MGA REALISYON NG INVISIBLE

Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga Katotohanan
Pamumuhay Ni Hindi Nakikitang mga katotohanan II
Mga Tapat ng Diyos
Paano Gumagana ang Mga Hindi Nakikitang Realidad
Ang Kaharian Ngayon
Dalawang Uri ng Kaalaman
Invisble Realities
Inihayag ang Mysteres

1. Mayroong dalawang uri ng kaalaman na magagamit sa amin - pakiramdam ng kaalaman at kaalaman sa paghahayag.
a. Sense na kaalaman ay ang impormasyon na darating sa amin sa pamamagitan ng aming limang pisikal na pandama.
b. Ang kaalaman sa paghahayag ay ang impormasyong ipinahayag sa atin ng Diyos sa Bibliya.
2. Limitado ang kaalaman sa kaalaman. Hindi ito maaaring sabihin sa amin ng anuman na higit pa sa nakikita, naririnig, tikman, amoy, o pakiramdam.
a. Ngunit, may isang lupain na lampas sa nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, at nadarama - ang hindi nakikitang kaharian.
II Cor 4: 18
b. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, tayo ay naging bahagi ng hindi nakikita, hindi nakikitang kaharian ng Diyos. Col 1:13; Lucas 17: 20,21
c. At, ang lahat ng aming tulong, probisyon, at kapangyarihan sa buhay na ito ay nagmula sa hindi nakikita na kaharian. Efe 1: 3
3. Pinili ng Diyos na ibunyag ang mga katotohanan tungkol sa hindi nakikita na kahariang ito at ang hindi nakikitang mga katotohanan sa atin sa Bibliya.
a. Mahalaga na makuha natin ang larawan ng katotohanan mula sa Bibliya, mula sa kaalaman sa paghahayag.
b. Napakahalaga na matutunan nating mabuhay sa ilaw ng mga hindi nakikitang realidad na ito - mamuhay na parang totoo (sapagkat sila).
4. Sa araling ito, nais nating patuloy na bigyang-diin ang halaga at katotohanan ng hindi nakikitang impormasyon at ang kahalagahan ng pag-aaral upang mabuhay ng impormasyong iyon.

1. Ang pangunahing kaganapan ng Kristiyanismo ay ang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesucristo.
2. Ang mga taong nakakita kay Jesus na ipinako sa krus at nabuhay na mag-muli ay may kaalaman sa kaalaman tungkol sa kaganapan - kung ano ang kanilang nakikita, naririnig, nadarama, atbp.
a. Bagaman tumpak ang impormasyon na mayroon sila, ito ay limitado.
b. Nakatayo sa paanan ng Krus, hindi masabi ng mga alagad kung bakit ito nangyari, kung ano ang nagawa, o kung anong halaga nito sa sinuman.
3. Tulad ng pag-hang ni Jesus sa Krus, lahat ng uri ng mga bagay ay nangyayari sa hindi nakikita na kaharian.
a. Habang si Jesus ay nakasabit sa Krus, inilagay ng Diyos na Ama ang ating mga kasalanan at sakit sa Kanya, sa Kanyang espiritu (ang hindi nakikitang bahagi ng Kanya). Isa 53: 4-6,10
b. Ang kanyang kaluluwa (ang hindi nakikitang bahagi ng Kanya) ay ginawang handog para sa kasalanan. Isa 53: 10,11
c. Sa Krus, si Jesus ay nagkasala. Kinuha niya ang ating kalikasan sa kasalanan sa Kanyang Sarili. II Cor 5:21
d. Hindi lamang siya pumunta sa Krus para sa amin, pumunta Siya sa Krus na kami. Nagkakaisa tayo sa Kanya sa Kanyang kamatayan. Nang mamatay si Jesus, namatay tayo. Rom 6: 6; Gal 2:20
e. Nang mamatay ang Kanyang katawan at iniwan niya ito, napunta si Jesus sa impiyerno upang magdusa para sa atin bilang tayo. Pumunta kami roon kasama Siya. Gawa 2: 24-32; Isa 53:11
f. Nang siya ay muling binuhay mula sa mga patay, at muling nabuhay sa buhay at pakikipag-ugnay sa Ama, kami ay binuhay din. Ef 2: 5,6
4. Wala sa mga bagay na ito ang makikita sa pisikal na mga mata habang nasaksihan ng mga alagad ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus
a. Gayunpaman ang mga bagay na ito ay totoo. Totoo talaga ang nangyari. At, ang potensyal ay mayroong para sa mga bagay na ito upang magkaroon ng matinding epekto sa bawat tao kung tutugon tayo sa kanila.
