SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS

download PDF
SI JESUS ​​AY DIYOS
ANG DIYOS-MAN
SI JESUS, ANG IMEKTO NG DIYOS
GINAGAWA ni JESUS ​​ANG MGA KAPANGYARIHAN NG AMA
Protektahan ang IYONG SARILI
SUPERNATURAL HINDI NATURAL
ANG TUNAY NA GOSPEL

1. Samakatuwid, tinitingnan namin ang tanging ganap na maaasahang mapagkukunan ng impormasyon tungkol kay Jesus - ang nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya. Sinusuri namin kung sino si Jesus, kung bakit Siya ay dumating, pati na rin ang mensahe na ipinangaral niya. Nais naming maging sigurado na kami ay may kagamitan upang kilalanin at tanggihan ang mga pekeng christs.
a. Ang mga Kristiyano ay madaling kapitan ng maling pagdaya ng mga bulaang kriminal at maling propetang dahil sa maraming kadahilanan.
1. Ang pagbabasa ng Bibliya ay nasa lahat ng oras na mababa sa gitna ng mga Kristiyano (maging sa mga nasa pulpito), na iniiwan ang mga ito nang walang pamantayang pamantayan sa pamamagitan ng paghuhusga sa mga nagsasabing nangangaral kay Cristo.
2. Naninirahan kami at naiimpluwensyahan ng isang kultura na ngayon ay batay sa katotohanan sa kung ano ang nararamdaman namin tungkol sa isang bagay kaysa sa mga layunin na katotohanan sa sitwasyon. Ang kasanayan na ito ay tumulo sa simbahan, habang ang mga nag-aangking mga Kristiyano ay nagiging higit na madaling kapitan ng paglalagay ng mga pangarap, pangitain, at tinawag na mga salita mula sa Panginoon bilang kaayon o kahit sa itaas ng Bibliya.
3. Karamihan sa tanyag na turo ngayon ay may kaunting pagkakatulad sa Kristiyanismo ng Bagong Tipan. Magandang pakiramdam ang tungkol sa kung paano dumating si Jesus upang matulungan kang mabuhay ng isang maunlad, masaganang buhay. Nagbibigay ito sa mga tao ng maling mga inaasahan na humantong sa pagkadismaya kapag mahirap ang buhay.
b. Paano kung ang isang tao na iginagalang mo ay nagsabi sa iyo na mayroon silang isang panaginip at, sa loob nito, binigyan sila ng Panginoon ng magagandang paghahayag, kasama ang mas malalim na pag-unawa kung sino talaga si Jesus.
1. Ipagpalagay na lahat ay nagsasabi na ang taong ito ay pinahiran ng langis na, kahit na ang kanyang mga paghahayag ay ibang-iba, dapat na mula sa Diyos. Paano kung naramdaman mo lang na tama ka?
2. Paano mo masuri at hatulan ang kanyang mensahe at ang kanyang mga paghahayag? Maaari mong gawin ito? Mayroon ka bang sapat na kakayahan sa Kasulatan upang makilala ang maling turo?
3. Binalaan ni apostol Pablo ang mga huwad na apostol na nagbabago sa kanilang mga sarili bilang mga apostol ni Cristo, tulad ng pag-iiba ni Satanas bilang isang anghel ng ilaw. II Cor 11: 13-15
2. Noong nakaraang linggo sinimulan nating pag-usapan ang katotohanan na maraming hindi tumpak pati na rin ang ereheical na mga doktrina ay hindi nauunawaan na Siya ang Diyos-tao. Ipagpapatuloy namin ang aming talakayan sa araling ito.

