ITO NA ANG ORAS?

1. Halos nasa pagtatapos na kami ng aming pag-aaral. Mayroon kaming ilang higit pang mga paksa upang talakayin at ilang mga maluwag na dulo upang itali
up bago namin isara ang aming serye. Sinimulan naming gawin ito noong nakaraang linggo at magpapatuloy sa loob ng dalawa pang linggo.
Ang tumpak na kaalaman mula sa Bibliya ay makakatulong sa atin na lumakad sa kapayapaan, pag-asa, at kagalakan sa gitna ng kaguluhan.
2. Mga Gawa 1: 9-11 — Nang bumalik si Jesus sa Langit pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli Ang Kaniyang unang mensahe sa Kanyang mga tagasunod
ay: Babalik ako. Malinaw na, alam ni Jesus na hindi Siya babalik sa loob ng buhay ng mga iyon
mga tao Ngunit nais Niya ang katotohanan na babalik Siya balang araw upang makaapekto sa kanilang pananaw sa buhay.
a. Nais niyang tulungan silang mabuhay na may kamalayan na ang isang plano na may magandang wakas ay inilalahad, at iyon
dahil sa planong ito, sila ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Narito ang plano:
1. Nilikha ng Diyos ang mga tao upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at Siya
ginawang isang tahanan para sa Kanyang sarili at sa Kanyang pamilya ang mundo. Kapwa ang pamilya at ang tahanan ng pamilya
napinsala ng kasalanan. Efe 1: 4-5; Isa 45:18; Gen 3: 17-19; Rom 5:12; atbp.
2. Si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon upang magbayad para sa kasalanan sa Krus at buksan ang daan para sa mga tao at
ang mga kababaihan ay nababago mula sa mga makasalanan patungo sa mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Darating siya
muli upang makumpleto ang plano sa pamamagitan ng paglilinis sa mundong ito ng lahat ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan. Gagawin niya
ibalik ito sa isang fit na walang hanggan na tahanan para sa Diyos at sa Kanyang pamilya. Juan 1: 12-13; Pahayag 21: 1-7; atbp.
3. Kapag ang Panginoon ay bumalik sa mundo, bawat tao (mula kina Adan at Eba) na naglagay ng pananampalataya sa
paghahayag ni Hesukristo na ibinigay sa kanilang henerasyon ay babalik sa mundong ito. Magiging sila
muling nakasama ang kanilang katawan na binuhay mula sa mga patay upang mabuhay sila sa lupa magpakailanman. Ang buhay ay
sa wakas ay maging kung ano ito ay inilaan upang maging bago ang kasalanan. Job 19: 25-26; I Cor 15: 51-52; II Alaga 3:13; atbp.
b. Ang pananaw na ito ay tumulong sa mga unang Kristiyano na panatilihing tama ang kanilang mga prayoridad at binigyan sila ng pag-asa sa
sa gitna ng mga paghihirap sa buhay. Alam nila na ang buhay na ito na may mga paghihirap at sakit ay pansamantala, at
ang anumang pagkawala na naranasan nila dahil sa kaguluhan ay maibabalik sa buhay na darating (Rom 8:18; II
Cor 4: 17-18; at iba pa). Kailangan natin ang parehong pananaw upang magkaroon din tayo ng pag-asa.
3. Matt 24: 6-8 — Sa seryeng ito nabanggit namin ang punto na nagbigay si Jesus ng ilang mga palatandaan na magpapahiwatig ng Kanyang pagbabalik
ay malapit. Inihambing niya ang ilan sa mga palatandaang sakit sa pagsilang, ibig sabihin ay tataas ang mga ito sa dalas at
kasidhian habang papalapit ang Kanyang pagbabalik. Ang dumaraming kaguluhan na aming nasasaksihan sa paligid natin ay mga karamdaman sa pagsilang.
