UNMOVED SA IYONG MINDI

1. I Cor 15: 58 – Ang dakilang apostol na si Pablo ay sumulat sa mga Kristiyano na tayo ay maging matatag, hindi masiyahan, at
palaging dumadami sa gawain ng Panginoon dahil alam natin ang ating mga pagsisikap, habang nabubuhay tayo sa buhay na ito, wala
walang kabuluhan Marami sa talatang ito na hindi natin pag-uusapan ngayon, ngunit tandaan ang mga puntong ito.
a. Ang Steadfast ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang umupo at, sa pamamagitan ng implikasyon, na hindi matitinag. Hindi matitinag
ay ang salitang maililipat na may "un" na nakakabit dito. Movable ay nangangahulugang lumayo.
b. Ang trabaho ay nangangahulugang magtrabaho bilang pagsisikap o trabaho. Awtomatiko naming iniisip na nagtatrabaho para sa Panginoon
bilang pagkakaroon ng isang ministeryo o nagtatrabaho sa simbahan. Ngunit nakuha namin ang ideyang iyon mula sa aming kultura, hindi mula sa
Bagong Tipan. Ito ay isang aralin para sa isa pang gabi, ngunit isaalang-alang ang mga saloobin na ito.
1. Ang taong isinulat ni Pablo ay mga ordinaryong tao na nakatira bago mayroong mga gusali ng simbahan,
Mga programa sa Sunday School, o tumutulong sa mga ministro. Ang pagtatrabaho para sa Panginoon ay dapat maging isang bagay
ang bawat Kristiyano sa bawat henerasyon ay maaaring gumawa ng anuman ang kanilang maraming buhay. Col 3: 22-24
2. Ang ating gawain ay ang magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya, hinahangad ang Kanyang kaluwalhatian at ang kabutihan ng iba higit sa lahat.
Ang ating gawain ay ang makilala Siya at ipakita sa Kanya sa mga nasa paligid natin sa pamamagitan ng ating pagkatao at
pag-uugali habang nabubuhay tayo sa pagsumite at pagsunod sa Panginoon.
2. Balik upang hindi mailipat. Ang dalawang tao ay maaaring makatagpo ng parehong pangyayari, ngunit ang isa ay matatag
habang ang iba pa ay inilipat. Ang pagiging hindi matitinag ay may kinalaman sa kung paano natin nakikita ang mga bagay o kasama natin
pananaw. Isaalang-alang ang dalawang insidente.
a. Sa isang pagkakataon, ang propetang si Eliseo at ang kanyang lingkod ay parehong nakakita na sila ay napapaligiran ng isang
hukbo ng kaaway na dumating upang makuha ang mga ito. Tiwala si Elisa, ngunit ang alipin ay natakot (II
Mga Hari 6: 13-18). Sa isa pang halimbawa, si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay nakatagpo ng isang kakila-kilabot na bagyo
tumatawid sa Dagat ng Galilea. Tiwala si Jesus, ngunit natakot ang mga alagad, na nagdududa sa Diyos
pangangalaga sa kanila (Marcos 4: 35-41).
b. Mula sa mga halimbawang ito, makikita natin na hindi ito ang kalagayan mismo na gumagalaw sa atin, ito ang ating pananaw
ng katotohanan. Kapwa alam nina Eliseo at Jesus na mayroong higit pa sa katotohanan kaysa sa kung ano ang nakikita at madarama nila
sa sandaling ito at naapektuhan kung paano nila hinarap ang mga kaguluhan na kinakaharap nila. Hindi sila inilipat. .
c. Upang manatiling hindi nakakilos ng mga paghihirap sa buhay dapat nating malaman kung nasaan ang totoong labanan. Hindi ito kasama
anong nakikita mo. Kasama nito kung paano mo nakikita ang nakikita mo. Iyon ang nais nating ituon sa araling ito.

1. Ang mga taong ito ay nakaranas ng panlalait, pagbugbog, at pagkawala ng pag-aari dahil sa kanilang pananampalataya sa
Si Kristo (Heb 10: 32-34), at ang presyon sa kanila ay tumataas.
a. Ang buong layunin ng sulat ay upang hikayatin silang manatiling tapat kay Cristo, anuman ang
gastos, dahil sulit ito sa huli. Gumamit si Paul ng maraming paraan upang maalala at
hikayatin ang mga taong ito na huwag ilipat. Ang kanyang mga payo ay nagbibigay sa amin ng pananaw sa kung paano maging
hindi matitinag sa harap ng gulo.
b. Heb 12: 1-3 – Hinimok ni Paul ang kanyang mga mambabasa na tumakbo nang may pasensya o pagtitiis sa itinakdang karera dati
sila ay naghahanap kay Jesus. Sinabi niya sa kanila na isaalang-alang si Jesus upang hindi ka mapapagod sa iyong isip.