1. Inihayag ng Bibliya na ang Diyos ay Isang Diyos (iisang Paglikha) na sabay na nagpapakita bilang tatlong magkakaibang Persona — ang Ama, ang Anak (o ang Salita), at ang Banal na Espiritu. Ang tatlong Persona na ito ay naiiba, ngunit hindi hiwalay. Sumasama sila o nagbabahagi ng isang Banal na Kalikasan.
a. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nagpapakita ng tatlong paraan — minsan bilang Ama, kung minsan bilang Anak, at kung minsan bilang Banal na Espiritu. Hindi ka maaaring magkaroon ng isa nang wala. Ang Ama ay lahat ng Diyos. Ang Anak ay lahat ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay lahat ng Diyos.
b. Ito ay lampas sa ating pag-unawa sa puntong ito sa ating pag-iral. Ang lahat ng mga pagsisikap na maipaliwanag ang pagkadios ng Diyos. Tatanggapin lamang natin ito at pagkatapos ay magalak sa kamangha-mangha ng Makapangyarihang Diyos.
2. Dalawang libong taon na ang nakalilipas ang Salita ay pumasok sa oras at puwang at, sa sinapupunan ng Birheng Maria, ay naging ganap na tao nang walang tigil na maging ganap na Diyos. Siya ay naging Diyos-tao (theanthropos), ang Anak ng Diyos (ang nag-iisang anak o natatanging Anak). Mat 1: 22-23; Juan 1:14
a. I Tim 3: 16 — Si Paul, na personal na nagturo ng ebanghelyo na ipinangaral ni Jesus Mismo (Gal 1: 11-12) ay tinukoy ang pagkakatawang ito bilang isang misteryo: "Walang alinlangan ang misteryo ng ating relihiyon ay isang malaking kataka-taka: Siya ay ginawa nakikita sa anyo ng tao ”(Williams). Isinulat pa ni Paul na:
1. Phil 2: 6-8 — Ipinakumbaba ni Jesus ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng pag-alis ng sarili sa Kanyang makatarungang dangal bilang Diyos at kumuha ng anyo o kalikasan (morphe) ng tao. Tinakpan niya ang Kanyang diyos, kusang-loob na limitado ang Kanyang Sarili. Hindi niya ginamit ang Kanyang banal na mga katangian upang mabuhay sa mundo.
2. Heb 2: 9 — Pinababa niya ang Kanyang Sarili. Ang salitang ibinaba ay nangangahulugan na bawasan ang ranggo o impluwensya; upang mas mababa. Ginawa ito ni Jesus upang matikman niya ang kamatayan o mamatay para sa mga kasalanan ng mga tao.
b. Ang katotohanan na tinawag si Jesus na Anak ng Diyos kung minsan ay nakalilito sa mga tao. Nagkakamali silang naniniwala na dahil Siya ang Anak na Siya ay isang nilikha o na Siya ay kahit papaano mas mababa sa Diyos.
1. Si Jesus ay hindi isang nilikha. Siya ay walang hanggan (walang pasimula o wakas) at walang hanggan hindi limitado ng oras at puwang). Nauna na siya sa Ama. Juan 1: 1-2
2. Si Jesus ay Anak ng Diyos, hindi dahil ipinanganak Siya sa Betlehem, kundi dahil Siya ay Diyos.
A. Noong panahon ng Bibliya, ang pariralang anak na lalaki ni ay madalas na ginagamit upang sabihin na "isang nagtataglay ng mga katangian ng kanyang ama o ng pagkakasunud-sunod ng." I Mga Hari 20:35; II Mga Hari 2: 3; 5; 7; 15; Neh 12:28).
B. Nang sinabi ni Hesus na Siya ay Anak ng Diyos, sinabi Niya na Siya ay Diyos. Ganyan talaga kung paano ito naiintindihan ng mga Judio. Juan 5: 17-18; Juan10: 30-33
c. Nang pumasok si Jesus sa mundong ito kinuha niya ang laman o isang buong kalikasan ng tao. Hindi siya tumigil sa pagiging Diyos, ni hindi Siya naging isang tao. Hindi siya ang pansamantalang naninirahan sa isang katawan ng tao. Siya ay at ang Diyos ay naging tao nang walang tigil na maging Diyos. Mat 1: 23-24; Gawa 2:22; Gawa 17:31; I Tim 2: 5; atbp.
