LEARNING TO REIGN – PT I

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos
1. Ang pagbubuhay sa buhay ay hindi nangangahulugang walang malay na problema sa pamumuhay (Juan 16:33). Nangangahulugan ito na sa gitna ng problema:
a. Mayroon tayong tagumpay - kapayapaan, kagalakan, karunungan, pagkakaloob, atbp.
b. Nararanasan natin ang lahat na ibinigay ng Krus ni Kristo - kalusugan, kalayaan mula sa kasalanan at pagkondena, kalayaan mula sa kakulangan, atbp.
c. May kakayahan tayong tumpak na kumakatawan kay Jesus sa buhay na ito, kapwa ang Kanyang pagkatao at ang Kanyang kapangyarihan.
2. Ang pag-reign sa buhay ay hindi awtomatikong nangyayari. Kailangan nating malaman kung paano ito gagawin.
a. Sinabi ni Paul na natutunan niya kung paano maging independiyente sa mga pangyayari. Phil 4:11
b. Kung maranasan natin ang lahat ng inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng Krus, may ilang mga bagay na dapat nating malaman. Mat 11: 28-30; 28:19
c. Nagugugol kami ng ilang oras upang malaman ang mga bagay na kinakailangan para sa amin upang maghari sa buhay.

1. Ang nakitang kaharian ay ang buong materyal na paglikha kung saan nakikipag-ugnay kami sa pamamagitan ng aming limang pisikal na pandama. Ang hindi nakikitang lupain ay ang kaharian ng Diyos - ang lupang espiritu, ang hindi nakikita, hindi nakikita na lupain.
2. Kami ay may posibilidad na isipin ang mga hindi nakikitang mga bagay na hindi totoo o hindi gaanong tunay kaysa sa nakikita natin.
a. Hindi nakikita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Ibig sabihin hindi nakikita. Ang tunog ay hindi nakikita - gayon ay totoo. Hindi mo lang ito nakikita.
b. Ang hindi nakikita ay nangangahulugang espirituwal. Ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo, nangangahulugang hindi nakikita. Isang bagay na hindi nakikita ay hindi nakikita ng aming mga mata.
3. Ang Diyos ay isang Espiritu at Siya ay hindi nakikita. Juan 4:24; Heb 11:27; I Tim 1:17; 6:16; Col 1:15
a. Ngunit ang Diyos ay tunay. At, ang Diyos ang pinakamalakas (Makapangyarihan-sa-lahat) Ang pagkakaroon doon.
b. Ang lahat ng nakitang nilikha ay gawa ng hindi nakikita, di-nakikitang Diyos na naghahari sa isang hindi nakikita, espiritwal na kaharian. Heb 11: 3
c. Ang hindi nakikita ay nilikha lamang ang nakikita, ngunit maaari at nakakaapekto at magbabago ang nakikita, at, malalampasan nito ang nakikita. Gen 1: 3; Marcos 4:39; II Cor 4:18
d. Ang Bibliya lamang ang aming maaasahang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa hindi nakikita na kaharian.
4. Ang lahat ng tulong at pagkakaloob ng Diyos para sa atin ay espirituwal o hindi nakikita sa una. Efe 1: 3
a. Para sa marami sa atin, ang katotohanan na ang paglalaan ng Diyos ay espirituwal, ay humahantong sa atin na paniwalaan na hindi ito tunay na tulong. At, bilang isang resulta, hindi namin titingnan o umaasa dito. Samakatuwid, hindi tayo nakakaranas ng lakas na kinakailangan upang maghari sa buhay.
b. Ngunit, mayroon kaming totoong tulong, totoong probisyon. Ang espiritwal na nilikha ng (nakita) na materyal, ay maaaring magbago ng (nakita) na materyal, at tatagal ang materyal (nakita).
5. Kung maghahari tayo sa buhay, dapat nating malaman na tumingin at umasa sa hindi nakikita na kaharian.

1. Ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay espiritu (hindi nakikita, walang hanggan). Juan 3: 6
a. Mayroong isang kahulugan kung saan hindi namin makita ang tunay na iyo.
b. Hindi iyon nangangahulugan na hindi ka totoo. Nangangahulugan lamang ito na hindi ka namin makita.
