ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

download PDF
KUMUHA ANG AKONG YOKE SA IYO
MATUTO MULA SA AKIN
PEACE SA STORM
KAPAYAPAAN NG ISIP
HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS
PEACE SA WILDERNESS
SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING
MAGKAROY NG DIYOS
ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

1. Kapag ang mga tao ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay maraming mga katanungan ang natural na dumating: Bakit ito nangyari? Bakit hindi ito pinigilan ng Diyos na mangyari? Ano ang ginagawa ng Diyos? Kung hindi sinasagot nang tama, ang mga katanungang ito ay maaaring makapagpupukaw sa atin sa pananampalataya at tiwala sa Diyos na matakot, mag-alinlangan, at galit.
a. Sagutin natin saglit ang mga tanong na ito. (Natalakay namin ang mga sagot sa ilang detalye sa mga nakaraang aralin.) Bakit nangyayari ang masamang bagay? Dahil iyon ang buhay sa isang bumagsak na mundo. Bakit hindi ito pinigilan ng Diyos? Sapagkat hindi iyon ang Kanyang pangunahing layunin sa mundo ngayon.
1. Ang Diyos ay nasa proseso ng paglalahad ng Kanyang plano ng pagtubos, ang Kanyang plano upang maihatid ang Kanyang nilikha mula sa pagkaalipin sa kasalanan, katiwalian, at kamatayan. Ang pangunahing layunin niya ngayon ay upang mailapit ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili sa pamamagitan ni Jesus upang magkaroon sila ng buhay sa darating na buhay. Mat 16:26; Lucas 12: 18-21
2. Kaugnay ng Pangalawang Pagdating ni Jesus, ititigil ng Panginoon ang lahat ng mga pagsubok sa buhay kapag binago niya at binago ang mundong ito. Sa oras na iyon, ang lahat ng sakit at pagdurusa magpakailanman tinanggal, at buhay ay kung ano ang plano ng Diyos na ito bago ang tao ay nagkasala.
b. Ang impiyerno at sakit sa puso sa kasalukuyang mundo ay dahil sa mga makasalanang pagpipilian ng sangkatauhan, na nagsisimula kay Adan. Binigyan ng Diyos ng tao ang malayang kalooban. Na may malayang darating ay hindi lamang ang pagpipilian, ngunit ang mga bunga ng mga pagpipilian na ginagawa ng mga tao. Ngunit ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga pagpipilian ng tao - maging ang mga hindi Niya inaprubahan — at pinangangalagaan silang maglingkod sa Kanyang pangwakas na layunin.
2. Juan 16: 33 — Ang pangako ng Diyos sa atin sa gitna ng mga paghihirap sa buhay ay kapayapaan ng pag-iisip. Ang kapayapaan na ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Tinitiyak sa atin ng Bibliya na ang Diyos ay hindi nasa likod ng mga paghihirap sa buhay, at ipinapakita nito sa atin kung paano Siya gumagana sa gitna ng mga problema sa buhay upang maisakatuparan ang Kanyang mga layunin.
a. Ang Salita ng Diyos ay napuno ng mga account ng mga totoong tao sa totoong problema na nakakakuha ng tunay na tulong mula sa Diyos habang pinalaki Niya ang Kanyang plano ng pagtubos.
b. Sa mga account na ito nakikita natin na madalas na tinatanggal ng Diyos ang maikling term na pagpapala (tinatapos ang problema ngayon) para sa pangmatagalang mga resulta na walang hanggan. Nalaman namin na nagdadala Siya ng pinakamataas na kaluwalhatian sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't maaari niyang ilabas ang tunay na mabuti mula sa tunay na masama. Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto, at pinapagana Niya ang Kanyang mga tao hanggang sa mailabas niya sila.
3. Sa araling ito susuriin natin ang isa pa sa mga ulat na ito, isang rekord ng kasaysayan ng isang tunay na lalaki na nagngangalang Joseph na nakakuha ng tunay na tulong mula sa Diyos habang ang Panginoon ay nagtatrabaho sa kanyang mga kalagayan.