b. Tandaan, kung wala tayong impormasyon na ibinigay sa atin sa Bibliya, (kaalaman ng paghahayag) hindi natin malalaman ang alinman sa hindi nakikitang mga aspeto ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.

1. Pansinin ang isang mahalagang punto. Ang isa sa mga unang bagay na ginawa ni Jesus ay sawayin ang Kanyang mga tagasunod dahil sa hindi paniniwala sa mga banal na kasulatan tungkol sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Lucas 24: 25-27; Marcos 16: 9-14
a. Inaasahan ni Jesus na maniwala sila sa banal na kasulatan.
b. Nangangahulugan ito na sila ay makapaniwala.
2. Ang paniniwala ay nagsisimula sa isang gawa ng kalooban. Pinipili kong tanggapin bilang katotohanan ang sinabi ng Diyos. Juan 20:25
a. Pagdating sa pananampalataya at paniniwala, madalas nating gawin ang pamamaraang ito - Paano ako maniniwala? Wala akong sapat na pananampalataya. Tulungan ang aking kawalan ng pananampalataya.
1. Ngunit, pansinin, ang buong pokus ay nasa akin, ang aking, I.
2. Ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa akin, aking, ako, ngunit sa Diyos - ang Kanyang kadakilaan at Kanyang katapatan.
b. Bakit inaasahan ni Jesus na maniwala sila sa banal na kasulatan? Hindi dahil sa kanilang malaking pananampalataya, ngunit dahil ang Bibliya ay, ay, ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila (at sa amin).
c. Ang pananampalataya ay nakasalalay sa integridad ng salita ng Diyos, ang katotohanan na ang Bibliya ay Diyos na nagsasalita sa akin ngayon - Diyos na hindi maaaring magsinungaling, Diyos na tapat.
d. Dapat mong maunawaan na kung mabubuhay ka sa pamamagitan ng kaalaman sa paghahayag.
3. Hindi natin malalaman o makikinabang sa buhay na ito mula sa lahat ng mayroon sa atin ang Diyos nang walang kaalaman sa paghahayag - ang impormasyong ibinigay sa atin sa Bibliya.
a. Kailangan nating maglaan ng oras upang malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya - kunin mula dito ang ating larawan ng katotohanan.
b. Dapat nating piliin na tanggapin ito bilang katotohanan sapagkat nagsasalita ang Diyos. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa akin ngayon. At, inaayos nito ang bawat argumento na ipinakita ng kaalaman sa kamalayan.
c. Dapat tayong maglaan ng oras upang magnilay-nilay sa kaalaman sa paghahayag (ang Bibliya) hanggang sa ang katotohanan nito ay sumikat sa amin at ang impormasyong ito ay nagiging isang bahagi ng ating kamalayan bilang dalawa at dalawa.

1. v36-39 – Nagpakita si Hesus sa kanila. Hinayaan Niya silang hawakan Siya upang patunayan na hindi Siya isang aswang.