a. Hindi pangkaraniwan na marinig ang mga tao na binalewala ang kalapit ng pagdating ni Hesus na may mga pahayag na ito: Ito
ay walang bago. Palaging may mga giyera at alitan sa lahi at etniko. Palaging meron
mga gutom, sakuna, at lindol. Ang kaguluhan na ito ay hindi nangangahulugang darating si Jesus anumang oras.
b. Ang mga taong ito ay ganap na wasto tungkol sa isang bagay-lahat ng mga sakit na ito ay naroroon mula pa noong
pinakamaagang araw ng sangkatauhan Ang orihinal na kasalanan ni Adan ay gumawa ng pagbabago sa likas na katangian ng tao at ipinakilala
katiwalian at kamatayan sa mundong ito. Mula noong panahong iyon, bumagsak na likas na katangian ng tao at binago ang natural
ang mga batas ay nagpahayag ng kanilang sarili sa pamamagitan ng alitan, giyera, gutom, epidemya, at natural na mga sakuna.
c. Paano natin malalaman na ang pagtaas ng gulo sa buong mundo ay isang pahiwatig na ang mga sakit ng pagsilang ay nagbigay ng senyas
malapit nang bumalik ang Panginoon ay nagsimula na? Sa araling ito ay sasagutin natin ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit
masasabi nating malapit na ang pagbabalik ni Jesus - ayon sa Bibliya.
1. Ang mundong ito sa dating ito ay hindi sa paraang dapat dahil sa kasalanan - at hindi magpapatuloy magpakailanman
tulad nito: Ang mundong ito sa kasalukuyan nitong anyo ay pumanaw (I Cor 7:31, NIV).

TCC — 1107
2
a. Nilinaw namin ang mga naunang aralin na naunawaan ng mga unang Kristiyano mula sa mga sulatin ng
Mga Propeta ng Lumang Tipan na ibabalik ng Diyos ang mundo sa mga kondisyon bago ang kasalanan, bilang tahanan para sa
Mismo at ang Kanyang pamilya. Gawa 3:21
b. Isinulat ni apostol Paul na ngayon ay ipinaalam sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban o kung paano Niya gagawin
tuparin mo ito Gagawin niya ito sa pamamagitan ni Hesus.
1. Efe 1: 9-10 — Ang lihim na plano ng Diyos ay inihayag na sa atin; ito ay isang plano na nakasentro kay Cristo,
matagal nang dinisenyo ayon sa kanyang kasiyahan. At ito ang kanyang plano: Sa tamang oras siya
pagsasama-samahin ang lahat sa ilalim ng awtoridad ni Cristo - lahat sa langit at sa lupa
(NLT); Nilayon Niya sa Kanyang sarili ... na ibalik muli sa kanilang orihinal na estado ang lahat ng mga bagay
Si Cristo, ang mga bagay sa langit at ang mga bagay sa mundo (Wuest).
2. Inilalarawan ng Aklat ng Apocalipsis ang pagkumpleto ng plano ng Diyos — Kukunin niya muli kung ano ang Niya.
A. Pahayag 10: 7 — Ngunit nang hinihip ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, mahiwaga (lihim) na plano ng Diyos
matutupad. Mangyayari ito tulad ng pag-anunsyo nito sa kanyang mga lingkod na mga propeta (NLT).
B. Rev 11: 15 — Ang ikapitong anghel ay naghihip ng kanyang trumpeta, at may malakas na tinig na sumisigaw
langit: Ang buong mundo ay ngayon ay naging kaharian ng ating Panginoon, at ng kanyang Kristo, at
maghahari siya magpakailanman at kailan man (NLT).
