SI JESUS ​​ANG PARAAN

download PDF
NABALITA ANG MGA PEACEMAKERS
ANG MGA BEATITUDES
ANG TUNAY NA INTERPRETASYON NG BATAS
MATUWANG KATAYO
ANG ATING AMA SA LANGIT
HUWAG JUDGE
ANG NARROW WAY
TANDAAN ang KONTEKTO
ANG SHEEP AT ANG MGA GUSTO
SI JESUS ​​ANG PARAAN

1. Ginugol namin ang mas mahusay na bahagi ng taong ito na tumingin kay Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya - kung sino Siya, kung bakit Siya naparito sa mundo, at kung ano ang nagawa niya habang narito siya. Ang layunin natin ay maging pamilyar sa tunay na Cristo upang madali nating kilalanin at tanggihan ang mga huwad na kristiyano, bulaang propeta, at maling ebang ebanghelyo.
a. Kamakailan lamang, napag-usapan namin ang katotohanan na ang isang maling Kristiyanismo ay umuunlad. At, tatanggapin nito ang panghuling huwad na kristo (pangwakas na pinuno ng mundo, isang tao na kilala bilang Antikristo).
b. Ang pseudo na ebanghelyo na ito ay nagtatanggal ng kasalanan at nagbubunyi sa likas na kabutihan ng tao. Ipinapahayag nito na ang lahat ay malugod na tinatanggap sa pamilya ng Diyos anuman ang kanilang pinaniniwalaan o kung paano sila namumuhay hangga't sila ay taos-puso at sinusubukan na maging isang mabuting tao.
1. Ito ay isang pampublikong ebanghelyo na tumutukoy sa totoong Kristiyanismo bilang pagsisikap na ayusin ang lipunan sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang wakasan ang kahirapan, tulungan ang marginalized, at puksain ang kawalang-katarungan sa mundo. Sinasabing ito ay mas mapagparaya, mas mapagmahal, higit sa lahat, at hindi gaanong paghuhusga kaysa orthodox na Kristiyanismo.
2. Nasasaksihan namin ang pagbuo ng isinulat ni Pablo sa II Tim 3: 5. Bago ang pagbabalik ni Hesus ang mga tao "ay kumikilos na parang relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal" (NLT). (Personal na itinuro ni Jesus kay Pablo ang ebanghelyo na ipinangaral niya, Gal 1: 11-12).
c. Kahit na ang lumalagong relihiyon na ito ay salungat sa orthodox na Kristiyanismo sa mga pangunahing paniniwala nito, maaari itong tunog ng Kristiyano sa mga hindi pamilyar sa Bibliya dahil gumagamit ito ng Christian terminology at binabanggit ang mga talata ng Bibliya. Gayunpaman ang mga talatang ito ay kinuha sa labas ng konteksto, maling nainterpret, at hindi sinasadya.
2. Sa huling ilang mga aralin, napag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-aaral na basahin ang mga talata sa konteksto upang maitaguyod natin nang tama ang kanilang kahulugan. Nakatuon kami sa konteksto ng kasaysayan at kultura - partikular na ang lahat ng bagay sa Bibliya ay isinulat ng isang tao sa isang tao tungkol sa isang bagay. Ang mga tiyak na taludtod ay hindi nangangahulugang isang bagay sa amin na hindi nila nais ipahiwatig sa mga orihinal na tagapakinig at mambabasa.
a. Nakasaklaw kami ng maraming impormasyon at mas maraming masasabi. Ngunit sa araling ito, isasara namin ang aming paksa. Sa Bagong Taon, gagawa tayo ng isang serye sa aming pinakadakilang proteksyon laban sa panlilinlang - pagiging isang regular na mambabasa ng Bibliya, lalo na ang Bagong Tipan.
b. Isaalang-alang ang isang pag-iisip bago natin simulan ang aralin ngayong gabi: Hindi lamang ang bawat puntong gagawin ko ngayong gabing maging isang aralin, ang lahat ng sasabihin ko ay batay sa nasaklaw namin sa nakaraang 29 na linggo. Kung sumali ka lang sa amin, ang mga nakaraang aralin ay magagamit sa aming website.

1. Batay sa mga sulatin ng kanilang mga propeta alam ng mga taong ito na ngayong panahon na ito (ang mundo tulad nito, na minarkahan ng kasalanan, katiwalian, at kamatayan) ay magtatapos. At, inaasahan nila ang Diyos na magpadala ng isang Mesiyas na dadalhin ang Kanyang kaharian sa mundo at ibabalik ang mga kondisyon ng Eden. Dan 2:44; Isa 51: 3; atbp.
a. Alam ng mga unang madla ni Jesus na pagdating ng kaharian ng Diyos, dapat tanggalin ang mga masasama sapagkat ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa Kanyang kaharian. Aw 37: 1-2; 9-11; 22; 28-29; atbp.
1. Marcos 1: 14-15 — Noong sinimulan ni Jesus ang Kanyang pampublikong ministeryo, ang Kanyang pambungad na mga salita ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ipinahayag niya: Ang oras ay natutupad o nakumpleto at ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Magsisi at maniwala sa ebanghelyo o mabuting balita.
2. Ang salitang pagsisisi ay kailangang gawin sa pagtalikod sa kasalanan. Alam ng tagapakinig ni Jesus na may dapat gawin sa kanilang kasalanan dahil sinabi ng mga propeta na ang mga matuwid lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos
b. Ipinahayag ni Jesus ang ebanghelyo o mabuting balita sa konteksto ng kasaysayan ng mga kalalakihan at kababaihan na naghahanap ng isang lunas para sa kasalanan at pati na rin ang katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. 1. Ang mabuting balita ay si Jesus ang lunas. Ang isang ebanghelyo na hindi kinikilala ang kasalanan ng tao o ang kanyang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas — tulad ng ipinapahayag ngayon sa maraming mga lugar — ay hindi ang totoong ebanghelyo.
2. Ang mabuting balita ay makatuwiran lamang kung nauunawaan mo ang masamang balita. Lahat ng tao ay nagkasala ng kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos at napapahamak hanggang sa walang hanggan na paghihiwalay sa Kanya - hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating na buhay. At walang magagawa nating sarili upang maiwasto ang ating kalagayan.
A. Ang Makapangyarihang Diyos, na pinasigla ng pag-ibig, ay kumilos para sa atin. Pumasok siya sa oras at kalawakan, kumuha ng isang kalikasan ng tao, at namatay sa Krus bilang perpektong sakripisyo para sa kasalanan. Rom 3:23
B. Kapag sinuman ang kumikilala kay Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, naniniwala sa Kanya at sa Kanyang sakripisyo, ang taong iyon ay nalinis ng kasalanan. Binibigyang-katwiran Siya ng Diyos o idineklara siyang matuwid at ang kaharian ng Diyos ay nakabukas sa kanya. Iyon ang mabuting balita. Rom 3: 24-26; Rom 5: 1; atbp.
1. Ang madla ni Jesus ay hindi pa alam ang lahat ng mga detalye. Alalahanin, ang ministeryo sa daigdig ni Jesus ay isang pansamantalang panahon kung saan unti-unti niyang inihanda ang mga kalalakihan at kababaihan ng Lumang Tipan upang matanggap kung ano ang ibibigay Niya para sa kanila sa Krus.
2. Ipinakilala ni Jesus, ngunit hindi detalyado sa, maraming mga paksa tulad ng katwiran at ang bagong pagsilang. Sila ay ipaliwanag nang detalyado pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay sa mga sulat.
2. Ang mga taimtim na Kristiyano ngayon ay mahina laban sa panlilinlang at mga maling ebanghel sa bahagi dahil ang ebanghelyo na dinala ni Jesus ay hindi na malinaw na ipinahiwatig at ipinaliwanag sa maraming mga simbahan.
a. Ang mensahe ay naiimpluwensyahan at sinisipsip ng ika-21 siglo na mga prinsipyo ng tagumpay sa mundo ng tagumpay.
1. Ang ebanghelyo ay naging: dumating si Jesus upang mabigyan ka ng magandang buhay, tulungan kang matupad ang iyong potensyal, at gagawa ka ng isang tagumpay sa buhay. Maraming mga sermon ang kaunti pa kaysa sa positibong mga pag-uusap na motivational pep.
2. Karamihan sa mga tanyag na turo ngayon ay nakakaginhawa na tila ang pinakadakilang pag-aalala ng Diyos ay ang iyong pansariling kaligayahan — nangangahulugang ang lahat ng nais niya mula sa iyo ay ibigay sa iyo ang mga hinahangad ng iyong puso at tuparin ang iyong mga pangarap upang maging masaya ka.
b. Balikan natin ang salitang iyon magsisi sa pambungad na pahayag ni Jesus. Ang literal na pagsisisi ay nangangahulugang baguhin ang isip. Ginagamit ito ng pagtalikod mula sa kasalanan at nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng kalungkutan at panghihinayang. Ang ideya ay ang pagbabago ng pag-iisip ay gumagawa ng pagbabago ng layunin na nagreresulta sa isang nabagong buhay.
1. Ang kakanyahan ng kasalanan ay ginagawa natin ito sa halip na paraan ng Diyos. Namatay si Jesus upang baguhin ang baluktot at direksyon ng ating buhay — mula sa pamumuhay para sa sarili sa pamumuhay para sa Diyos. .
2. II Cor 5: 15 — Namatay siya para sa lahat upang ang mga tumatanggap ng kanyang bagong buhay ay hindi na mabubuhay upang malugod ang kanilang sarili. Sa halip, mabubuhay sila upang malugod si Cristo, na namatay at binuhay para sa kanila. (NLT)
c. Kapag binabasa natin ang mga ulat ng ebanghelyo tungkol sa hinihiling ni Jesus sa mga kalalakihan at kababaihan na nais sumunod sa Kanya, nalaman natin na ang Kanyang sinabi sa kanila ay ibang-iba kaysa sa madalas na ipinangangaral ngayon. 1. Walang sinabi si Jesus tungkol sa pagtatanong lamang sa Kanya sa kanilang mga puso, inanyayahan Siya sa kanilang buhay, o hinayaan siyang maging kanilang pinakamahusay na kaibigan. Hiniling at hinihintay ni Jesus na mabago ang kanilang buhay, mula sa paglilingkod sa sarili sa paglilingkod sa Kanya, na may kabuuang pangako sa Kanya kahit ano ang gastos.
2. Ang ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus ay naglalayong baguhin ang pokus ng ating buhay. Nabubuhay tayo ngayon upang malugod ang Diyos at hindi ang ating sarili. Binago natin ang direksyon ng ating buhay mula sa sarili na nakatuon sa Diyos na nakatuon at iba pang nakatuon. Nabubuhay tayo, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para sa darating na buhay. Mat 6: 19-21
3. Isaalang-alang ang isang halimbawa ng mga uri ng mga bagay na sinabi ni Jesus habang inihahanda Niya ang Kanyang mga tagapakinig para sa pagdating ng Kanyang kaharian - kapwa ang paghahari ng Diyos sa mga puso ng tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang at ang Kanyang paghahari o kaharian na itinatag sa mundo sa Kanyang Ikalawang Pagparito. (Ang bawat isa ay nararapat sa sariling aralin.)
a. Mat 16: 24-25 — Sinabi ni Jesus na kung may nais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, at dalhin ang kanyang krus. Sinabi niya na kung manatili ka sa pamumuhay ng iyong buhay sa paraan mo mawawala ito.
1. Hindi ibig sabihin ni Jesus na tayo (sila) ay kailangang ibenta ang ating makamundong pag-aari at lakarin ang mga kalsada ng Palestine kasama Niya. Wala nang magagawa ngayon ngayon dahil wala na Siya rito sa laman. At ang mga alipin (bukod sa iba pa) sa oras na iyon at kultura ay hindi magagawa. Gayon pa man ay tuturuan sila ni Pablo kung paano itanggi ang sarili at sundin si Jesus sa kanilang mga partikular na kalagayan. Ef 6: 5-8
2. Ang pagtanggi sa sarili ay nangangahulugan na itigil ang pamumuhay para lamang sa iyong kabutihan at iyong kaluwalhatian. Ang pagkuha ng iyong krus ay nangangahulugan na kung paanong ang Krus ni Jesus ay Kanyang lugar ng kumpletong pagpapasakop sa kalooban ng Kanyang Ama (Mat 26: 39-42), kaya ang aming krus ay ang parehong lugar ng kabuuang pagsumite sa kalooban ng Diyos. Tumalikod tayo sa paggawa ng ating kalooban ang ating daan patungo sa Kaniyang kalooban ang Kanyang paraan. Sinusunod natin ang Kanyang Salita.
b. Ang makabagong diin sa ideya na, higit sa lahat, nais ng Diyos na maging maligaya tayo ay humantong sa ilang mga tao na magtapos na hindi Niya pakialam ang ating pag-uugali basta masaya tayo. Ngunit nais ng Diyos na maging banal tayo (I Ped 1: 15-16). At ang tunay na kaligayahan ay buhay na walang hanggan sa Makapangyarihang Diyos.
1. Mat 16: 26 — Pansinin ang susunod na pahayag ni Jesus. Ano ang pakinabang sa isang tao kung nakamit niya ang buong mundo (natutupad ang lahat ng kanyang mga pangarap at hangarin) at nawalan siya ng sariling kaluluwa (nagtatapos sa impiyerno)?
2. Ang Makapangyarihang Diyos ay hindi umiiral para sa atin. Nariyan tayo para sa Kanya. Nilikha tayo upang magdala Siya ng karangalan at kaluwalhatian. Efe 1: 12 — Kaya't tayo na unang umasa kay Cristo — na unang nagbigay ng tiwala sa Kanya - [ay naipakilala at itinalaga] upang mabuhay para sa papuri ng Kanyang kaluwalhatian! (Amp)
3. Ang ating kabutihan at Kanyang kaluwalhatian ay hindi magkatulad na eksklusibo. Gayunpaman, ang lugar ng tunay na kaligayahan para sa mga tao ay sa buong pagsuko sa Panginoon, ginagawa ang Kanyang kalooban ng Kanyang paraan. Iyon ang aming nilikha na layunin. Ang anumang ebanghelyo na naglalagay ng kabutihan ng tao kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ang totoong ebanghelyo

1. Isaalang-alang ang isang halimbawa, isang mayamang binata na lumapit kay Jesus na nagtanong: Magandang panginoon, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Mat 19: 16-26; Marcos 10: 17-27; Lucas 18: 18-27
a. Ang unang sagot ni Jesus ay: Walang iba kundi ang Diyos. Hindi pinapahiya ni Jesus ang Kanyang Sarili. Sinasabi niya na ang Diyos mismo ang siyang pamantayan para sa pag-uugali ng tao. Alalahanin, inihahanda ni Jesus ang mga tao para sa katotohanang kailangan nila ng mas mataas na pamantayan ng katuwiran kaysa sa ipinangangaral at isinagawa ng kanilang mga pinuno sa relihiyon, ang mga Pariseo at eskriba. Mat 5:20
b. Pagkatapos, inutusan ni Jesus ang binata sa Batas ni Moises, partikular ang Sampung Utos — hindi dahil nakakakuha tayo ng kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos, ngunit upang mailantad ang kasalanan ng lalaki sa kanya upang ito ay makitungo.
1. Ang Batas ay isang master ng paaralan na ibinigay upang dalhin ang mga tao kay Cristo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng kanilang kawalan ng kakayahang sumunod sa pamantayan ng Diyos nang walang Kaniyang kapangyarihan. Rom 3:20; Gal 3:24; Rom 8: 3-4; atbp.
2. Pansinin na binanggit lamang ni Jesus ang mga utos na may kinalaman sa kung paano pakikitunguhan ang iyong kapwa (5-10) - na kung saan sinabi ng lalaki na kanyang iniingatan. At hindi pinagtalo ni Jesus ang kanyang pagtatasa sa kanyang sarili.
c. Sumagot si Jesus: Kulang ka ng isang bagay (Marcos 10:21; Lucas 18:22). Kung nais mong maging perpekto, ibenta ang mayroon ka, ibigay ito sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa Langit (Mat. 19:21).
1. Ang komentong ito ay maaaring maging tunog na parang ang kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbibigay sa mahihirap. Hindi iyon maaaring mangyari dahil sumasalungat ito sa maraming iba pang taludtod sa Bibliya. Ef 2: 8-10; Tito 3: 5; atbp. 2. Alalahanin na sa Kanyang ministeryo sa lupa, hindi pinalabas ni Jesus ang lahat. Hindi niya tinuturuan sila "kung paano mai-save" tulad ng naiintindihan natin ngayon. Pinapalawak niya ang kanilang pag-unawa na ang totoong katuwiran ay nasa loob at ang mga matuwid na kilos ay pagpapahayag ng isang nagbagong puso.
3. Nalinaw na ni Jesus na ang mga matuwid na kilos na ginawa upang makita ng mga tao at na-disconnect mula sa isang pagnanais na luwalhatiin ang Diyos ay walang kahulugan. Alalahanin ang mga Pariseo.
2. Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, itinakda ni Jesus ang binatang ito upang matulungan siyang makita ang kanyang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas. Sinira ng tao ang mga utos na may kaugnayan sa Diyos (1-4) sa pamamagitan ng paggawa ng pera (kayamanan) na kanyang diyos. Ang isyu ay ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga pag-aari ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Paano natin ito nalalaman?
a. Mat 19: 22 — Ang binata ay lumakad, nalulungkot — hindi dahil siya ay tutol sa pagtulong sa mga mahihirap - ngunit dahil sa mayaman siya (napaka mayaman, Lucas 18:23). Bilang isang mabuting Lumang Tipan na tao ang mayamang batang pinuno na ito ay walang alinlangan na isang tither na tulad ng mga Fariseo. Ngunit, ayon kay Jesus, ang kanyang pagtitiwala ay sa kanyang kayamanan at hindi sa Diyos. Tinukoy ito ng account ni Marcos (Marcos 10:24).
1. Pansinin na inilagay ni Lucas ang pangyayaring ito pagkaraan ng talinghaga ni Jesus tungkol sa isang Fariseo na nagtiwala sa kanyang mabubuting gawa bilang batayan ng kanyang katuwiran (kasama ang pagbibigay ng pera). Lucas 18: 9-14
2. Alalahanin ang Sermon sa Bundok. Inihayag ni Jesus ang maling katuwiran ng mga nagbigay ng limos upang manalo ng mga papuri ng mga tao, pag-iimbak ng kayamanan sa lupa kaysa sa Langit. Ang mga Fariseo ay nagtiwala sa kapangyarihan ng pera kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Mat 6: 1-18
b. Kapag pinagsama namin ang lahat ng tatlong mga account (Mateo, Marcos, Lucas) ito ang sinabi ni Jesus sa binata: Kung nais mong maging perpekto, ibenta ang mayroon ka at ibigay ito sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa Langit . Kunin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin.
1. Alalahanin din na sa Sermon sa Bundok, sinabi ni Jesus sa Kanyang tagapakinig na maging perpekto bilang iyong Ama sa Langit. Mat 5: 48-Dapat kang maging perpekto dahil ang iyong makalangit na Ama ay perpekto [samakatuwid nga, lumago sa ganap na kapanahunan ng kabanalan sa pag-iisip at pagkatao, na naabot ang tamang taas ng birtud at integridad] (Amp).
2. Ang salitang perpekto ay ang parehong salitang Greek na ginagamit sa parehong Matt 5 at Matt 19. Ito ay isang pang-uri na nangangahulugang natapos. Nagmula ito sa isang pangngalan na nangangahulugang magtakda para sa isang tiyak na layunin o layunin.
A. Hindi pa alam ito ng tagapakinig ni Jesus, ngunit malapit na Siya pupunta sa Krus, magbabayad ng kasalanan, at magbukas ng daan para ang mga makasalanan ay mabago sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Ang bagong kapanganakan ay simula ng isang proseso na sa huli ay gagawing perpekto o kumpleto ang mga mananampalataya kay Jesus sa ating buong pagkatao. Rom 8: 29-30; I Juan 3: 2
B. Sa ngayon, natapos na tayo na gumagana sa pag-unlad, ganap na mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa ganap na naaayon sa imahe ni Cristo. Ngunit Siya na nagsimula ng isang mabuting gawa sa atin ay makumpleto ito. Phil 1: 6
3. Ang anumang ebanghelyo na hindi nagpapahayag ng isang supernatural na pagbabagong-anyo sa ating puso, pagkatao, at pag-uugali sa pamamagitan ng walang-hanggang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay hindi ang totoong ebanghelyo.
c. Marcos 10: 21 -— Pansinin ang motibasyon ni Jesus sa likod kung bakit niya tinatrato ang binata tulad ng ginawa niya ay na mahal Niya siya. Gayunpaman, sa Kanyang pag-ibig, pinasubo ni Jesus ang lalaki nang sinabi Niya sa kanya ang isang bagay na ayaw niyang pakinggan at hiniling sa kanya na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin.
3. Mat 19: 22-26 — Si Jesus ay lumingon sa Kanyang mga alagad at sinabi sa kanila na mahirap para sa isang mayamang tao na pumasok sa Langit — hindi dahil sa mayaman siya, ngunit dahil madali itong magtiwala sa kayamanan nang higit sa Diyos. Inihambing ito ni Jesus sa isang kamelyo na dumadaan sa mata ng isang karayom ​​(isang karaniwang kasabihan na nagsasaad ng isang bagay na imposible).
a. Marahil ito ay nabuo sa katotohanan na mayroong dalawang pintuang-bayan sa mga lungsod — isang malaking main gate at isang mababang makitid na gate na kilala bilang mata ng karayom. Sa gabi lamang ang mas maliit na gate ay nakabukas. Para sa isang kamelyo na dumaan, ang pag-load na dala nito ay kailangang alisin at ang hayop ay dumaan sa mga tuhod nito.
b. Ang mga alagad ni Jesus ay namangha, nagtaka, at nalilito. Ito ay isang pangkaraniwang ideya sa kultura noong panahong iyon na ang kayamanan ay katibayan ng pabor ng Diyos. Kaya tinanong nila: Sino kaya ang mai-save? Sumagot si Jesus: Ano ang imposible para sa tao, posible sa Diyos.

1. Habang nagdidilim ang mundo, magkakaroon ng pagtaas ng presyon laban sa totoong ebanghelyo ni Jesus at ang katuwiran na maibibigay lamang Niya. Ito ay nagiging mas at madalas na marinig ang mga tao na nagsasabi na si Jesus ay hindi lamang ang daan patungo sa Langit at ang sinumang humahawak sa ganoong katuruan ay bigot.
2. Ngunit dapat nating hawakan ang katotohanan - hindi lamang para sa atin - kundi para sa lahat na, tulad ng mayamang batang pinuno, ay kailangang makinig sa katotohanan upang sila din ay maiuwi sa tunay na pananampalataya kay Jesucristo.
3. Kung mayroon mang oras upang makilala si Jesus bilang Siya ay ipinahayag sa Bibliya, upang maunawaan kung sino Siya at kung bakit Siya naparito at magagawang ipahayag ito sa mga nasa paligid natin, ito na ngayon. Nawa’y ang ating pagkagutom na makilala Siya ay nadagdagan habang pinag-aaralan natin ang Kanyang Salita. Halika Panginoong Jesus, halika!