SI JESUS ​​ANG ATING PAGSUSULIT

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Ang Krus ay isang kasamang term na tumutukoy sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus. I Cor 15: 1-4
a. Ang kapangyarihan ng Diyos, tulong ng Diyos, ay magagamit sa atin sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang nagawa para sa atin ng kamatayan, libing, at muling pagkabuhay.
b. Gumagawa kami ng oras upang pag-aralan ang Krus upang madagdagan ang aming pag-unawa sa ginawa ni Jesus para sa amin.
2. Upang lubos na makinabang mula sa pangangaral ng Krus dapat mong maunawaan ang pagkakakilanlan.
a. Ang salita ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ngunit ang prinsipyo ay naroroon. Gumagawa ang pagkakakilanlan tulad nito: Wala ako doon, ngunit ang nangyari doon ay nakakaapekto sa akin na parang naroroon ako.
1. Ang Bibliya ay nagtuturo na tayo ay ipinako sa krus kasama si Kristo (Gal 2:20), inilibing kasama ni Cristo (Rom 6: 4), at binuhay tayo kasama si Kristo (Efe 2: 5).
2. Wala tayo roon, ngunit anuman ang nangyari sa Krus, sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus, nakakaapekto sa atin na para bang naroroon tayo.
3. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ang pangangaral ng Krus– upang malaman natin kung ano ang nangyari sa atin sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
b. Upang matukoy ang talagang nangangahulugang gumawa ng magkatulad upang maaari mong isaalang-alang o gamutin ang pareho.
1. Sa Krus si Jesus ay nakilala sa atin o naging kung ano tayo.
2. Sa Krus ay itinuring ng Diyos si Jesus sa paraang dapat nating tratuhin.
c. Sa pamamagitan ng Krus ay naganap ang isang palitan.
1. Lahat ng kasamaan dahil sa atin dahil sa ating kasalanan at pagsuway ay napunta kay Jesus upang ang lahat ng kabutihan dahil sa Kanya para sa Kanyang pagsunod ay maaaring dumating sa atin.
2. Si Jesus ay naging isa sa atin sa ating kasalanan at kamatayan upang tayo ay maging isa sa Kanya sa buhay at katuwiran. II Cor 5:21; Gal 3:13
3. Nagpunta si Jesus sa Krus para sa atin upang Siya ay makapunta sa Krus na katulad natin.
a. Kailangang maging si Jesus kung ano ang para sa atin na tratuhin ng Diyos na katulad natin, kaya una siyang naging isang tao.
b. Pagkatapos sa Krus Kinuha niya ang ating lugar, naging kapalit natin, upang makilala niya tayo o maging magkapareho sa atin upang ang Diyos ay makikitungo sa Kanya bilang tayo.
c. Ang pagkilala ay ang ating kumpletong pagkakaisa kay Cristo sa Kanyang kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli.
4. Sa araling ito at sa susunod na nais naming tingnan kung gaano kumpleto ang proseso ng paghalili at pagkakakilanlan sa amin ni Jesus.

1. Ang pagkamatay ni Hesus ay may kasamang higit pa sa nakikita sa pamamagitan ng pagtingin sa Kanya na namamatay sa Krus.
a. Ang ating mga kasalanan ay inilagay sa Kanya (Isa 53: 6). Ginawa siyang kasalanan (II Cor 5:21). Ginawa siyang sumpa
(Gal. 3:13). Ang lahat ng mga bagay na iyon ay hindi nakikita o espirituwal.
b. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga espiritwal na pagdurusa at pagkamatay ni Jesus ay tinutukoy natin ang nangyari sa hindi nakikita na kaharian, sa espiritwal na kaharian.
2. Kapag binabanggit ng Bibliya ang kamatayan na may kaugnayan sa mga tao, hindi kailanman nangangahulugang "itigil na ang pagkakaroon". Ang lahat ng tao ay mananatili magpakailanman, maging sa langit o sa impiyerno.
a. Mayroong maraming mga uri ng kamatayan na nabanggit sa Bibliya kasama na ang pisikal at espirituwal na kamatayan.