2. Alam nina Pedro, Juan, Andres, at Santiago (at ang iba pa) na ang pagbabalik ni Jesus sa mundong ito ay nangangahulugang isang malaki
pagbabago — ang pagtatapos ng kasalukuyang panahon. Tinanong nila si Jesus: Sabihin mo sa amin, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito
at ng wakas — iyon ang pagkumpleto, ang kasakdalan — ng edad (Matt 24: 3, Amp)?
a. Ang bawat isa sa mga manunulat ng sulat (Paul, Peter, John, James, at Jude) ay tumutukoy sa
mga huling araw (II Tim 3: 1; Heb 1: 2; Santiago 5: 3; I Alaga 1: 5; II Alaga 3: 3; I Juan 2:18; Jude 18). Ang Greek
Ang salitang huling (eschatos) ay nangangahulugang pinakamalayo, pangwakas (ginamit ito sa lugar o oras) —ang mga huling oras ng edad na ito.
b. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa kauna-unahang pagkakataon, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa Krus, binuhay Niya ang
pagpapatupad ng plano ng Diyos para sa isang pamilya. Sa puntong iyon, ang mga huling araw o countdown sa
nagsimula ang pagkumpleto ng plano. Gawa 2:17; Heb 1: 2; I Alaga 1:20; at iba pa (ang eschatos ay salitang Griyego na ginamit)
1. Si (Hesus) ay dumating minsan sa pagtatapos ng panahon, upang alisin ang kapangyarihan ng kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo
kamatayan para sa atin (Heb 9:26, NLT). Siya ay muling darating upang magdala ng buong kaligtasan (muling pagkabuhay ng
patay at pagpapanumbalik ng lupa) sa mga naghihintay at umaasa sa Kanya (Heb 9:28).
2. Si Hesus ay dumating sa tamang oras sa Kanyang unang pagparito - nang ang tamang oras ay dumating na (Gal 4: 4,
Amp). Ang salitang isinalin nang buong buo (kapunuan sa KJV) ay nangangahulugang pagkumpleto, upang mapunan, puno
pataas Kung paanong si Hesus ay dumating sa tamang oras sa unang pagkakataon, Siya ay babalik muli sa tamang oras.
c. Darating ang isang punto kung kailan oras na para kay Jesus na bumalik. Paano natin malalaman na ang oras ay malapit na?
Kapag naintindihan mo na ang isang plano ay naglalahad, makatuwirang maaari mong tapusin na mayroong pagtatapos sa
ang abot-tanaw. Hindi na sinasabi na mas malapit tayo sa Kanyang pagbabalik ngayon kaysa kahapon.
3. At, tulad ng binanggit natin noong nakaraang linggo, binibigyan tayo ng Bibliya ng maraming impormasyon tungkol sa mga kalagayan sa mundo sa panahong iyon
nagbabalik ang Panginoon. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa amin na makilala ang mga oras na naroroon kami. Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Inilalarawan ng Bibliya ang isang pandaigdigang sistema ng pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon sa lugar bago ang Jesus '
bumalik ka Pangungunahan ito ng isang tao na binigyang inspirasyon at may kapangyarihan, na may kakayahan na
pagsubaybay at pagkontrol sa lahat ng mga kalalakihan. Dan 7: 9-28; Dan 8: 24-25; II Tes 2: 3-4; II Tes 2: 9; Pahayag 13: 1-18
1. Ang teknolohiyang kinakailangan para sa gayong sistema ay naging posible sa huling ilang dekada,
dahil sa exponential teknolohikal na pagsulong. Salamat sa satellite technology na mayroon kami ngayon, hindi
ang paglalakbay sa buong mundo lamang, ngunit ang buong mundo sa banking, komunikasyon, at kakayahan sa pagsubaybay.
2. Ang mga tao ay nagiging mas at mas bukas sa kaayusan sa buong mundo. Sa huling ilang dekada
nagkaroon ng isang minarkahang pagbabago sa pag-iisip ng mga tao tungo sa globalismo: Kami ay isang pandaigdigang pamayanan
dapat magkasama upang harapin ang aming mga pagbabahagi ng hamon at pagsamahin ang aming iba't ibang mga sistema ng paniniwala. A
mundo na walang hangganan at walang pagkakaiba sa relihiyon o pilosopiko ay magiging isang mundo ng kapayapaan.
b. Inilalarawan ng Bibliya ang isang huling digmaan bago ang pagbabalik ng Panginoon na malinaw na isang nukleyar, kemikal, at

TCC — 1107
3
biological holocaust. (Tinalakay namin ito nang ilang detalye sa mga nakaraang aralin).
