SI JESUS ​​ANG DIYOS?

Ang Doktrina Ng Ang Trinidad
Karagdagang Tungkol sa Trinity
Diyos Ang Banal na Espiritu
Diyos na Anak
Si Jesus ba ang Diyos?
Si Jesus ay Diyos
1. Ngayon, higit sa dati, mayroong pag-atake sa kung sino ang Diyos - lalo na si Jesus.
2. Anumang maaari nating malaman tungkol sa Diyos ay magpayaman sa ating buhay. II Alagang Hayop 1: 2; II Cor 13:14
3. Pinili ng Diyos na ibunyag ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Bibliya. Ang isa sa mga kamangha-manghang bagay na ipinahayag ng Diyos tungkol sa Kaniyang sarili sa Bibliya ay na Siya ay tatlong tao sa iisang Diyos. Siya ay isang triong Diyos, tatlo sa isa. (Doktrina ng Trinidad)
a. Sa pagbabasa natin ng Bibliya, malinaw na nakikita natin na iisa lamang ang Diyos. Gayunpaman, malinaw din nating nakikita ang tatlong persona na Diyos - ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu.
b. Ang lahat ng tatlong mga tao ay nagtataglay at nagpapakita ng mga katangian, katangian, at kakayahan ng Diyos - lahat sila ay at ginagawa kung ano ang Diyos lamang ang maaaring at magagawa.
c. Ang Diyos ay hindi isang tao na kumikilos tulad ng tatlong magkakaibang tao, at hindi rin Siya tatlong magkahiwalay na tao tulad nina Peter, James, at Juan na lahat ay nagtutulungan. May iisang Diyos, ngunit may tatlong banal na tao = isa ano, tatlong whos.
d. Narito ang kahulugan ng Trinidad: "Sa loob ng Isang Tao na Diyos, mayroong walang hanggan na tatlong coequal at coeternal na mga tao, samakatuwid nga, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu." (James R. White)
4. Ang Bibliya ay hindi nagpapatunay na ang Diyos ay triune, pinangangasiwaan ito. Hindi ka maaaring lumingon sa isang taludtod na nagpapaliwanag at tumutukoy sa Trinidad. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin ang buong Bibliya. At, ang nakikita mo mula sa Genesis hanggang Apocalipsis ay Isang Diyos na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos ang Banal na Espiritu.
5. I Cor 13: 12 – Mayroong mga limitasyon sa kung magkano ang pagkaunawa sa Diyos na maaari tayong magkaroon ngayon.
a. Ang Diyos ay walang hanggan (walang mga limitasyon ng anumang uri, ni oras o puwang). Siya ay walang hanggan (walang pasimula o wakas, at nabubuhay sa kasalukuyan ngayon). At, tayong mga nilikha na nilalang ay limitado sa pamamagitan ng puwang at sa oras.
b. Ngunit, hindi nangangahulugang hindi tayo dapat mag-aral. Nangangahulugan ito na hindi natin kailangang maunawaan kung ano ang hindi natin maintindihan. Tinatanggap lamang namin ang sinabi ng Diyos tungkol sa Kaniyang Sarili.
c. Hindi maintindihan ang Diyos - Hindi Siya ganap na maunawaan ng isip ng tao. Gayunpaman, ang Diyos ay makikilala, at pinili Niyang ihayag ang Kanyang sarili sa atin. Makikilala natin Siya. Jer 9: 23,24; Juan 17: 3
6. Habang pinag-aaralan natin ang Trinidad, dapat nating harapin ang pagka-diyos ni Jesus at ng Banal na Espiritu.
a. Walang sinumang nagtatalo na ang Ama ay Diyos. Ngunit, may mga nagsasabing si Jesus at ang Banal na Espiritu ay hindi Diyos, at samakatuwid, ang Diyos ay hindi isang Trinidad.
b. Sa araling ito, nais nating isaalang-alang ang pagka-Diyos ni Jesus. Diyos ba Siya?
