GUSTO ANG IYONG MALAKI: BAHAGI IXJUDGING

Gustung-gusto ang Daan ng Pagmamahal ng Diyos
Ako makasarili
Isipin Huwag Mag-react
Pasensya Sa Mga Tao
Lumiko Ang Iba pang Cheek
Pagharap sa Galit
Galit At Masakit
Raca, You Fool
Pagpili
Higit Pa Tungkol sa Paghuhusga

1. Sa mga nakaraang aralin, nakatuon kami sa kung ano ang kahulugan ng pag-ibig sa iyong kapwa.
2. Sa araling ito, nais nating harapin ang isa pang aspeto ng pagmamahal sa iba, sa paghusga.
a. Ang paghatol sa iba ay isa sa mga pinaka-hindi pagkakaunawaan na mga paksa sa NT.
b. Paghuhukom = itinuturo namin ang isang bagay sa isang tao na sa palagay natin ay mali.
1. May karapatan ba tayong gawin ito? May karapatan ba ang mga tao na gawin ito sa amin? 2. Ano ang tungkol sa isang bagay na malinaw na mali ayon sa Bibliya? 3. Paano mo pinagkasunduan ang paghatol sa mga taong may mapagmahal na tao?
3. Tulad ng bawat iba pang paksa sa Bibliya, tumpak na kaalaman mula sa salita ng Diyos na kinuha sa konteksto, ay magbibigay sa atin ng wastong pag-unawa sa paksa. Ang kaalamang inilapat na iyon ay makakatulong sa atin na mabuhay at magmahal tulad ni Cristo. I Juan 2: 6; Juan 13: 34,35

1. Ang salitang hukom (o derivations) ay ginamit ng 166 beses sa NT.
2. Ang salitang Greek na kadalasang isinalin na hukom sa NT ay si KRINO.
a. KRINO = upang makilala, ibig sabihin. upang magpasya (itak o panghukuman) sa pamamagitan ng implikasyon, upang subukan, kondenahin, parusahan-maghiganti, tapusin, kondenahin, sumpain, mag-atas, matukoy, pagpapahalaga, hukom, pumunta sa (maghabol sa batas), mag-orden, tumawag sa tanong, pangungusap kay, isipin mo (Kundisyon ni Strong)
b. Ang listahan sa itaas ay nagpapakita ng lahat ng mga paraan na ginagamit ang salita (isinalin) sa KJV.
c. Sa ibang mga pagsasalin, nakita namin ang mga gamit na ito: upang paghiwalayin; Pumili; tingnan bilang natatangi; upang aprubahan o pagpapahalaga; upang maging opinyon; upang matukoy, malutas o magdesisyon; upang ipahayag ang isang opinyon tungkol sa tama at mali; upang ipahayag ang paghatol o napapailalim sa censure (censure = upang makahanap ng pagkakamali; pumuna bilang sisihin na karapat-dapat).
d. Ang KRINO ay may maraming magkakaibang kahulugan depende sa konteksto.
3. Maaari naming sabihin na ang paghatol ay nangangahulugang bumuo ng isang opinyon dahil nakikita mo ang isang bagay na naiiba o naiiba sa iyo o sa pamantayang iyong pinamumuhay.
a. Bumubuo ng iba't ibang opinyon = natural na bunga ng pakikipag-ugnayan ng tao. b. Tumutugon kami sa mga salita at pagkilos ng bawat isa batay sa aming sariling mga personalidad at pamantayan, at ang resulta ay magkakaibang opinyon.
c. Kapag sinabi mong: Gumagawa siya ng mahusay na trabaho, naghuhusga ka !! (Hatulan ang isang paligsahan)
4. Dahil partikular na nakikipag-ugnayan tayo sa araling ito sa paghahanap ng kasalanan, dapat tayong gumawa ng isang mahalagang pagkakaiba. Mayroong dalawang uri ng mga pagkakamali na nakikita natin sa iba.
a. Mga bagay na mali ayon sa aming mga opinion = hindi isyu sa moral.
b. Mga bagay na mali ayon sa Diyos = mga isyu sa moral.
5. Kinikilala ng Bibliya ang katotohanan na gumawa tayo ng magkakaibang mga opinyon.
a. Kinikilala rin ng Bibliya ang katotohanan na makikita natin ang mga taong gumagawa ng mga bagay na mali ayon sa salita ng Diyos at magkakaroon tayo ng mga opinyon tungkol dito.
b. Sa madaling salita, hinuhusgahan natin ang bawat isa.
6. Wala saan sinabi sa atin ng Bibliya na huwag manghusga. Sinasabi nito sa amin PAANO maghusga - o kung paano mabuo ang aming mga opinyon at kung ano ang gagawin sa kanila kapag nabuo na namin ang mga ito.

