GUSTO ANG IYONG KAPWA: BAHAGI III'M sarili ko?

Gustung-gusto ang Daan ng Pagmamahal ng Diyos
Ako makasarili
Isipin Huwag Mag-react
Pasensya Sa Mga Tao
Lumiko Ang Iba pang Cheek
Pagharap sa Galit
Galit At Masakit
Raca, You Fool
Pagpili
Higit Pa Tungkol sa Paghuhusga
1. Kung gagawin mo ang dalawang bagay na ito, gagawin mo ang mga bagay na nais ng Diyos. Ang kasalanan ay ang hakbang sa labas ng pag-ibig.
2. Nais ng Diyos na ipakita ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang mga anak - ang Kaniyang katangian at Kanyang kapangyarihan.
a. Ang isa sa mga paraan na nais ng Diyos na gawin ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba. Juan 13: 34,35
b. Ang pagmamahal na ipinakita Niya sa atin, nais Niyang ipakita sa atin sa iba.
c. Ipinakita sa atin ng Diyos ang pag-ibig na AGAPE. Hindi tayo pakikitungo ng Diyos o tinatrato tayo batay sa kung sino tayo at kung ano ang ating nagawa, ngunit batay sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa niya.
1. Hindi Siya nakitungo sa atin ayon sa nararapat sa atin. Hindi namin nararapat ang pag-ibig Niya. 2. Dumating ito sa atin sa kabila ng paggamit dahil sa Kanya at sa Kaniyang pagkatao.
3. Ang pag-ibig na iyon ay nais ng ating kabutihan. Ito ay hindi makasarili.
d. Iyon ang pag-ibig na dapat nating mahalin ang iba.
e. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahal natin Siya at iba pa. I Juan 4:19; Rom 5: 5
3. Narito ang ilang mga katangian ng pag-ibig na iyon:
a. Matt 22: 39 – Dapat nating mahalin ang ating mga kapit-bahay tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili.
b. Lucas 6: 32-34 – Dapat nating mahalin ang mga hindi maaaring / hindi ito maibalik.
c. Lucas 6:31; Matt 7: 12 – Dapat nating tratuhin ang iba ayon sa gusto nating tratuhin.
d. Lucas 6:35; Matt 5: 44 – Dapat nating mahalin ang ating mga kaaway.
e. Rom 12: 19-21 – Hindi tayo dapat gumanti o maghiganti.
f. Efe 4: 32 – Dapat nating patawarin ang iba tulad ng pagpapatawad sa atin ni Cristo.
g. Juan 13:34; Efe 5: 2 – Dapat nating mahalin ang bawat isa tulad ng pagmamahal sa atin ni Cristo.
4. Ito ang ilang mga pangunahing katotohanan na dapat mong malaman upang lumakad sa ganitong uri ng pag-ibig.
a. Dapat mong malaman na maaari mong mahalin ang ganitong paraan dahil ikaw ay isang bagong nilalang, at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Gal 5:22; Rom 5: 5
b. Dapat mong malaman na ang pag-ibig na ito ay hindi isang damdamin, ngunit sa halip ay isang aksyon batay sa isang pagpapasya na ginawa mo kung paano ka magpapagamot sa isang tao.
c. Dapat mong malaman na ang tulad at pag-ibig ay hindi pareho. Hindi tayo tinawag na magkagusto sa lahat, ngunit tinawag tayo na mahalin ang lahat.
d. Dapat mong tandaan na ang iyong paninindigan sa Diyos ay hindi batay sa iyong mga pagkabigo o tagumpay sa lugar na ito.
5. Sinabi ni Jesus na mahal natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sa araling ito, nais nating tingnan ang ilang mga isyu na konektado sa sarili upang matulungan tayong mahalin ang iba.