1. Isaalang-alang natin saglit ang kwento ni Jose (Gen 37-50). May anak si Abraham na nagngangalang Isaac. Ipinanganak ni Isaac si Jacob, at si Jacob ay may labing dalawang anak na lalaki, na ang isa ay si Jose.
a. Si Joseph ang paboritong anak ng kanyang ama. Nang labing-pito si Joseph, ang kanyang mga kapatid na nagseselos ay nagplano upang patayin siya, ngunit sa halip ipinagbili nila siya sa pagkaalipin.
b. Dinala ng mga negosyante ng alipin si Jose sa Ehipto kung saan siya ay binili ng isang lalaki na nagngangalang Potiphar na isang opisyal ng Faraon, hari ng Egypt. Habang si Joseph ay nasa bahay ni Potiphar, maling sinumbong ng asawa ng lalaki si Joseph na panggagahasa at siya ay ipinadala sa bilangguan.
1. Sa bilangguan si Joseph ay nakilala ang isang butler at isang panadero na nagtatrabaho para kay Paraon. Nakulong sila dahil nasaktan nila ang kanilang hari. Ang parehong mga lalaki ay may mga pangarap na hindi nila maintindihan. Isinalin ni Joseph ang kanilang mga pangarap upang mangahulugan na ang panadero ay mabitin at ibinalik ng butler sa kanyang butlerhip. Iyon mismo ang nangyari.
2. Ang bagong pinalaya na butler ay nakalimutan ang tungkol kay Joseph sa loob ng dalawang taon hanggang sa pinangarap ni Paraon na walang makapag-interpret. Sa salita ng kanyang katiwala, ipinatawag ni Paraon si Joseph upang bigyang kahulugan ang mga panaginip. Sinabi ni Joseph na ang mga pangarap ay hinulaang pitong taon ng labis na kasaganaan kasunod ng pitong taon ng taggutom, at pinayuhan na magsimula kaagad ang pagtitipon ng pagkain.
A. Inatasan ni Paraon ang tatlumpung taong gulang na si Joseph na namamahala sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng isang programa sa pagtitipon at pamamahagi ng pagkain. Dahil sa mga pagsisikap ni Jose, nang ang Egypt at ang nakapalibot na mga bansa ay nahaharap sa taggutom, maraming pagkain ang mapapakain sa mga naapektuhan nito.
B. Ang sariling mga kapatid ni Jose ay kabilang sa mga napunta sa Egypt para kumain. Si Joseph ay kalaunan ay muling nakasama sa kanyang buong pamilya nang lumipat ang kanyang ama, kapatid na lalaki, at kanilang mga asawa at mga anak sa Egypt upang manirahan.
2. Bakit nangyari ito kay Joseph? Sapagkat iyon ang buhay sa isang sinumpa na lupa. Ang kanyang mga problema ay bunga ng isang serye ng mga freewill na gawa na ginawa ng mga nahulog na kalalakihan at kababaihan na naiimpluwensyahan ni Satanas. Pinili ng kanyang mga kapatid na ibenta siya sa pagkaalipin at pinili ng asawa ni Potiphar na maling akusahan siya ng panggagahasa. Isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Alam natin na ang Diyos ay hindi pinagmulan ng mga kaguluhan ni Jose sapagkat, si Jesus na Diyos at ipinakikita sa atin ang Diyos, ay hindi tinatrato ang sinumang katulad ng mga kapatid ni Jose (Juan 14: 9-10; Juan 5:19). Pansinin na iniligtas ng Panginoon si Joseph sa kanyang mga paghihirap (Gawa 7: 9-10). Hindi pinahihirapan ng Diyos ang mga tao, nang direkta o hindi tuwiran, lamang upang lumingon at iligtas sila. Iyon ay magiging isang bahay na hinati. Mat 12: 25-26
b. Ang paghihirap ni Jose ay mayroong mga daliri ng mga daliri ni Satanas. Sinasabi ng Bibliya na ang diyablo ay isang mamamatay-tao at sinungaling na hangad na magnakaw mula at kumalam sa mga tao. Juan 8:44; Juan 10:10; I Alagang Hayop 5: 8
1. Plano ng mga kapatid ni Jose na papatayin siya at pagkatapos ay nagsinungaling sa kanilang ama tungkol sa totoong nangyari. Ang asawa ni Potiphar ay nagsinungaling at, bilang resulta, ay nagnakaw ng mga taon ng buhay ni Jose - lahat ng mga tanda ng diyablo.
