ANG KATAPUSANG PANAHON: ISRAEL AT ANG SIMBAHAN

pagpapakilala
Ang malabis na pagkalugod
Pag-agaw / Sino at Kailan
Aming Mapalad na Pag-asa
Ang mga Hudyo
Isreal at Ang Simbahan
Talaan ng Oras ni Daniel
Oras Ng Mga Hentil
Ika-70 Linggo ni Daniel
Ang Anti-Cristo
masaklap na karanasan
Ang Pagdating Second
Pre-Trib Rapture

1. Ang kontrobersya sa mga huling oras ay konektado sa kung paano basahin ng mga tao ang Bibliya.
a. Maraming hindi kumukuha ng Bibliya nang literal sa lugar na ito at lumilikha ng mga problema.
b. Kapag kinuha mo ang Bibliya nang literal at tiningnan ang lahat ng mga talata sa mga oras ng pagtatapos na maingat na basahin ang mga ito sa konteksto, pag-aaral ng mga oras ng pagtatapos na hindi nakakatakot o nakalilito. Ito ay pagbuo ng pananampalataya! Ito ay isang kagila-gilalas na inspirasyon.
c. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga banal na kasulatan at basahin ang mga ito sa konteksto nakita natin na ang pag-agaw ay itinuro sa NT, na ito ang susunod na kaganapan sa makahulang kalendaryo, at mangyayari ito bago magsimula ang pagdurusa.
d. Marami pa kaming sasabihin tungkol sa pag-agaw ng pretrib, ngunit kailangan nating magdagdag ng ilang mga karagdagang elemento sa aming talakayan. Nagsimula kaming gawin ito noong nakaraang linggo.
2. Mayroong tatlong magkakaibang mga grupo ng mga tao na nabanggit na may kaugnayan sa mga oras ng pagtatapos - bawat isa sa kanila ay may natatanging bahagi upang gampanan sa mga kaganapan sa pagtatapos ng oras.
a. Ang mga tao ay maling mga katotohanan tungkol sa mga pangkat na ito at nagtatapos sa malaking pagkalito.
b. Ang tatlong pangkat ay ang Simbahan, ang mga Hudyo, at ang mga Hentil. I Cor 10:32
3. Sa huling aralin sinimulan nating tingnan ang mga kaganapan sa pagtatapos para sa mga Judio.
a. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa amin na maunawaan kung ano ang nangyayari sa amin.
b. Ang Diyos ay may hindi natapos na negosyo sa mga Hudyo na walang kinalaman sa Simbahan. Iyon ang isang dahilan kung bakit hindi kami pupunta dito.
4. Gen 12 – Inilaan ng Diyos si Abraham, at ang kanyang mga inapo, ang mga Hudyo, upang maging Kanya.
a. Dapat silang maging isang tao na makakakilala sa Kanya bilang kanilang Diyos. Aalagaan niya sila, magkakaloob para sa kanila, ihayag ang Kanyang sarili sa kanila.
b. Pagkatapos ay ipakikita nila Siya sa ibang bahagi ng mundo, ang idolo na sumasamba sa mga Hentil sa kanilang paligid.
5. Sa huling aralin tinitingnan namin ang maraming mga pangako (mga hula) na ginawa ng Diyos sa mga Hudyo na naganap na. Binigyang diin namin na ang mga pangakong ito ay literal at na ito ay literal na natutupad.
a. Dalawang tiyak na pangako ay hindi pa natutupad, ngunit literal na matutupad sa Ikalawang Pagparito ni Cristo.
1. Ang mga inapo ni Abraham ay mabubuhay magpakailanman sa isang malaking lugar ng lupa sa Gitnang Silangan. Gen 12: 7; 13: 14-18; 15: 18-21; Amos 9: 14,15
2. Isang inapo ni David (na isang inapo ni Abraham) ay makaupo sa trono sa Jerusalem magpakailanman. II Sam 7: 12-17; Aw 89: 3,4
b. Ang patuloy na pagkabigo ng mga Hudyo ay hindi tinanggal ang mga pangakong ito.
c. Ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham upang ibigay ang lupain sa kanyang mga inapo ay walang kondisyon at walang hanggan. Ito ay hindi maiiwasan. Maaari itong ipagpaliban, ngunit hindi kinansela. Gen 15: 1-21; Aw 89: 28-37; Jer 31: 35-37; 33: 15-26
6. Nais naming magpatuloy upang tumingin sa mga Hudyo at ang kanilang lugar sa mga huling beses na mga kaganapan.

1. Ang Simbahan ay hindi Israel. Ang Simbahan ay hindi pumalit sa lugar ng Israel. Ang Iglesya ay hindi ispiritwal na Israel. Maaari kang maging halata sa iyo depende sa kung anong mga uri ng mga katuruan sa pagtatapos ng oras na nakalantad ka.
a. Ngunit, karamihan sa pagkalito at kontrobersya sa mga oras ng pagtatapos ay nangyayari dahil ang ilang mga tao ay hindi nakikilala sa pagitan ng Israel at ng Simbahan.
b. Sinasabi ng mga postmillennialist at amillennialist na ang Diyos ay tapos na sa Israel, pinalitan ng Simbahan ang Israel, at ang anumang hindi naganap na mga pangako na ginawa sa Israel ay matutupad sa at sa pamamagitan ng Simbahan na ispiritwal na Israel.
2. Mayroong tatlong pangunahing pananaw tungkol sa sanlibong taon (oras na babalik si Jesus sa mundo upang maitaguyod ang Kanyang libong taong kaharian).
a. Premillennial view - Si Kristo ay babalik bago magsimula ang sanlibong taon at itatayo ang kaharian Mismo. Matutupad ng kaharian ang mga pangako ng Diyos sa mga Hudyo. Naniniwala sila sa pagdagit at sa kapighatian.
b. Pagtingin sa pagkatapos ng millennial - Si Kristo ay babalik pagkatapos ng sanlibong taon. Ang Iglesya ay magpapakristiyano sa mundo at magtatayo ng libong taong panahon ng kapayapaan at kaunlaran. Pagkatapos si Jesus ay darating at tatanggapin ang kaharian mula sa Iglesia. Walang rapture, paghihirap, o programa para sa mga Hudyo.
c. Amillennial view - Walang literal na milenyo at walang tiyak na panahon ng pagdurusa. Si Jesus ay darating sa pagtatapos ng kasaysayan, hatulan ang lahat ng mga tao at simulan ang kawalang-hanggan. Hindi sila naniniwala sa rapture o kaharian para sa mga Hudyo.
3. Ang mga pananaw pagkatapos ng millennial at amillennial ay masusuportahan lamang kung gumawa ka ng isang hindi literatura o alegaturang diskarte sa mga banal na kasulatan - ibig sabihin: Ang lupang ipinangako sa mga Hudyo ay langit dahil ang lupa ay nangangahulugang langit, o si Jesus ay darating sa mga ulap na nangangahulugang si Jesus ay darating sa Iglesya sapagkat ang ulap ay nangangahulugang Simbahan.
4. Kapag binasa natin ang bibliyang literal na nakita natin na ang Simbahan ay hindi pinalitan ang Israel (ang mga Hudyo). Ang Simbahan ay umiiral bilang karagdagan sa Israel (ang mga Hudyo).
a. Sa OT mayroong dalawang pangkat ng mga tao: mga Hudyo (mga inapo ni Abraham) at mga Hentil (lahat ng iba pa).
b. Ngayon (mula nang magbangon si Cristo), mayroon nang, tatlong pangkat ng mga tao: mga Hudyo (pisikal na mga inapo ni Abraham na hindi tinanggap si Kristo bilang Tagapagligtas), mga Hentil (lahat ng iba pang mga hindi ligtas na tao), at ang Simbahan (lahat naligtas, ipinanganak na muli, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo).
