KUNG MAY TAPAT ANG DIYOS, BAKIT…? Ako

1. Ang pananampalataya ay naniniwala sa sinasabi ng Diyos.
a. Inilalagay ng pananampalataya ang salita ng Diyos na higit sa lahat ng iba pang mapagkukunan ng impormasyon.
b. Inaasahan ng Pananampalataya na gawin ng Diyos ang ipinangako Niya.
2. Ang isang bagay na mahalaga sa matibay na pananampalataya ay ang pag-alam na ang Diyos ay tapat.
a. Ang matapat ay nangangahulugang matatag sa pagsunod sa mga pangako o pagtupad ng mga tungkulin. Steadfast = hindi napapailalim sa pagbabago.
b. Tinutupad ng Diyos ang Kanyang salita, Kanyang pangako - at ang katangiang iyon ay hindi kailanman mabibigo.
c. Ang Diyos ay naghahangad nang labis upang ipakita / ihayag ang Kanyang katapatan sa atin.
3. Ang kanyang katapatan ay ipinahayag sa Kanyang nilikha. Rom 1:20
a. Araw at gabi, ang mga panahon, araw, buwan, lahat ay darating, lahat lumipat, tulad ng sinabi Niya na gagawin nila. Gen 8:22; 9: 9-13
b. Ginamit sila ng Diyos mismo bilang mga halimbawa ng Kanyang katapatan upang hikayatin ang Kanyang bayan. Jer 31: 35-37; 33: 19-26
c. Itinuro ni Hesus ang paglikha bilang pagpapakita ng katapatan ng Diyos. Matt 6: 24-34
4. Sa huling aralin, tiningnan namin kung paano ipinakita ng Diyos Ama ang Kanyang katapatan sa pamamagitan ng Diyos Anak, Hesus - ang Matapat at Katotohanang Saksi. Apoc 1: 5; 3:14; 19:11; I Juan 5:20
a. Pinlano ng Diyos na ipadala si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan bago pa Niya nilikha ang mundo. II Tim 1: 9; Tito 1: 2; Rev 13: 8
1. Una nang sinabi ng Diyos sa tao halos 4,000 taon bago dumating si Jesus. Gen 3:15
2. Sa panahong iyon, paulit-ulit na inulit ng Diyos ang Kanyang pangako.
b. Sa buong panahon ni Hesus sa mundo, sinabi Niya at ginawa ang mga bagay na partikular upang matupad ang salita ng Diyos.
c. May pag-asa si Jesus na ang Kanyang Ama ay magiging tapat sa Kanya. Juan 11: 41,42
d. Kailangang magtiwala si Jesus sa Kanyang Ama upang mabanhaw Siya mula sa mga patay. Lucas 23:46; Aw 22: 8
e. Sa mga taon sa pagitan ng pangako ng Diyos kay Cristo at ng Kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga patay, maraming mga hadlang ang dumating na nagtangkang hadlangan o hadlangan ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang salita tungkol kay Jesus. Ngunit wala sa mga iyon ang tumigil sa Diyos. Gen 16:15; Exo 32: 7-14; Matt 2: 12-18
5. Ang lahat ng ito ay nagdala ng isang katanungan: Kung ang Diyos ay matapat na tuparin ang Kanyang salita, bakit hindi awtomatikong magaganap ang mga bagay sa ating buhay?
1. Maaari mong sabihin: hindi mo malalaman kung paano gumagana ang Diyos. Siya ang Diyos !! Ang kanyang mga paraan ay lampas malaman !! Ngunit, hindi ganon !! Gumagana ang Diyos alinsunod sa Kanyang salita.
2. Ang Diyos ay gumagana sa ating buhay (ipinapakita ang Kanyang kapangyarihan) sa isa sa dalawang paraan: Siya ay gumagana nang may kapangyarihan, at Siya ay gumagana sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
a. Kapag sinabi nating ang Diyos ay gumaganap ng buong kapangyarihan ibig sabihin natin: Ang Diyos ay gumagalaw sa buhay ng mga tao na hiwalay sa kanilang pananampalataya sapagkat Siya ay mabuti.
b. Kapag sinabi nating ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng pananampalataya, nangangahulugan tayo na lumilipat Siya sa buhay ng mga tao sapagkat naniniwala sila sa Kaniyang salita, Kanyang pangako sa kanila.