2. v44-48 – Sinimulan ni Hesus na ipaliwanag ang mga banal na kasulatang OT tungkol sa Kanyang pagkapako sa krus at binigyan sila ng "bakit" sa likuran nito.
a. Namatay siya bilang sakripisyo ng kasalanan at nasiyahan ang mga paghahabol ng hustisya laban sa bawat tao. Isa 53: 4-12
b. At lahat ng nagsisisi (bumaling sa Panginoon) ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan = ang kanilang mga kasalanan ay natanggal at tinanggal.
3. Juan 20: 19-23 – Ang mga disipulo ay naniwala sa sinabi ni Jesus sa kanila, nakatanggap ng buhay na walang hanggan, at ipinanganak na muli. Gen 2: 7
4. Marcos 16: 15-18; Lucas 24: 47,48 – Sinimulang ipaliwanag ni Jesus ang kanilang misyon sa kanila. Bilang mga saksi sa mata ng paglansang sa krus (kamatayan, libing, at pagkabuhay na mag-uli), sila ay lalabas at nangangaral ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan.
5. Iba pang kamangha-manghang nangyari sa Araw ng Pagkabuhay. Sa Huling Hapunan, sinabi ni Jesus sa mga disipulo na hindi Siya kakain at umiinom kasama sila muli hanggang sa kumain silang magkasama sa kaharian ng Kanyang Ama.
Matt 26: 26-29
a. Itinatag ni Jesus ang Kanyang pangako sa kanila, tinutupad ito sa Araw ng Pagkabuhay.
b. Tandaan, ang mga alagad ay ipinanganak muli sa pulong na ito kay Jesus. Nang sila ay muling isinilang, pumasok sila sa kaharian ng Diyos. Col 1:13; Lucas 17: 20,21
c. Dito, sa Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli, si Jesus at ang Kanyang mga disipulo ay magkakasamang kumain at uminom - silang lahat sa kaharian ng Diyos. Lucas 24: 30,31; 41-43; Marcos 16:14: Gawa 10:41
d. Sa sandaling iyon, ang mga alagad ay tunay na nasa kaharian tulad ng ikaw at ako ngayon, sapagkat ang kaharian ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng bagong pagsilang - tulad ng sa atin.
6. Mga Gawa 1: 3 – Si Hesus ay gumugol ng apat na pung araw kasama ang mga apostol, na binigyan sila ng hindi nakikitang (paghahayag) na kaalaman bago Siya bumalik sa langit.

1. Si Jesus ay maraming bagay na sasabihin. At, pinili Niyang ibunyag ang mga ito lalo na kay apostol Pablo.
2. Si Paul ay hindi isa sa mga orihinal na tagasunod ni Jesus. Siya ay isang Judiong Pariseo na umusig sa mga unang Kristiyano. Fil 3: 5,6
a .. Walang katibayan na si Paul ay mayroong pakikipag-ugnay sa (kamalayan ng) Jesus. Sinasabi ng mga tradisyon na ipinanganak siya sa ikalawang taon pagkatapos dumating si Jesus sa mundo.
b. Mga dalawang taon pagkatapos bumalik si Jesus sa langit, si Pablo ay papunta sa lungsod ng Damasco upang hulihin ang mga Kristiyano nang biglang nagpakita si Jesus kay Pablo at siya ay nakabig. Gawa 9: 1-9
3. Mga Gawa 9: 15,16 – Si Paul ay may natatanging tawag sa kanyang buhay. Ang Diyos ay may isang espesyal na misyon para sa kanya.
a. Nang magpakita si Jesus kay Paul, sinabi niya kay Pablo ang kaunti sa ipangangaral niya. Ngunit, sinabi rin ni Jesus kay Pablo na Siya ay lalabas sa kanya mamaya at bibigyan siya ng karagdagang impormasyon.