1. Ang pag-iisip ay ang salitang Greek na psuche na tumutukoy sa immaterial na bahagi ng tao. Ito ay higit pa
kaysa sa pisikal na pagkapagod. Ito ay pagod na pag-iisip.
2. v3 – Upang ang iyong kaluluwa ay hindi masiraan ng loob (Berkeley); mawala ang iyong pakay o
tapang (Phillips); pagod at sumuko (Beck).
TCC - 1005
2
2. Upang matulungan silang labanan ang pagod na pag-iisip ay inutusan sila ni Pablo na isaalang-alang si Jesus. Isaalang-alang ang nangangahulugang
magmuni-muni Ang panaginip ay nangangahulugang isaalang-alang nang mabuti at sa loob ng mahabang panahon, o magnilay: Mag-isip
sa kanya (Pangunahing); pag-isiping mabuti Siya (Norlie); kunin ang iyong pamantayan mula sa kanya (Knox)
a. Nagbibigay si Paul ng isang napaka-tiyak na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin niya. Tinukoy niya ang katotohanang tiniis ni Jesus
Ang krus. Ang pagbabata (pandiwa) ay ang parehong salitang isinalin pasensya (pangngalan) sa v2. Nangangahulugan ito na manatili
o tiyaga na may masayang pagbabata.
1. Sinasabi ni Pablo na nagtitiis si Jesus dahil sa kagalakan na inilagay sa Kanya. Ang kagalakan ay nagmula sa isang salitang iyon
ay nangangahulugang maging "masayang" maligaya. Ito ay hindi isang emosyonal na tugon. Ito ay isang estado ng pag-iisip.
2. Napag-usapan namin ang salitang ito sa nakaraang taon. Upang maging masayahin ay hindi nangangahulugang pakiramdam a
tiyak na damdamin. Nangangahulugan ito na pasayahin o hikayatin ang iyong sarili sa mga kadahilanang mayroon kang pag-asa o isang
pag-asang darating ang mabuti upang maaari kang magtiyaga o hindi maililipat.
b. Ang Krus ay magiging isang kakila-kilabot na karanasan para kay Hesus, at alam Niya ito bago kamay.
1. Maaari mong maalala na noong gabi bago Siya ipinako sa krus, nanalangin si Jesus sa Kanyang Ama: Kung ito
posible, hayaan ang tasa na ito mula sa Akin. Gayunpaman, hindi ang Aking kalooban kundi sa Iyo. Mat 26: 36-45
2. Si Jesus ay malinaw na hindi ayaw. Ngunit ang Kanyang laman ay nag-uli sa kung ano ang mararanasan niya: Siya
kukuha ng ating kasalanan sa Kanyang Sarili, maalis sa Kanyang Ama, papunta sa kaharian ng kamatayan, atbp.
c. Ngunit para sa kagalakan na nakalagay sa harap Niya, tiniis niya ang Krus. Nakita ni Jesus hanggang sa wakas ang resulta
at kung ano ang nasa unahan ay tumulong sa Kanya na magtiis. Hindi Siya nagsawa sa kanyang pag-iisip. v3 – Sino, sa pagtingin
ng kagalakan na nauna sa Kanya (Berkeley) na isinumite sa isang krus, na walang pakialam sa kahihiyan
(Goodspeed).
1. Alalahanin, sinimulan namin ang aming talakayan upang maging hindi kaibig-ibig kay Paul na, sa harap ng
ang pagpapabaya sa pagkabilanggo at kamatayan, sinabi na wala sa mga bagay na iyon ang nagpalipat sa kanya. Gawa 20: 22-24
2. Kumuha siya ng sariling payo. Malaki ang isinulat niya tungkol sa pagpapanatili ng iyong pagtuon sa resulta ng pagtatapos bilang isang paraan
upang maging matatag sa mga bagyo ng buhay. Rom 8:18; II Cor 4: 17,18
3. Bumalik sa Heb 12: 2 – Pinayuhan ni Pablo ang mga mananampalataya na tumakbo nang may pagtitiis sa karerang itinakda sa harapan natin, "Pagtingin sa malayo [mula sa lahat na makagagambala] kay Jesus, Sino ang Pinuno at Pinagmulan ng ating pananampalataya (v2, Amp) .