2. Si Satanas ba ay direktang nagdulot ng mga kaguluhan ni Jose? Hindi sinasabi ng Bibliya. Ngunit alam natin na siya ay gumagana sa hindi ligtas na mga tao sa pamamagitan ng ating pagkahulog na laman (Ef 2: 2). Inilahad niya ang ating mga kaisipan (nai-save at hindi ligtas) sa mga saloobin sa isang pagtatangka upang maimpluwensyahan ang pag-uugali (II Cor 11: 3; Ef 6:11). Bilang diyos ng sanlibutang ito (II Cor 4: 4), nagkaroon ng access si Satanas sa mga kapatid ni Jose at ng lahat ng tao sa daan, kasama ang pagkakataong maimpluwensyahan ang kanilang mga pag-uugali.
3. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating limasin ang anumang posibleng hindi pagkakaunawaan. Maaaring sabihin ng ilan: Maaaring hindi naging sanhi ng Diyos ang mga kaguluhan ni Jose, ngunit pinahintulutan niya sila. At, wala bang Diyos ang demonyo sa isang tali at hindi ba niya ginagamit minsan ang diyablo upang maperpekto ang Kanyang mga tao?
a. Alalahanin ang sinabi na namin tungkol sa pariralang "pinapayagan ng Diyos". Ang pahayag na ito ay hindi matatagpuan sa Bibliya sa paraang ginagamit natin ito. Na-load namin ito ng kahulugan na hindi naaayon sa Kasulatan. 1. Para sa marami sa atin, na implicit sa pariralang "Pinahintulutan ito ng Diyos", ay ang ideya na dahil hindi ito pinigilan ng Diyos, Siya ay para dito, aprubahan ito, o sa likod nito sa ilang paraan. Pinapayagan ng Diyos ang mga tao na magkasala. Hindi ibig sabihin na Siya ay para dito o sa likod nito sa anumang paraan. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay talagang mayroong malayang kalooban.
2. Hindi pinipigilan ng Diyos ang mga tao na gumawa ng mga pagpipilian. Kung babalewalain Niya ang kalooban ng isang tao, gagawin Niya ito para sa kanilang walang hanggang kaligtasan, hindi gawing mas madali ang ating buhay.
3. Karamihan sa mga problema sa buhay ay bunga ng mga pagpipilian ng ibang tao. Kaya't nanalangin kami sa Diyos: Iwaksi ang taong iyon sa kanilang ginagawa. Ngunit hinihiling namin sa Kanya na gumawa ng isang bagay na hindi Niya ipinangako na gawin.
b. Ang Diyos at ang Diablo ay hindi nagtutulungan. Wala saanman tinawag ng Bibliya si Satanas na Diyos na nagtuturo at perpekto na tool. Ang pangalang Satanas ay mula sa isang salitang nangangahulugang kalaban. (Paano ang tungkol kay Job? Para sa isang malalim na talakayan, basahin ang kabanata 6 ng aking libro, ang Diyos ay Mabuti at Mabuting Kahulugan na Mabuti.)
1. Sinasabi sa atin ng Bibliya na pigilan ang diyablo (Santiago 4: 7). Kung siya ay instrumento ng Diyos na ipinadala upang maperpekto tayo, paano mo siya tutulan at matatanggap pa rin ang turong itinuturo ng Diyos sa pamamagitan niya?
2. Ang Banal na Espiritu ay Guro ng simbahan at ang Salita ng Diyos ang Kanyang tool sa pagtuturo. Juan 14:26; II Tim 3: 16-17; Ef 4: 11-12; Ef 5: 25-27; Juan 15: 3; atbp.
4. Balik sa kwento ni Jose. Makikita natin sa nangyari sa kanya kung paano pinalaki ng Diyos ang mga kahihinatnan ng pagpili ng tao para sa Kanyang kaluwalhatian at maraming kabutihan. Nakita rin natin na kasali ang tiyempo. Pinawaksi ng Diyos ang panandaliang pagpapala (itinigil ang mga problema bago o sa pagsisimula) para sa pangmatagalang mga resulta na walang hanggan.
a. Bakit hindi binalaan ng Diyos si Joseph nang mas maaga kung ano ang inilaan ng kanyang mga kapatid na gawin o itigil ito kaagad? 1. Hindi nito malulutas ang problema ni Jose dahil ang kanyang mga kapatid ay magkakaroon pa rin ng poot at pagpatay sa kanilang mga puso patungo sa kanya. Ito ay muling nabuhay sa ibang oras sa ibang paraan.
