GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA

download PDF
SI JESUS ​​AY DIYOS
ANG DIYOS-MAN
SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS
GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA
Protektahan ang IYONG SARILI
SUPERNATURAL HINDI NATURAL
ANG TUNAY NA GOSPEL

1. Walang sinuman na may anumang kaalaman sa katibayan sa talaang pangkasaysayan (kahit na hindi naniniwala) na maaaring tanggihan na si Jesus ay talagang nanirahan sa mundong ito. Tapos na ang debate kung sino Siya, kung ano ang Kanyang ginawa, at kung ano ang Kanyang itinuro.
a. Sapagkat ang pagbabasa at pagtuturo ng Bibliya ay nasa buong panahon na mababa sa maraming mga Kristiyano, sila ay masugatan sa pagyakap sa hindi tumpak at maling mga ideya tungkol kay Jesus - kapwa niya tao at Kanyang gawain.
b. Naglalaan kami ng oras upang tignan ang tunay na Jesus (tulad ng ipinahayag niya sa Bibliya) upang magamit namin na kilalanin ang mga huwad na kristiyano at mga bulaang propeta na nagtuturo ng mga maling mensahe sa pangalan ni Kristo.
2. Mayroong maraming mga kadahilanan na nag-aambag sa pagkalito tungkol sa kung sino si Jesus at kung bakit Siya naparito sa mundo. Ang maling impormasyon tungkol sa likas na katangian ng Diyos ay isang pangunahing kadahilanan. Nauna naming ginawa ang mga puntong ito.
a. Inihayag ng Bibliya na ang Diyos ay Isang Diyos (Isang Paglikha) na sabay-sabay na nagpapakita ng tatlong magkakaibang (ngunit hindi hiwalay) Mga Tao - ang Ama, ang Anak o ang Salita, at ang Banal na Espiritu.
1. Ang tatlong taong ito ay magkakasama o nagbabahagi ng isang Banal na Kalikasan. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nagpapakita ng tatlong paraan, kung minsan bilang Ama, minsan bilang Anak, at kung minsan bilang Banal na Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala. Ang Ama ay lahat ng Diyos, tulad ng Anak at ang Banal na Espiritu.
2. Lahat ng mga pagsisikap na maipaliwanag ang likas na katangian ng Diyos ay hindi maikakaila sapagkat ito ay lampas sa ating pag-unawa. Tinatanggap lamang natin ang misteryo ng pagka-Diyos (ang Banal na Kalikasan) at nagagalak sa Kanyang kamangha-manghang.
b. Dalawang libong taon na ang nakalilipas, ang Salita ay pumasok sa espasyo at oras at, sa sinapupunan ng Birheng Maria, ay naging ganap na tao nang walang tigil na maging ganap na Diyos. Kinuha niya ang pangalang Jesus (na nangangahulugang Tagapagligtas) sapagkat Siya ay dumating upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mat 1: 22-23; Juan 1:14
1. Habang nasa mundo, kahit na si Jesus ay hindi tumigil sa pagiging Diyos, hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Tinakpan niya ang Kanyang pagka-Diyos at kusang limitado ang Kanyang Sarili. Si Jesus ay nabuhay bilang isang tao na umaasa sa Diyos bilang Kanyang Ama. Phil 2: 5-8; Gawa 10:38; Juan 5:19; Juan14: 9-10; atbp.
2. Kapag nagkatawang-tao ang Salita, nagpakumbaba Siya at kinuha ang isang papel ng pagsumite sa Ama bilang bahagi ng pagpapatupad ng plano ng pagtubos. Juan 14:28; Juan 10:29; atbp.