a. Ang pagiging hindi matitinag ay direktang nauugnay sa iyong ginagawa sa iyong isip, kung saan nakatuon ka
pansin, kung paano mo nakikita ang katotohanan. Ang pagtingin kay Jesus ay magbibigay sa iyo ng isang pananampalataya (panghihikayat o kumpiyansa)
na panatilihin kang matatag sa harap ng mga hamon sa buhay.
b. Ang paghahanap ay nangangahulugang pag-isipan nang mabuti o upang mapanatili ang iyong pagtuon sa Kanya. Marami pa sa mga ito kaysa sa amin
maaaring talakayin ngayon, ngunit isaalang-alang ang ilang mga saloobin.
1. Ang mga unang alagad ni Jesus ay naiimpluwensyahan ng paggugol ng oras sa Kanya. Siya ay "hinuhubaran sa kanila",
kaya magsalita. Sa Mga Gawa 3, pinagaling ni Pedro ang isang pilay na tao sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
A. Nang siya at si Juan ay sinuri ng mga awtoridad sa Templo tungkol sa nangyari, ang
Namamangha ang konseho ng dalawang lalaki.
B. Mga Gawa 4: 13 – Nang makita ng konseho ang katapangan nina Pedro at Juan, at nakita na sila
ay malinaw na hindi edukado na hindi propesyonal, sila ay namangha at natanto kung ano ang
sa ginawa ni Jesus para sa kanila! (NLT).
2. Si Jesus ay bumalik sa Langit, ngunit tayo, ay maaari ding kasama ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ang nakasulat
Ang Salita, ang Bibliya, ay nagpapahayag ng Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus. Iyon ang dahilan kung bakit napakahusay ako
pagiging isang regular na mambabasa ng Bagong Tipan (takip na takip, paulit-ulit). Ito ay isang
supernatural book na makakaapekto sa iyo sa mga paraan na hindi mo maisip.
c. Dapat mo ring mapagtanto na may mga palaging pagkagambala: kung ano ang nakikita natin, kung ano ang nararamdaman namin, hindi matulungin
mga saloobin sa aming isipan, atbp. Kailangang pumili upang mailayo ang iyong pansin sa mga bagay na iyon at
tumuon sa may-akda at tagatapos ng iyong pananampalataya, sa kung ano ang Buhay na Salita, sa pamamagitan ng nakasulat na Salita,
sabi tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon.
1. "Tumitingin sa malayo mula sa lahat na makagagambala] kay Jesus, Sino ang Pinuno at ang Pinagmulan ng ating
pananampalataya (v2, Amp).
2. Hindi ito isang formula o pamamaraan na, kung nagtatrabaho ka nang tama, ay magdadala ng isang agarang pagtatapos sa iyong
TCC - 1005
3
mga kaguluhan. Binago nito ang iyong pananaw sa reyalidad upang makita mo ang mga bagay na ayon sa talagang nararapat
sa Diyos. At, dahil dito, hindi ka maikilos ng iyong mga kalagayan.
A. Alam ni Eliseo na propeta na protektado siya ng mga nilalang sa hindi nakikita na kaharian. Kay Eliseo
lingkod lamang ang nakita ng hukbo.
B. Alam ni Jesus na inaalagaan Siya ng Kanyang Ama at may kapangyarihan siyang huminahon sa isang nagbabanta sa buhay
bagyo. Nakita lamang ng mga alagad ang hangin at alon.
4. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga Hebreo na may ilang mga puna sa kabanata 13. Pansinin ang isang punto. Sa Heb
13: 5 Sinabi ni Pablo sa kanyang mga mambabasa na maging kontento sa mga bagay na mayroon sila para sa Diyos ay nagsabi na hindi na Siya kailanman
iwanan o talikuran tayo (ang ideya sa Griego ay: hindi kailanman, kailanman, kailanman).
a. Ang salitang nilalaman sa v5 ay nangangahulugan na maging sapat, pagkakaroon ng sapat na lakas, maging malakas,
upang maging sapat. Hindi ito emosyon. Ito ay isang pagtingin sa katotohanan. Ang maging nilalaman ay nangangahulugang makilala na ako
magkaroon ng kailangan kong harapin kahit anong mangyari dahil ang Diyos ay kasama ko.
1. Ang pahayag na "Hindi ka niya iiwan o pababayaan ka" ay isang quote mula sa Deut 31: 6,8. Diyos
nagsalita ang mga salitang iyon sa Israel nang sila ay nasa hangganan ng Canaan, naghahanda na tumawid at
kunin ang lupain. Haharapin nila ang mga pader na may pader, mga tribo na tulad ng digmaan, at mga higanteng lalaki.
