MATUTO MULA SA AKIN

download PDF
KUMUHA ANG AKONG YOKE SA IYO
MATUTO MULA SA AKIN
PEACE SA STORM
KAPAYAPAAN NG ISIP
HUWAG HINDI MAAARI ANG IYONG PUSO AY MAAUTIS
PEACE SA WILDERNESS
SALAMAT SA BAYAN NG PAGSASALING
MAGKAROY NG DIYOS
ANG Kwento ni JOSEPH ay nagbibigay ng LAYO

1. Maraming mga kadahilanan kung bakit ang mga problema sa buhay ay nagpapalipat-lipat sa mga tao. Sa bahaging ito ng aming serye ay nakatuon kami sa katotohanan na maraming mga tao ang inilipat dahil hindi nila naiintindihan ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundong ito, at samakatuwid ay may hindi tumpak na mga ideya tungkol sa kung ano ang gagawin ng Panginoon at hindi gagawin para sa amin sa buhay na ito.
a. Ang mga hindi pagkakaunawaan na ito at hindi kawastuhan ay lumilikha ng maling mga inaasahan na humantong sa pagkabigo kapag ang mga inaasahan na iyon ay walang kabuluhan.
1. Ang pagkadismaya ay minsan ay humahantong sa galit sa Diyos kapag ang mga tao ay hindi nakakaranas ng masaganang buhay na pinaniniwalaan na ipinangako Niya sa atin.
2. Ang pananampalataya ay maaari ring humina kapag hindi nauunawaan ng mga tao kung bakit pinahihintulutan ng isang mapagmahal at buong-makapangyarihang Diyos ang pagdurusa ng tao.
b. Kapag ang mga tao ay nabigo, nagagalit, at naguguluhan, mas madali silang inilipat mula sa kanilang pangako kay Cristo. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tumpak na kaalaman mula sa Salita ng Diyos tungkol sa mga layunin ng Diyos para sa tao, kasama ang nais Niya at hindi gagawin para sa atin.
2. Upang manatiling hindi nakakilos ng mga pagsubok sa buhay, kailangang magbago ang iyong pananaw. Dapat mong malaman na mag-isip sa mga tuntunin ng hindi lamang sa buhay na ito, kundi ang buhay na darating. Ang pananaw na ito ay hindi lamang makakapigil sa iyo na mailipat, makakatulong ito sa iyo na mabigyan ng mas mabisa ang mga hamon sa buhay.
a. Ikaw ay isang walang hanggang pagkatao na hindi titigil sa pagkakaroon ng kamatayan. At ang mas malaking bahagi ng iyong pag-iral ay pagkatapos ng kasalukuyang buhay na ito. Kapag ang buhay na ito ay katugma ng walang hanggan, kahit na isang panghabang buhay ng kahirapan ay wala. Rom 8:18; II Cor 4: 17-18
b. Hindi ito ang nakikita mo, ngunit kung paano mo nakikita ang nakikita mo. Ang lahat ng iyong nakikita ay pansamantala at napapabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos — maging sa buhay na ito o sa darating na buhay. Samakatuwid, walang bagay tulad ng isang walang pag-asa na sitwasyon dahil walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Diyos.
3. Sa huling aralin na ginawa namin ang puntong iyon na ang pagbuo ng isang walang hanggang pananaw ay nagsisimula sa pag-alam na nilikha ka ng Diyos para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa buhay na ito at lalabas ang buhay na ito.
a. Nilikha ng Diyos ang mga kalalakihan at kababaihan (ikaw at ako) upang maging Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Ginawa niya ang mundo upang maging tahanan para sa Kanyang sarili at Kanyang pamilya. Ef 1: 4-5; Isa 45:18
b. Parehong sangkatauhan at ang mundo ay nasira ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang mga tao ay ginawa ng mga makasalanan sa likas na katangian at ang lupa ay nahawahan ng katiwalian at kamatayan. Rom 5:12; 19; Gen 3: 17-19
1. Si Jesus ay naparito sa mundong ito dalawang libong taon na ang nakalilipas upang simulan ang proseso ng pagpapanumbalik ng layunin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sa ating kasalanan sa Krus.