2. Gen 1:26; Juan 4: 24 – Ang Diyos ay isang espiritu at tayo ay nilikha sa Kaniyang larawan. Ibig sabihin:
a. Ikaw ay nasa parehong klase ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Diyos. Nangangahulugan ito na ikaw ay ginawa sa paraang maaaring mapanatili ka ng Diyos at maaaring makisama sa iyo.
b. Ikaw ay isang walang hanggang pagkatao. Nangangahulugan ito na mabuhay ka magpakailanman.
c. Maaari kang mabuhay nang malaya sa iyong katawan. Phil 1: 23,24; II Cor 5: 6
3. Mahalagang malaman mo ang mga bagay na ito sapagkat, kapag isinilang ka muli, lahat ng nangyari sa iyo ay nangyari sa iyong espiritu, ang bahagi na hindi mo nakikita.
a. Kapag ipinanganak ka muli, ang hindi nabigyan ng buhay na buhay ng Diyos ay pumasok sa iyong espiritu at ginawa ka ng isang bagong nilalang. II Cor 5: 17,18; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4
b. Ang lahat sa buhay na iyon ay nasa iyo ngayon, ay totoo tungkol sa iyo ngayon - katuwiran, kapayapaan, kagalakan, karunungan, kalusugan, lakas.
c. Plano ng Diyos na ang iyong espiritu na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos dito ngayon, mangibabaw sa iyong kaluluwa at katawan. Rom 8: 12,13; Gal 5: 16,17
d. Ang mga Kristiyanong natutong mamuhay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos sa kanila ay ang naghahari sa buhay. Phil 4: 11-13
4. Dapat nating malaman kung ano tayo ngayon na tayo ay ipinanganak na muli. At, dapat nating simulang makilala kung ano tayo - mga bagong nilalang na mayroong buhay at likas na katangian ng Diyos sa atin. II Cor 4:16
a. Lucas 9: 55 – Hindi alam kung anong uri ng espiritu na pinamunuan sila James at John na nais na gumawa ng mali.
b. I Cor 3: 3 – Ang payo ng Banal na Espiritu sa mga laman na taga-Corinto ay: Huwag nang kumilos tulad ng tao lamang. Kumilos tulad ng kung ano ka.
c. Gal 4: 19 – Ang pag-aalala ni Pablo para sa mga taga-Galacia na nagkamali sa doktrinal ay na si Cristo ay hindi pa natagpuan sa kanila.
5. Ang isa sa mga tema sa Bibliya na napag-usapan natin sa mga nakaraang aralin ay ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Ang plano ng Diyos para sa atin na tayo ay maging mga anak na lalaki at anak na naaayon sa imahe ni Cristo. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Ito ay kalooban ng Diyos na mabuhay tayo sa mundo tulad ng pamumuhay ni Jesus. I Juan 2: 6; 4:17
b. Alam ni Jesus kung sino Siya at patuloy Niyang sinabi kung sino Siya - hindi ayon sa paningin, ngunit ayon sa Kanyang Ama. Juan 6:35; 8:12; 10: 9; 11:25; 14: 6
c. Dapat nating gawin ang parehong bagay kung tumpak na tayo ay kumakatawan kay Jesus.
6. Ang ganitong uri ng pag-aaral ay naglalagay ba ng labis na pagtuon sa atin at hindi sapat sa Diyos?
a. Sa mga sulat, humigit-kumulang na 130 beses, nakakakita tayo ng mga parirala tulad kay Cristo, sa pamamagitan ni Cristo, ni Cristo, atbp. Ang mga talatang ito ay bawat isa ay nagsasabi sa atin ng isang bagay na totoo tungkol sa atin ngayon na tayo ay muling ipinanganak. Sinulat ng Banal na Espiritu ang mga sulat.
b. Sa James 1: 22-25 sinabihan tayong magpatuloy na tingnan ang salita ng Diyos (Ang salamin niya) kaya hindi natin malilimutan kung anong uri tayo ng mga tao.
c. Alam ng Diyos na nararapat tayong mabuhay ayon sa nais Niyang mabuhay. Ngayon, kailangan din nating malaman ito! Efe 2:10
7. Mayroong dalawang paraan upang matingnan ang iyong sarili - ayon sa iyong nakikita o ayon sa sinabi ng Diyos.
a. Maaari kang mabuhay ayon sa nakikita o maaari kang mabuhay alinsunod sa hindi nakikita, ayon sa natural o ayon sa supernatural.
b. Parehong gumagawa ng tiyak na mga resulta sa ating buhay.