2. Ito ang parehong mga hadlang na hinikayat ang kanilang mga magulang sa apatnapung taon na mas maaga na hindi pumasok
Kanaan. Ang kanilang pananaw sa katotohanan (ang lahat ng ito ay napakalaking para sa amin) pinigil ang mga ito mula sa pagtawid sa hangganan.
A. Si Joshua at Caleb lamang ang pumasok sa lupain. Nakita nila ang katotohanan na ito ay tunay na: Ang Diyos ay kasama nila,
para sa kanila. Diyos na mas malaki kaysa sa anumang hadlang na kanilang haharapin. Bilang 13:30; 14: 7-9
B. Sinabi ng Panginoon sa bagong henerasyong ito: Huwag matakot sa mga hadlang na ito. sasama ako sayo
at hinding hindi kita pababayaan.
b. Sinipi ni Pablo ang pamilyar na pangako ng Panginoon sa kanyang mga mambabasa ng Hebreo (na sana ay pamilyar
sa nangyari sa gilid ng Canaan) upang lalo silang hikayatin na huwag lumipat. Paul
nais na maunawaan ng kanyang mga mambabasa na, kahit na hindi ito magmukhang o maramdaman ito sa mukha ng
ang pagtaas ng mga pag-uusig na ito, mayroon kang kailangan mong harapin ito sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo.
5. Fil 4: 11 – Si Paul, isang tao na hindi naantig sa maraming pagsubok na kinaharap niya, ay nagsabi sa kanyang sarili na mayroon siya
natutunan na maging kontento. Bago natin talakayin ang ibig sabihin ni Paul, pansinin ang talatang sumusunod: Maaari kong gawin ang lahat
mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapatibay sa akin.
a. Hindi ito isang cliché sa relihiyon sa kanya. Nabuhay si Pablo sa kanyang buhay na naghahanap kay Jesus at tinitingnan siya
na nagtitiis sa Krus. Ito ang pananaw ni Pablo sa katotohanan at binigyan siya ng tiwala o pananampalataya.
b. Sinulat ni Pablo ang sulat na ito nang siya ay nasa bilangguan sa Roma, na nahaharap sa posibleng pagpatay. Hindi siya
pinaandar sa oras na iyon; pinakawalan siya Ngunit nang sumulat siya ng sulat ay hindi niya alam ang kanyang kapalaran.
1. Bumalik sa v11 – Bagaman ang salitang Griyego na salin na nilalaman na ito ay naiiba kaysa sa ginamit ni Paul
sa Hebre 13, ang ideya ay pareho: kakayahan, sapat; isang nasisiyahan kasiyahan o self-
kasapatan batay sa katotohanan na mayroon ako ng lahat ng kailangan ko.
2. Ang pananaw ni Pablo sa katotohanan ay: Mayroon akong Makapangyarihang Diyos para sa, kasama, at sa akin. Walang darating
laban sa akin na malaki kaysa sa Diyos  kasama na ang kamatayan.
c. Fil 4: 11-13 – Huwag isiping sinasabi ko ito sa ilalim ng pamimilit ng gusto. Para, gayunpaman ako
inilagay, ako, kahit papaano, ay natutong maging independiyenteng ng mga pangyayari (Ika-20 Siglo)… May lakas ako para sa
lahat ng mga bagay kay Cristo na nagbibigay kapangyarihan sa akin am Handa ako sa anumang bagay at pantay sa anumang bagay sa pamamagitan
Siya na nagbibigay ng panloob na lakas sa akin, [iyon ay, ako ay sapat sa sarili sa kasapatan ni Kristo] (Amp).
d. Noong nakaraang linggo tinalakay namin ang katotohanan na I Cor 15:58 (isa sa mga payo ni Paul sa mga naniniwala na
hindi minamahal) ay isinulat sa pagtatapos ng isang mahabang daanan sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang pagiging
hindi pinupukaw ng mga paghihirap sa buhay ay direktang nauugnay sa pag-unawa sa pagkabuhay ng mga patay.
1. Marami pa tayong sasabihin tungkol sa muling pagkabuhay sa darating na mga aralin, ngunit isaalang-alang ang isang punto ngayon.
Ang pinakamalaking banta sa buhay ay nawala. Hindi lamang ang buhay pagkatapos ng kamatayan, ang kamatayan ay nasakop at
baligtad sa pamamagitan ng pagbawi at pagpapanumbalik ng katawan (muling pagkabuhay ng mga patay) para sa lahat na
maniwala kay Jesus. Samakatuwid, anuman ang gastos, sulit na maglingkod sa Panginoon.