2. Kung pinahinto ng Diyos ang problema sa anumang oras, hindi sana natapos si Jose sa Egypt na namamahala sa isang programa ng pamamahagi ng pagkain, at siya at ang kanyang pamilya ay maaaring hindi nakaligtas sa taggutom.
3. Kung ang pamilya ay napawi, ang plano ng pagtubos ng Diyos ay mapigilan dahil napunta si Jesus sa mundo sa pamamagitan ng pamilya ni Jose. Ang mga walang hanggang resulta ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang mga pagpapala.
b. Bakit hindi humakbang ang Diyos nang nagsinungaling ang asawa ni Potiphar tungkol kay Jose? Sapagkat nakikita Niya kung saan hahantong ang kanyang mga pagpipilian. Si Joseph ay napunta sa bilangguan, ngunit sa bilangguan ay nakilala niya ang butler na siyang kanyang link kay Paraon.
c. Matapos mapalaya ang butler mula sa bilangguan, nakalimutan niya ang tungkol kay Joseph at ang kanyang kaso ng maling pagkabilanggo sa loob ng dalawang taon. Bakit hindi paalala ng Diyos ang butler?
1. Kung ang kaso ay dinala sa harap ni Paraon bago ang nakakabagabag na mga panaginip ng hari, maaaring si Jose ay pinalaya mula sa bilangguan, ngunit wala nang dahilan para maisulong siya ni Paraon. Maaaring nawala na siya sa kawalan ng malay sa Egypt o bumalik sa Canaan at baka namatay sa taggutom.
2. Sa sandaling muli, nakikita natin ang maikling panahon, pansamantalang pagpapala na natapos para sa pangmatagalang mga resulta na walang hanggan.
5. Inilabas ng Diyos ang malaking kabutihan mula sa kasamaan na ginawa kay Jose. Si Joseph ay nagtapos sa posisyon upang pakainin ang kanyang pamilya at mapanatili ang linya kung saan darating si Jesus sa isang araw. Ang kanyang plano sa pagkain ay naka-save din ng libu-libo mula sa gutom at karamihan ng mga sumasamba sa idolo na narinig tungkol sa Isa at Tanging Diyos, si Jehova.
a. Sa panahon ng pag-aalipin ni Jose sa bahay ni Potiphar, natanto ni Potiphar, isang mananamba sa mga diyos ng Egypt, na ang Makapangyarihang Diyos ay kasama ni Jose. Gen 39: 3
b. Habang nasa bilangguan, kinilala ni Joseph ang Diyos bilang isa na nagbigay sa kanya ng tumpak na pagpapakahulugan sa mga pangarap ng panadero at butler. Bilang isang resulta, maraming mga sumasamba sa diyus-diyosan na Ehipto ang nakarinig tungkol sa Tanging, Makapangyarihang Diyos. Gen 40: 8
c. Nang dalhin si Jose sa harap ni Faraon upang bigyang kahulugan ang kanyang mga panaginip, pinuri ni Joseph ang Panginoon bilang tagasalin. At nakilala ng hari na ang Diyos ay nagtatrabaho kay Jose. Gen 41: 38-39
d. Maraming mga bansa ang napunta sa Egypt para sa pagkain sa mga taon ng taggutom. Marami sa mga taong ito ang malamang na narinig ang tungkol sa Soberanong Panginoong sinabihan sila kung bakit maraming pagkain ang Egypt kapag wala nang ibang tao. Gen 41:57
6. Inalis ng Diyos si Joseph sa kanyang paghihirap hanggang sa makalabas na siya. Hindi lamang pinangalagaan ng Panginoon si Joseph, pinatuloy niya siyang umunlad sa gitna ng napakahirap na mga kalagayan.
a. Mabilis na umunlad si Joseph nang dumating siya sa bahay ni Potiphar bilang isang alipin, at binigyan siya ni Potiphar ng pamamahala sa buong sambahayan. Gen 39: 2-4
b. Bagaman inakusahan si Joseph na panggagahasa at kamatayan ang pamantayang parusa sa krimeng ito, pinarusahan siya ni Paraon para sa mga bihag sa politika sa halip na pagpatay. Si Joseph ay inilagay sa bilangguan, ngunit siya ay naihatid mula sa mga kadena at pinangasiwaan ang buong bilangguan. Pagdating ng butler at panadero, si Joseph ang naging waiter nila. Gen 39: 21-23
c. Si Jose ay kalaunan ay na-promote sa pangalawa bilang utos sa Egypt. (Tanging si Paraon ang may mas mataas na ranggo.) Si Joseph ay binigyan din ng asawa na pinalaki niya ang isang pamilya. Gen 41:40; Gen 41: 51-52
7. Ang kwento ni Jose ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sapagkat ito ay isang tunay na halimbawa ng buhay kung paano gumagana ang Diyos sa isang bumagsak na mundo. a. Sapagkat ang buong kwento kasama ang resulta ay naitala, maliwanag na makikita natin kung paano ang tila isang pagkawala o isang pagwawalang-bahala ay talagang isang hakbang sa pagtagumpay.
b. Nakita natin kung paano inilabas ng Diyos ang tunay na kabutihan mula sa tunay na masama habang ginamit niya ang problema (paghihirap ni Jose) upang malutas ang isang problema (potensyal na kamatayan sa pamamagitan ng gutom ng linya kung saan darating ang Manunubos) at na-maximize ang mga pangyayari (nagdala ng kaalaman sa Tunay na Diyos sa karamihan).

1. Ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga tao ay panatilihin Niya ang kapayapaan sa mga ang isipan ay naayos sa Kanya.
Isa 26: 3 — Itatago mo sa perpektong kapayapaan ang lahat na nagtitiwala sa iyo, na ang mga iniisip ay nakatuon sa iyo. (NLT)
a. Kapag binasa natin ang talaan ng paghihirap ni Jose ay nalaman natin na ang kanyang tiwala ay nasa Diyos, at ipinakita niya ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng patuloy na pagkilala sa kanya.
1. Nang bilhin ni Potiphar si Joseph napansin niya na ang Diyos ay kasama si Jose, na pinasimulan siyang umunlad, Nang si Joseph ay napunta sa bilangguan, ang bilangguan ay pinansin din ang pareho. Gen 39: 1-4; Gen 39: 21-23
2. Ang dalawang lalaking ito ay hindi nakikita ng Diyos ang kanilang mga mata. Kaya paano nila nalaman na tinulungan ng Diyos si Jose? Dapat na kinilala niya ang Diyos sa isang maipapakita na paraan. Ang pagkilala sa Diyos ay nangangahulugan na purihin Siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa kung sino Siya at kung ano ang nagawa, ginagawa, at gagawin. Maliwanag, pinuri o kinilala ni Joseph ang Diyos sa piling ni Potiphar at ang tagabantay.
b. Nang sinubukan ng asawa ni Potiphar na paikutin si Jose, binubuo niya ang kanyang pagsulong sa: Paano ako magkakasala laban sa Diyos? Pansinin, hindi niya iniisip ang mga tuntunin ng "paano ito magagawa ng Diyos sa akin". Nakatuon siya sa kanyang responsibilidad sa Diyos. Gen 39: 9
c. Ang mga pangalan ng mga anak ni Jose ay nagbibigay sa amin ng mahusay na kaunawaan sa kanyang estado ng pag-iisip sa buong paghihirap niya. 1. Gen 41: 51-52 — Ang ibig sabihin ni Manases ay nakakalimutan. "Pinalimutan ako ng Diyos ng lahat ng aking mga problema at ang pamilya ng aking ama" (NLT). Ang Efraim ay nangangahulugang mabunga. "Pinagpala ako ng Diyos sa lupain ng aking pagdurusa" (NLT)
2. Sa tuwing binabanggit ni Joseph ang mga pangalan ng kanyang mga anak, inihayag niya na inalis ng Diyos ang masakit na alaala ng kanyang mga paghihirap at pagkawala at binigyan siya ng isang buhay na kasaganaan sa kung ano ang isang lupain ng pagdurusa. Iyon ay kapayapaan ng isip
2. Si Joseph ay mayroong kapayapaan at tagumpay sa kanyang kalagayan na nang ang kanyang mga kapatid ay dumating sa Egypt upang kumain ng pagkain, nagawa niyang sabihin sa kanila: Pinauna ako ng Diyos upang mapanatili ang iyong buhay. Gen 45: 5-7
a. Nang sinabi ni Jose na pinadalhan siya ng Diyos sa Egypt, hindi niya ibig sabihin na ang Diyos ay nagdulot ng kanyang mga problema. Sa halip, ipinahayag niya kung paano kontrolin ang Diyos sa Kanyang sansinukob at pagpili ng tao.
1. Hindi ginawa ng Diyos ang alinman dito, ngunit ginamit Niya ang lahat. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin ng mga kapatid kay Joseph bago nila ito ginawa at ginawa Niya ang kanilang mga pagpipilian sa Kanyang plano. Ang mga kapatid ni Jose ay gumawa ng malaking kasamaan sa kanya. Ngunit ginamit ng Diyos ang kanilang masasamang pagpipilian upang sa huli ay dalhin si Jose sa isang posisyon sa kapangyarihan sa Egypt kung saan mabilang ang mga buhay ay nai-save at maraming tao ang narinig tungkol kay Jehova, ang Isang Tunay na Diyos. Ganyan kung paano nakokontrol ang Diyos ay at.
2. Sa pagtatapos nito, nagawang ipahayag ng lahat ni Jose sa kanyang mga kapatid: "Sa aking pag-aalala, ang Diyos ay naging mabuti kung ano ang ibig mong sabihin sa masama. Dinala niya ako sa mataas na posisyon na mayroon ako ngayon upang mailigtas ko ang buhay ng maraming tao ”(Gen 50:20, NLT). Ngayon ay kapayapaan ng isip.
b. Si Joseph ay may isang walang hanggang pananaw na nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng pag-iisip at pinipigilan siya na maging mapait. 1. Bagaman hindi na siya bumalik sa kanyang tinubuang-bayan sa kanyang buhay, alam niyang babalik siya sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya. Bago siya namatay, pinasumpa ni Joseph ang kanyang pamilya na dalhin ang kanyang mga buto kapag bumalik sila sa Canaan ayon sa alam niya. Gen 50: 24-25
2. Nang bumalik si Jesus sa lupa at maganap ang muling pagkabuhay ng mga patay, ang mga buto ni Joseph ay lalabas sa lupa at tatayo ang unang lugar kapag siya ay muling nakasama sa kanyang katawan ay ang Kanaan.

1. Upang panatilihing nakatuon ang iyong isip sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita ay nangangailangan ng pagsisikap kapag ikaw ay nasa bagyo dahil sa iyong nakikita at nararamdaman.
a. Isipin kung ano ang pakikitungo ni Joseph hanggang sa mga iniisip at damdamin, nang siya ay pinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid at dinala bilang bihag sa isang dayuhang lupain na hindi alam ang hinihintay sa kanya. Ano ang ginawa ko para nararapat? Hindi ako dapat mahalin ng Diyos. Ang Diyos ay isang masamang, hindi patas na Diyos.
b. Ngunit kung tayo, tulad ni Joseph, ay matutong kilalanin ang Diyos sa gitna ng aming mga problema sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kung gaano siya kagaling at kung gaano Siya kalaki, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa bagyo.
2. Masasagot mo ang mga nakakabagabag na mga tanong at kaisipang dumarating sa ating lahat sa mga mahihirap na oras na may katotohanan: Hindi ginawa ng Diyos ang alinman dito, ngunit nakakita Siya ng isang paraan upang magamit ito para sa Kanyang mga layunin. Magdadala siya ng maximum na luwalhati sa Kanyang Sarili at pinakamataas na kabutihan sa maraming tao hangga't dinala Niya ang tunay na kabutihan mula sa tunay na masama. Papagpasalin niya ako hanggang sa mailabas niya ako. Marami pa sa susunod na linggo.