7. Ang Kristiyanismo ay natatangi. Hindi ito batay sa mga aral ni Jesus, batay ito sa katauhan ni Jesus - kung sino Siya, kung ano Siya, at kung ano ang Kanyang nagawa. Samakatuwid, napakahalaga na magkaroon ka ng isang malinaw, pang-Bibliya na pag-unawa tungkol kay Jesus.
a. Habang Siya ay nasa lupa, sinabi ni Jesus na ang isang katangian ng katapusan ng panahong ito ay ang pagtaas ng mga huwad na mga Kristo. Mat 24: 4,5; 23,24
b. Ngayon, maraming relihiyon ang nangangaral kay Jesus, ngunit hindi si Jesus ng Bibliya. (Mormons, Jehovah's Saints, New Age Theology, atbp.)
8. Narito ang ilang karaniwang ideya tungkol kay Hesus - na lahat ay salungat sa Bibliya: Siya ay isang nilalang. Siya ay isang anghel. Siya ay mas mababa sa Ama. Siya ay isang tao na nakamit ang tunay na kamalayan ni Kristo (natuklasan ang Diyos sa loob); Siya ay isang pataas na master, time traveller, o space being.
9. Mahalagang makuha natin ang aming impormasyon tungkol kay Jesus mula sa Bibliya, ang tanging ganap na maaasahang mapagkukunan ng impormasyon tungkol kay Jesus. Ang ating walang hanggang kapalaran ay nakasalalay dito.
10. Kung ang iyong tanging mapagkukunan ng impormasyon ay ang Bibliya, hindi ka makakapunta sa ibang konklusyon ngunit si Jesus ay Diyos. Siya ay pantay sa Ama, ng parehong kalikasan ng Ama, at umiiral nang walang hanggan sa Ama.
1. Sa buong mga talatang ito, pinaghambing ni Juan ang dalawang salitang Griego para sa pandiwa, at sa paggawa nito, gumawa siya ng isang kritikal na punto tungkol kay Jesus, ang Salita.
a. Was = EN = Ang panahunan ay nagpapahayag ng tuluy-tuloy na pagkilos sa nakaraan.
b. Ay = EGENETO = Ang panahunan ay nagpapahiwatig ng isang oras kung kailan nagkaroon ng isang bagay. Hindi.
c. Ang EN ay ginagamit para sa Salita. Ang EGENETO ay ginagamit para sa lahat. v3, lahat ng nilikha mga bagay; v6, si Juan Bautista.
2. Sa madaling salita, sinasabi sa amin ng paggamit ng pandiwa (EN) na ito, kaibahan sa mga bagay na may tiyak na pagsisimula, hindi kailanman nagkaroon ng oras na ang Salita (Jesus) ay wala.
a. Siya ay walang hanggan, Siya ay palaging mayroong, Siya ay hindi isang nilikha, Siya ang Lumikha.
b. Ang Salita ay kasama ng Diyos = ang Salita ay walang hanggan na kasama ng Diyos.
c. Juan 1: 1 – Nang magsimula ang lahat, ang Salita ay mayroon na. (NEB) Gen 1: 1
3. Hindi lamang ang Salita, si Jesus, ay laging mayroon, palagi Siyang nakasama ang Ama sa isang mapagmahal na ugnayan. Sa = PROS = ay may ideya ng matalik, hindi nasira, harapan na pakikipagkapwa. I Cor 13: 12 – Harapin ang mukha (PROS). Ang Salita ay isang tao, hindi isang puwersa.