1. Ipinanganak tayo na may pagnanais na gawin ito sa ating paraan = pagkamakasarili. Isa 53: 6
a. Pamana natin ang kalikasan ng kasalanan mula kay Adan na ating rebeldeng ama na sumunod sa payo ng unang rebelde, si satanas. Ef 2: 1-3
b. Ang kakanyahan ng kalikasan ng isang bata (bago ang bagong pagsilang) ay pagkamakasarili = nakatuon sa sarili. Kaw 22:15 (tanga = isa na nakatuon sa sarili)
2. Ang tanging bagay na magtatama nito ay isang pagpapasyang tumalikod sa sarili at lumingon sa Diyos at sa iba pa.
a. Magsisi = baguhin ang isipan; umikot; baguhin ang kurso. Lumiko ka mula sa pamumuhay para sa sarili patungo sa pamumuhay para sa Diyos.
b. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo mamuhay para sa ating sarili. II Cor 5:15
3. Tinawag tayo ni Jesus na tanggihan ang sarili. Mat 16:24
a. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugang pagbibigay ng iyong kalooban para sa kalooban ng Diyos.
b. Pangkalahatang antas = Magiging misyonero ako sa Tsina kung iyon ang gusto mo.
c. Tiyak na antas = Hindi ko ipapataw ang aking kalooban sa iba pa, at pupurihin kita, Panginoon, hanggang sa makalabas ako dito sapagkat iyon ang nais mong gawin ko alinsunod sa iyong salita.
4. Matapos nating maipanganak ulit, ang pagtuon sa sarili ay hindi awtomatikong mawawala.
a. Nakilala at nakipag-usap kami sa isang lugar kung saan nakatuon kami sa aming paraan kaysa sa paraan ng Diyos, ngunit may daan-daang iba pang mga lugar na dapat malantad at harapin.
b. Ang ating isipan, damdamin, at katawan ay hindi direktang maaapektuhan ng bagong pagsilang - sila ay nagsanay pa rin at ganap na nakatuon sa sarili.
c. Dapat nating baguhin ang ating isipan at dalhin ang ating emosyon at katawan alinsunod sa salita ng Diyos. Rom 12: 2
d. Dapat nating ilantad ang mga lugar kung saan inuuna natin ang sarili - bago ang Diyos at ang ating kapwa at gumawa ng isang may malay na desisyon na tumalikod sa kanila.
5. Maaari mong sabihin: Hindi ako makasarili; Mabait akong tao; Gumagawa ako ng mabuti para sa mga tao.
a. Ang pagkamakasarili ay maaaring mag-udyok sa atin na maging masama, ngunit maaari tayong maganyak na maging mabuti. b. Kailangan nating maging brutal na maging matapat tungkol sa ating motibo para sa "paggawa ng mabuti".
c. Kadalasan, kami ay mabait / mabuti sa mga tao, hindi dahil nais namin ang kanilang kabutihan higit sa lahat, ngunit dahil nais namin ang puna at papuri na darating sa amin. Mat 6: 1-4; Lucas 10: 38-42; Lucas 21: 2
d. Paano mo malalaman kung gagawin mo iyon?
1. Pinapaalam mo ba sa iba ang tungkol sa kabutihang nagawa mo?
2. Nasasaktan ka ba o nagagalit kung hindi mo nakuha ang tugon / puna na nais mo?
3. Ang pinaka-pangunahing sanhi ng galit at pagkabigo = hindi ito naging daan.
6. Nagkakamali tayo ng ideya na dapat nating mahalin ang ating sarili bago natin mahalin ang iba.
a. Ayon kay Jesus, mahal na natin ang ating sarili. Mat 22:39
1. Maaari kang makaramdam ng masama tungkol sa iyong sarili; maaaring hindi mo gusto ang ilang mga bagay tungkol sa iyong sarili, ngunit mahal mo ang iyong sarili.
2. Ang pokus ay nasa iyo. Una ang sarili = mahal mo ang sarili mo. (pagpapakamatay = makasarili) 3. Hindi ako mahusay; Bulok na ako; Hindi ako karapat-dapat; Ako atbp. Ang pokus ay nasa iyo !!
b. Efe 5: 29 – Walang sinumang galit sa kanyang sariling laman, "ngunit pinapakain at inaalagaan ito." (NIV)
1 Ang bawat isa ay nag-aalaga ng kanilang sarili = kumakain, natutulog, lumalabas sa ulan. 2. Inaabuso ng mga tao ang kanilang katawan at gumagawa ng mga bagay na nakakasama sa kanilang sarili, ngunit ginagawa nila ito dahil sa palagay nila iyon ang pinakamahusay para sa kanila. Naloko sila.
c. Ang pangangalaga na ibinibigay namin sa ating sarili ay maaaring mapangahas sa pamamagitan ng panlilinlang, ngunit ang pokus ay nasa sarili pa rin at sa paggawa ng inaakala nating pinakamabuti para sa atin.
7. Kami ay nakasentro sa sarili. Hindi iyon insulto.
a. Nangangahulugan lamang ito na nakatuon tayo sa ating sarili, nakatuon sa ating sarili, umangkop sa ating sarili, sinusubukan nating malaman ang ating sarili, paglalaan para sa ating sarili, pag-aalaga sa ating sarili, atbp
b. Ang pag-ibig sa isang tao tulad ng iyong sarili ay nangangahulugang ilagay ang pokus sa ibang tao.

1. Sinabi sa atin ni Jesus kung paano. Sinabi niya na tratuhin ang ibang tao sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12; Lucas 6:31
2. Sa mga larangan ng pakikipag-ugnay, hindi kami maaaring gumawa ng isang listahan ng "gawin" at "hindi" para sa mga tiyak na sitwasyon. Mayroong libu-libong iba't ibang mga posibilidad
a. Samakatuwid, binigyan tayo ng Panginoon ng mga simulain upang mag-aplay sa mga tiyak na sitwasyon.
1. AGAPE isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa iyo = hindi mo ito nararapat, ngunit ginawa kita ng mabuti. Ibinigay ko ang aking sarili para sa iyo. Juan 13:34
2. Tratuhin ang iba sa paraang nais mong tratuhin. Mat 7:12
b. Ang isa sa mga pangunahing reklamo ni Jesus sa mga Pariseo ay ang kanilang pagtupad sa isang listahan ng mga patakaran, ngunit hindi nakuha ang buong punto. Matt 23:23
3. Rom 13: 8-10 – Ang pag-ibig ay walang ginagawang masama sa kapwa; hindi ito nasasaktan kahit kanino man. (Amp)
a. Kung tratuhin mo ang iba sa gusto mong tratuhin, hindi mo sila sasaktan, dahil ayaw mong masaktan.
b. Ang gumawa ng masama sa iyong kapwa ay ang maging makasarili = upang unahin ang sarili sa kanyang gastos.
c. Paano mo malalaman kung nakagawa ka ng sakit sa iyong kapwa? Gusto mo bang gawin iyon sa iyo?
4. Gal 5: 14 – Kung mahal mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili, hindi ka magkakasala.
a. Itinatakda ng v13 ang konteksto - maaari nating paglingkuran ang laman o maglingkod sa iba.
b. Ang paglilingkod sa isang tao ay nangangahulugang tratuhin ang mga ito sa paraang nais mong tratuhin.
c. Isang okasyon sa laman = isang pagkakataon o dahilan para sa pagiging makasarili. (Amp) d. Ang laman ay hindi masama, ngunit nakatuon sa sarili (pagnanais na kumain, matulog, kasarian, atbp.)
5. Kailangan mong pumili upang tratuhin ang ibang tao na nais mong tratuhin.

1. Bakit tayo nasasaktan? Iyon ang buhay sa isang sinumpaang lupa.
a. Totoong nasasaktan - nasa pagtanggap na tayo ng pagkamakasarili ng ibang tao; maaaring maging banayad o pangunahing, hindi sinasadya o may layunin.
b. Naiisip na saktan na talagang masakit - mayroon kaming mga hindi makatotohanang inaasahan na hindi natutugunan ng mga tao at nasasaktan tayo. Hindi makatotohanang = hindi nila alam ang tungkol dito; hindi nila ito maabot.
2. Maliban kung ang laman ay gagamitin ng salita at Espiritu ng Diyos, kapag tayo ay nagkasalanan (tunay o naisip na totoong nasasaktan), gaganti tayo at maghihiganti.
3. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Bibliya kung paano pakitunguhan ang mga tao - huwag mag-set up ng mga imposibleng pamantayan na aalisin ang kasiyahan sa buhay - ngunit upang matulungan tayong makagawa ng kasalanan kapag nasaktan tayo o nasugatan. Efe 4:26
a. Matt 5: 39 – Lumiko ang kabilang pisngi. (Hindi nangangahulugang hayaang matalo ka ng isang tao).