1. Kung iyon ang ibig sabihin ng taludtod, pagkatapos ay sinasabi rin nito sa atin na sa pamamagitan ng hindi paghusga sa iba, makakaalis tayo sa paghatol. Ngunit, lahat tayo ay hahatulan. II Cor 5:10
a. Matapos sabihin ng v1 na "huwag husgahan", sasabihin sa amin ng v2 kung paano husgahan = sa anong sukat.
b. Hindi mo masusunod ang v6 o v15 kung hindi ka makakamit ng paghatol = hukom.
1. v6 – Sinasabi sa amin na dapat nating makilala ang pagkakaiba sa mga makikinig sa karunungan ng Diyos at sa mga hindi.
2. v15 – Sinasabi sa atin na dapat nating makilala ang mga huwad na propeta.
2. Nagbabalaan sa amin ang Matt 7: 1 laban sa kritikal na paghuhusga kung saan nagkakasala ka o sa isang tao at pagkatapos ay makitungo sa kanila mula sa isang posisyon na higit na mataas.
a. Ang diksyunaryo ni WE Vine - ang konteksto ay nangangahulugang ipalagay ang tanggapan ng isang hukom.
b. Ang isang hukom ay higit sa lahat sa hukuman, at hinahatulan, at nagpapahayag ng pagkakasala. Huwag umupo sa paghuhusga. (Ika-20 Siglo)
c. Ang iba pang mga pagsasalin ng salitang hukom sa talatang ito ay kinabibilangan ng: pumuna (upang makahanap ng kasalanan; tingnan at ituro ang masama); sabihin kung ano ang mali; napapailalim sa censure (sisihin o maghanap ng kasalanan; hahatulan; pagbigkas na nagkasala); hinatulan; maghanap ng kasalanan; tumingin sa ibaba; hawakan; pangungutya; sisihin.
3. v3-5 bigyan kami ng isang paglalarawan ng kung ano ang kasangkot sa paghatol na hindi natin dapat gawin - ang isang tao ay tumuturo sa kasalanan ng iba pa habang hindi mawari ang kanyang sariling kasalanan.
a. v3 – Bakit ka patuloy na tumitingin sa maliit na puling sa mata ng iyong kapatid, at hindi binigyan ng pansin ang iyong sarili? (Goodspeed)
b. v3 – Paano mo nakikita ang maliit na pulbos ng alikabok na nasa mata ng iyong kapatid, at hindi mo namamalayan ang sinag na nasa iyong sariling mata? (Knox)
4. Mayroong isang maliit na buto o problema sa buhay ng ibang tao. Hindi natin masasabi mula sa konteksto niya kung ito ay isang moral o di-moral na problema.
a. Si Jesus ay hindi nakatuon sa taong may problema, ngunit sa isa na napansin ang problema.
b. Bakit ang kanyang problema ay isang mote at sa iyo ay isang beam? Ang kanyang problema (kasalanan) ay hindi ang iyong pag-aalala; ang problema mo ay alalahanin mo.
5. Pansinin, si Jesus ay may dalawang mga katanungan para sa isa na tumuturo sa kasalanan ng isa pang tao.
a. v3 – Bakit mo tinitingnan ang mga pagkakamali ng ibang tao?
b. v4 – Ano ang karapatan mo (Paano ito) upang magsalita sa kanyang buhay?
6. Lumilitaw na itinuturo ng lalaking ito ang kasalanan para sa ikabubuti ng may problema. Ngunit, hindi iyon maaaring maging kanyang tunay na motibo sapagkat tinawag siya ni Jesus na isang hipokrito. Pansinin kung ano ang nakukuha ni Jesus:
a. Ano ang dahilan sa likod ng iyong kamalayan sa mga pagkakamali ng kapwa?
b. Ano ang ginagawa mo sa iyong opinyon? Bakit ka nakikipag-usap sa kanya?
7. Kung ang iyong totoong pag-aalala ay ang sanhi ng kabutihan, bakit hindi mo harapin kung ano ang direktang kontrol mo - ikaw at ang iyong sinag !!

1. Alalahanin, ang isa sa mga bagay na ginagawa ni Jesus sa Sermon sa Bundok ay ang paglalantad sa mga Pariseo na madalas niyang tinutukoy bilang mga mapagkunwari. Mat 5:20
a. Sa kabanata 5 inilantad ni Jesus ang kanilang mga maling kahulugan ng Batas (sulat laban sa espiritu; iwasto ang mga kilos kumpara sa panloob na motibo).
b. Sa kabanata 6: 1-18 ay nagsalita si Jesus laban sa kanilang mapagkunwari na pampublikong pagpapakita ng limos, panalangin, pag-aayuno.
c. Walang alinlangan, nasa isip pa rin niya ang mga ito sa kabanata 7 nang makipag-usap Siya sa paghatol. d. Sa Lucas 18: 9-14 Si Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa ng kritikal na paghusga.