A. Sa Krus si Jesus ay nasiyahan ang Banal na Katarungan para sa atin. Dahil sa Kanyang sakripisyo, ang kasalanan ay maaaring matanggal sa lahat na sumasampalataya sa Kanya. Maaari tayong ipahayag ng Diyos na matuwid o tama sa Kanyang sarili. I Juan 2: 2; I Juan 4: 9-10; Col 2:14; Rom 5: 1-2; atbp.
B. Sa sandaling ipinahayag tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, maaari tayong tratuhin ng Diyos na para bang hindi tayo nagkasala at nagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating panloob na (ating espiritu). Binago tayo mula sa mga makasalanan sa banal, matuwid na mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos. Juan 3:16; Juan 10:10; Juan 10:28; atbp.
1. Ang buhay na walang hanggan ay hindi mabubuhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan sa diwa na walang tumitigil na umiiral kapag namatay ang kanilang pisikal na katawan. Ang buhay na walang hanggan ay isang uri ng buhay. Ito ang buhay sa Diyos Mismo.
2. Ito ang dahilan kung bakit ginamit ang pagkakatulad ng kapanganakan upang ilarawan ang pagbabalik-loob kay Cristo. Ipinanganak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan. I Juan 5: 1; 11-12; Juan 1:12; Juan 3: 3-5; atbp.
c. Si Jesus ay darating muli sa hindi masyadong malayong hinaharap upang linisin at ibalik ang mundo at maitaguyod ang nakikita, walang hanggang kaharian ng Diyos sa mundo. Ang Diyos at ang tao ay mamumuhay dito nang magkasama, sa tahanan ng pamilya, magpakailanman. Namatay si Jesus upang maibalik ang Diyos at ang tao. I Pet 3:18
1. Ang plano ng Diyos ay laging nakatira kasama ang Kanyang pamilya sa tahanan ng pamilya. Ang Bibliya ay nagsisimula at nagtatapos sa Diyos sa mundo kasama ang Kanyang pamilya. Gen 2: 18-25; 3: 8; Rev 21: 1-3
2. Ang Krus at bagong kapanganakan ay karapat-dapat sa lahat na naniniwala kay Hesus para sa mga anak at isang tahanan sa kaharian ng Diyos, una sa kasalukuyang di-nakikita na Langit at pagkatapos ay sa mundo kapag ito ay bago.
d. Ang pangunahing layunin ng Diyos sa mundo ngayon ay upang dalhin ang mga tao sa pag-save ng kaalaman tungkol sa Kaniyang Sarili, hindi upang gawin ang buhay na ito ang kahalagahan ng ating pag-iral. Ginagamit niya ang malupit na katotohanan ng buhay sa isang napinsala na mundo at pinangangasiwaan sila ng Kanyang panghuli layunin. (Marami pa sa darating na aralin.)
1. Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa atin o tinutulungan tayo sa buhay na ito, sapagkat tiyak na ginagawa niya. Ngunit dapat nating maging tama ang ating mga prayoridad at panatilihin ang pananaw sa buhay na ito.
2. Kung mayroon kang isang kahanga-hangang, masaganang buhay at iwanan ang iyong marka sa mundong ito, ngunit nagtapos na hiwalay sa Diyos sa Impiyerno, kung gayon lahat ay walang halaga. Mat 16: 25-26; Lucas 12: 16-21
4. Sa araling ito tayo ay magpapatuloy na magsikap sa paglilinis ng maling impormasyon tungkol sa layunin ng Diyos sa buhay na ito at sa ating maling mga inaasahan habang nagkakaroon tayo ng isang pananaw na gagawa sa atin na hindi matitinag.