1. Gen 2: 17 – Sinabi ng Diyos kay Adan ang bunga ng kanyang kasalanan ay ang kamatayan - sa pagkamatay ay mamamatay siya.
Dalawang beses nang namatay si Adan dahil sa kanyang kasalanan.
2. Kapag nagkasala si Adan, nahiwalay siya sa Diyos at naputol mula sa pag-access sa buhay. Namatay si Adan nang 930 taon mamaya. Gen 3: 7-10,22-24; Ezek 18: 4,20; Gen 5: 5
b. Ang kamatayan sa espiritwal ay nangangahulugan na maputol mula sa Diyos, kulang sa buhay ng Diyos sa iyong espiritu.
1. Efe 2: 1 – Bago tayo maligtas nagkaroon tayo ng pisikal na buhay, ngunit tayo (ang espiritung tao) ay namatay - wala, ngunit wala ang buhay ng Diyos. Efe 2: 1 –Namatay ka sa espiritu sa pamamagitan ng iyong mga kasalanan at kabiguan. (Phillips)
2. Efe 4: 18 – Ang Alienated, sa Greek, ay nangangahulugang lumayo, upang maging isang hindi kasali.
c. Sinabi ng KAMI ni Vine na ang espirituwal na kamatayan ay kabaligtaran ng buhay na espiritwal. Espirituwal na buhay ay pag-iisa at pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang espirituwal na kamatayan ay paghihiwalay sa Diyos.
3. I Cor 15: 22, Rom 5: 12 – Ang buong lahi ng tao ay namatay kay Adan. Ang pagkamatay ng tao dahil sa kasalanan ni Adan ay dalawang kulungan - pisikal at espiritwal.
a. Ang panloob na tao ni Adan ay naputol mula sa Diyos, pagkatapos ay namatay ang kanyang katawan. Ang paghihiwalay mula sa Diyos ay gumawa ng pagbabago sa kanyang likas (kanyang espiritu) na ipinasa niya sa kanyang mga anak. Gen 4: 1-9; I Juan 3:12
b. Kung si Jesus ay makikilala sa atin, kailangan Niyang gawin ang anuman sa atin, anuman ang mayroon tayo sa daan ng kamatayan.
c. Sinasabi sa atin ng Isa 53: 9 na si Jesus ay nakaranas ng dalawang pagkamatay sa Krus. Ang kamatayan, sa Hebrew, ay plural - pagkamatay. Si Jesus ay namatay ng pisikal, ngunit namatay din Siya nang espiritwal.
4. Ano ang ibig sabihin na namatay si Jesus sa espirituwal? Dalawang bagay:
a. Matt 27: 46 – Nangangahulugan ito na hiwalay siya sa Kanyang Ama. Ang pinabayaan ay nangangahulugang umalis o talikuran.
b. Nangangahulugan ito na kinuha Niya sa Kanya ang likas na likha sa tao sa pamamagitan ng paghihiwalay mula sa Diyos - ang likas na kasalanan. Si Jesus ay naging likas natin. Ginawa siyang kasalanan. Isa 59: 2; II Cor 5:21
1. Walang ibang salita na mas mahusay na naglalarawan sa tao maliban kay Kristo kaysa sa kasalanan. Ang kasalanan ay isang gawa, isang likas na katangian, at isang estado ng pagiging. Ef 2: 3; II Cor 6:14; I Juan 5:17
2. Si Jesus ay nakilala sa atin at kinuha ang ating likas na kasalanan sa Kanyang Sarili. Aw 22: 6; Job 25: 6; Isa 41:14
3. Ikinonekta ni Jesus ang Kanyang Sarili at ang Kanyang pagpapako sa ahas sa isang poste. Juan 3:14; Bilang 21: 9; Gen 3: 1; Rev 12: 9; 20: 2
c. Alalahanin, ang Diyos na Ama ay hindi nakikipag-ugnay kay Jesus sa Krus, Siya ay nakikipag-ugnay sa atin sa pamamagitan ng ating Kapalit at Kanyang pagkilala sa atin.
1. Ang ating pagkakaisa kay Cristo ay ganyan na Siya ay naging tayo, naging kung ano tayo at tinuring tayo ng Diyos na katulad natin.
2. Ang ating matandang tao, ang lahat na nasa Adan, ay ipinako sa krus nang si Hesus, ang Huling Adan, ay ipinako sa krus. Rom 6: 6; Gal 2:20; I Cor 15:45
5. Ang pagdurusa ni Jesus para sa atin ay hindi lamang pisikal - espiritwal ito. Naghirap siya sa espiritu. Tandaan,
ang pagdurusa sa espiritu ay tumutukoy sa kung ano ang nangyari sa di-nakikitang kaharian sa espiritu at kaluluwa ni Jesus.
a. Si Jesus ay hindi kayang magdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang pisikal na katawan sapagkat ang kasalanan ay hindi isang pisikal na kalagayan. Ito ay isang kondisyong espirituwal na ipinahayag sa pisikal. Ang ugat ng ugat ng tao ay hindi pisikal ito ay espirituwal. Ang sakit at pisikal na kamatayan ay sa pamamagitan ng mga produkto ng kamatayang espiritwal.
b. Dinala ni Jesus ang ating mga kasalanan sa Kanyang espiritu na nasa Kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay handog para sa kasalanan. Isa 53:10
c. Heb 9: 14 – Sa Krus, si Hesus ay ginawang isang handog na espiritwal. Inalok niya hindi lamang ang Kanyang katawan, ngunit ang Kanyang sarili para sa atin.

1. Sa ilan, ito ay bago, posibleng nakakagambala konsepto. Ngunit, tandaan ang mga bagay na ito.
a. Si Jesus na pupunta sa impiyerno ay isang lohikal na pagpapalawak ng pagpapalit at pagkakakilanlan. Doon napunta ang mga patay na espiritwal.
b. Hindi Siya pumunta doon para sa Kanyang kasalanan, wala Siya. Pumunta siya roon para sa ating kasalanan.
c. Ang kamatayang pisikal ay hindi ang buong pagbabayad para sa kasalanan. Kung gayon, ang bawat tao ay maaaring magbayad para sa kanyang sariling kasalanan sa pamamagitan ng simpleng pagkamatay.
2. Sa unang sermon na ipinangaral ni Pedro ay ginawa niya ang sanggunian kay Jesus na pupunta sa impiyerno.
a. Sa Mga Gawa 2: 22-32 ipinangaral ni Pedro ang tungkol sa muling pagkabuhay, at sa paggawa nito, sinabi niya kung nasaan si Jesus bago Siya nabuhay mula sa mga patay. Nasa impiyerno siya.
b. Sinasabi ng ilan na si Jesus ay napunta sa impiyerno, ngunit hindi ito isang lugar ng pagdurusa. Sa halip, ito ay ang dibdib ni Abraham. Lucas 16: 19-31
1. Bago magbayad si Jesus para sa ating mga kasalanan, walang makakapunta sa langit. Lahat ng mga tao, matuwid at di-matuwid, ay napunta sa gitna ng mundo.
2. Mayroong dalawang mga compartment isang lugar ng kaginhawaan at isang lugar ng pagdurusa. Pumunta si Jesus sa lugar ng pagdurusa.
3. Isaalang-alang ang mga kadahilanang ito kung bakit si Jesus ay napunta sa impiyerno at nagdusa.
a. Ito ang lohikal na susunod na hakbang ng pagpapalit at pagkakakilanlan.
b. Ang salitang impiyerno na ginamit sa Gawa 2 ay HADES. Isinalin itong libingan, impiyerno, lugar ng mga nawala na espiritu. Ginamit ito ng siyam pang iba pang beses sa NT (Mat 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; I Cor 15:55; Rev 1:18; 6: 8; 20: 13,14). Hindi ito nangangahulugang isang lugar ng kaginhawaan, nangangahulugan ito ng isang lugar ng pagdurusa, paghatol, o isang kaaway ni Cristo.
c. Sinasabi sa atin ng Isa 53: 9 na ginawa ni Jesus ang Kanyang libingan kasama ang mayayaman at masama. Siya ay inilibing mag-isa sa libingan ni Jose ng Arimathaea, isang mayaman, mabuting tao (Marcos 15:43; Lucas 23:50). Saan Siya inilibing kasama ng mga masasama? Sa impyerno.
d. Sinabi sa atin mismo ni Jesus kung saan Siya darating pagkatapos mamatay Siya. Mat 12: 38-40
1. Sinabi Niya na Siya ay nasa gitna ng lupa, at ito ay magiging tulad ng pagiging sa tiyan ng isang balyena.
2. Jonas 1:17; 2: 1-10 – Kapag tiningnan natin ang karanasan ni Jonas sa tiyan ng balyena, nakikita natin na hindi ito ginhawa.
3. Inilarawan ng Sal 88 ang isang tao na nakakaranas ng buong lakas ng poot ng Diyos. Malinaw na matindi ang pagdurusa, tulad ng mga alon. v3,6,7,14,16,17. Ang Grave ay SHEOL o impiyerno, ang mundo ng mga patay.
4. Ang pagdurusa sa espiritu ni Hesus ay nagsimula sa Krus, ngunit ayon sa uri ng Johan, ang karamihan nito ay nangyari sa impyerno.
e. Mga Gawa 2:24 - Sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu na muling nabuhay si Jesus mula sa matinding pagdurusa.
1. Ang Sakit ay ODIN sa Geek. Nangangahulugan ito ng pangsilang sa panganganak, pagdaramdam, matinding pagdurusa.
2. Ang pisikal na sakit mula sa pagpapako sa krus ay hihinto sa sandaling Siya ay namatay. Ito ay isang sakit, isang pagdurusa, na naganap pagkatapos ng Kanyang pisikal na kamatayan.
f. Ipinapakita sa Mga Gawa 2:31 ang dalawang tiklop na aspeto ng pagdurusa ni Kristo - laman (pisikal) at kaluluwa (espiritwal).

1. "Paano mo masasabi ang gayong bagay? Inaagaw nito si Jesus ng Kanyang kaluwalhatian at ininsulto ang Kanyang diyos. " Ito ay isang pang-emosyonal na argumento at hindi isang pangangatuwiran na pangangatuwiran.
a. Wala sa mga ito ang nangyari kay Hesus dahil nararapat sa Kanya. Hindi niya ginawa! Ginawa namin, at kinuha Niya ito para sa atin.
b. Si Jesus ay naging tao upang makilahok Siya sa ating kamatayan - pisikal at espiritwal. Si Jesus ay nagdurusa ng mga bagay na ito sa Kanyang sangkatauhan. Heb 2: 9
1. Malinaw na sinasabi ng Bibliya na ang kamatayan ay naghari kay Jesus sa isang panahon. Ano ang dapat na tulad ng para sa Panginoon ng buhay? Rom 6: 9; Gawa 2:24
2. Bakit napakahirap ng paghihirap ni Jesus sa Hardin ng Getsemani? Siya ay magiging kasalanan, mawalan ng pakikisama sa Kanyang Ama, at maging hangarin ng galit ng Kanyang Ama. Matt 26: 36-38
2. Sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa Krus: Ngayon, makakasama mo ako sa paraiso. Lukas 23:43
a. Ang salitang paraiso ay ginamit ng tatlong beses sa buong Bibliya (Lucas 23:43; II Cor 12:24; Apoc 2: 7). Sa tuwing malinaw na langit hindi sa dibdib ni Abraham.
b. Ang magnanakaw ay humiling na mapunta sa kaharian ni Jesus. Ang sinapupunan ni Abraham ay hindi ang paparating na kaharian ni Cristo.
c. Walang bantas sa orihinal na Greek. Nagpapasya ang mga tagasalin kung saan napunta ang bantas.
1. Rotherham – At sinabi niya sa kanya - katotohanang sinasabi ko sa iyo sa araw na ito: Sa aking kasama ka sa langit.
2. Sa madaling salita, sinabi ni Jesus na "Hindi kita kailangang tandaan kapag nakuha ko ang aking kaharian. Masasabi ko sa iyo ngayon, makakasama mo ako sa paraiso ”.
d. Tandaan ang isang mahalagang alituntunin ng interpretasyon sa Bibliya: Kung mayroon kang sampung mga banal na banal na kasulatan na malinaw na sinasabi ang parehong bagay at isang banal na kasulatan na tila salungat, huwag itapon ang sampu para sa isa. Ipagpalagay na wala ka pang ganap na pagkaunawa sa isang talata.
3. Sinabi ni Jesus na ang lahat ay natapos sa Krus. Juan 19:30
a. Hindi ibig sabihin ni Jesus na ang lahat ay tapos na sa sandaling iyon.
1. Kailangan pa niyang mamatay, ilibing, at muling mag-uli, ayon sa mga banal na kasulatan. I Cor 15: 1-4,14,17
2. Sa puntong ito si Jesus ay isang sumpa pa rin (Deut 21:23). Nasa ilalim pa rin siya ng kapangyarihan ng kamatayan.
3. Sa Juan 19: 36,37 matapos sabihin ni Jesus na "Tapos na", tinutupad pa rin niya ang banal na kasulatan.
4. Heb 1: 3 ay nagsabing ang pagtubos ay kumpleto nang umupo si Jesus sa kanang kamay ng Ama.
b. Ang muling pagkabuhay ay hindi isang isyu na isyu o isang talababa sa pagpapako sa krus. Ito ang patunay ng ating katwiran, patunay na binabayaran ang ating mga kasalanan.
1. Rom 4:25 – Sino ang sumuko sa kamatayan dahil sa mga pagkakasala na nagawa natin, at nabuhay muli dahil sa pagkawalang-sala sa atin. (Weymouth)
2. Sa Aklat ng Mga Gawa ang mga alagad ay hindi nangangaral ng paglansang sa krus, ipinangaral nila ang pagkabuhay na mag-uli. Ipinangaral nila ang Krus - ang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Hesus.
Acts 1:22; 2:24,32; 3:15; 4:2,33; 5:30-32
c. Alalahanin ang aming panuntunan sa interpretasyon sa Bibliya. Kung mayroon kang sampung banal na kasulatan na malinaw na tumutukoy sa parehong punto at isang talata na tila salungat, huwag mong itapon ang sampu.
f. Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niya, "Tapos na."?
1. Ang taong si Jesus ay nakumpleto ang ganap at perpektong kalooban ng Diyos para sa Kanyang buhay sa mundo.
2. Si Jesus ang nag-iisang tao na nasabi sa katapusan ng Kanyang buhay - Natapos na, perpektong kumpleto ito. Heb 4:15

1. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi lamang tinalakay ng Ama ang ginawa ko, kundi kung ano ako.
a. Pinarusahan ako ng Diyos, pinatay ako, pinatay ako. Si Hesus ay namatay ang dapat kong mamatay.
b. Kinuha ni Jesus ang aking kamatayan upang makuha ko ang Kaniyang buhay. Kinuha niya ang sumpa ng aking pagsuway upang magkaroon ako ng pagpapala ng Kanyang pagsunod.
2. Si Jesus ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging ano Siya - banal, matuwid na mga anak ng Diyos, malaya sa kapangyarihan ng kamatayan.