Mga Gawa 26: 15-18
b. Iyon mismo ang nangyari. Nang maglaon ay diretsong itinuro ni Jesus kay Pablo ang mga hindi nakikitang katotohanan tungkol sa nagawa ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay. Gal 1: 11-23; 2: 1,2
4. Inihayag ni Jesus kay Paul ang mga bagay na hindi pa Niya nasasabi sa iba pa - kasama na ang Kanyang labingdalawang disipulo. Si Paul ay binigyan ng pribilehiyong ihayag ang ilang mga hiwaga ng Diyos. Tinatawag siyang katiwala ng mga misteryo ng Diyos. I Cor 4: 1
a. Sa NT, ang misteryo ay hindi nangangahulugang isang bagay na hindi nalalaman o dapat itago.
b. Ang misteryo ay tumutukoy sa mga plano at mga gawa ng Diyos na hanggang sa oras na iyon ay hindi isiniwalat. Halimbawa:
1. Inihayag ng Diyos kay Pablo ang dating hindi kilalang katotohanan na may darating na henerasyon ng mga naniniwala na hindi makakakita ng pisikal na kamatayan. I Cor 15: 50-53
2. Sa pamamagitan ni Paul, ipinahayag ng Diyos ang misteryo ng Iglesya - ang katotohanan na ang Iglesya ay magiging Katawan ni Cristo at binubuo ng kapwa mga Hudyo at mga Hentil. Efe 3: 1-11
3. Sa pamamagitan ni Pablo, ipinahayag ng Diyos ang dating hindi kilalang katotohanan na ang Iglesya ay ang Nobya ni Cristo. Ef 5: 28-32
5. Sa pamamagitan ni Pablo, ipinahayag ng Diyos ang hindi nakikitang mga plano at layunin na Kanyang nagawa sa pamamagitan ng Krus ni Cristo.
a. Ang isa sa mga bagay na ipinahayag ng Diyos kay Pablo, at sa pamamagitan ni Pablo sa amin, ay ang lahat na naniniwala kay Cristo at sa Kanyang sakripisyo ay pinag-isa kay Jesus sa pamamagitan ng ibinahaging buhay. Col 1: 25-27
b. Ang hindi nakikitang mga kaganapan ng kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ay nagawang posible sa unyon.
6. Ang plano ng Diyos mula pa bago Niya nilikha ang mundo ay magkaroon ng mga banal na anak na lalaki at babae na sumunod sa imahe ni Cristo. Efe 1: 4,5; Rom 8:29
a. Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan (ayon sa likas at kilos) bilang mga anak na lalaki at babae.
b. Kaya, pinag-isa tayo ng Diyos kasama si Hesus sa Krus - pinarusahan tayo, pinatay, at inilibing sa pamamagitan ng, kasama ng ating kapalit. Pagkatapos, binuhay tayo ng Diyos kasama si Jesus sa bagong buhay.
c. Kapag ginawa ng isang tao si Hesus na Panginoon ng kanyang buhay at tinatanggap ang mga katotohanan ng Krus, ang nangyari sa Krus ay magiging epektibo para sa taong iyon. Ang kanyang mga kasalanan ay tinanggal (tinanggal).
d. Maaari nang ligal na gawin ng Diyos ang taong iyon na kanyang literal na anak sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang tunay na buhay sa Kanya.
I Juan 5: 1; 5: 11,12
7. Sa Aklat ng Mga Gawa, nakukuha natin ang kasaysayan ng unang Simbahan (na naligtas, kung kailan, saan, at paano). Ngunit, may kaunting doktrina o paliwanag tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga nai-save at kung bakit.
a. Sa mga sulat ni Pablo, nakukuha natin ang paliwanag tungkol sa nangyayari sa mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at kung bakit nangyari ito. Nakakakuha tayo ng hindi nakikitang mga katotohanan o kaalaman sa paghahayag.
b. Mayroong higit sa isang daan at tatlumpung pahayag (karamihan sa mga sulat ni Paul) na naglalarawan kung ano ang totoo tungkol sa atin ngayon na tayo ay ipinanganak na muli, ngayong mayroon tayong buhay ng Diyos sa atin, ngayon na tayo ay nagkakaisa kay Cristo.