1. Marcos 1: 15 — Pansinin na gumawa si Jesus ng apat na puntos: Isa, natapos na ang oras; dalawa, ang kaharian ay malapit na; tatlo, dapat kang magsisi; apat, dapat kang maniwala.
a. Nang sinabi ni Jesus na ang oras ay natapos at ang kaharian ay malapit na, inihayag niya na ang oras ay nagsimula upang maitaguyod ang kaharian ng Diyos sa mundo.
b. Ang katuparan ay nagmula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang matupad o kumpletuhin: "Ang oras ay dumating sa wakas" (JB Phillips). Inihayag ni Jesus na Siya ay dumating upang makumpleto ang plano ng Diyos (isang plano na mas malaki kaysa sa kasalukuyang buhay).
2. Maraming sa pahayag ni Jesus (maraming mga aralin para sa isa pang araw). Sa ngayon, isaalang-alang ang mga puntong ito.
a. Ang pagparito ni Jesus ay minarkahan ang simula ng mga huling araw na magtatapos sa pagkumpleto ng plano ng Diyos (Heb 1: 2; Gawa 2:17; I Juan 2:18). Ang plano ay magtatapos sa pagtatatag ng nakikitang kaharian ng Diyos sa mundo (II Ped 3: 10-13; Rev 11:15; atbp.).
1. Nang ipahayag ni Jesus ang Kanyang pahayag, ang Diyos ay hindi pa nagsiwalat na magkakaroon ng dalawang pagpasok ni Jesus na pinaghihiwalay ng dalawang libong taon. Hindi pa niya inihayag na ang Kanyang kaharian ay darating sa dalawang anyo — nakikita at hindi nakikita.
2. Ang kaharian ng Diyos ay unang kumuha ng isang di-nakikitang anyo. Ang kaharian (literal na paghahari) ng Diyos ay maitatag sa puso ng tao sa pamamagitan ng bagong pagsilang. Ang hindi nabigyan ng buhay na buhay ng Diyos (buhay na walang hanggan) ay magbabago sa kanilang kaloob-looban mula sa makasalanang anak. Lucas 17: 20-21
b. Ang nakikitang kaharian ng Diyos ay itatatag sa mundo na may kaugnayan sa ikalawang pagparito ni Jesus, 1. Ang mga katawan ng lahat na naniwala kay Jesus (ang paghahayag ni Jesus na ibinigay sa bawat henerasyon) mula kina Adan at Eva, ay bubuhayin mula sa mga patay. at muling nakasama sa orihinal na may-ari nito.
2. At ang Diyos at ang Kanyang pamilya ng natubos na mga anak na lalaki at babae ay mabubuhay magpakailanman sa mundong ito - ang tahanan ng pamilya ay nabago at naibalik) magpakailanman. (Maraming mga aralin para sa isa pang oras.)
3. Ang mga makasalanan ay hindi makikilahok sa alinman sa anyo ng kaharian ng Diyos (nakikita o hindi nakikita). Dapat silang mabago bago maging Banal na matuwid na anak na lalaki at anak na babae ng Diyos upang maging karapat-dapat sa kaharian. a. Nagpunta si Jesus sa Krus upang maganap ito para sa lahat na naniniwala sa Kanya (Col 1: 12-13). Sa ikalawang kalahati ng Kanyang pambungad na pahayag, inutusan ni Jesus ang mga kalalakihan at kababaihan na magsisi at maniwala sa ebanghelyo.
1. Ang pagsisisi ay binubuo ng dalawang salita: ang meta ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng lugar o condiditon; ang ibig sabihin ng noeo upang makita ang isip. Ang pagsisisi ay nangangahulugang isang pagbabago ng pag-iisip, na nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng panghihinayang, kalungkutan.