2. Sa Matt 7: 1-5 binabalaan tayo ni Jesus laban sa malupit na paghuhusga ng iba mula sa isang posisyon na higit na mataas at naiinis para sa taong iyon.
3. Tandaan, hindi natin masusunod ang Mat 7: 6 o 15 kung sinasabi ni Jesus na ang paghusga (pagbubuo ng opinion) mismo ay mali. Sa susunod na aralin makakarating tayo sa mga talata na malinaw na pinapayagan ang iba't ibang opinyon.
4. Habang patuloy nating binabasa, nakikita natin si Jesus ay hindi pa tapos sa paghusga.
a. Matt 7: 7-11 – Mayroon kaming isa sa pinakamagandang paglalarawan ng ating Ama sa Langit sa NT. Kahit na tila hindi ito nauugnay, mayroon. Babalikan natin ito.
b. v12 – Ang susi sa isyu ng paghatol: tratuhin ang iba ayon sa nais mong tratuhin.
1. Kapag may nakitang kasalanan sa iyo, paano mo nais na tratuhin? Tulad ng isang hangal na tanga? Bilang isang bagay ng kahihiyan? Tulad ng nararapat sa iyo? Nais mo bang sabihin sa kanila ang 27 tao tungkol dito?
2. Kapag ang isang tao ay may ibang opinyon kaysa sa iyo, paano mo nais na tratuhin ka? Parang tanga na tanga? O bilang isang tao na may mabuting dahilan para sa iyong ginagawa?
5. Ang pangunahan sa paghusga (nakakakita ng mga pagkakaiba at pagkakamali sa iba) ay ang pag-ibig, isang pag-ibig na gumagamot sa iba sa paraang nais nating pakitunguhan, at tulad ng pakikitungo sa atin ng Diyos.
6. Iyon ang koneksyon sa mga talata 7-11. Tingnan kung paano tayo tinatrato ng Diyos.
a. Nararapat ba tayo sa gayong paggamot? May nalalaman ba ang Diyos sa anumang mga kapintasan o maiikling mga pagkakamali o pagkakamali sa atin? Ang mga opinyon ba niya ay iba kaysa sa atin sa anumang mga lugar?
b. Sinasabi ba nito – sa kaniya na perpekto ang pagbibigay ng mabuting regalo ng Ama?
c. Pagkatapos, v12 – KAYA = dahil sa kung paano ka tratuhin ng Diyos, narito kung paano mo pakitunguhan ang iba.
7. Sa ulat ni Luke tungkol sa Sermon on the Mount (kaban 6), nakakakuha tayo ng higit pang pananaw.
a. v37 – Hindi humahatol - ni pagbigkas ng paghuhukom, hindi napapailalim sa censure - at hindi ka hahatulan; huwag hatulan at bigkasin na nagkasala, at hindi ka hahatulan at mabibigkas na nagkasala; mapawalang-sala at patawarin at palayain (isuko ang sama ng loob, hayaan itong bumagsak), at mapapatawad ka at mapatawad at mapalaya. (Amp)
b. Ang konteksto ng talatang ito ay nagmamahal sa mga hindi karapat-dapat dito. v36 – MATUTO na maging maawain tulad ng iyong Ama. (Ika-20 Siglo)
8. Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa amin ng karagdagang pag-unawa sa kung bakit hindi tayo dapat maghusga nang marahas.
a. v37,38 – Mayroong mga kahihinatnan na aani.
b. v39 – Ang pagsisikap kong husgahan ang isang tao ay tulad ng bulag na namumuno sa bulag. Hindi na ako mas kwalipikadong punahin siya kaysa sa akin.
c. v40 – Master = guro. Si Jesus, ang aking guro, ay hindi nanghuhusga sa mga tao. Juan 3: 17 – Kinukundena = KRINO = hukom. Hindi rin natin ito dapat gawin.
9. Paano mo malalaman kung ginagawa mo ang ganitong uri ng paghusga (pagbubuo ng opinyon)? Isaalang-alang:
a. Natukoy mo ba na dapat gawin ang mga bagay sa iyong paraan dahil ang lahat ng iba pang mga paraan ay hangal?
b. Mabilis ka bang ituro ang mga pagkakamali ng mga tao? Ginagawa nila ang sampung bagay nang tama, ngunit nakatuon ka sa isang maling bagay.
c. Nakasisiyahan ka ba kahit na may masamang nangyayari sa isang taong nagawa mong mali?
d. Nakikipag-usap ka ba tungkol sa mga taong wala kang direktang pakikitungo at gumawa ng malupit na paghuhusga tungkol sa kanila?
e. Gumagawa ka ba ng mga opinyon nang hindi nakuha ang lahat ng mga katotohanan o paggugol ng oras upang maunawaan ang mga pangyayari?
f. Nagtatalaga ka ba ng mga motibo sa mga tao na wala kang paraan ng pag-alam?