5. Ang Simbahan ay mayroon lamang mula nang si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay.
a. Ang Simbahan ay may buhay, mahalagang unyon kay Cristo. Ang Simbahan ay Kanyang Katawan. Ef 1: 22,23; I Cor 12:27; I Cor 6:17
b. Ang mga banal ng OT ay hindi ipinanganak muli. Ang katuwiran ay isinulat sa kanilang account, ngunit hindi ito inilagay sa kanila tulad ng sa atin. Wala silang buhay ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, sa kanila tulad natin. Juan 3: 3-5
c. Matapos bumangon si Hesus mula sa mga patay at bumalik sa langit, ibinuhos niya ang Espiritu Santo sa Kanyang mga tagasunod, at nilikha ang Simbahan. Gawa 2: 1-47
6. Ang Simbahan ay isang misteryo na inihayag kay Jesus ni Jesus. Gawa 26:16; Gal 1: 11,12
a. Ang misteryo = Dadalhin ng Diyos ang isang tao sa mga Hudyo at labas ng mga Hentil at gagawa ng isang bagong tao sa kanila. Ef 2: 11-3: 11; 1: 9,10
b. Simbahan = EKKLESIA = isang tawag; ang Iglesia = ang tinawag na mga.
c. Ang misteryo = Si Cristo ay mabubuhay sa Simbahan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Col 1: 25-27
d. Ang misteryo = Sa pag-iisa kay Cristo tumitigil kami na maging Hudyo o Hentil, ngunit sa halip ay maging isang bagong tao, isang bagong nilalang, isang partikular na miyembro ng Katawan ni Cristo. Gal 3: 26-28; II Cor 5:17
7. Ang pagkakalikha ng Simbahan ay hindi nakansela ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo.
a. Sa Roma 1-8 sistematikong ipinaliwanag ni Pablo ang kaligtasan ng biyaya ng Diyos - kung paano ang lahat (mga Hudyo at mga Hentil) ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo.
b. Nagtatapos ang Kabanata 8 sa mga kamangha-manghang pahayag na ang Diyos ay para sa atin at walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga pahayag na iyon ay nagdala ng isang katanungan. Paano tayo makatitiyak? Pagkatapos ng lahat, tingnan kung ano ang nangyari sa Israel. Pinili sila ng Diyos, at ngayon ay tila wala sa larawan.
c. Ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Pablo, ay tumatalakay sa tanong na iyon sa Rom 9,10,11.
1. Ang Rom 11: 1 ay isang sanggunian sa Jer 31:37. Hindi itinapon ng Diyos ang Kanyang bayan.
2. Ipinagpaliban lang ng Diyos na itaguyod ang kaharian sa lupa kung saan tutuparin Niya ang Kanyang mga pangako sa mga Judio. Rom 11: 25-29 (Tingnan ang Buhay)
8. Nang si Jesus ay dumating sa mundo sa unang pagkakataon, inalok niya ang ipinangakong kaharian sa Israel at ang Kanyang sarili sa kanila bilang kanilang hari. Dan 2:44; Amos 9: 14,15; Mat 4:17
a. Tinanggihan ng bansang Israel si Jesus. Ang kanilang pagtanggi sa kaharian ay hindi kinansela ang kaharian, ngunit sa halip, ipinagpaliban nito ang kaharian.
b. Alam ng Diyos na itatakwil ng mga Judio ang kanilang Mesiyas at sinamantala niya ito. Ginamit niya ang pagtanggi na iyon upang bumili ng kaligtasan sa pamamagitan ng paglansang kay Cristo at kumuha ng isang tao para sa Kaniyang sarili sa mga Hentil. Gawa 15:14 (tumutukoy sa Amos 9: 11,12); Rom 8:28; 11: 12-15 (Buhay)
c. Sa loob ng halos 2,000 taon, ang Diyos ay hindi nakikitungo sa Israel bilang isang bansa. Nakikipag-ugnayan siya sa Simbahan. Narito tayo sa Panahon ng Simbahan.
d. Ngayon, upang makapasok sa isang relasyon sa Diyos, dapat mong tanggapin ang sakripisyo ni Kristo sa Krus at ipanganak muli, Judio o isang Hentil.
e. Tumigil ka na maging Judio o Hentil, naging bahagi ka ng Simbahan.