A. Marcos 1: 15 — Magkaroon ng isang pagbabago ng isip na nag-aalala sa mga nakaraang mga kasalanan at sa pagbabago ng pag-uugali para sa mas mahusay. (Amp)
B. Ang kakanyahan ng kasalanan ay ang pagpili na maging independiyenteng ng Diyos (Isa 53: 6). Ang mensahe ni Jesus ay: Tumalikod mula sa pamumuhay para sa iyong sarili (iyong kalooban ang iyong paraan) upang mabuhay para sa Diyos (ang iyong ituro ang Kanyang paraan). II Cor 5:15
2. Ang Ebanghelyo ay nagmula sa isang salitang nangangahulugang mabuting balita. Nagdala si Jesus ng mabuting balita sa sangkatauhan. Dumating siya upang malunasan ang aming pinaka-desperadong kalagayan — ang paghihiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan.
A. Ang ebanghelyo ay isang tiyak na mensahe: Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan tulad ng inihula sa mga banal na kasulatan, at inilibing at binuhay mula sa mga patay tulad ng sinabi ng Bibliya na Siya ay. I Cor 15: 1-4
B. Kapag naniniwala tayo sa mabuting balita at nagsisisi (tumalikod sa pamumuhay para sa sarili sa pamumuhay para sa Diyos), ang ating mga kasalanan ay nalinis dahil sa pagbubo ng dugo ni Jesus. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ipinanganak tayo sa Kanya.

1. Oo, narito ang mga benepisyo sa buhay na ito. Ngunit ang pinakadakilang benepisyo ay nasa buhay pagkatapos ng buhay na ito. I Tim 4: 7-8
a. Kailangan nating bumuo ng isang walang hanggang pananaw at mabuhay kasama ang kamalayan na tayo ay bahagi ng isang walang hanggang plano. Ang pananaw at kamalayan na ito ay nagbibigay sa amin ng pag-asa sa gitna ng isang napakahirap na mundo.
b. Magkakaroon tayo ng masaganang buhay (nangangahulugang isang buhay ng kasaganaan kung saan natutugunan ang lahat ng mga pangarap at hangarin) sa buhay na darating. Bahagi ng paglalaan ng Diyos para sa atin sa buhay na ito ay ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa katiyakan na ito. Rom 15:13
2. Mat 11: 28-30 — Inanyayahan ni Jessus ang mga taong naghihirap at nabibigatan ng mga paghihirap at hamon ng buhay na lumapit sa Kanya. Nangako siyang bibigyan ang kapahingahan sa mga lumapit sa Kanya. Hindi siya patula o hindi rin Siya nangangako sa amin ng isang napakatulog.
a. Ang salitang Greek na isinalin na pahinga ay nangangahulugang muling itapon o magpahinga (literal o makasagisag). Ang repose ay may maraming mga kahulugan, ang isa sa mga ito ay kalmado o kapayapaan (diksiyonaryo ng Webster).
b. Ang Diksyonaryo ng Webster ay tumutukoy sa kapayapaan bilang kalayaan mula sa pag-aalala o mapang-api na mga kaisipan at emosyon. Ang salitang Greek na isinalin ang kapayapaan sa Bagong Tipan ay ginagamit para sa kapayapaan ng pag-iisip at ang katahimikan na nagmumula sa pag-alam na ikaw ay nakipagkasundo sa Diyos (Malakas na Pag-uugnay).
1. Ang kapayapaan ay isang panloob na katahimikan na hindi nakatatak sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Kapayapaan ng isip. Ito ang kapayapaan na pumasa sa pag-unawa.
2. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ay binigyan tayo ni Jesus ng kapayapaan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos. Rom 5: 1; Phil 4: 7
3. Kapag nabubuhay ka na may kamalayan na nakipagkasundo ka sa Diyos sa pamamagitan ng pagbubo ng dugo ni Jesus at ikaw ay isang tunay na anak na lalaki o anak na babae ng Diyos sa pagsilang, napagtanto mo na walang darating laban sa iyo sa buhay na ito na mas malaki kaysa sa Diyos na iyong Ama. Nagbibigay ito sa iyo ng kapayapaan ng isip kahit na ano ang iyong kinakaharap.