1. Si Jesus ay hindi ang Ama. Mahigit sa 50 beses sa Bagong Tipan ang Ama at ang Anak ay nakikita na natatangi sa loob ng parehong taludtod. II Cor 1: 3; Phil 2:11; I Juan 2:22; atbp.
2. Nang si Jesus ay nanalangin sa Ama, kung si Hesus din ang Ama, kung gayon Siya ay nagdarasal sa kanyang sarili. At, kapag nakipag-usap at tungkol sa Kanyang Ama tulad ng madalas niyang ginagawa, pagkatapos ay nakikipag-usap Siya sa Kanyang Sarili tungkol sa Kaniyang Sarili. Juan 5:19; Juan 8:29; atbp.
3. Nang sinabi ni Jesus na "Kung nakita mo ako ay nakita mo ang Ama", hindi niya sinasabi na Siya ang Ama. Sa halip, ipinakita Niya kung ano ang Ama sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga salita ng Ama at paggawa ng mga gawa ng Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama sa Kanya. Juan 14: 10-11; Gawa 10:38
3. Sa Col 1: 15-18 gumawa si Paul ng isang klasikong pahayag tungkol sa kung sino si Jesus. Siya ang imahe ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa bawat nilalang.
a. v15 — Ang salitang imahe (eikon) ay nangangahulugang ang napaka sangkap o mahalagang sangkap ng isang bagay o isang tao. Si Jesus ang pinaka-sangkap o kakanyahan ng Diyos. Sino ang isang hango na pagpaparami at pagpapakita ng ganap na diyos (Wuest); Siya ang eksaktong pagkakahawig ng hindi nakikitang Diyos (Amp).
b. v15 — Ang panganay ay hindi nangangahulugang isang nilikha na nilalang. Iyon ay isang kumpletong pagkakasalungat sa pahayag na ginawa lamang at ang mga taludtod na sumusunod. Ang panganay ay nangangahulugang pangunahin (ibig sabihin ang Unang Ginang).
1. v16 — Ang talatang ito ay binibigyang diin ang pagiging pangunahing o kagalingan ni Kristo. Siya ang Lumilikha ng lahat sapagkat Siya ay Diyos. Gen 1: 2; Isa 42: 5; Isa 45:18; atbp.
2. Nariyan siya bago pa nilikha ang lahat ng mga bagay at susuportahan ang lahat. v17 — At Siya mismo ay umiiral bago ang lahat ng mga bagay at sa Kanya ang lahat ng mga bagay-bagay, magkakasama, ay gaganapin (Amp).
c. v18 — Si Jesus ay hindi umaasa sa anuman o kahit sino para sa Kanyang pagkakaroon. Siya ang simula (arke) na nangangahulugang pinagmulan o aktwal na sanhi ng paglikha. Siya ang hindi nabanggit na Unang Sanhi.
4. Si Jesus ang Diyos-tao. Siya ang Diyos na naging tao nang walang tigil na maging Diyos. Habang nasa lupa hindi Siya nabuhay bilang Diyos. Nabuhay siya bilang tao na umaasa sa Diyos bilang Kanyang Ama.
a. Nang umalis ang Salita sa Langit at nagkatawang-tao, ipinakumbaba Niya ang Kanyang Sarili at kinuha ang isang papel ng pagsusumite sa Ama bilang bahagi ng pagpapatupad ng plano ng pagtubos. Ang pagkakaiba sa pag-andar ay hindi nangangahulugang kababaan sa kalikasan.
b. Ang mga tao ay hindi sinasadya ng mga taludtod sa Bibliya tungkol kay Jesus dahil nabigo silang matukoy kung ang daanan ay tinutukoy ang kalikasan ni Jesus o ang Kanyang banal na kalikasan. Halimbawa:
1. Juan 14:28; Juan 10: 29 — Nang sinabi ni Hesus na ang Kanyang Ama ay higit sa lahat, higit sa Kanya Siya ay nagsasalita tungkol sa Kanyang katawang tao. Paano natin malalaman (bilang karagdagan sa lahat na nasabi na natin)? Dahil ang Kanyang iba pang mga pahayag ay nagpapatunay ng Kanyang pagka-Diyos.
A. Basahin ang Juan 10: 30 — Sinabi ni Jesus: Ako at ang aking Ama ay iisa. Ang "Aking" ay wala sa orihinal na teksto ng Greek. Ito ay literal na mababasa: Ako at ang Ama ay iisa.
B. Ako at ang Ama ay isa sa kakanyahan (Wuest); sa lahat ng mga katangian ng pagka-Diyos (Clarke).
2. Ang ilan sa maling pag-unawa sa Juan 20:17 ay nangangahulugan na si Jesus ay nilikha dahil kinilala niya ang Diyos bilang Kanyang Ama at Diyos. Si Jesus ay nagsasalita sa labas ng Kanyang sangkatauhan, ang Kanyang pagkatao.
A. Tinawag ni Jesus ang Diyos na Diyos sapagkat ang Tao na si Jesus ay hindi isang ateyista - Ang Diyos niya ay Diyos.
B. Tandaan na ilang mga talata lamang ang lumipas, nang tinawag siya ng Kanyang mga apostol na Diyos (theos), hindi siya tinuwid ni Jesus, ngunit sa halip ay pinagpala Siya. Juan 20: 28-29

1. Nitong nakaraang linggo tinalakay namin ang katotohanan na walang tao sa kasalukuyang buhay natin, masamang estado ang makakakita sa mukha ng Diyos o sa kabuuan ng Kanyang pagiging perpekto, isa, dahil hindi Siya nakikita, ngunit din dahil hindi natin ito madala.
a. Dahil dito, pinahintulutan ng Diyos ang mga tao na makita lamang Siya sa isang form na maaari nilang madala. Nang tanungin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, pinahintulutan lamang siyang makita ang mga bahagi ng Diyos. Exo 33: 18-23
b. Ito ay isang paksa para sa isa pang araw, ngunit sa ngayon, isaalang-alang ang puntong ito. Si Jesus (ang Salita) ay ang nakikitang pagpapakita ng di-nakikitang Diyos sa Lumang at Bagong Tipan. Gumawa Siya ng maraming pagpapakita sa Kanyang mga tao sa Lumang Tipan bago Siya kumuha ng laman, bago Siya nagkatawang-tao.
1. I Cor 10: 1-4 — Si Jesus ay sumama sa mga Israelita patungong Kanaan matapos silang mailigtas mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ang Bato na sumunod sa kanila (literal, sumama sa kanila) ay si Cristo.
2. I Cor 10: 9 — Nahihirapan ang Israel nang tinukso nila si Cristo sa pamamagitan ng pagdududa sa Kanyang pangangalaga at paglalaan para sa kanila.
3. Heb 11: 24-26 — Pinili ni Moises na magdusa ng pagdurusa sa kanyang mga tao sapagkat itinuring niya na ang mga pang-aalipusta kay Kristo kaysa sa kayamanan ng Egypt. Alam ni Moises si Preincarnate Jesus.
2. Si Jesus ay kumuha ng laman upang mamatay Siya para sa ating mga kasalanan. Ngunit patungo sa pagpapako sa krus, mayroon siyang isa pang mahalagang misyon — upang ipakita ang higit pa sa Diyos sa mga tao. Si Jesus ang buong paghahayag ng Diyos sa tao. Siya ang nakikitang pagpapakita ng Diyos sa mga nilikha na tao.
a. Heb 1: 1-2 — Nagsalita sa atin ang Diyos sa mga huling araw na ito "sa Isa na likas na [Kanyang] Anak (Wuest). (Ang salitang Kanya ay wala sa orihinal na Griego. Alalahanin ang ibig sabihin ng Anak sa mga taong iyon.)
1. Heb 1: 3 — Si Jesus, sa Kanyang pagkakatawang-tao, ay ang buong paghahayag ng Diyos sa tao. Ang imaheng ekspresyon, sa Griyego, ay may ideya ng isang selyo o impression tulad ng sa isang barya o isang selyo. Ang lahat ng mga tampok sa selyo ay tumutugma sa imprint na ginawa nito.
2. Isang eksaktong representasyon ng kanyang pagkatao (Rotherham); napaka imahe ng kanyang sangkap (ASV); walang kamali-mali na pagpapahayag ng likas na katangian ng Diyos (Phillips); ay ang kopya ng kanyang pagkatao (Beck).
b. Juan 1: 18 — Walang tao ang nakakita sa Diyos, ngunit ang Nag-iisang Anak (natatangi) na Anak ay nagpahayag sa Kanya.
1. Ang salitang Griego na isinalin na nakikita ay nangangahulugang tititigan, at sa pamamagitan ng pagpapahiwatig, upang matukoy nang malinaw. Ito ay higit pa sa kilos na nakikita. Ito ang aktwal na pagdama ng isang bagay. Ito ay isinalin na nakikita (Gawa 8:23), nakita o kilala (I Juan 3: 6), at mag-ingat (Mat 18:10).
2. Juan 1: 18 — Ganap na diyos sa kakanyahan nito na wala pa kailanman nakita. Ang Diyos ay natatanging-ipinanganak, Siya na nasa dibdib ng Ama, na ang Isa ay ganap na ipinaliwanag ang diyos. (Pinakapangit)
3. Sa pagtatapos ng tinatawag nating Huling Hapunan na si Jesus Nanalangin siya sa Diyos Ama. Juan 17
a. v1-2 — Dumating na ang oras. Luwalhatiin (magbigay ng luwalhati o karangalan) sa iyong Anak upang maibalik ka niya sa kaluwalhatian. Binigyan mo Siya ng kapangyarihan (awtoridad) sa lahat ng laman upang bigyan ang buhay na walang hanggan sa mga tao.
1. v3-At ito ang paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan - upang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at si Jesucristo, ang iyong ipinadala sa mundo. (NLT)
2. v4-5 — niluwalhati kita sa mundo at natapos ang gawaing ibinigay mo sa akin. Binigyan kita ng kaluwalhatian (Pangunahing); Pinagkalooban kita ng karangalan sa mundo (Phillips). Luwalhatiin Ako sa pamamagitan ng kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago magsimula ang mundo. (Alam ni Jesus ang isang paunang pag-iral sa Ama.)
b. v6 — ipinahayag ko ang iyong pangalan. Ang pangalan (onoma) ay ginamit para sa isang aktwal na pangalan, ngunit ginamit din ito para sa lahat na ipinapahiwatig ng isang pangalan — awtoridad, katangian, ranggo, kamahalan, kapangyarihan, kahusayan. v5 — Ipinakita ko ang Iyong pangalan — ipinakita Ko ang Iyong Sarili, ang Iyong Tunay na Sarili (Amp).
1. Noong unang siglo ay nakilala ng mga Judio ang Diyos sa pangalang Jehova at lahat ng iba pang mga pangalan na ibinigay sa Lumang Tipan. Ngunit binigyan sila ni Jesus ng isang bagong pangalan para sa Diyos: Ama.
2. Ang mga Lumang Tipan na lalaki at babae ay hindi tumukoy sa Diyos bilang Ama. Tinawag nila Abraham, Isaac, at Jacob na kanilang Ama. Juan 6:31; Juan 8:53; Lucas 16:24; atbp.
A. Ang Diyos ay ang Ama ng Israel sa pangkalahatan bilang kanilang Tagalikha, Tagapagligtas, at Tagagawa ng tipan (Ex 4: 22-23). Ngunit wala silang konsepto ng isang indibidwal na kaugnayan ng Ama-anak sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa katunayan sila ay mga lingkod ng Diyos kumpara sa mga anak na ipinanganak ng Diyos (I Juan 5: 1; Juan 1:12; Juan 3: 3-5; atbp.). (Walang sinumang ipinanganak ng Diyos bago ang Krus.)
B. Alalahanin, nagalit ang mga Pariseo nang tinawag ni Jesus ang Diyos na Kanyang Ama. Sinabi nila na ito ay paglapastangan para sa isang tao na magsalita ng Diyos sa ganoong mga term. Juan 5: 17-18; Juan 10: 30-33
4. Si Jesus ay naparito sa mundo upang ipakita ang isang dating nakatakdang aspeto ng katangian at plano ng Diyos — Siya ay isang Ama na nagnanais ng mga anak na lalaki at babae. Ef 1: 4-5
a. Sa pamamagitan ng Kanyang mga turo, ipinakilala ni Jesus ang ideya ng isang Diyos bilang isang Ama na nagmamalasakit sa Kanyang mga anak. Iyon ay isang rebolusyonaryong konsepto sa Kanyang tagapakinig.
1. Mat. 6: 9-13 — Nang ibigay ni Jesus ang huwaran para sa panalangin na tinawag natin ang Panalangin ng Panginoon, hindi Niya tayo binigyan ng panalangin upang maisaulo at magbigkas. Inilahad niya ang ideya ng pagtingin sa Diyos bilang iyong Ama at pagpunta sa Kanya para sa tulong at pagkakaloob.
2. Mat 6: 25-34 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na tulad ng pag-aalaga ng Ama sa mga ibon at bulaklak. Higit na higit na aalagaan niya ang Kanyang mga anak na lalaki at babae habang hinahanap nila Siya at ang Kanyang katuwiran.
3. Mat 7: 7-11 — Pinayagan tayo ni Jesus na isipin ang Diyos bilang isang Ama na mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na ama sa lupa.
b. Si Jesus, sa Kanyang sangkatauhan, ay nagpakita ng uri ng relasyon na nais ng Ama na makasama sa Kanyang mga anak na lalaki. Alam ni Jesus na mahal siya ng Ama, sumasa Kanya, nakarinig ng Kanyang mga dalangin, at maglaan para sa Kanya. Juan 6:11; Juan 11:42; Juan 16:32; Juan 17:26; Mat 26:53; atbp.
5. Ang Salita ay naganap sa isang kalikasan ng tao upang mamatay Siya para sa ating mga kasalanan at posible para sa mga makasalanan na mabago sa banal, matuwid na mga anak na lalaki ng Diyos.
a. Sa Kanyang sangkatauhan ipinakita ni Jesus ang uri ng mga anak na nais ng Diyos. Si Jesus ang huwaran para sa pamilya
1. Roma 8: 29 — Para sa mga nauna niyang nakilala - na nakilala niya at minamahal nang una - Tinukoy din niya mula sa pasimula (naordon muna sila) na hubugin sa imahe ng Kanyang Anak [at makibahagi sa loob ng Kanyang pagkakahawig) (Amp ).
2. Roma 8: 29 — Upang Siya (si Jesus) ay maaaring maging panganay sa maraming mga kapatid: ang panganay sa maraming mga kapatid (ika-20 Siglo). Ang Unang panganay ay may ideya ng pinuno o pinuno ng lahat ng mga tinubos — ang unang Tao na lumabas sa kamatayan.
b. Dahil sa sakripisyo ni Jesus maaari tayong maging, nararapat, at luwalhatiin - itataas sa isang makalangit na dignidad at kalagayan [estado ng pagiging] - mga Diyos ng kagaya ni Jesus (Rom 8:30, Amp). (mga aralin para sa isa pang araw)

1. I Cor 1: 9 — Tinawag tayo sa pakikipag-isa sa Anak. Ang salitang pakikisalamuha ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang ibabahagi, makilahok. Sino ang tumawag sa iyo upang makibahagi sa buhay ng Kanyang Anak (NEB); pakikisama at pakikilahok sa Kanyang Anak (Amp). Hindi ito pakikilahok sa Kanyang diyos. Ito ay ang pakikilahok sa Kanyang sangkatauhan bilang isang maluwalhating anak na lalaki o anak na babae - isang ganap na niluluwalhati at nakalulugod sa ating Ama.
2. Posible ito sapagkat ang Diyos ay naging ganap na tao nang walang tigil na maging Diyos. Maraming susunod na linggo!