1. Sinabi ni Jesus na kung hindi Siya makikialam, ang bawat tao sa mundo ay mawawasak (Mat 24: 21-22).
Sa Aklat ng Apocalipsis inilarawan ni Juan ang isang modernong lungsod na nawasak sa isang araw (Apoc. 18: 2; 8).
2. Ang ganitong uri ng malawakang sakuna na pagkasira ay hindi posible hanggang kalagitnaan ng ika-20 siglo.
c. Inilalarawan ng Bibliya ang bansang Israel na naroroon sa lupa sa pagbabalik ni Jesus. Zac 14: 1-4
1. Gayunpaman, mas mababa sa apatnapung taon matapos na bumalik si Jesus sa Langit, dinurog ng Roma ang Israel nang sila
naghimagsik laban sa Emperyo. Sinunog ng Roma ang Jerusalem at huli na tinanggal ang mga tao
ang kanilang lupain. Ang Israel ay tumigil sa pag-iral bilang isang bansa sa loob ng halos dalawang libong taon.
2. Ngunit noong 1948 nagtatag muli ang Israel bilang isang bansa na may pagkakakilanlan at kultura at relihiyon na buo pa rin.
At, ang Israel ay naging entablado sa pamulitika sa mundo tulad ng hinulaang Diyos. Zac 12: 1-3
4. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis si Jesus sa mundong ito dalawang daang siglo na ang nakakalipas na ang mga pangyayaring ito
lugar Ang mga pagpapaunlad na ito ay gumagawa ng isang matibay na kaso para sa katotohanang papasok na tayo sa oras ng Kanyang pagbabalik.

1. Mayroong isang paghihimagsik na isinasagawa sa sansinukob. Bago nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa ay nilikha Niya
isang host ng mga anghel na nilalang. Sa ilang mga punto, ang isa sa kanila (Lucifer na naging kilala bilang Satanas) ay tinangka
upang itaas ang kanyang sarili sa itaas ng Diyos. Siya ay naghimagsik at naiimpluwensyahan ang isang bilang ng mga anghel na sundin siya (marami
aralin para sa ibang oras). Isa 14: 12-14; Ezek 28: 12-19; atbp.
a. Matapos likhain ng Diyos sina Adan at Eba, naakit ni Satanas ang lalaki at babae na sumama sa kanya
paghihimagsik laban sa Diyos. Si Adan, sa pamamagitan ng kanyang pagsuway, ay sumuko sa kanyang awtoridad na bigay ng Diyos
Si Satanas at ang diablo ay naging diyos ng mundong ito. Lucas 4: 6; II Cor 4: 4; Juan 12:31
b. Gen 10: 8-10; Gen 11: 1-4 — Mula pa noong panahong iyon ay naghangad si Satanas na impluwensyahan ang maraming mga tao hangga't maaari
sundin at sundin siya kaysa sa Diyos. Ang resulta ay mga huwad na relihiyon, na bumalik sa tore
ng Babel. (Ang salitang Griyego na isinalin sa Babilonia sa Bagong Tipan ay nagmula sa Hebrew
salita para kay Babel. Ang term na inilapat sa parehong lungsod at sa huli ay sa isang emperyo.)
1. Isang lalaking nagngangalang Nimrod ang nagtatag ng kaharian ng Babel (Babelonia) at pinamunuan ang isang inspirasyon ni Satanas
paghihimagsik laban sa Diyos. Tinangka ni Nimrod na pagsamahin ang mga kalalakihan sa ilalim ng kanyang pamamahala sa isang malayang lipunan
ng Diyos sa pamamagitan ng paghimagsik laban sa utos ng Diyos na punan ang mundo. Gen 1:28
A. Ang pangalang Nimrod ay nangangahulugang maghimagsik tayo. Makapangyarihang mangangaso sa harapan ng Panginoon ay literal na nangangahulugang
laban sa Panginoon. Ang Jewish Targum (isang salin sa Aramaikong Hebreong Kasulatan)
Sinasabi na hindi lamang siya ang nangangaso ng mga hayop, nangangaso siya ng mga lalaki.