4. Nang hindi isinasaalang-alang, mahalagang ituro na ang paraan ng nasusulat na talatang ito sa Griyego, maingat si Juan na huwag gawing palitan ang Diyos at ang Salita. Ang Ama ay hindi Anak; ang Anak ay hindi ang Ama.
a. Ang mga ito ay magkatulad na likas, ngunit sila ay dalawang magkakaibang mga tao.
b. Juan 1: 1 – Kung ano ang Diyos, ang Salita ay. (NEB) Sa pasimula ang Salita ay mayroon na. Siya ay kasama ng Diyos, at Siya ay Diyos. (Bagong Pamumuhay)
c. Juan 1: 1 – Sa pasimula ang Salita ay mayroon na. At ang Salita ay nakikisama sa Diyos Ama, at ang Salita ay sa Kanyang diwa na ganap na pagka-Diyos. (Wuest)
5. v2 – Sinasabi muli ang katotohanang ang Salita ay walang hanggang pag-iral sa isang relasyon sa Diyos.
6. v3 – Lahat ng mga bagay ay (EGENETO) na nilikha Niya. Iyon ay isa pang katangian ng diyos. Gen 1: 1; Jer 10: 11,12; Heb 3: 4; Heb 1: 10-12 (Aw 102: 25-27)
a. Malinaw na malinaw sa Heb 1: 1,2 na ang Diyos na Lumikha ay si Jesus ang Panginoon.
b. Sinasabi ng ilan na si Jesus ang unang nilikha ng Diyos na lumikha ng lahat ng iba pa.
c. Ngunit, hindi ito maaaring mangyari sapagkat linilinaw ng Juan 1: 1 na si Hesus ay walang hanggan na umiiral kasama ng Ama - Wala siyang pasimula.
d. Heb 1: 8 – Tinatawag ng Diyos na Diyos ang Diyos na Anak (Hesus) na Diyos.
7. Juan 1: 1-13 – Isang malinaw na pagkakaiba ang ginawa sa pagitan ng walang hanggang Salita (Jesus) at ng ginawa Niya sa pamamagitan ng paggamit ng mga pandiwang EN at EGENETO.

1. Ang pagtawag kay Jesus na Anak ng Diyos ay hindi ginagawang Kaniyang mas kaunti kaysa sa Ama, at hindi rin nagpapahiwatig na mayroon siyang pasimula. Sa panahon ng Bibliya ang pariralang "Anak ng" ay minsan nangangahulugang mga anak ni, ngunit mas madalas itong nangangahulugang "ng pagkakasunud-sunod ng".
a. Ginamit ng mga matatanda ang parirala upang mangahulugan ng pagkakatulad ng kalikasan at pagkakapantay-pantay ng pagiging.
b. Ginagamit ng OT ang pariralang iyon. I Mga Hari 20:35; II Mga Hari 2: 3,5,7,15; Neh 12:28
2. Habang nasa lupa, nang sinabi ni Hesus na Siya ang Anak ng Diyos, sinasabi Niya na Siya ay Diyos.
a. Iyon ay kung paano ang mga Hudyo na kinausap niya ay maiintindihan ang parirala.
b. Tingnan ang paraan ng reaksyon ng mga Judio kay Jesus. Nais nilang batuhin Siya dahil sa sinasabi niyang Anak siya ng Diyos, na katumbas ng Diyos. Sa kanilang mga mata si Jesus ay nakagawa ng kalapastangan sa sinabi niya. Juan 5:18; 10: 31-33; 19: 7; Lev 24:16
3. Si Jesus ay hindi Anak ng Diyos dahil ipinanganak Siya sa Betlehem o dahil Siya ay ilan kung gaano mas mababa kaysa sa Diyos. Siya ang Anak sapagkat Siya ay Diyos. Prov 30: 4 (kasalukuyan nang panahunan)
a. Ang Anak ay nagmula sa langit at kawalang-hanggan at pumasok sa lupa at oras.
Juan 3: 16,17; 11:27; Mikas 5: 2
1. Mula sa dati = parehong salita ay isinalin mula sa walang hanggan sa Hab 1:12.
2. Mula sa walang hanggan = Lit: mga araw ng hindi mababagong oras (walang hanggan).
b. Ang kanyang pagpunta ay sumangguni sa mga gawain ni Cristo bago Siya dumating sa mundo - Ang Kanyang walang hanggang pakikisama sa Ama at sa Banal na Espiritu; Ang kanyang bahagi sa paglikha; Ang kanyang maraming mga preincarnate na pagpapakita. I Cor 10: 4
c. Isa 9: 6 – Si Jesus ay tinawag na Walang Hanggan na Ama = naiilawan: Ama ng walang hanggan; isang idyoma na naglalarawan sa ugnayan ni Cristo sa oras, hindi sa ibang mga kasapi ng Trinidad.