3. Ang katotohanan na ang Diyos ay soberanya ay nangangahulugang Siya ay lahat ng makapangyarihan, sa kumpletong kontrol.
a. Kadalasan ginagamit namin ang salita upang mangahulugan ng mga bagay na tulad nito: Kinuha ng Diyos ang iyong sanggol at sinunog ang iyong bahay dahil Siya ay may kapangyarihan. Ngunit iyon ay hindi wasto.
b. Kapag pinag-aralan natin ang Bibliya, nalaman natin na ginagamit ng Diyos ang Kanyang soberanya upang pagpalain at tulungan ang mga tao na hiwalay sa kanilang pananampalataya - hindi upang saktan ang mga tao.
4. Walang sinumang may pangako mula sa Diyos na ang Diyos ay may kapangyarihan na gumamit ng Kanyang kapangyarihan sa iyo para matulungan ka.
a. Walang sinuman ang may garantiya na ang mga pangako ng Diyos ay awtomatikong magaganap sa kanilang buhay.
b. Ngunit, sa kabilang banda, ang bawat isa ay may isang pangako mula sa Diyos na gagamitin Niya ang Kanyang kapangyarihan sa iyo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya.
c. Kung maniniwala ka sa Kanyang pangako sa iyo (Kanyang salita), gagawin Niya ito. Isasagawa niya ito - mangyari ito.

1. Ang isa sa mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus ni Cristo ay ang pisikal na pagpapagaling.
a. Isa 53: 4,5 – Tunay na dinala Niya ang ating mga karamdaman, at dinala Niya ang ating mga sakit… at siya ay natusok dahil sa ating mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang pasa ay mayroong pagpapagaling para sa amin. (Lit ni Young)
b. Ang sakit ay isang sumpa ng batas ayon sa Deut 28, at tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng batas. Gal 3:13
c. Ang karamdaman ay may karapatang mabuhay sa ating mga katawan nang nagkasala tayo sa kasalanan, ngunit ngayong natubos tayo, nawala sa karapatang iyon ang karamdaman. Isa na itong trespasser.
2. Ang kamatayan ni Kristo ay nag-alis ng ating mga kasalanan, at nangangahulugan iyon na ang potensyal ay nandiyan para sa atin na magkaroon ng pisikal na paggaling para sa ating mga katawan. Alaga Ko 2:24
a. Ang lahat ng mga probisyon ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus ay inaalok, dapat itong matupad ngayon.
b. Binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang salita tungkol sa kung ano ang ginawa niya sa pamamagitan ni Cristo. Ngayon, dapat itong dalhin sa pisikal na kaharian.
3. Mayroong dalawang paraan para mangyari ito:
a. Sa pamamagitan ng isang kilos ng soberanya ng Diyos kung saan pinagaling Niya ang isang tao.
b. Sa pamamagitan ng pananampalataya - may naniniwala sa pangako ng Diyos tungkol sa paggaling at tinutupad ng Diyos ang Kanyang salita sa kanilang katawan.
4. I Cor 12: 4-11 ay nakalista kung ano ang tinatawag na mga regalong Espiritu.
a. Ang terminong regalo ay maaaring maging nakaliligaw. Ang mga regalong ito ay talagang mga paghahayag ng Banal na Espiritu. v7
1. Pagpapakilala = PHANEROSIS = eksibisyon; (fig) expression; (sa pamamagitan ng extension) ng isang pagkakaloob.
2. Ito ang lahat ng mga paraan kung saan ipinakikita ng Banal na Espiritu ang Kanyang Sarili.
b. Isa sa mga paraan na ipinakikita ng Banal na Espiritu ang Kanyang Sarili ay sa pamamagitan ng mga regalo ng pagpapagaling (mga regalo = CHARISMA = espirituwal na endowment).
1. Pansinin, ang mga pagpapamalas na ito ay ibinigay ng Banal na Espiritu AS KUNG GUSTO NIYA para sa karaniwang kabutihan.