3. Ang Diyos ay kapwa walang pagbabago (hiwalay sa o lampas) at malapit na (malapit sa kamay). Bagaman marami ang tungkol sa Kanya na hindi maiintindihan ng ating isipan, ang Makapangyarihang Diyos ay may alam. At, pinili Niyang ibunyag ang Kanyang sarili sa atin upang makilala natin Siya. Jer 9: 23-24
a. Unti-unting inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang pakikisalamuha sa mga tao (tulad ng naitala sa Lumang Tipan. Sa Bagong Tipan, nakikita natin ang buong paghahayag ng Diyos sa tao kay Hesus. Si Jesus ay ang nakikitang pagpapakita ng di-Makikitang Diyos. Juan 1 : 18; Heb 1: 1-3; Col 1:15
b. Si Jesus ay naparito sa mundo, hindi lamang upang mamatay para sa kasalanan, kundi upang ipakita ang isang dating nakatatak na aspeto ng katangian at plano ng Diyos. Ang Diyos ay isang Ama na nais mga anak na lalaki at babae. Ef 1: 4-5
1. Ang gabi bago pumunta si Jesus sa Krus, nanalangin Siya sa Ama. Sa Kanyang dalangin, sinabi ni Jesus: Ipinahayag ko ang iyong Pangalan sa mga taong ibinigay mo sa Akin. Juan17: 6
A. Noong unang siglo ay nakilala ng mga Judio ang Diyos sa pangalang Jehova kasama ang lahat ng iba pang pangalan na ibinigay sa Lumang Tipan. Ngunit binigyan sila ni Jesus ng isang bagong pangalan para sa Diyos: Ama.
B. Ang mga Lumang Tipan na lalaki at babae ay hindi tumukoy sa Diyos bilang kanilang Ama. Ang pamagat na iyon ay pag-aari nina Abraham, Isaac, at Jacob. Juan 6:31; Juan 8:73; Lucas 16:24; atbp.
2. Ang Diyos ay ang Ama ng Israel sa pangkalahatan bilang kanilang Lumikha, Tagapagligtas, at Tagagawa ng Tipan (Ex 4: 22-23). Ngunit wala silang konsepto ng isang indibidwal na kaugnayan ng Ama-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao. Alalahanin, nang tinawag ni Jesus ang Diyos na Kanyang Ama, nagalit ang mga Pariseo. Sinabi nila na ito ay paglapastangan para sa isang tao na magsalita ng Diyos sa ganoong mga termino (Juan 5: 17-18; Juan 10: 30-33).
3. Si Jesus ay naparito sa mundo upang ibunyag ang aspetong ito ng pagkatao ng Diyos at pagkatapos ay posible para sa mga kalalakihan at kababaihan na maging mga anak ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa misyon ni Jesus.

1. Tayong lahat ay isang "pamilya" sa kamalayan na lahat tayo ay nagmula sa isang tao, si Adan. Kami ay mga kapatid sa kamalayan na kami ay nagbabahagi ng isang karaniwang sangkatauhan at lahat ay miyembro ng lahi ng tao. a. Gawa 17: 22-31 — Nang mangaral si Pablo sa mga sumasamba sa idolo sa Athens, Greece tinangka niyang ipakita sa kanila ang hindi katwiran na pagsamba sa mga larawang inukit na imaheng gawa sa ginto, pilak, at bato.
1. Ipinapaalala niya sa kanila na: (Ginawa ng Diyos) ng isang dugo ang lahat ng mga bansa ng tao upang manahan sa ibabaw ng lupa (v26, KJV). Ang dugo ay ginagamit nang makasagisag para sa lahi. Ang mga bansa ay nangangahulugang isang lahi, isang tao. Sinipi ni Pablo ang ilang makatang Grecian na pamilyar sa kanyang tagapakinig (Aratus at Cleanthus) ay sumulat na tayo ay supling ng Diyos (mula sa isang salitang Greek na nangangahulugang maging sanhi).
2. Ang punto ni Pablo ay mula nang nilikha ng Diyos ang mga nilalang na tao (sangkatauhan), Siya rin ay dapat na isang buhay na nilalang.
(mga aralin para sa isa pang araw). Ang punto para sa atin ay ang Diyos ang Lumikha ng lahat ng kalalakihan at kababaihan.
A. Juan 8:44; Mat 13: 358 — Gayunman, nilinaw ni Jesus na ang Diyos ay hindi Ama ng lahat. Sa isang paghaharap sa mga Fariseo sinabi niya sa kanila na ang diyablo ay ang kanilang ama. Binanggit din ni Jesus ang tungkol sa mga bata (mga anak) ng kaharian at mga anak (mga anak) ng masama. B. I Juan 3: 10 — Si apostol Juan, na isang nakasaksi kay Jesus at bahagi ng Kanyang panloob na bilog (Peter, James, at Juan), ay gumawa ng maraming mga sanggunian sa mga bata (o mga anak) ng Diyos at mga anak (mga anak) ni ang diyablo tulad ng ipinahayag niya na hindi lahat ay mula sa Diyos.
b. Nang si Adan, ang unang tao, ay nagkasala, dahil siya ang pinuno ng lahi ng tao, ang kanyang pagsuway ay nakakaapekto sa buong lahi ng residente sa kanya. Ang kanyang kasalanan ay gumawa ng isang pangunahing pagbabago sa kalikasan ng tao. Ang mga tao ay naging mga makasalanan sa likas na katangian. Rom 5:19
1. Ang bagong kalikasan na ito ay mabilis na nagpahayag ng sarili nang ang panganay na anak na lalaki ni Adan, si Cain, ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel, at pagkatapos ay nagsinungaling sa Diyos tungkol dito. Gen 4: 1-9
2. Efe 2: 3 — Sa ating unang pagsilang, lahat ng tao ay ipinanganak sa isang bumagsak na lahi, isang lahi ng mga makasalanan. Ang salitang kalikasan (phusis) ay nangangahulugang sa pamamagitan ng likas na produksiyon, salin-salin.
A. Sa I Juan 3:10 Si Juan ay gumamit ng salitang Griyego para sa mga bata (teknon, o mga anak) na nagbibigay katanyagan sa katotohanan ng kapanganakan - Sa loob nito ay nakikita kung sino ang mga ipinanganak-sa Diyos at ang mga ipinanganak ng diyablo ( Pinakapangit). Ang problema ng tao ay higit pa sa kanyang ginagawa. Ito ay kung ano siya sa pamamagitan ng kapanganakan.
B. Ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng mga makasalanan bilang mga anak. Bago tayo maging mga anak ng Diyos ang ating kasalanan ay dapat alalahanin at dapat baguhin ang ating kalikasan.
2. Efe 1: 4-5 — Bago nilikha ng Makapangyarihang Diyos ang langit at lupa, pinlano Niya na magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na banal at walang kapintasan sa Kanyang paningin. Ang kasalanan ay nag-disqualify na sangkatauhan para sa posisyong ito ng pagiging anak.
a. Ang isang banal na Diyos ay hindi makalimutan ang mga kasalanan ng mga tao. Kinuha ni Jesus ang isang kalikasan ng tao sa sinapupunan ni Maria upang mamatay Siya para sa ating mga kasalanan at buksan ang daan para ang Diyos ay tama at makatarungan (ligal) na gawing mga makasalanan ang mga makasalanan.
b. Rom 8: 30-At ang mga nauna niyang naorden ay tinawag din niya; at ang mga tinawag Niya ay binigyang-katwiran din, nagpakawala, gumawa ng matuwid, na inilalagay sila sa wastong paninindigan kasama ang Kanyang sarili. At yaong mga binibigyang-katwiran ay niluwalhati niya rin - pinalalaki sila sa isang makalangit na dangal at kalagayan [estado ng pagiging]. (Amp)
1. Ang katwiran ay isang ligal na term. Dahil napalaya tayo, maaari nang tratuhin tayo ngayon ng Diyos na para bang hindi tayo nagkasala at ginawang tayo na Kanyang mga anak. Ang luwalhati ay tumutukoy sa isang proseso ng pagbabagong-anyo. Pinapanatili tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ginagawa tayong literal na mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan (bagong pagsilang), at pagkatapos ay binago tayo mula sa mga makasalanan sa mga anak na katulad ni Jesus sa Kanyang sangkatauhan (maraming mga aralin para sa ibang mga araw).
2. Narito ang punto para sa ngayon. Ang pagiging anak ay dumating lamang sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo. Ang Diyos ay Ama lamang sa mga taong naniniwala kay Jesus at sa Kanyang sakripisyo at nabigyan ng katwiran at niluwalhati. I Juan 5: 1
c. Juan 1: 12 — Sa mga naniniwala kay Jesus, binibigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Kapangyarihan, sa Greek ay exousia na nangangahulugang pribilehiyo; karangalan, dangal, tama. Ang mga tumatanggap kay Jesucristo bilang Tagapagligtas at Panginoon ay mayroon, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, isang karapatan sa pagiging anak, na binili para sa atin sa pamamagitan ng Krus.
3. Maaari nating ituro ang buong aralin sa bawat puntong nasa itaas. Ngunit para sa ngayon, isaalang-alang ang isang pag-iisip na may kaugnayan sa aming talakayan tungkol sa panlilinlang sa oras ng pagtatapos at mga maling pasko, bulaang propeta, at maling mga ebanghelyo.
a. II Tim 3: 1-5 — Nabanggit ni Pablo na ang mga huling araw ng panahong ito ngayon ay mapapahamak sa bahagi dahil sa pag-uugali ng mga tao. Pagkatapos ay nakalista siya ng ilan sa mga pag-uugali na iyon. Pansinin v5 - Sila ay kumikilos na parang relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal. (NLT)
b. Malinaw na tinukoy ng Bibliya na kapag bumalik si Jesus, ang mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng isang relihiyon sa mundo na pinamumunuan ng panghuli na maling kristo, isang tao na karaniwang kilala bilang Antikristo. Rev 13: 1-18; Dan 8:23; atbp.
1. Ang isang murtado o huwad na simbahang Kristiyano na malugod na tatanggapin ang taong ito. Ito ay inaanyayahan bilang mas mapagparaya, kasama, at hindi gaanong pagpapasya kaysa sa tradisyonal na Kristiyanismo.
2. Ang Ama ng Diyos at kapatiran ng tao ay umaangkop sa loob at kinukumpirma ang hula ni Pablo: Yamang lahat tayo ay mga anak ng Diyos, hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan o kung paano ka namumuhay hangga't ikaw ay taos-puso. Hindi namin kailangang magbago. Kami ay mabuti tulad ng paraan ng Diyos sa amin.
4. Karaniwan na sa ngayon ang pakinggan kahit na ang mga nagsasabing Kristiyano ay nagsasabi na si Jesus ay hindi lamang ang paraan sa Diyos. Marami ang naniniwala na, dahil ang Diyos ay isang mapagmahal na Diyos, hindi Niya kailanman papayagan ang isang tao na mapunta sa Impiyerno dahil hindi sila naniniwala kay Jesus.
a. Ngunit sinabi mismo ni Hesus na walang sinumang lumapit sa Ama kundi sa pamamagitan (sa pamamagitan Niya) (John14: 6). Sinabi ni Jesus na ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay makitid at ang daan sa pagkawasak ay malawak (Mat 7: 13-14). Si Jesus ay pinaka katulad ng pagtukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng publiko at pribadong paraan o landas. Noong unang siglo ang mga pampublikong landas ng Israel ay 24 piye ang lapad at ang mga pribadong landas ay 6 piye ang lapad.
b. Bilang Diyos-tao, si Jesus ang nag-iisa na makakapagsama sa Diyos at sa tao. Ang Diyos at ang tao ay nagsama-sama kay Jesus na nagpapakita na ang Diyos at ang tao ay maaaring magkasama. I Pet 3:18
1. Sapagkat ang Diyos ay ang Ama ng Kanyang sangkatauhan, hindi Siya nakibahagi sa nahulog na kalikasan mula kay Adan. Dahil nabuhay si Jesus ng isang perpektong buhay, wala siyang pagkakasala sa Kanyang sarili. Bilang Diyos, ang Kanyang halaga ay tulad na Siya ay kwalipikado na magbayad para sa mga kasalanan ng isang buong lahi. Heb 4:15; I Alagang Hayop 1: 18-19
2. Si Jesus ang nag-iisang pagpupugay (kasiyahan) para sa kasalanan, na ginagawa Siyang ang tanging daan patungo sa Ama. May isang tagapamagitan lamang sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Jesus. I Juan 2: 2; I Tim 2: 5

1. Ang ministeryo sa daigdig ni Jesus sa tatlong-taóng taon na humahantong sa pagpapako sa krus ay isang panahon ng paglipat. Nakikipag-usap siya sa mga kalalakihan ng Lumang Tipan na nasa ilalim ng Batas ni Moises.
a. Sila ay mga lingkod ng Diyos kumpara sa mga anak na ipinanganak ng Diyos. Walang sinumang ipinanganak ng Diyos bago ang Krus. Karamihan sa pangangaral ni Jesus ay naglalayong ihanda sila para sa darating.
b. Ang Sermon sa Bundok (Matt 5,6,7) ay isa sa mga pinakatanyag na sipi sa Bibliya. Inihatid ito ni Jesus sa Kanyang mga apostol at ng maraming tao sa isang bundok (malaking burol) malapit sa lungsod ng Capernaum, maaga sa Kanyang ministeryo.
1. Ang Capernaum ay matatagpuan sa Galilea sa kanlurang baybayin ng Dagat ng Galilea, hilagang-silangan ng Nazareth. Ang Capernaum ay naging punong tanggapan para sa Kanyang ministeryo sa Galilea. Mat 9: 1
2. Ang kanyang mga orihinal na alagad ay nagmula sa Galilea. Si Pedro, Andres, Santiago, Juan, at Mateo ay nagmula sa Capernaum (Marcos 1: 16-19; Mat 9: 9). Nanatili si Jesus sa bahay ni Pedro.
c. Sa Sermon sa Bundok Jesus ay gumawa ng ilang mga matapang na pahayag tungkol sa mga kalalakihan na anak ng Diyos, kasama ang mga pahayag tungkol sa Diyos na Isang Ama sa Kanyang mga anak. Hanggang sa oras na iyon, ang terminong mga anak ng Diyos ay ginamit lamang para sa mga anghel. Job 1: 6-8; Job 38: 7
2. Bilang bahagi ng Kanyang pagtuturo, ipinakilala ni Jesus ang ideya na ang mga anak ng Diyos ay dapat na mamuhay na may kamalayan na mayroon tayong isang Ama sa Langit na nagmamalasakit sa Kanyang mga anak at dapat tayong mamuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya at tumpak na kumakatawan sa Kanya sa mundo sa paligid natin.
a. Mat 5: 16 — Pasalamatan ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong kahusayan sa moral at ang iyong papuri, marangal at mabubuting gawa, at kilalanin at parangalan at purihin at luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. (Amp)
1. Mat. 5: 44-45 — Ngunit sinasabi ko, mahalin mo ang iyong mga kaaway! Manalangin para sa mga taong umuusig sa iyo! Sa ganoong paraan, ikaw ay kikilos bilang tunay na anak ng iyong Ama sa langit. (NLT)
2. Mat. 5: 48, samakatuwid, dapat kang maging perpekto, dahil ang iyong makalangit na Ama ay perpekto [samakatuwid nga, lumago sa kumpletong kapanahunan ng kabanalan sa pag-iisip at pagkatao, na naabot ang tamang taas ng birtud at integridad (Amp). (Perpektong nagpapahiwatig na umabot sa isang dulo, perpekto, kumpleto - Diksyon ng Vine.)
b. Hindi alam ng tagapakinig ni Jesus kung kailan Siya naghatid ng Sermon sa Bundok na pupunta Siya sa Krus upang mamatay para sa kanilang (ating) kasalanan upang sila (kami) ay maaaring maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng bagong pagsilang. 1. Ni hindi nila alam na ang Diyos ay panatilihin ang mga ito sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at buhay, gawin silang literal na mga anak, at bigyan sila ng kapangyarihan upang mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Inihahanda niya ang mga ito upang matanggap ang nauna.
2. Ngunit, pansinin, na ang mga naunang komento ni Jesus tungkol sa Diyos at Kanyang pamilya ay itinuro sa kanilang (ating) responsibilidad sa Diyos. Ang mga anak ay dapat na magdala ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos.
3. Ang mga Kristiyano ay madaling kapitan ng pagtanggap ng mga maling christmas at mga maling ebanghel sapagkat, hindi lamang ang mga Kristiyano ay hindi marunong magbasa, karamihan sa tanyag na pangangaral ngayon ay nakasentro sa tao, hindi nakasentro sa Diyos. Taliwas ito sa ipinakita sa atin ni Jesus at sinabi sa atin ang tungkol sa ugnayan ng Diyos at ng Kanyang mga anak.
a. Sa Kanyang sangkatauhan ipinakita ni Jesus ang uri ng mga anak na nais ng Diyos. Si Jesus ang huwaran para sa pamilya. Rom 8:29; I Juan 2: 6
1. Ang saloobin ni Jesus ay: Ang aking kalooban ay gawin ang kalooban ng Kaniyang nagpadala sa akin (Juan 6:38). Ang aking pagkain (pagpapakain) ay gawin ang kalooban (kasiyahan) ng Kaniyang nagpadala sa akin (Juan 4:34, Amp). Lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Aking Ama (Juan 8:29).
2. Juan 8: 28 — Si Jesus ay isang kaayaaya ng Ama at dumating upang gumawa ng mga anak na nalulugod sa Diyos sa kung ano sila (mga anak na isinilang sa Kanya) at sa kanilang ginagawa (mabuhay sa paraang nakalulugod sa Kanya.
b. Mat 4: 17 — Ang unang salita sa publiko ni Jesus ay: Magsisi. Ang salitang literal ay nangangahulugang baguhin ang isip. 1. Ginagamit ito sa pagtalikod mula sa kasalanan at nagpapahiwatig ng isang kalungkutan at panghihinayang. Ang ideya ay ang pagbabago ng pag-iisip ay gumagawa ng pagbabago ng layunin na nagreresulta sa nagbago ng buhay. Namatay si Jesus upang talikuran tayo mula sa pamumuhay para sa sarili sa pamumuhay para sa Diyos, para sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. II Cor 5:15
2. Ito ang lugar ng totoo at kumpletong kasiyahan sapagkat tinutupad natin ang layunin kung saan tayo nilikha - upang luwalhatiin ang Diyos habang nabubuhay tayo sa mapagmahal na pakikipag-ugnay sa Kanya.
c. Efe 1: 12— (Kami) [ay nakatakda at itinalaga] upang mabuhay para sa papuri ng Kanyang kaluwalhatian! (Amp)

1. Si Jesus ay naparito sa mundo upang mamatay para sa ating mga kasalanan upang ang mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring maging mga anak ng Diyos. Bilang Diyos-tao (ganap na Diyos, buong tao), hindi lamang ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang katulad ng Diyos, ipinakita niya sa atin kung ano ang mga anak ng Diyos at ang uri ng relasyon na nais ng Ama sa Kanyang mga anak.
2. Ang Diyos ay isang Ama na nagmamahal at nagmamalasakit sa Kanyang mga anak na lalaki at Anak na babae. Ninanais niya ang mga anak na lalaki at babae na luwalhati at nagbibigay ng karangalan sa kanilang Ama. Si Jesus ay napunta sa mundo, namatay at nabuhay muli upang magawa ito.
3. Sa pamamagitan ni Jesus at ng Kanyang sakripisyo sa Krus, ang mga tao ay maaaring maging banal at matuwid — tulad ng ating Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga tao ay maaaring maging maligaya na katulad ng Kanya. Maraming susunod na linggo!