Sa Hebreo at Aramaic, ang tumawag sa isang Ama na may lakas ay nangangahulugang malakas siya; ama ng kaalaman = marunong siya; ama ng kawalang-hanggan = siya ay isang walang hanggang pagkatao.
d. Juan 1:30 – Si Juan Bautista ay ipinanganak anim na buwan bago si Jesus (Lukas 1:36). Gayunpaman si Hesus, ang walang hanggang anak, ay nauna sa Kanya. Bago ako ipinanganak, siya na. (NEB)
4. Si Jesus, na nagsasalita bilang Anak ng Diyos, ay nagsabi na Siya ay mayroon nang Ama bago Siya naparito sa mundo. Juan 8: 54-59 (Ex 3:14); Juan 6: 38,46,51,62; 8:23; 16:28; 17: 5

1. Juan 1: 14 – Sinasabi sa atin na ang Salita ay naging laman. Ang Pangalawang Tao ng Trinity ay pumasok ng oras. Pumasok siya sa pagkakaroon ng tao.
a. Nagbabago ang paggamit ng pandiwang. Ay = EGENATO = nangyari sa isang tukoy na punto sa oras.
b. Kumuha siya ng laman (hindi lamang isang katawan, ngunit isang buong likas na katangian ng tao - espiritu, kaluluwa, at katawan). Ito ang nagkatawang-tao.
c. Sa Kanyang mga OT na pagpapakita, ang Anak ay lumitaw sa anyo ng tao, ngunit hindi Siya kinuha sa isang kalikasan ng tao. Gayunpaman, sa pagkakatawang-tao ay ginawa Niya.
2. Nang ang Anak ay kumuha ng laman, hindi siya tumigil sa pagiging Diyos ni hindi Siya naging isang tao.
a. Siya ay sabay-sabay na ganap na Diyos at ganap na tao. Iyon ang misteryo ng pagkakatawang-tao. Mat 1:23 (Isa 7:14) Emmanuel = ang Diyos-tao (THEANTHROPOS).
b. Nang si Jesus ay kumuha ng isang kalikasan ng tao, hindi siya tumigil na maging Diyos, Siya ay Diyos pa rin, ngunit Siya ay naging isang tao din.
c. Iyon ang paraan kung paano Siya maaaring lumago (Lukas 2:52) at maging ang hindi nagbabago na AKO
(Juan 8:58; 3:13). Mga Gawa10: 38 – Iyon ang dahilan kung bakit Siya ay pinahiran ng langis.
d. Ang Diyos na Anak ay nagpakumbaba sa Kanyang Sarili sa pamamagitan ng pagkuha sa anyo ng isang lingkod, sa pamamagitan ng pagkuha ng isang kalikasan ng tao. Kusang-loob niyang limitahan ang Kanyang sarili bilang Diyos at nanirahan sa mundo bilang isang tao. Phil 2: 5-8
3. Ang mga problema ay lumitaw kapag ang mga tao ay kumuha ng mga talata na naglalarawan sa taong si Jesus at subukan na gamitin ang mga ito upang patunayan si Jesus ay hindi Diyos. Juan 14:38
a. Juan 14: 38 – Malinaw na tinukoy ni Jesus ang Kanyang posisyon sa puntong iyon, hindi ang Kaniyang kalikasan.
b. Kapag ginawa ni Jesus ang pahayag na iyon, ang Diyos na Ama ay nasa posisyon ng kaluwalhatian na naalaala ni Jesus, at Siya, ang Diyos na Anak, ay nasa posisyon ng pagpapakumbaba, nabubuhay sa mundo bilang isang tao na may dumi, sakit, at kalungkutan sa mundong ito .
4. Juan 1: 17 – Nilinaw ni Juan na binabanggit niya ang tungkol kay Jesus sa talatang ito. Si Hesus ang Salita. Si Jesus ang Ikalawang Persona ng Trinity.
5. Juan 1: 14,18 – Kinikilala ni Juan ang Diyos, ang Isa na kasama ang Salita bago Siya naparito sa mundo, bilang Ama. Ang Ama (Diyos) at Jesus (ang Salita) ay dalawang magkaibang pagkatao.
6. Nagaganap din ang mga problema dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa salitang ipinanganak. v14,18
a. Ipinanganak = MONOGENES = natatangi; isa sa isang espesyal na uri. Ito ay isang kakaibang salita kaysa sa ipinanganak (GENNAO) = upang makabuo, sa ama.
b. Ang salita ay hindi tumutukoy sa pag-anak ngunit sa pagiging natatangi. 1: 14 – Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Iisa at Tanging nagmula sa Ama. (NIV)
7. Bakit natatangi si Jesus? Siya ang nag-iisang tao na nauna nang mayroong Diyos bilang Diyos. Siya lamang ang Tao na ang kapanganakan ay hindi minarkahan ang Kanyang pasimula. Siya lamang ang Diyos-tao.
8. v18 – Ang nag-iisang Anak - isang mas literal na pagsasalin ay: ang nag-iisang Anak na Diyos.
a. Tandaan ang konteksto - Hindi sinasabi sa atin ngayon ni Juan na si Hesus ay isang nilalang. Ang nasabing pahayag ay tatanggi sa lahat ng sinabi ni John hanggang sa puntong ito.
b. v18 – Walang taong nakakita sa Diyos sa anumang oras; ang nag-iisang natatanging Anak, ang Bugtong na Diyos, Na nasa dibdib [iyon ay, sa matalik na presensya] ng Ama, ipinahayag Niya Siya - Inihayag Niya Siya, inilabas Siya kung saan Siya makikita; Siya ang nagbigay kahulugan sa Kanya, at Siya ang nagpakilala sa Kanya. (Amp)
9. Ang Pangalawang Tao ng Trinity ay nagkatawang-tao para sa isang napaka-tiyak na layunin - upang Siya ay mamatay para sa atin at bayaran ang halagang babayaran natin para sa ating kasalanan. Heb 2: 9; 14,15
a. Si Jesus ay dapat na isang tao upang Siya ay mamatay. Kailangang maging isang tao siya sapagkat ang tao ay nagkasala at ang tao lamang ang maaaring magbayad ng parusa sa kasalanan. Ang pagbabayad ng parusa ay nagsasangkot ng pagdurusa sa katawan, kaluluwa, at espiritu na hindi kayang makayanan ng Diyos.
b. Kailangang maging Diyos si Jesus upang ang Kanyang sakripisyo ay magkakaroon ng halaga upang ganap na mabayaran ang halaga ng ating kasalanan, para sa lahat.
c. I Tim 3: 16 – At walang pagtatalo dakila ang misteryo ng kabanalan: Ang Diyos ay nahayag sa laman.

1. Ibinigay ng Diyos Ama sa Diyos ang Anak upang magkaroon Siya ng mga anak na lalaki at babae.
2. Ang Anak na Anak ay handang iwan ang kaluwalhatian ng langit at matiis ang kahihiyan sa buhay na ito upang magkaroon tayo. Ang Diyos na Ama ay handang ipadala ang Anak.
3. Ang Diyos na Anak ay kumuha ng isang likas na katangian ng tao upang tayo ay makikibahagi sa banal na kalikasan.
4. Ang Diyos na Anak ay pumasok sa oras upang makapasok tayo sa kawalang-hanggan.

1. Ang Diyos na Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ay inanyayahan tayo sa kahariang iyon at kwalipikado tayo para dito.
2. Makikita mo ba kung paano makakatulong ang impormasyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay?