SI JESUS ​​AY DIYOS

1. Sa pagbabasa natin ng Bibliya, malinaw nating nakikita na iisa lamang ang Diyos. Gayunpaman, malinaw din na nakikita natin ang tatlong persona na Diyos - ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu.
a. Ang lahat ng tatlong tao ay nagtataglay at nagpapakita ng mga katangian, katangian, at kakayahan ng Diyos. Lahat sila at ginagawa kung ano ang Diyos lamang at magagawa.
b. Ang Diyos ay hindi isang tao na kumikilos tulad ng tatlong magkakaibang tao, at hindi rin Siya tatlong magkahiwalay na tao tulad nina Peter, James, at Juan na lahat ay nagtutulungan. May iisang Diyos, ngunit may tatlong banal na tao = isa ano, tatlong whos. Iyon ang misteryo ng Trinidad.
c. "Sa loob ng Isang Tao na Diyos, mayroon nang walang hanggan tatlong magkakaparehas na tao, samakatuwid nga, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu." (James R. White)
2. Ang mga nagtatalo laban sa doktrina ng Trinidad ay nagsasabi na si Jesus at ang Banal na Espiritu ay hindi Diyos. Sinabi nila na si Jesus ay isang nilalang na nilikha at ang Banal na Espiritu ay isang puwersa.
a. Sinimulan nating isaalang-alang ang tanong: Si Jesus ba ang Diyos?
b. Mahalaga na magkaroon tayo ng isang tumpak na pag-unawa kay Jesus tulad ng ipinahayag ng Bibliya sa Kanya, sapagkat, habang papalapit tayo sa katapusan ng panahon, ang mga huwad na Kristo ay magiging mas karaniwan. Mat 24: 4,5; 23,24
3. Natatangi ang Kristiyanismo. Hindi ito batay sa mga aral ni Jesus, batay ito sa katauhan ni Jesus - kung sino Siya, kung ano Siya, at kung ano ang Kanyang nagawa. Juan 16: 27-30; 17: 8
4. Ang Bibliya ay napakalinaw tungkol dito. Si Hesus ay, ay, at palaging magiging Diyos - walang hanggan (walang simula o wakas) at walang hanggan (hindi limitado ng oras o kalawakan).

1. Ang Ebanghelyo ni Juan, higit pa sa iba pang tatlong ebanghelyo, ay binibigyang diin ang pagka-diyos ni Cristo. Sa Juan 1: 1-18 matatagpuan namin ang isa sa mga malinaw na pagtatanghal ng katotohanan na si Jesus ay Diyos.
a. Sa pamamagitan ng paghahambing ng dalawang salitang Griyego para sa pandiwa ay, malinaw na ipinakita ng Bibliya na si Jesus ay walang pasimula. Siya ay walang hanggan na nangangahulugang Siya ay Diyos.
b. Ay = EN = nagpahayag ng tuluy-tuloy na pagkilos sa nakaraan (walang panimulang simula). Ay = EGENETO = nagsasaad ng isang oras kung kailan nagkaroon ng isang bagay.
c. Ang EN ay ginagamit para kay Jesus (ang Salita) v1. Ang EGENETO ay ginagamit para sa lahat ng iba pa (lahat ng nilikha na mga bagay, si Juan Bautista) v3,6.
2. Iniisip ng ilan na si Jesus ay mas mababa sa Diyos na Ama, o isang nilalang na nilikha, sapagkat tinawag siyang Anak ng Diyos. Hindi ganon!
a. Sa panahon ng Bibliya ang pariralang "anak ng" ay kung minsan ay nangangahulugang supling ng, ngunit mas madalas itong nangangahulugang "ng pagkakasunud-sunod ng".
b. Nang sinabi ni Jesus na Siya ang Anak ng Diyos, sinasabi Niya na Siya ay Diyos, at iyan mismo ang naunawaan ng mga Judio. Juan 5:18; 10: 30-33
c. Si Jesus ay hindi Anak ng Diyos dahil ipinanganak Siya sa Betlehem o dahil Siya ay ilan kung gaano mas mababa kaysa sa Diyos o dahil nilikha Siya ng Diyos. Siya ang Anak sapagkat Siya ay Diyos. Prov 30: 4 (kasalukuyan tense = Siya ay mayroon noon)

1. Si Jesus ay hindi nagsisimula sa Betlehem. Ang Pangalawang Tao ng Trinidad, ang Anak, ay umalis sa langit at kawalang-hanggan at pumasok sa pagkakaroon ng tao.
a. Kumuha siya ng laman, hindi lamang isang katawan, ngunit isang buong likas na tao - espiritu, kaluluwa, at katawan.
b. Ito ang pagkakatawang-tao. Ang Salita, si Jesus, ay ginawa, kinuha, laman. Juan 1:14
c. Nagbabago ang paggamit ng pandiwa. Was = EGENETO. Sa isang tiyak na punto sa oras, ang Pangalawang Tao ng Trinidad, ang Anak ng Diyos, ay pumasok sa pagkakaroon ng tao.
2. Nang ang Anak ay kumuha ng laman, hindi siya tumigil sa pagiging Diyos, ni hindi Siya naging isang tao.
a. Hindi Siya Diyos sa isang katawang tao. Siya ay sabay na ganap na Diyos at buong tao. I Tim 3: 16 – Iyon ang hiwaga ng Pagkatawang-tao.
b. Mat 1:23 (Isa 7:14); Emmanuel = ang Diyos-tao (THEANTHROPOS).
3. Naguguluhan ang mga tao sa katotohanan na si Jesus ay tinawag na Bugtong na Anak ng Diyos.
Ipinapalagay nila na nangangahulugang Siya ay isang nilikha na mas mababa kaysa sa Diyos. Juan 1: 14,18
a. Gayunpaman, ang salitang ipinanganak = MONOGENES = natatangi. (Begat = GENNAO = upang makabuo, sa ama.)
b. Si Jesus ay natatangi. Siya ang nag-iisang tao na nauna nang mayroong Diyos bilang Diyos. Siya lamang ang tao na ang kapanganakan ay hindi minarkahan ang Kanyang pasimula. Siya lamang ang Diyos-tao.
c. Juan 1 – Bugtong na Anak – mas literal na pagsasalin: ang nag-iisang Anak na Diyos.
4. Dahil si Hesus ay at buong Diyos at buong tao, kapag nabasa mo ang mga talata tungkol kay Jesus, dapat mong matukoy kung ang talata ay tumutukoy sa pagiging tao ni Jesus o sa Kanyang diyos.

1. v1-4 – Una, pansinin ang konteksto. Si Paul ay hindi nagsasabi ng doktrina sa katauhan ni Cristo.
a. Tinuturuan niya ang mga Kristiyano kung paano magpakumbaba para sa ikabubuti ng iba.
b. v5 – Hayaan ang parehong pag-uugali at hangarin at [mapagpakumbabang] isip na ito ay nasa iyo na kay Cristo Jesus. - Hayaan mong Siya ang iyong halimbawa sa kababaang-loob. (Amp)
2. v6 – Si Jesus ay nasa anyo ng Diyos bago Siya dumating sa mundong ito.
a. Na kahit na mahalagang isa sa Diyos, at sa anyo ng Diyos [nagtataglay ng kaganapan ng mga katangian na ginagawang Diyos na Diyos]… (Amp)
b. Gayunpaman handa siyang ibaba ang Kanyang sarili - Hindi inisip ang pagkakapantay-pantay na ito sa Diyos ay isang bagay na sabik na makuha o mapanatili. (Amp)
3. v7– Ngunit hinubaran ang Kanya [ng lahat ng mga pribilehiyo at may karapatan na dignidad] (Amp) - at kumuha Siya ng isa pang anyo, ang anyo ng isang tagapaglingkod, ang anyo ng isang tao.
a. Nanatili siyang Diyos, hindi Siya tumigil sa pagiging Diyos. Hindi maaaring tumigil ang Diyos na maging Diyos. Kumuha siya ng isa pang anyo - ng isang alipin, ng isang lalaki.
b. Siya, ang Diyos, ay kumuha ng isang kalikasan ng tao at pinili niyang mamuhay bilang isang tao sa mundong ito.