3. Ito ay naaayon sa isang pahayag na ginawa ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa Huling Hapunan. Madalas nating tinutukoy ang talatang ito, dahil sa Kanyang mga salita, nilinaw ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay magkakaroon ng problema at pagsubok sa mundong ito.
a. Juan 16: 33 — Sa mundo mayroon kang pagdurusa at mga pagsubok at pagkabalisa at pagkabigo; ngunit maging masigla ka - mangahas, maging kumpiyansa, tiyak, walang takot — sapagkat nasagapi ko ang mundo. — Inalis ko ito ng kapangyarihan upang saktan, sinakop ito para sa iyo. (Amp)
b. Maraming mga puntos sa daang ito (higit sa maaari nating harapin ngayon). Ngunit pansinin ang isang punto. 1. Pinauna ni Jesus ang bahagi ng talatang binanggit lamang natin sa mga salitang ito: Juan 16: 33 — Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa Akin ay magkaroon kayo ng perpektong kapayapaan at tiwala (Amp),
2. Inihalintulad ni Jesus ang Kanyang pahayag tungkol sa mga pagsubok sa buhay sa katotohanan na sa Kanya ay magkakaroon tayo ng kapayapaan o pamamahinga para sa ating mga kaluluwa. At, nilinaw Niya na ang kapayapaan na ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang impormasyon na magbibigay sa kanila ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok.
3. Itago ang kaisipang iyon at balikan ang Matt 11. Nagbigay si Jesus ng dalawang pamantayan para makuha ang kapahingahan o kapayapaan o kapayapaan na iniaalok niya: Isa, tanggapin mo ang aking pamatok. Dalawa, alamin o mula sa Akin.
a. Ang Yoke sa Bagong Tipan ay ginagamit bilang isang talinghaga ng pagpapasakop sa awtoridad. Ang pag-aaral ay mula sa isang salita na nangangahulugang matuto nang matalinhaga sa pamamagitan ng pag-aaral at pagmamasid.
b. Sinabi ni Jesus na sa pamamagitan ng pagsusumite sa Kanya, at sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa harap ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay. Ang mga taong nasa kapayapaan ay hindi madaling inilipat sa kanilang pananalig sa Diyos.
1. Kilalanin natin si Jesus, ang Buhay na Salita, sa pamamagitan ng Bibliya, ang nakasulat na Salita ng Diyos. Inihayag ni Jesus ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Juan 5:39
2. Gumugol tayo ng oras kasama si Jesus sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Kilalanin natin ang Diyos ng kapayapaan sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ang ipinahayag niya tungkol sa Kanyang Sarili, kung ano ang ginagawa niya, at kung paano siya gumagana ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng pag-iisip.
A. Ang Bibliya ay puno ng maraming mga halimbawa ng mga tao na, sa harap ng matinding mga hadlang at paghihirap, ay nakatingin sa nakaraan.
B. Hindi ko ibig sabihin na mayroon silang isang pangitain. Alam nila mula sa Salita ng Diyos na mas maraming nangyayari kaysa sa kung ano ang makikita nila sa sandaling ito. Alam nila na ang Diyos ay kasama nila at ang lahat ng kanilang nakikita ay pansamantala at magbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos alinman sa buhay na ito o sa darating na buhay. Ang pananaw na iyon ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan sa bagyo.
3. Ang Panginoon ay tinawag na Diyos ng kapayapaan (I Tes 5:23; Heb 13:20). Ang Diyos ng kapayapaan ay hindi kailanman naaabala ng o tungkol sa anupaman, at Siya ay mas malaki kaysa sa ating kinakaharap. Kapag ito ay naging ating pananaw, ang ating pananaw sa katotohanan, nagbibigay-daan sa atin na sabihin na "Mabuti na" kahit ano pa ang kinakaharap natin.