9. Tinapos ni Pablo ang kanyang paliwanag tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpuri sa kadiliman ng Diyos para sa gayong plano: upang magamit ang kanilang kawalan ng pananampalataya bilang isang pagkakataon upang lumikha ng Simbahan, makatipid ng milyun-milyon, at magdala ng malaking kaluwalhatian sa Kanyang Mismo. Rom 11:23

1. Alalahanin, sa pagitan ng 606 BC at 586 BC, sinalakay ng mga taga-Babilonia ang Israel, sinira ang Jerusalem at ang templo, at dinala ang mga tao sa pagkabihag.
2. Ang isa sa mga ipinatapon ay si Daniel. Pagkaraan ng mga 67 taon na pagkabihag, si Daniel ay nagmamay-ari ng Aklat ni Jeremias. Dan 9: 1,2
a. Nabasa ito ni Daniel at napagtanto na ang kanyang mga tao ay magiging bihag sa loob ng 70 taon (o tungkol sa tatlong higit pang mga taon mula sa oras na iyon). Jer 25:11; 29:10
b. Nagsisi siya at nanalangin na tuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako. Dan 9: 3-10
3. Ang anghel na si Gabriel ay lumapit kay Daniel na may isang mensahe. Sinabi ni Gabriel kay Daniel na haharapin ng Diyos ang mga Hudyo sa kanilang kasalanan at paghihimagsik sa loob ng 490 pang taon. Pagkatapos ang kaharian ay maitatag, at sila ay itatanim sa kanilang lupain na hindi kailanman aalisin.
4. Dan 9: 24-27 – Ang propesiya na ito ay nagsasaad ng panahon ng 490 taon sa isang di-karaniwang paraan.
a. 490 taon = pitumpung linggo; linggo = isang panahon ng pitong. Ang pitumpung linggo ay literal na nangangahulugang pitumpu't pitong.
b. Dapat nating matukoy mula sa konteksto kung nangangahulugan ito ng 7 araw o 7 taon. Sa daanan na ito isang linggo = 7 taon; 70 linggo = 7 × 70 = 490 taon.
5. v24 – Sa mga 490 taon na iyon anim na tiyak na bagay ang magagawa.
6. v25 – Ang 490 taon ay magsisimula kapag ang dekreto ay inisyu upang ibalik at itayong muli ang Jerusalem. Sinasabi sa atin ng mga tala ng makasaysayang eksakto kung kailan ibinigay ang utos na muling itayo - Nisan 1 (Mar 5) 444 BC Neh 2: 1-8
a. Mula sa oras na ibigay ang utos hanggang sa dumating ang Mesiyas ay 7 linggo plus 60 linggo (tatlumpu) hanggang 2 linggo = 69 linggo o 7 × 69 = 483.
b. Sinasabi sa atin ng mga talaang pangkasaysayan ang araw na pumasok si Jesus sa Jerusalem sa Kanyang panghuling alok ng Kanyang sarili bilang hari (Linggo ng Palma, Mar 30, 33 AD). Lucas 19: 37-44
c. Eksaktong 483 taon yan. Hatiin ang 483 sa 7 at katumbas ito ng 69 o 69 na mga set ng pito o 69 na linggo. Kapag ang 483 ay pinarami ng 360 (haba ng mga taon ng Bibliya) katumbas ito ng 173,880 araw na eksaktong bilang ng mga araw mula Nisan 1 444 BC hanggang Mar 30, 33 AD kung ang mga taon ng paglundag ay naidagdag sa.