4. Nang ginawang walang reputasyon si Jesus (ginawa ang Kanyang sarili na wala), gumawa siya ng tatlong bagay.
a. Tinakpan niya ang Kanyang preincarnate na kaluwalhatian upang mabuhay Siya sa mga kalalakihan. Juan 17: 3;
Juan 12:41; Isa 6: 1-8; Mat 17: 1-8; Juan 18: 6; Rev 1:17
b. Kusang-loob niya limitahan ang Kanyang Sarili at hindi niya ginamit ang Kanyang banal na mga katangian upang mabuhay sa mundo. Bilang Diyos, hindi Niya kailangang lumakad sa maalikabok na mga kalsada ng lupa, pagod, magutom, atbp. Gayon pa man Siya nagawa.
c. Siya, ang Pangalawang Persona ng Diyos, ay nagpapakumbaba sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng anyo ng tao. Ibinaba Niya ang Kanyang Sarili. Heb 2: 9
5. v8 – Sinasabi sa atin kung bakit ito ginawa ni Jesus. Ang Diyos Anak ay nagkatawang tao upang Siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Matt 20: 27,28; Heb 2: 9,14,15
a. Ang Diyos ay hindi maaaring mamatay. Kailangang maging tao si Jesus upang mamatay Siya upang mabayaran ang parusa sa ating mga kasalanan.
b. Kailangang maging Diyos si Jesus upang ang Kanyang sakripisyo ay magkakaroon ng halaga upang ganap na mabayaran ang halaga ng ating mga kasalanan, para sa lahat.
6. Si Jesus ay hindi tumigil sa pagiging Diyos habang nasa lupa. Sumakay siya sa isang buong kalikasan ng tao, naging tunay na tao habang siya ay tunay na Diyos.
a. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring Siya ay pagod, gutom, tinukso sa kasalanan, atbp. Mat 4: 1,2;
Santiago 1:13; Mat 8:24; Juan 4: 6
b. Mga Gawa 10: 38 – Iyon ang dahilan kung bakit kailangang maipahiran si Hesus nang magsimula Siya sa paglilingkod.
c. Gayunpaman, iyon ang dahilan kung bakit Siya ay maaaring sa parehong oras tumawag sa Kanyang sarili na AKO. Juan 8:58;
Ex 3:14); Juan 3:13; 8: 24,28
7. Ang Spetuagint (isang salin sa Griyego ng Hebreong OT na nauna pa sa kapanganakan ni Kristo) ay isinalin ang "Ako" sa Ex 3:14 bilang EGO EIMI.
a. Sa Greek NT, ginamit ni Jesus ang term na ito para sa Kaniyang Sarili at kinikilala ang Kanyang sarili kay Jehova. Tinawag ni Jesus ang Kanyang sarili na Jehova.
b. Ang mga hindi naniniwala sa Trinity ay iginagalang si Jesus. Ngunit, upang maging pare-pareho, kailangan nilang tumugon kay Hesus tulad ng ginawa ng mga Hudyo - pagbato sa Kanya dahil sa kalapastanganan dahil ginawa Niyang katumbas ng Diyos.
8. Itinuturo ng banal na kasulatan ang pagpapasakop ni Cristo sa Ama. Juan 14:28
a. Gayunpaman, ang subordination na ito ay palaging tumutukoy kay Jesus pagkatapos na kumuha Siya ng laman. Wala sa mga taludtod sa subordination ang tumutukoy sa pagpuno kay Cristo. Wala namang sumangguni sa preexistent na Salita ng Diyos.
b. Ang bawat miyembro ngTrinity ay may ibang papel sa pagtubos. Ang Pangalawang Tao ng Trinidad ay kusang umalis sa langit, nagpapakumbaba sa Kanyang sarili, at gampanan ang pagpapasakop sa Ama.
c. Ang pagkakaiba sa pag-andar ay hindi nangangahulugang kababaan sa kalikasan. Ang pagkakapantay-pantay ng pagiging at subordination sa isang nagtatrabaho na relasyon ay hindi magkakasalungat. I Cor 11: 3

1. Lucas 1: 26-38 – ang anghel na Gabriel ay lumapit kay Maria at sinabi sa kanya na isisilang niya ang Anak ng Diyos. Ang pagsilang na ito sa isang birhen ay magiging isang katuparan ng Isa 7:14.
2. Ang pangalang ibinigay ng anghel kay Maria para sa batang ito ay makabuluhan - Jesus.
a. Ito ay literal na nangangahulugang "Iniligtas ni Jehova" o "Si Jehova ay kaligtasan".
b. Matt 1: 21 – Sa orihinal na Griyego ang huling bahagi ng talata ay binibigyang diin ang "Siya at walang iba pa ang magliligtas sa Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan."
c. Ito ay higit na patunay na si Jesus ay Diyos. Sinasabi ng OT na si Jehova lamang ang Tagapagligtas. Isa 46: 20-22; 43:11; Oseas 13: 4
3. v32 – Sinabi ni Gabriel ang tatlong makabuluhang bagay tungkol kay Jesus.
a. Siya ay magiging mahusay. Kapag hindi kwalipikado, ang katagang iyon ay karaniwang nakalaan para sa Diyos.
b. Siya ay magiging Anak ng Kataas-taasan. Anak = Isang nagmamay-ari ng mga katangian ng kanyang ama. Sa kaisipang Semitiko, ang isang anak na lalaki ay isang kopya ng carbon ng kanyang ama.
c. Magkakaroon siya ng trono ni David. Si Jesus sa Kanyang pagiging sangkatauhan ay isang direktang inapo ni David (Matt 1: 1) at tutuparin ang mga pangako ng Diyos kay David.
II Sam 7:16; Aw 89: 3,4; 28-39
4, v34 – Tinanong ni Mary kung paano siya magkakaroon ng isang anak na lalaki nang hindi nakikipagtalik sa isang lalaki.
a. Ipinaliwanag ng anghel na ang Banal na Espiritu ay gagawa ng isang gawain sa kanya, na ginagawang posible.
b. Ang Banal na Espiritu ay kumuha ng isang cell mula kay Maria at nilinis ito, na nagbibigay-daan sa Ikalawang Tao ng Trinidad na kumuha ng isang tunay na kalikasan ng tao. Gen 3:15; Gal 4: 4
c. Kinuha ng Diyos na Anak ang isang tunay na kalikasan ng tao nang hindi ginagawang mas kaunti ang Diyos.
d. Sa sinapupunan ni Maria, ang diyos at sangkatauhan ay pinagsama nang walang hanggan sa isang tao, ang Panginoong Jesucristo.
5. Sa Pagkakatawang-tao nakikita namin ang malinaw na gawain ng Trinidad. Lahat ng tatlong tao ay kasangkot.
a. Ang Banal na Espiritu ay may pangunahing tungkulin at ang ahente na nagdala ng pagkakatawang-tao. Lucas 1:35
b. Gayunpaman, naghanda ang Ama ng isang katawan ng tao para kay Jesus. Heb 10: 5
c. Si Preexistent Christ, sa pamamagitan ng isang gawa ng Kanyang sariling kalooban, ay kumuha ng laman. Heb 2:14
6. May isang punto na dapat nating linawin tungkol sa taong si Jesus. Bagaman si Hesus at ganap na tao, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ni Jesus at sa bawat ibang tao. Si Jesus ay walang kasalanan. Lucas 1:35; II Cor 5:21; Heb 4:15; Heb 9:14
a. Rom 8: 3 – Ang kanyang laman ay hindi makasalanan. Wala siyang likas na kasalanan (orihinal na kasalanan). Ang kanyang katauhan bilang tao ay tulad ni Adan bago Siya nagkasala.
b. Ang Banal na Espiritu ay naglinis ng cell mula kay Maria, na ginagawang posible para kay Jesus na magkaroon ng isang tunay na kalikasan ng tao, ngunit hindi isang likas na kasalanan. Lucas 1:35
c. Bagaman si Jesus ay ganap na tao at napapailalim sa tukso, Siya ay banal din at hindi maaaring magkasala.

1. Kapag pinag-aaralan natin ang likas na katangian ng Diyos, isinasaalang-alang natin ang mga bagay na higit na naiintindihan natin sa puntong ito sa oras.
a. Maaari nating tanggapin ang mga ito at paniwalaan sila sapagkat sinabi ng Diyos, at sa pagkagulat at paggalang, paghanga, at pagsamba sa Kanya.
b. Sa Trinidad nakikita natin ang tatlong tao at isang kalikasan. Sa kay Jesus nakikita natin ang isang tao at dalawang natures.
2. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay hindi nauugnay - mahalaga ito.
a. Ang Tao ni Cristo ay hinamon ngayon tulad ng dati. Maling mga Cristo ay dumami.
b. Mahalaga na magkaroon ka ng tumpak na impormasyon mula sa Bibliya upang makilala mo ang pekeng.
3. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay hindi nauugnay - mahalaga ito.
a. Bumaba si Jesus sa ating antas upang itaas tayo sa Kanyang antas.
b. Kami ay natututo tungkol sa aming kapalaran. Inanyayahan kami sa isang walang hanggang kaharian upang makisama sa isang walang katapusang Paglalang na Pinili tayo para sa relasyon sa Kanya.
c. Ang Ama at ang Anak ay nakaharap sa harapan, matalik na pakikisama mula nang magpakailanman, at inanyayahan tayong makibahagi sa relasyon na iyon. Juan 1: 1; I Cor 13:12