TCC - 1005
4
2. Alam ni Pablo ang katotohanang iyon. Hinubog nito ang kanyang pananaw sa katotohanan at ginawa nitong hindi siya maikakaila kahit sa mukha
ng pagpatay at kamatayan.

1. Ang pagkontrol sa iyong isip, una sa lahat, ay nangangahulugang pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan o sa paraang nakikita mo ang Diyos,
ang iyong sarili, at ang mundo. Ito ay dumarating sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Bibliya, lalo na ang Bago
Tipan. Kailangan ng oras, ngunit sulit ang pagsisikap.
a. Ang regular na pagbabasa ng Bagong Tipan ay makakatulong sa iyo na makilala na may higit sa iyong sitwasyon
kaysa sa nakikita at naramdaman mo sa sandaling ito. Titiyakin ka nitong walang darating
laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
b. Ang mga halimbawa na binanggit namin sa mga kalalakihan na hindi nailipat sa kanilang mga kalagayan (Paul, Joshua at
Si Caleb sa gilid ng Canaan, Eliseo, Jesus, sa Kanyang sangkatauhan) ay hindi gumana ng isang pormula o isang pamamaraan.
Tumugon sila batay sa paraang nakita nila ang mga bagay (tulad ng ating lahat).
2. Ang pagkontrol sa iyong isip ay nangangahulugang mapagtanto na kapag ang bagyo ay nagngangalit at nakikita mo ang mga hamon
at maramdaman ang mga emosyon na pinasigla ng kung ano ang nakikita mo, at ang iyong isip ay karera sa lahat ng uri ng mga saloobin
pagkabigo, pagkatalo, atbp, dapat mong makuha ang iyong pokus.
a. Hinihikayat ko ang mga tao na magkaroon ng isang parirala ng SOS, isang parirala sa Sight On Tagapagligtas, na tutulong sa iyo na mailagay ang iyong
pansin sa katotohanan bilang tunay na. Ako mismo, alam at maaaring magbanggit ng maraming mga talata ng Bibliya.
Ngunit ako, tulad mo, alam din kung ano ang nararamdaman upang makakuha ng nagwawasak na balita at makakaharap sa isang bagay
walang kabuluhan. Naranasan ko ang namumula na emosyon at ligaw na kaisipan.
1. Sa mga oras na iyon, ang mga unang salita na mula sa aking bibig ay: "Purihin ang Panginoon" (hindi bilang isang expression ng
glee, ngunit bilang isang pagkilala sa Kanya at pagkilala na Siya ang aking tulong) at "Hindi ito
mas malaki kaysa sa Diyos ”(hindi bilang isang pamamaraan upang makakuha ako ng ilang agarang tulong, ngunit bilang pagkilala sa
katotohanan tulad ng tunay na ito).
2. Tumatanggi akong hayaan ang anumang lumabas sa aking bibig kontrolin ang aking isip at itulak ang aking
ang aksyonyon ay salungat sa Diyos at sa Kanyang Salita. Tumanggi akong makagalaw.
b. Pansinin ang isa pang pahayag na ginawa ni Pablo sa Fil 4: 6-8. Pinayuhan niya ang mga mananampalataya na huwag mag-ingat o
nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Ang salitang Griyego na isinalin mag-alala ay nangangahulugang magambala. Kunin ang iyong pokus
bumalik sa Diyos at ang paraan ng mga bagay ay talagang sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat.
1. Kapag ginawa mo iyan, ang kapayapaan ng Diyos (katahimikan ng isip) ay magbabantay sa iyong puso at isipan. Ito
maaaring maging isang labanan upang makarating sa lugar na iyon, ngunit magagawa ito.
2. Pagkatapos ay inutusan ni Pablo ang mga mananampalataya na isipin o "hayaan itong maging argumento ng iyong mga saloobin"
(Knox). Anumang totoo, matapat, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, mabuting ulat, banal, at papuri
karapat-dapat, isipin ang mga bagay na iyon. Tanging ang Salita ng Diyos ang sumasaklaw sa bawat isa sa mga kategoryang iyon.
3. Upang hindi maililipat sa iyong isip dapat mong basahin ang Bibliya at magkaroon ng kamalayan sa nangyayari sa iyong isip
kapag tumama ang bagyo. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, kontrolin ang iyong isip. Marami pang susunod na linggo!