1. II Cor 5: 17 – Kaya't kung ang sinuman ay kaisa ni Cristo, siya ay isang bagong pagkatao. Ang kanyang dating buhay ay lumipas na, at isang bagong buhay ay nagsimula. (Ika-20 Siglo)
2. Efe 2: 10 – Ang totoo ay tayo ang likhang-kamay ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa kay Cristo Jesus ay nilikha tayo para sa hangarin na gawin ang mabubuting aksyon na mayroon ang Diyos na handa, upang maibahagi natin ang ating buhay sa kanila. (Ika-20 Siglo)
3. I Cor 1: 30 – Ngunit ikaw, sa iyong pagsasama kay Cristo Jesus ay mga anak ng Diyos; at si Cristo, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay naging hindi lamang ating karunungan, kundi pati na rin ng ating katuwiran, ating Kabanalan, ating Pagkaligtas, sa gayon - sa mga salita ng banal na kasulatan - Ipagyayabang ng mga nagmamayabang tungkol sa Panginoon. (Ika-20 Siglo)
c. Ngunit, ang impormasyon sa mga sulat ni Paul ay tungkol sa mga hindi nakikitang katotohanan. Dahil hindi mo makita ito ay hindi nangangahulugang hindi ito totoo. Ito ay totoo. At, kung matututunan mong maglakad sa ilaw nito, mababago nito ang iyong buhay.

1. Ito ay maaaring magbigay sa atin ng pag-unawa sa kung paano mag-aral ng Bibliya - kung ano ang babasahin at bakit.
a. Ang lahat ng banal na kasulatan ay ibinibigay ng inspirasyon ng Diyos at may pakinabang, ngunit, ang lahat sa Bibliya ay isinulat sa isang tao tungkol sa isang bagay.
b. Makakakuha tayo ng pinakamalaking pakinabang mula sa Bibliya kung magugugol tayo ng oras sa mga bahagi na isinulat sa amin, ang Simbahan.
c. Ang mga sulat (lalo na si Pablo) ay isinulat sa Simbahan upang ibunyag ang mga hindi nakikitang katotohanan ng kamatayan, libing, at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo at ang bagong nilikha na nilikha ni Jesus.
d. Gumugol ng karamihan sa iyong oras sa mga sulat ni Paul.
2. II Cor 5: 16,17 – Sinabi sa atin ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Paul na hindi na natin dapat makilala ang ating sarili ayon sa laman, ngunit ayon sa mga bagong nilalang na naging tayo sa pamamagitan ni Cristo.
a. Hindi mo ito magagawa maliban kung matutong mamuhay sa ilaw ng kaalaman sa paghahayag.
b. I Juan 5: 4; II Cor 5: 7 – Ang mga namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya (ng hindi nakikitang mga katotohanan) na nagtagumpay sa buhay na ito.
3. Ito ang plano ng Diyos para sa iyong buhay - na ikaw ay maging Kanyang literal na anak na lalaki o anak na babae na puno ng Kaniyang buhay at kalikasan, at pagkatapos ay sumunod sa imahe ni Cristo.
a. Sa pamamagitan ng hindi nakikitang probisyon ng Krus na posible ito, na ito ay nagawa.
b. Rom 5: 10 – Sapagkat kung, nang tayo ay mga kaaway ng Diyos, tayo ay nakipagkasundo sa kanya sa pagkamatay ng Kanyang anak (hindi nakikita), higit na higit, kapag tayo ay nakipagkasundo sa kanya (hindi nakikita) ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng buhay ni Cristo (hindi nakikita). (Ika-20 Siglo)
4. Ang mga hindi nakikita na realties na ito ay makakagawa ng nakikitang mga resulta sa ating buhay habang natututo tayong lumakad at mamuhay sa ilaw ng mga ito.