8. Nais naming tingnan ang maraming mga halimbawa sa OT ng kahalagahan na makita ang iyong sarili tulad ng nakikita ka ng Diyos at pagkatapos ay nabubuhay sa ilaw nito.

1. Kapag ang mga anak ni Israel ay umabot sa gilid ng ipinangakong lupain, labindalawang mga tiktik na ginugol ng apatnapung araw sa lupain na suriin ito. Pagbalik nila, nagbigay sila ng ulat sa iba pang mga tao.
2. Ang mga espiya ay may dalawang mapagkukunan ng impormasyon na magagamit sa kanila tungkol sa kanilang sitwasyon.
a. Ang nakikita nila - Ito ay isang mabuting lupain na puno ng malalakas na tao, may pader na mga lungsod, at higante. Bilang 13: 27-29
b. Ang sinabi ng Diyos - Na binigyan Nila ang lupaing ito at dadalhin sila doon.
Ex 3: 7,8; 6: 6-8; Ex 13
3. Sampung mga tiktik na pinili na lumakad sa ilaw ng kung ano ang kanilang nakikita = masuri ang kanilang sitwasyon alinsunod sa nakikita nila = pag-uusap at kumilos batay sa kanilang nakikita.
Bilang 13: 28,29; 31-33
a. Dalawang mga espiya, sina Joshua at Kaleb (at Moises), sinusuri ang sitwasyon at ang kanilang sarili batay sa sinabi ng Diyos. Bilang 13:30; 14: 7-9; Deut 1: 29-33
b. Tinanggap ng buong Israel ang ulat ng sampung tiktik, at nagdulot ito ng takot, pagrereklamo, panghinaan ng loob, at kawalan ng paniniwala. Bilang 14: 1-4
c. Bilang isang resulta, hindi nila nagmamay-ari ang lupain na mayroon na sila, ang lupang nais ng Diyos na magkaroon sila. Bilang 14: 26-29; Heb 3:19
4. Ang mga nakapasok lamang sa lupain ay ang mga nakakita sa kanilang sarili na nakikita sila ng Diyos at kumilos nang naaayon - Joshua at Caleb. Bilang 14:30
5. Ang kagiliw-giliw na bagay ay - kapag ang mga bagay ay maayos, ang mga anak ng Israel ay nakagawa ng tamang pagtatapat. Exo 15: 13-17
a. Gayunpaman, sa krisis ng buhay, sila ay nakipag-ugnay sa may katibayan na may katibayan.
b. Bakit? Sapagkat maging ang kanilang "mabuting pagtatapat" ay batay sa kanilang nakita at nadama - humiwalay ang Dagat na Pula at nawasak ang kanilang mga kaaway.
c. Kailangan mong sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo (magnilay-nilay sa Kanyang salita) hanggang sa mangibabaw ka sa iyo sa kabila ng iyong nakikita at nararamdaman.
1. Ang hukbo ng mga Filisteo ay nagtipon laban kay Saul at sa mga kalalakihan ng Israel. v1-3
a. Si Goliath, isa sa mga makapangyarihang mandirigma ng mga Filisteo, ay lumabas araw-araw sa loob ng apatnapung araw at sinira ang Israel. v4-11; 16
b. Nag-isyu siya ng parehong hamon araw-araw - magpadala ng isang lalaki upang labanan ako. Ang tugon ni Israel ay takot.
c. Si David ay wala sa hukbo, ngunit may tatlong nakatatandang kapatid na iyon. Dumating si David sa kampo na may pagkain isang araw habang inilalabas ni Goliath ang kanyang hamon. v17-24
d. Inihayag ni David na lalaban niya si Goliath, at dinala siya kay Saul. v31,32
2. Ito ang mga katotohanan tungkol kina David at Goliath ayon sa paningin.
a. v3-7 – Si Goliath ay siyam na talampakan ang taas, nakasuot ng 200 LB coat of mail. Nagdala siya ng isang sibat ng maraming pulgada na makapal, na may isang 25 LB na ulo ng bakal. Napakalaki ng kanyang kalasag, isang lalaki ang lumakad sa harap ni Goliath, bitbit ang kalasag.