3. Hindi mo mapigilan ang ganitong uri ng tugon sa sandaling ito. Kailangan itong maging iyong pananaw, ang iyong pananaw sa katotohanan. Darating lamang ito sa pamamagitan ng regular, sistematikong pagbabasa ng Bagong Tipan, kasama ang mabuting turo mula sa isang taong makapagpaliwanag sa iyo ng mga banal na kasulatan. Gawa 8: 27-35
a. Ang Bibliya ay isang supernatural na libro. Kung bubuo mo ang ugali ng pagbabasa sa pamamagitan ng Bagong Tipan, mababago nito ang iyong pananaw sa katotohanan at magbibigay ng kapayapaan ng isip sa iyo.
b. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi mo maintindihan. Patuloy lang sa pagbabasa. Ang pag-unawa ay may pamilyar. Ang Salita ng Diyos ay gumagawa ng napakalaking mga pangako ng kapayapaan para sa mga nakatutuon ng kanilang pansin sa Panginoon at kung paano talaga ang mga bagay.
1. Isa 26: 3 — Mananatili kang perpektong kapayapaan ang lahat na nagtitiwala sa iyo, na ang mga saloobin ay naayos sa iyo (NLT). Ang iyong kakayahang ayusin ang iyong mga saloobin sa Panginoon ay nadagdagan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita.
2. Sal 119: 92 — Maliban kung ang iyong Batas ay naging aking kasiyahan, ako ay napatay sa aking pagdurusa (KJV). Mga Awit 119: 165 — Malinaw na kapayapaan ang mga umiibig sa iyong Batas (KJV). Ipinakikita sa atin ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang Salita.
3. Phil 4: 6-8 — Huwag kang mag-alala tungkol sa anupaman; sa halip, manalangin tungkol sa lahat. Sabihin sa Diyos kung ano ang kailangan mo, at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa. Kung gagawin mo ito, makakaranas ka ng kapayapaan ng Diyos, na higit na kahanga-hanga kaysa sa naiintindihan ng isip ng tao. Ang kanyang kapayapaan ay magbabantay sa iyong mga puso at isipan habang nabubuhay ka kay Cristo Jesus. At ngayon, mahal na mga kaibigan, sabihin ko sa isa pang bagay habang isinara ko ang liham na ito. Ayusin ang iyong mga saloobin sa kung ano ang totoo at kagalang-galang at tama. Mag-isip tungkol sa mga bagay na dalisay at kaibig-ibig at kapuri-puri. Mag-isip tungkol sa mga bagay na napakahusay at karapat-dapat na purihin. Patuloy na isinasagawa ang lahat ng iyong natutunan mula sa akin at narinig mula sa akin at nakita ako na ginagawa, at ang Diyos ng kapayapaan ay sumasaiyo. (NLT)
4. Si Jesus ay nagiging higit at totoong tunay sa iyo habang natututo ka sa Kanya mula sa Kanyang Salita. (Iyon ay isa pang paraan ng pagsasabi ng iyong pananampalataya ay nagdaragdag,) Habang nagiging mas tunay ka sa iyo, mas tiwala ka sa Kanyang pag-ibig para sa iyo, mas tiniyak ang Kanyang tulong sa gitna ng mga paghihirap sa buhay.

1. Si Jesus ay hindi naparito upang gawin ang buhay na ito bilang isang highlight ng ating pag-iral. Sa katunayan, nilinaw Niya na ang buhay sa mundong ito ay napakahirap. Ngunit nilinaw din Niya na maaari tayong magkaroon ng kapayapaan ng isip sa gitna ng mga pagsubok sa buhay.
2. Kung lalakad tayo sa kapayapaan na pumasa sa pag-unawa ay dapat nating isumite sa panginoon ni Jesus at gawin ang mga bagay sa Kanyang paraan. At dapat nating makilala Siya sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ang pangako niya sa atin ay sa Kanya ay magkakaroon tayo ng kapayapaan na gawin ito sa pamamagitan ng mga bagyo ng buhay nang hindi maililipat. Marami pa sa susunod na linggo.