B. Nagtayo sila ng isang tore mula sa sun na pinatuyong ladrilyo at aspalto — hindi maabot ang langit (ang mga salitang iyon
wala sa orihinal na Hebrew) - ngunit upang ilaan ito sa mga nahulog na mga anghel (makalangit na mga host).
2. Ang tore ay isang makasaysayang katotohanan (itinayo noong 2247 BC). Alam natin mula sa rekord ng kasaysayan
na maraming siglo pagkaraan (605 BC) Inayos ni Haring Nabucodonosor ang tore at inilaan ito sa
ang araw (Bel). Ang Greek historian na si Herodotus ay nakita ang tower at isinulat ito tungkol sa 440 BC.
A. Ang lungsod ng Babilonya ay naging kabisera ni Nabucodonosor. Nagsimulang mabulok ang Sinaunang Babilonya
at kalaunan ay naging disyerto matapos masakop ng Persia ang Imperyo ng Babilonya noong 539 BC
B. Alam din natin mula sa mga tala ng kasaysayan at arkeolohikal na lahat ng mga uri ng pagsamba sa idolo
orihinal na nagmula sa sinaunang relihiyon ng Babel (o Babylon). Ang mga diyos at diyosa ng
Ang Egypt, India, Greece, Rome, atbp. Lahat ay nagmula sa mga diyos ng Babilonia.
2. Ang Aklat ng Pahayag ay gumagawa ng isang bilang ng mga pahayag tungkol sa Babelonia. Ang Babilonya talaga ang moderno
lungsod na nakita ni Juan na natupok ng apoy sa isang araw. Apoc 14: 8; Apoc 16:19; Pahayag 18: 2; 20- 22
a. Rev 17: 5 — Ang pangalang Babilonya ay ginamit ng sagisag na isang beses sa Apocalipsis para sa diwa ng mga diyus-diyosan ni
Babel (ang maling sistemang panrelihiyon na nabuo sa paghihimagsik ni Nimrod at pagkatapos ay kumalat).

TCC — 1107
4
1. Ang Babilonya ay tinawag na ina ng mga patutot at kasuklamsuklam sa lupa — ang ina ng mga patutot [idolatriya] at ng dumi at kalupitan at kasuklamsuklam sa lupa (Amp). Kasalanan sa sekswal
ay isang pangunahing bahagi ng idolatriya sa sinaunang mundo.
2. Inilalarawan ng paghahayag ang pagkawasak ng Babelonia (kapwa ang lungsod at ang sistemang idolatrous) sa
pagbabalik ni Kristo, na nagsasaad na sa pamamagitan niya ay nalinlang ang mga bansa. Pahayag 18: 23-24
b. Si Satanas ay gagawa ng isang huling pagsisikap upang maitaguyod ang pandaigdigang pamahalaan at relihiyon sa ilalim ng kanyang kontrol sa isang
tangkang pigilan ang pagbabalik ni Jesus sa lupa. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng lalaking kilala bilang Antichrist. Anti
nangangahulugang laban o kapalit ng. Ang lalaking ito ang magiging tunay na huwad na kristo. Dan 7: 23-25; Apoc 19:19
1. Iminumungkahi ng banal na kasulatan na ang huling pinuno na ito ay gagawing isang itinayong muli na Babilonia na kanyang kabisera. Ang lokasyon na ito ay
napakalapit sa geographic center ng mga lupa sa lupa (ang lugar ng sinaunang Babelonia ay limampu
milya timog ng modernong-araw na Baghdad.) Ang maling relihiyon ay muling magtutuon sa Babelonia.
2. Bibigyan ni Satanas ng kapangyarihan ang namumuno na ito at tatanggap ng pagsamba sa pamamagitan niya. Tatanggapin ng kalalakihan ang marka ng
ang hayop na ito (ang pinuno na ito) bilang isang kilos ng pagsamba. Apoc 13: 4; 12; Apoc 14: 9-10
3. Bagaman si Satanas ay natalo sa Krus, hindi pa siya napapailalim (sapilitang sumuko sa panuntunan ng
Batas ng Diyos). Kapag bumalik si Jesus ay lilinisin niya ang mundo ng pagsamba sa idolo at ang kaugnay na imoralidad
at wakasan ang paghihimagsik ng mga anghel na nagsimula bago malikha ang mundo.
a. Sisirain ni Jesus ang pekeng kaharian (pampulitika at relihiyoso) at tatanggalin ang unang rebelde (ang
diyablo) mula sa pakikipag-ugnay sa Kanya, Kanyang pamilya, at tahanan ng pamilya. Pahayag 19:20
b. Inilarawan ni Propeta Isaias ang hinaharap na kapalaran ng diablo: Ikaw na sumira sa mga bansa sa mundo ...
ikaw ay dadalhin sa lugar ng mga patay, hanggang sa pinakamababang kalaliman. Lahat ng tao roon
tumitig sa iyo at tanungin, 'Maaari ba ito ang yumanig sa lupa at ng mga kaharian ng mundong ito? Ay
Ito ba ang sumira sa mundo at gumawa ng isang ilang? (Isa 14: 15-17, NLT).

1. Tinukoy ni apostol Paul ang pangwakas na pinuno bilang "taong ito ng kawalan ng batas" (II Tesa 2: 3, Amp) at bilang "iyon
Masama ”(II Tesa 2: 8). Ang salitang Griyego na ginamit ni Paul sa v3 ay nagmumungkahi ng ideya ng paghamak sa Banal na Batas.
Ang term na Masama sa v8 ay nagmula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang kawalan ng batas.
a. Matt 24: 12 — Nakatutuwang pansinin na ang isa sa mga palatandaang sinabi ni Jesus na magpapahiwatig ng Kanyang pagbabalik ay
malapit ay tumaas ang kasamaan o kawalan ng batas. Ang salitang Griyego na ginamit dito ay pareho sa ginamit ni Paul
sa II Tes 2: 8. Nangangahulugan ito ng kawalan ng batas.
b. Ang lalaking walang batas na ito ay makakahanap ng isang taong walang batas na tatanggapin at yayakapin siya pagdating niya
ang tanawin ng mundo. Ang mabangis na paglabag sa batas at pagsuway sa awtoridad ay tumataas sa buong mundo
habang pinapataas ng mga tao ang ideya ng layunin na katotohanan at mga pamantayan ng pag-uugali.
c. Ang pagdaragdag sa pagtaas ng kawalan ng batas na ito sa mundo ay ang pagtaas ng poot sa tradisyunal na relihiyon
at etika ng Judeo-Kristiyano, kasama ang ideya na ang relihiyon ay pangunahing mapagkukunan ng pagkapanatiko at giyera.
1. Sa kanlurang mundo nagresulta ito sa pag-unlad ng isang maling Kristiyanismo na may denies
biblikal, orthodox nangungupahan ng pananampalatayang Kristiyano at moralidad.
2. Nang magbigay si Jesus ng mga palatandaan na malapit na ang Kanyang pagbabalik sinabi Niya na ang mga huwad na kristo ay darami, na magtatapos
sa mundo na yumayakap sa tunay na maling kristo bilang Diyos (ang pangwakas na pinuno ng mundo). Matt 24: 4-5; Matt
24:15; II Tes 2: 3-4
2. Ang pagtaas ng kawalan ng batas at paggalaw na malayo sa etika at moralidad ng Judeo-Kristiyano, kasama ang
pag-unlad ng isang maling form ng Kristiyanismo, ay mas maraming mga tagapagpahiwatig kung nasaan tayo sa timeline ng
kasaysayan ng tao. Malapit na si Jesus at dapat nating malaman kung paano haharapin ang dumaraming kaguluhan sa paligid
tayo Tatapusin natin ito sa susunod na linggo!