1. Nangangahulugan ito na huwag gumanti. Huwag sagutin ang isa ng masama sa isa pa.
2. "Huwag pataboyin ang isang galit sa isa pa." Adam Clarke
b. Matt 5:44 – Manalangin para sa mga nanakit sa iyo at pinagpala sila. Bakit? Kaya't hindi ka makakasala sa kanila.
c. Efe 4: 32 – Patawarin sila = bigyan ng karapatang gumanti o maghiganti.
4. Ang Diyos ay hindi gumaganti at dapat nating ipakita ang Kanyang pag-ibig (magpatawad tulad ng Kanyang ginawa)
a. I Alaga 2: 21-23 – Si Hesus ay hindi gumanti nang Siya ay ginawang masama.
b. Lucas 9: 51-56 – Nais nina James at John na tumawag sa apoy.
c. Ngunit tumalikod Siya at saway at matinding binastusan sila. Sinabi niya, hindi mo alam kung anong uri ka ng espiritu. Para sa Anak ng Tao… (Amp)
5. Hindi mahalaga kung bakit nasaktan tayo ng mga tao, dapat nating piliin na ituring ang mga ito tulad ng nais nating tratuhin.
a. Kapag gumawa ako ng mali, nais kong maunawaan at magpatawad.
b. Ayokong saktan ako ng mga tao, parusahan, o subukang turuan ako ng leksyon. Gusto kong magpatawad sila at kalimutan.
6. Kapag mayroon kang problema kung paano mo nais na tratuhin?
a. Nais mo bang makinig ang isang tao, upang maunawaan?
b. Kapag may problema ang ibang tao, paano mo ito pakikitunguhan?
1. Sobra silang nag-uusap. Masyado silang negatibo. Ayokong makinig.
2. Hindi ko kailangan ang mga detalye. Hayaan mo lang akong sabihin sa iyo ang gagawin.
3. Iyon ay hindi isang malaking deal; bawiin mo ito; harapin mo.
c. Dapat mong tandaan, nararamdaman nila ang problema - hindi ikaw.
1. Ano ang maramdaman mo sa sitwasyong iyon?
2. Ang sitwasyon ay maaaring maging isang snap para sa iyo - hindi dahil sa iyong dakilang pananampalataya - ngunit dahil iba ang iyong ugali.
3. Maaaring hindi mo ito pakikitungo sa kalahati pati na rin sa kanila.
4. Maaaring ginagawa nila ang makakaya nila, ibinigay ang kanilang pag-uugali, antas ng kaalaman, atbp I Cor 13: 7

1. Tulad ng anumang iniuutos sa atin ng Diyos, nagsisimula ito sa isang pagpapasya: magagawa ko ito, nais kong gawin ito dahil sinabi ng Diyos.
2. Dapat kang magkaroon ng paunang pag-iisip - mag-isip bago ka magsalita. Santiago 1: 19,20
a. Kilalanin na may posibilidad tayong kumilos batay sa nararamdaman natin sa halip na sa ating pinaniniwalaan o kung ano ang tama.
b. Binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang salita at Kanyang Espiritu upang makontrol ang tendensiyang ito.
3. Ang sinasabi mo sa iyong sarili sa sitwasyon tungkol sa iyo at sa ibang tao ay maaaring mag-gasolina ng pagmamahal o galit at saktan na gumanti.
4. Kailangang maging matapat kang tapat sa iyong sarili.
a. Bakit ko ginagawa o malapit nang gawin ito - para sa kanilang kabutihan o kabutihan ko?
b. Ganito ba ako gugustuhin na tratuhin? Paano ko gugustuhin na tratuhin?
5. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang mga lugar kung saan nakatuon ka sa sarili.
a. Manalangin para sa mga nasaktan ka; purihin ang Panginoon para sa kanila.
b. Ang nagpapagamot sa iba tulad ng nais niyang tratuhin ay hindi isang banig ng pinto. Pinagkakatiwalaan niya ang Diyos na gawin itong lahat para sa ikabubuti. Rom 8:28