7. v26 – Pagkatapos ng 62 linggo (animnapu't dalawang linggo o 62 × 7 = 434 na taon) papatayin ang Mesias = ipinako sa krus. Hinahati ng pahayag na ito ang 483 taon sa dalawang bahagi.
a. Ang unang segment = 49 taon o 7 linggo = mula sa oras ng utos hanggang sa pagkumpleto ng templo.
b. Ang pangalawang segment = 434 taon = 62 linggo = animnapu't dalawa = mula sa pagkumpleto ng templo hanggang sa pagpako sa krus ni Cristo.
8. v26 – Sa oras na mamatay si Cristo, ang Jerusalem at ang templo ay mawawasak.
a. Noong 70 AD tatlong legion ng mga sundalong Romano ay lubos na nawasak ang lungsod. (legion = 5,400 hanggang 6,000 kalalakihan at isang pantay na bilang ng mga pandiwang pantulong)
b. 26b –Mapupuno sila tulad ng pagbaha, at ang digmaan at ang mga pagdurusa nito ay naitakda mula sa panahong iyon hanggang sa wakas. (Buhay)
c. Nang maglaon ay itinayong muli ang Jerusalem bilang isang Hentil na lungsod, isang kolonya. Ang isang templo sa isang diyos na pagano ay itinayo sa lugar ng templo. Pinayagan ng Emperor Constantine ang mga Hudyo na pumasok muli sa lungsod noong maagang bahagi ng 300 AD Ngunit, ang lungsod ay nabagsak sa ilalim ng kontrol ng Moslem noong 600s, at hanggang ngayon ay tagpo pa rin ng kontrahan.
9. Pansinin, isang pitong taong panahon, ang pitumpung linggo ni Daniel ay nawawala. Saan iyon?
a. Sa v27 – Siya (ang prinsipe ng mga tao na nagpako sa krus kay Cristo) ay gagawa ng 7 taong tipan (kasunduan) sa Israel at lalabagin ito sa kalagitnaan ng 7 taon.
b. 27b – Kung gayon, bilang isang rurok sa lahat ng kanyang kakila-kilabot na mga gawa, ang Kaaway ay lubos na makasisira sa santuwaryo ng Diyos. Ngunit sa oras at plano ng Diyos, ang kanyang paghuhukom ay ibubuhos sa Masamang Ito. (Buhay)
10. Ang ika-70 linggo ni Daniel ay hindi pa nagaganap. Walang nakakaalam kung kailan ibinigay ang propesiya na magkakaroon ng agwat sa pagitan ng linggo 69 at linggo 70.
a. Pansinin, si Jesus ay ipinako sa krus at ang templo ay nawasak pagkatapos ng linggo 69 ngunit bago ang linggo 70. Siya ay ipinako sa puwang.
b. Ang ika-70 linggo ay ang kapighatian. Nilinaw iyon ni Jesus sa Mat 24:15. Ang huling linggo ng pakikitungo ng Diyos sa Israel para sa kanilang kasalanan at paghihimagsik ay dapat mangyari bago bumalik si Jesus sa mundo upang maitaguyod ang kaharian bilang katuparan ng Kanyang mga pangako kina Abraham at David. (ibang aralin)
11. Ginagawa ng mga tao ang lahat ng mga kakaibang bagay sa propesiya ni Daniel sapagkat hindi nila ito literal na tinanggap. Dapat itong gawin nang literal.
a. Ang mga talatang ito ay isinulat sa mga Judio tungkol sa mga Judio. Wala sa Daniel na kahit na ang mga pahiwatig na ito ay natutupad sa o sa pamamagitan ng Simbahan.
b. Ang 70 taong pagkabihag ng Israel sa Babilonya ay 70 literal na taon. Walang dahilan upang maniwala na ang mga taon sa hula ni Daniel ay hindi din literal.
c. Ang HE na nabanggit sa v27 ay hindi si Jesus. Alalahanin ang iyong grammar sa high school.