2. Pansinin, hindi sila nangyayari sa lahat. v7; 11; 28-30
c. Hindi sila mga regalo sa kamalayan na ang isang tao ay mayroon nito at magagamit ito kung kailan at kung paano niya gusto. Nasa sa Espiritu Santo.
d. Walang sinumang may pangako na gagaling sa pamamagitan ng pagpapakita ng Espiritu.
e. Ang mga regalo ng pagpapagaling ay naganap sa ministeryo ni Jesus. Juan 5: 1-9
1. Minsan, ginagamit ng mga tao ang pangyayaring ito upang subukang patunayan na hindi palaging kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat sapagkat isang tao lang ang pinagaling ni Jesus.
2. Ngunit, hindi nila napagtanto na habang nasa lupa, si Jesus ay naglingkod bilang isang tao na pinahiran ng Banal na Espiritu. Fil 2: 6,7; Gawa 10:38
3. Si Jesus ay walang mga himala (walang himalang gumagana ng kapangyarihan) hanggang sa Siya ay pinahiran ng Espiritu Santo at may kapangyarihan. Juan 2:11; 1: 32,33
4. Maaaring pagalingin ni Jesus ang mga tao sa isa sa dalawang paraan - sa pamamagitan ng pagpapakita ng Espiritu o sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya.
f. Mayroong mga hangganan sa kapangyarihan ni Hesus sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa.
1. Siya ay limitado sa bayan ng Kanyang tahanan. Mat 13: 54-58; Marcos 6: 1-6
2. Sinabihan tayo ng kanilang kawalan ng pananampalataya na hadlangan ang mga pagpapakita ng Kaniyang kapangyarihan. (kawalan ng paniniwala = walang pananampalataya)
3. Lucas 5: 17-26 – Ang kapangyarihan ay naroroon upang magpagaling, ngunit iisa lamang ang gumaling.
5. Sa kabilang banda, sa Santiago 5: 14,15 ANUMANG may sakit ay sinabihan na tumawag para sa panalangin at na ang panalangin ng pananampalataya ay ililigtas sila.
a. I-save = SOZO = ihahatid, protektahan, pagalingin, mapanatili, maayos, maging o gumaling.
b. Sinasabi sa atin ng mga talatang ito na ang dalangin ng pananampalataya AY MAPAPATALAGA ang ANUMANG para kanino ito pinapanalangin.
6. Nagturo si Jesus tungkol sa panalangin ng pananampalataya sa Marcos 11:24
a. Alam nating ito ay isang panalangin ng pananampalataya dahil sa konteksto - Si Jesus ay nagtuturo tungkol sa pananampalataya. v12-24
b. Una na nagpakita si Jesus ng pananampalataya. v12-14; 20
c. Nang ipahayag ni Pedro ang pagkamangha sa mga resulta ng pakikipag-usap ni Jesus sa puno ng igos, ipinaliwanag ni Jesus ang nangyari.
d. Sinabi ni Jesus sa mga alagad (at sa amin) na magkaroon ng pananalig sa Diyos. v22
1. Pananampalataya sa Diyos = naiilawan: pananampalataya sa Diyos (margin note; pagsasalin ni Worrell). 2. Ang mga naniniwala ay dapat ipakita ang pananampalataya sa Diyos. Rom 10:17; Efe 2: 8,9
e. Nagbigay si Jesus ng dalawang pangunahing katangian ng pananampalataya kung saan pinatatakbo ng Diyos.
1. v23 – Ang ganitong uri ng pananampalataya ay naniniwala sa puso at nagsasabing nagbago ang bibig at mga bagay.
2. v24 – Ang ganitong uri ng pananampalataya ay naniniwala na natatanggap nito kapag nagdarasal.
f. Pareho ang ginawa ni Jesus sa Kanyang pagpapakita.
1. Naniniwala siya na mangyayari ang sinabi Niya.
2. Naniniwala siya na naayos ito nang manalangin siya (nang magsalita Siya).
3. Alam natin ito sapagkat nagpunta Siya sa daan at hindi nagulat sa mga resulta kinabukasan.
7. Ang mga tao ay pinagaling sa pamamagitan ng pananampalataya sa panahon ng ministeryo ni Jesus. Sa 2/3 hanggang 3 / 5s (12 sa 15) ng mga tiyak na kaso ng pagpapagaling na nabanggit sa mga ebanghelyo. ang pananampalataya ng indibidwal ay nasangkot. Mat 8: 5-13; Marcos 5: 25-34
8. Kaya, ang pagtanggap ng kagalingan na ibinigay ni Jesus ay maaaring dumating sa isa sa dalawang paraan:
a. Sa pamamagitan ng isang regalong (pagpapakita) ng Banal na Espiritu - walang sinuman ang may pangako nito. Sa pamamagitan ng pananampalataya - lahat ay may pangako tungkol dito.
b. Maraming tao ang namatay na naghihintay ng isang regalo o pagpapakita ng Banal na Espiritu. Walang namatay na nagdarasal ng panalangin ng pananampalataya.