1. Tandaan na ang mga tao ay nakatuon sa sarili, at ang bahagi ng paglago ay nagpapakilala sa mga makasariling lugar at tumalikod sa sarili sa Diyos at sa iba.
a. Ang aming laman ay nagnanais na makaramdam ng higit na mahusay at nakakakuha ng ginhawa mula sa pag-alam ng ibang tao na gumugulo nang higit pa kaysa sa atin.
b. Ang aming unang tugon sa mga tao ay madalas na batay sa tendensiyang iyon.
2. Huwag gumawa ng mabilis na hatol. May panig din sila. At, hindi namin kinakailangang magkaroon ng lahat ng mga katotohanan. Juan 7:51; 24; Juan 8:15
3. Ano ba ang ginagawa ng taong iyon sa alinman sa aking negosyo? Nakakaapekto ba ito sa akin nang direkta?
4. Binigyan tayo ni Jesus ng isang tagubilin tungkol sa kung paano pakitunguhan ang bawat isa - pagmamahalan.
a. I Cor 13: 7 – Ang pag-ibig ay nagtitiis sa ilalim ng anupaman at lahat ng darating, ay handang maniwala sa pinakamahusay sa bawat tao. (Amp)
b. Kahit na sa tingin mo ay may isang bagay na hangal, bakit hindi ipagpalagay na mayroon silang isang magandang dahilan sa paggawa nito.
c. Kung naririnig mo ang isang bagay na hindi maganda tungkol sa isang tao, tanggihan ito o hanapin ang mabuti dito.
5. Kapag nasa isang posisyon kung saan ang paghuhusga (pagbubuo ng isang opinyon) ay tumawag para sa, magpakita ng awa. Ito ay isang utos ng Diyos. Matt 5: 7; 6:15; Matt 18: 21-35; Santiago 2:13
6. Kilalanin na mayroong isang direktang koneksyon sa pagitan ng kritikal na paghusga at iyong bibig.
a. Ang isang kahulugan ng salitang hukom ay ang magkomento sa mga pagkakamali ng iba.
b. Hinahatulan namin ang isang tao kapag nagsasalita kami ng masama sa kanila, pumuna sa kanila. Santiago 4:11
1. Tumigil sa pakikipag-usap laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang sinumang nasa ugali ng pakikipag-usap laban sa kanyang kapatid at pumupuna sa kanyang kapatid, hindi ka praktikal, ngunit isang kritiko ng batas. (Williams)
2. [Mga] kapatid, huwag magsalita ng masama tungkol sa o mag-akusahan sa isa't isa. Siya na nagpapahamak sa isang kapatid o humuhukom sa kanyang kapatid ay nakamamatay at pinupuna ang Batas. Ngunit kung hahatulan mo ang Kautusan, hindi ka praktikal ng Kautusan ngunit isang censor at hukom [nito]. (Amp)
c. Maaaring may dahilan ka sa sinasabi mo, ngunit wala kang karapatan na sabihin ito.
d. Sinasaklaw ng pag-ibig ang kasalanan. Kaw 17: 9; 10:12; I Alaga 4: 8 – Ang pag-ibig ay may paraan upang hindi tingnan ang mga kasalanan ng iba. (Araw-araw)
e. Sa minutong ipahayag mo ang iyong opinyon sa aking mga tainga, nakakaimpluwensya ito sa akin at tumigil na maging opinyon mo lang.
7. Tandaan, magagawa mo ang mga bagay na ito sapagkat ikaw ay isang bagong nilalang na may isang bagong kalikasan, ang likas na pag-ibig ng Diyos. Rom 5: 5F. Hindi natin sinabi ang lahat tungkol sa paghusga, ngunit tandaan ang mga puntong ito:
1. Maaari nating hatulan (bumuo ng isang opinyon), ngunit dapat nating tandaan ang aming mga alituntunin.
2. Ngunit hindi tayo dapat maging hukom. Ang isang hukom ay nakaupo sa isang posisyon na higit na mataas. Kinondena ng isang hukom = nahahanap ang pagkakasala at binibigkas ang pangungusap; nararapat silang magdusa.
3. Kapag nag-aalinlangan, magpakita ng awa.