang mga katotohanan.
3. Upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat kang buong pagkumbinsi sa mga hindi nakikitang realidad at pagkatapos ay dapat mong sabihin ang mga ito - kahit na sa (lalo na sa) harap ng salungat na katibayan mula sa nakitang kaharian. Rom 4:21; Heb 10:23

1. Madalas naming masasabi ang mga bagay na tulad nito - Alam kong bibigyan ako ng Panginoon ng tagumpay sa sitwasyong ito. Alam kong talunin ko si satanas sa sitwasyong ito.
a. Ngunit, hindi wasto ang mga pahayag na iyon. Nasa hinaharap sila.
b. Natalo na ni Jesus si Satanas - isang beses sa lahat - sa pamamagitan ng Krus. Col 2:15
1. Nang si Jesus ay nagtagumpay kay Satanas sa Kanyang muling pagkabigo ay kasama mo Siya.
2. Hindi natalo ni Jesus si Satanas para sa Kanyang Sarili. Hindi niya kailangan! Ginawa niya ito para sa iyo!
3. Natalo mo na si Satanas sa pamamagitan ng iyong Panghalili, si Jesus, at samakatuwid ikaw ay (ngayon, kasalukuyan nang panahunan) isang tagumpay. Efe 1:22; Rom 8:37
2. Madalas nating sabihin - Alam kong pagagalingin ako ng Panginoon. Muli, mali ang panahunan.
a. Nang ibitin ni Jesus sa Krus, inilagay ng Ama ang ating mga karamdaman at kinuha Niya ang mga ito, tinanggal. Isa 53: 3-5; 10
b. Nang bumangon si Jesus mula sa mga patay para sa iyo tulad mo, Siya at ikaw ay ligal na pinalaya mula sa bawat sakit, ligal na gumaling. I Pet 2:24
c. Kapag ipinanganak ka muli, ang kagalingan ay naging epektibo sa iyo. Gumaling ka na ngayon
d. Hindi nangako ang Diyos na pagagalingin ka. Nangako Siya na gagawin niyang mabuti ang iyong salita sa iyong katawan - gawin ang hindi nakikita.
3. Mayroong lahat ng mga uri ng mga bagay na totoo tungkol sa atin dahil tayo ay kaisa ni Kristo.
a. Ang mga sulat ay nakalista ng ilang mga 130 tukoy na bagay na mayroon kami o mayroon kami - ngayon, kasalukuyang panahon.
b. Upang magkasundo sa Diyos, dapat nating pag-usapan ang mga ito sa kasalukuyang panahunan.
c. Ako ngayon ... Mayroon na akong… atbp.

1. Kung maranasan natin ang lahat ng inilaan ng Diyos para sa atin, ang hindi nakikita ay dapat maging tunay na tunay sa atin tulad ng nakita.
a. Kailangan ng oras at pagsisikap upang makarating sa puntong iyon. Dapat nating talakayin ang mga katotohanang ito mula sa salita ng Diyos (pagnilayan ang mga ito) hanggang sa lumitaw sa atin ang katotohanan ng mga ito.
b. Ano ang lumabas sa iyo sa krisis? Kami ay natural na nakaka-gravit sa kung ano ang nakikita at naramdaman, at kailangan ang pagsisikap na makalampas sa na. Juan 11:39; Marcos 4:38; Indian at gun story
2. Tumayo ka sa salita ng Diyos at simulang ipahayag kung ano ka talaga at mayroon ka talaga. Heb 10:23
3. Tandaan, ang batayan ng lahat ng ito ay ang integridad at katapatan ng Diyos - Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, na hindi maaaring tanggihan ang Kanyang sarili, na hindi kailanman nabibigo na tuparin ang Kanyang salita.
a. Ikaw ang sinasabi ng Diyos na ikaw.
b. Mayroon kang sinasabi ng Diyos na mayroon ka.
c. Maaari mong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa mo.
4. Simulan mong pag-usapan at kumilos tulad ng kung ano ka (hindi nakikitang mga katotohanan) at maaga pa, makikita mo ang kapangyarihan ng hindi nakikitang kaharian na nagbabago ng iyong kaluluwa at katawan at ang iyong karanasan.