1. Bakit hindi ginagamit ng Diyos ang Kanyang soberanya upang matulungan ang maraming tao?
a. Nakatulong na siya na tinulungan tayo sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan.
b. Nagsasalita ka na tulad ng nararapat sa amin mula sa Diyos. Wala tayong karapat-dapat at dapat magpasalamat sa kung ano ang Kanyang ibinigay. Matt 20: 1-16
c. Ang Diyos ay hindi interesado sa pagbuo at pagpapabuti ng kaharian ng mundong ito.
1. Sa wakas ay magtatapos siya sa kaharian na iyon (bagong langit, lupa).
2. Nagtatayo siya ngayon ng Kanyang walang hanggang espirituwal na kaharian.
2. Hindi ba ang lahat ng pagbibigay diin na ito sa pananampalataya ay aalisin sa soberanya ng Diyos?
a. Oo, ang Diyos ay may kapangyarihan at maaaring gawin ang nais niya, ngunit malinaw mula sa Bibliya na nakikipag-ugnay Siya sa mga tao batay sa kanilang pananampalataya. Mat 9:22; 28,29; Marcos 10:52; Lucas 7:50; 17:19; 18:42; Gawa 14: 9
b. Alalahanin kung ano ang pananampalataya - pagkuha ng Diyos sa Kanyang salita.
1. Ang paniniwala sa Kanyang sinabi kahit na ang nakikita natin ay sumasalungat dito.
2. Ang paniniwala na tutuparin ng Diyos ang Kanyang salita = maisakatuparan = dalhin ito mula sa hindi nakikita hanggang sa nakikitang kaharian.
3. Paano ko malalaman kung nakasalalay ako sa soberanya ng Diyos o biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya?
a. Kung umaasa ka sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong kalagayan ikaw, umaasa ka, nagdarasal na may magawa Siya para sa iyo. Maaaring hindi siya.
b. Kung umaasa ka sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, alam mong gagawin Niya ito - at gagawin Niya.
c. Kung ikaw ay umaasa sa soberanya ng Diyos sa iyong sitwasyon, naghihintay ka upang makita kung ano ang mangyayari.
d. Kung umaasa ka sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, malalaman mo na ang Diyos ay may nagawa na para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo, at naghihintay ka lamang na makita ang mga pisikal na resulta.

1. Malinaw na, ang ating pananampalataya ay walang kinalaman sa katotohanang sumikat ang araw ngayon o na si Jesus ay dumating sa unang pagkakataon, o na Siya ay babalik muli.
a. Ngunit makakatulong ito sa atin sapagkat ang mga ito ay malinaw na halimbawa ng katapatan ng Diyos. b. At, ang Kanyang katapatan ay ang batayan o batayan para sa ating pananampalataya.
2. Heb 11: 11 – Dahil sa pananampalataya din, si Sarah mismo ay nakatanggap ng pisikal na kapangyarihan na magbuntis ng isang bata, kahit na siya ay lumipas na sa edad para dito, sapagkat isinasaalang-alang niya sa [Diyos] na nagbigay sa kanya ng pangako, maaasahan, mapagkakatiwalaan, at tapat sa Kanyang salita. (Amp)
3. Walang sinuman ang may pangako ng isang soberano na himala mula sa Diyos - kahit na tatanggapin sila ng mga tao.
a. Ngunit, ang bawat isa ay may pangako ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya.
b. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa isang pagpapasya na maniwala sa salita ng Diyos anuman ang mangyari.
4. Ang pananampalataya ay bahagi natin, ngunit kahit na doon, tinutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin kung gaano siya katapat. At, na nagbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya.
5. Ikaw at ako ay maaaring manalangin tulad ni David sa Aw 143: 1 – Pakinggan mo ang aking dalangin, O Panginoon, pakinggan mo ang aking mga pagsusumamo: sa iyong katapatan ay sagutin mo ako at sa iyong katuwiran.