b. v33 – Si David ay isang batang walang pagsasanay sa militar na sanay sa pangangalaga ng mga tupa. Si Goliath ay sinanay para sa giyera mula pagkabata hanggang sa.
c. v38-40 – Si David ay walang sariling sandata, at hindi nakasuot ng sandata ni Saul. Ang kailangan lang niyang labanan ay isang lambanog at limang bato.
d. v41,42 – Si Goliath ay lumakad palapit kay David kasama ang kanyang nagdala ng kalasag na nauna sa kanya, nanunuya sa paghamak sa magandang batang mapula ang pisngi! (Buhay)
3. Ngunit, hindi napunta sa labanan si David batay sa kanyang nakikita. Nakilala niya si Goliath batay sa sinabi ng Diyos.
a. Pumunta si David kay Goliath bilang isang tao sa tipan. Ang pagtukoy ni David kay Goliath bilang hindi tuli ay malinaw na itinuring ito ni David bilang isang isyu sa tipan. v 26,36
b. Bilang isang tipan, nagkaroon si David ng pangako ng tagumpay ng Diyos. Lev 26: 3-13
4. Habang nakaharap si David kay Goliath, kinilala niya ang kanyang sarili sa hindi nakikitang kaharian - salita ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. v37,45-47
a. Hindi itinanggi ni David ang katotohanan ng kanyang nakikita, kinilala niya ang isang mas mataas na katotohanan na hindi niya makita.
b. Hindi ipinagtapat ni David ang mga bagay na ito upang subukang maging isang bagay, ngunit dahil mayroon na siyang isang bagay. Sinabi niya kung ano siya ayon sa Diyos.
c. Kahit sino sa Israel ay maaaring pumatay kay Goliath ng mga bato dahil silang lahat ay mga lalaki sa tipan. Si David lamang ang kumilos tulad niya.
5. Ang resulta ni David na naglalakad sa ilaw ng kung ano siya ayon sa hindi nakikitang impormasyon ay naghari siya sa sitwasyong ito.

1. Upang gawin ito, kakailanganin mong maglaan ng oras upang magnilay sa salita ng Diyos hanggang sa ang mga hindi nakikitang mga katotohanan na ito ay mangibabaw sa iyo. Aw 63: 5-7; Aw 8
2. Nakikibahagi sa iyon ay nagkakaroon ng ugali ng pagsasabi tungkol sa iyong sarili at sa iyong sitwasyon kung ano ang sinasabi ng Diyos.
a. Dapat nating hawakan ang ating propesyon (sinasabi ang parehong mga bagay) ng pananampalataya.
Heb 10:23; 13: 5,6
b. Hindi ka nagsisinungaling - nagsasalita ka ng mga hindi nakikitang realidad na ipinahayag sa amin ng Diyos.
c. Ang mga oras na naramdaman nating hindi bababa sa tulad ng sinasabi kung ano ang sinasabi ng Diyos ay ang mga oras na kailangan nating gawin.
d. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan tayo ay naging mga masters. Kami ay mga masters na naghahari, na naghahabol, na may mga salita. I Juan 5: 4; II Cor 2:14; I Cor 15:57; Rom 8:37
3. Habang pinag-aaralan natin ang mga isyung ito, tandaan ang kaisipang ito.
a. Ang batayan ng lahat ng ating pinag-uusapan ay ang integridad ng salita ng Diyos.
b. Ang Bibliya ay ang Diyos na nagsasalita sa amin. Hindi siya maaaring magsinungaling. Hindi siya maaaring mabigo. Isa 55:14;
Jer 1:12; Magkaroon ng 6:18
c. Kung sinabi Niya ito, ganito - kaso sarado, naayos na ang isyu. Ang Bibliya ay ang Diyos na nakikipag-usap sa atin.
4. Kung tatanggapin natin ang Diyos sa Kanyang salita sa kabila ng nakikita natin o nadarama at paglalakad sa ilaw nito, maghahari tayo sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus.