LEARNING TO REIGN – PT II

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos
1. Ang pag-reign sa buhay ay hindi nangangahulugang problema sa pamumuhay na walang problema. Ibig sabihin:
a. Sa gitna ng gulo, mayroon tayong tagumpay - kapayapaan, kagalakan, karunungan, pagkakaloob, atbp.
b. Sa gitna ng gulo, nararanasan natin ang lahat na ibinigay ng Krus ni Kristo - kalusugan, kalayaan mula sa kasalanan at pagkondena, kalayaan mula sa kawalan, atbp.
c. May kakayahan tayong tumpak na kumakatawan kay Jesus sa buhay na ito, kapwa ang Kanyang pagkatao at ang Kanyang kapangyarihan.
2. Ang pag-reign sa buhay ay hindi awtomatikong nangyayari. Kailangan nating malaman kung paano ito gagawin.
a. Sinabi ni Paul na natutunan niyang maging independiyenteng ng mga pangyayari.
b. Phil 4: 11 – Para, gayunpaman inilagay ako, ako, kahit papaano, ay natutunan na maging malaya sa mga pangyayari. (Ika-20 Siglo)
c. Nagugugol kami ng ilang oras upang malaman ang mga bagay na kinakailangan para sa amin upang maghari sa buhay.
3. Sa huling aralin, sinabi namin na kung maghahari ka sa buhay, dapat mong malaman na makita ang iyong sarili at ang iyong sitwasyon ayon sa hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Pagkatapos, dapat mong malaman na lumakad sa ilaw ng mga katotohanan.
b. Ginamit namin ang Israel sa gilid ng ipinangakong lupain at si David ay nakikipaglaban kay Goliath bilang mga halimbawa nito. Bilang 13,14; Ako Sam 17
4. Maraming bagay ang nasasangkot sa nakikita ang hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Dapat mong kilalanin na mayroong isang hindi nakikita na kaharian, ang walang hanggan na Diyos.
II Cor 4: 18
1. Ang hindi nakikita, hindi nakikita na kaharian ay nilikha ang nakikita, ay magbabago sa nakikita, at maaari at magbabago at makakaapekto sa nakikita. Heb 11: 3; Gen 1: 3; Marcos 4:39
2. Lahat ng tulong at paglalaan ng Diyos para sa atin ay espirituwal o hindi nakikita o hindi nakikita sa una. Efe 1: 3
3. Dahil hindi mo makita hindi ito nangangahulugang hindi ito totoo. II Mga Hari 6: 13-17
b. Dapat mong kilalanin na ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay espiritu (hindi nakikita, walang hanggan). I Thess 5:23; Juan 3: 6
1. May isang kahulugan kung saan hindi namin makita ang tunay na iyo.
2. Kapag ipinanganak ka muli, lahat ng nangyari sa iyo ay nangyari sa bahaging hindi natin nakikita, sa iyong espiritu. II Cor 5:17
3. Dahil lamang hindi mo makita ang mga pagbabagong naganap ay hindi nangangahulugang hindi sila totoo.
c. Ang aming 100% maaasahang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa hindi nakikita ay salita ng Diyos.
5. Maraming bagay ang nasasangkot sa paglalakad sa ilaw ng hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Dapat mong masuri ka at ang iyong sitwasyon batay sa sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo at ito sa kabila ng kung ano ang iyong nakikita o naramdaman.
b. Dapat mong pag-usapan at kumilos batay sa sinasabi ng Diyos kaysa sa kung ano ang nakikita at naramdaman mo.
6. Mayroong dalawang paraan upang matingnan ang iyong sarili at ang iyong sitwasyon - alinsunod sa kung ano ang iyong nakikita o ayon sa sinabi ng Diyos.
a. Maaari kang mabuhay ayon sa nakikita, o maaari kang mabuhay ayon sa hindi nakikita, ayon sa natural, o ayon sa supernatural.
b. Parehong gumagawa ng tiyak na mga resulta sa ating buhay.
1. Ang Israel sa gilid ng ipinangakong lupain ay tumitingin lamang sa nakikita at
nabigo na pumasok sa lupain (Num 13,14).
2. Tiningnan ni David ang hindi nakikita at natalo si Goliath (I Sam 17).
7. Sa araling ito, nais nating harapin ang ilan pang mga isyu na may kaugnayan sa paglalakad sa ilaw ng
ang hindi nakikita upang matulungan tayong matuto na maghari sa buhay.

1. Sa Bibliya, sinasabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan.
a. Binibigyan niya kami ng kaalaman ng paghahayag = impormasyong hindi natin maaaring magkaroon kung hindi niya sinabi sa amin ang tungkol dito, dahil hindi marunong ito ng lima.
b. Ang kaalaman ay hindi kinakailangan, awtomatiko, mali. Limitado ito, dahil hindi nito malalaman ang hindi nakikitang mga katotohanan.
c. Ang salita ng Diyos ay tumatagal sa atin ng higit na kaalaman.
2. Humahari tayo sa buhay kapag nakarating tayo sa puntong pinangungunahan ng kaalaman sa paghahayag ang kaalaman sa ating buhay.
a. Naghahari tayo sa buhay kapag nasabi nating “Wala akong pakialam sa nakikita ko. Sinasabi ng Diyos…, at kung ano ang sinabi ng Diyos ay gayon ”.
b. I Juan 5: 4 – Ito ang tagumpay na nagwawagi sa mundo, ang ating pananampalataya.
1. Ang pananampalataya ay ang salitang nagpapatuloy sa pang-unawa na katibayan.
2. Luke 5: 1-6 – Sense knowledge = kami, may karanasan na mga mangingisda, nagtrabaho buong gabi at walang nahuli.
3. Ang kaalaman sa paghahayag = bumalik at ilagay ang iyong mga lambat sa tubig.
3. Kung sasabihin mo: Alam ko kung ano ang sinasabi ng Bibliya, ngunit…, ipinapakita nito na pinasiyahan ka (hindi bababa sa lugar na iyon) at nabubuhay bilang isang tao lamang. I Cor 3: 3
4. Dapat nating ibigay ang salita ng Diyos sa parehong lugar na ibibigay natin kay Jesus kung Siya ay naririto kasama natin ng pisikal.
5. Nais ng Diyos na dalhin natin Siya sa Kanyang salita at pagkatapos ay kumilos nang naaayon.
a. Ang pananampalataya ay kumikilos sa salita ng Diyos. Ang paniniwala ay kumikilos sa salita ng Diyos tulad ng gagawin natin ang salita ng isang tagabangko o isang abugado o isang doktor.
b. Kung sinabi ng isang pahayag sa bangko na mayroon akong $ 1000.00 sa bangko, hindi ko sinisikap na paniwalaan ito, magtaka kung mayroon akong pananalig na paniwalaan ito, tinatanggap ko ito at kumilos sa salitang iyon = mabuhay ang aking buhay na tila ito.
c. Ang isyu ay hindi - mayroon ba akong sapat na pananampalataya - ang mga isyu ay: Ang taong ito ba ay mapagkakatiwalaan, maaasahan? May kapangyarihan ba siyang pagbutihin ang sinabi niya?

1. Ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay tayo ay maging banal, walang kapintasan na mga anak na lalaki at babae na naaayon sa imahe ni Jesus. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa plano ng Diyos, hindi namin pinag-uusapan ang iyong ginagawa, ngunit tungkol sa isang bagay ka.
b. Pagkatapos, kumilos ka dahil sa kung ano ka. Ginagawa mo ang ginagawa mo dahil sa kung ano ka. Kumilos ka tulad ng kung ano ka.
2. Dapat mong maunawaan na ikaw ang alinman sa utos ng Diyos o sa panganganak.
a. Si Abraham ay naging isang ama sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Gen 17: 5
1. Sapagkat ang Diyos ay lubos na maaasahan at ang Kanyang salita ay napaka-epektibo, sa sandaling ipinahayag niya si Abraham na isang ama, ito ay kasing ganda ng nagawa. Rom 4:17
2. Gayunpaman, wala si Isaac sa puntong iyon. Hindi siya dumating hanggang sa sandali ng kanyang paglilihi.
b. Naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan. Inilalagay ng Diyos ang Kanyang buhay at kalikasan
sa amin sa bagong kapanganakan at tayo ay naging literal, aktwal na mga bagong nilalang. II Cor 5:17;
Sa Juan 5: 11,12
3. Kapag sinabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa kung ano tayo kay Cristo, kung ano ang mayroon tayo kay Cristo, hindi Siya nagsasalita tungkol sa isang bagay na magiging totoo sa ilang mga punto sa hinaharap, pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang
kasalukuyan panahunan, hindi nakikitang katotohanan.
a. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ZOE, ang buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanya.
John 3: 36; 6: 47
b. Anumang nasa buhay na iyon ay nasa atin sapagkat ang buhay na ngayon ay nasa atin. I Cor 1:30;
John 15: 5
c. Mayroon akong mga bagay na ito, hindi dahil sa naniniwala ako, ngunit dahil sa ako ay isang mananampalataya.
4. Nasa akin ang mga bagay na ito sapagkat ako ay ipinanganak na muli - maniwala man ako na mayroon ako o wala.
a. Ako ay isang mamamayan ng US at may mga pakinabang ng pagkamamamayan kung naniniwala ako o hindi. Ako at mayroon ng mga bagay na iyon dahil sa aking kapanganakan.
b. Ang mga naniniwala ay hindi, hindi dahil sa isang bagay na kanilang ginawa, kundi dahil sa isang bagay.
c. Ang mga naniniwala ay mayroon silang mga mananampalataya, hindi dahil sa naniniwala sila.
5. Marcos 9: 23 – Lahat ng mga bagay ay posible sa kaniya na naniwala = isang naniwala = isa na dumating sa pamilya = isang bagong nilalang.
a. Ang tanong o isyu ngayon ay naglalakad sa ilaw ng kung ano ako at kung ano ang mayroon ako.
b. Bilang isang bagong nilalang, kung sinusubukan mong makuha o maging isang bagay (anumang naibigay na ng bagong kapanganakan), nasa maling landas ka.
6. Ang plano ng Diyos para sa atin ay isinasagawa sa pamamagitan ng Krus ni Cristo. Efe 1: 3-7
a. Ngayon na ikaw ay ipinanganak na muli, hindi mo kailangan ng pananampalataya para sa anuman sa mga ito - iyo ito sapagkat ikaw ay anak ng Diyos.
b. Ang sumasampalataya (siya na isang mananampalataya, ay ipinanganak ng Diyos, ay isang bagong nilalang) ay mayroon.
c. Ngayon, ito ay isang katanungan tungkol sa atin na nagaganap at nagtatamasa ng ating mga karapatan (naglalakad sa ilaw ng kung ano tayo at mayroon).
d. Ang pananampalataya ay ginagamit para sa mga bagay na hindi pa natin, mga bagay na dapat nating hawakan at taglay (mga pagpapagaling sa mga ebanghelyo, kaligtasan bago tayo maligtas).
7. Ngayon. alam lang natin kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos, binigyan tayo, sa pamamagitan ng bagong pagsilang, nagpapasalamat tayo sa Kanya para dito at kumilos sa Kanyang salita tulad ng gagawin natin ang salita ng isang tagabangko o isang abugado.
John 8: 31,32

1. Dapat nating matutunan na sabihin ang salita ng Diyos tungkol sa ating sarili at sa ating sitwasyon sa kabila ng nakikita o nararamdaman natin.
a. Heb 10: 23 – Dapat nating panghawakan ang masasabi ang parehong bagay na sinabi ng Diyos. Propesyon = HOMOLOGIA = upang sabihin ang parehong bagay bilang.
b. Pansinin, sinasabi namin ito sapagkat ang Diyos ay tapat, hindi dahil sa nararamdaman natin. Heb 11:11
2. Maraming mga Kristiyano ang nakikipaglaban sa isyung ito ng mga salita ng ating bibig. Ngunit, isaalang-alang ang mga puntong ito:
a. Sa mga halimbawa na tiningnan namin sa huling aralin, ang Israel sa gilid ng ipinangakong lupain at si David ay kumukuha kay Goliath, bawat isa ay nakaranas ng eksaktong sinabi nila sa
simula sa kanilang sarili at sa kanilang sitwasyon.
1. Partikular na sinabi ng Diyos sa Israel na binibigyan Niya sila ng eksaktong sinabi. Sinabi nila na hindi sila makakapasok sa lupain, at hindi nila nagawa. Bilang 14: 28-30
2. Heb 3: 19 – Ang ginawa nila sa gilid ng lupain ay tinatawag na kawalan ng pananampalataya.
3. Ang pagtatapat ay pananampalataya na nagpapahayag ng sarili. Ang pag-amin ay ang hindi paniniwala na nagpapahayag ng sarili. Sa tuwing nagsasalita kami ay nagkukumpisal ng isang bagay.
b. Kapag sinabi mo ang sinasabi ng Diyos sa kabila ng iyong nakikita o naramdaman, hindi ka nagsisinungaling. Nagsasalita ka tungkol sa hindi nakikitang mga katotohanan na ipinahayag sa amin ng Diyos sa Kanyang salita.
c. Kumilos tayo tulad ni Jesus sa buhay na ito. Patuloy Niyang ipinagtapat kung sino Siya - hindi ayon sa paningin, ngunit ayon sa Kanyang Ama. Juan 6:35; 8:12; 10: 9; 11:25; 14: 6
3. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita. Ang salita ng Diyos ay ipinahayag ang pananampalataya ng Diyos. Ito ang Kanyang pagtatapat.
a. Kapag nagsasalita Siya, nangyayari ang mga bagay. Namumuno Siya sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan.
b. Nang nilikha Niya ang mundo, nagsalita Siya. Ang Kanyang mga salita ay ang Kanyang mga gawa ng paglikha.
c. Kumikilos tayo o nagpapahayag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga salitang sinasalita natin.
d. Sa pamamagitan ng ating mga salita, tinutularan natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga salita, sinusunod natin ang Diyos.
4. Heb 13: 5,6 – Ang Diyos ay nagsalita ng Kaniyang salita sa atin upang maniwala tayo dito, pakainin ito (magnilay), at kilalanin ito (sabihin ito). Pagkatapos, makakakita kami ng mga nakikitang resulta.
a. Ang talatang ito ay talagang isang quote mula sa OT. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan noong unang sinabi ng Diyos ang mga salitang ito. Ibinigay niya sila sa Israel sa gilid ng ipinangakong lupain. o 1: 5
b. Bakit? Kaya't kunin nila ang mga salitang iyon, at sa harap ng katibayan ng pang-unawa (mga pader na pader at higante), sabihin: Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Dadalhin natin ang lupang ito.
c. Pansinin, ang koneksyon ng mga talatang ito sa pangunahin na susi ng Diyos sa tagumpay sa buhay - pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Josh 1: 8

1. Binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang salita upang bigyan tayo ng access sa hindi nakikita na kaharian.
a. Sinasabi sa atin ng Kanyang salita kung ano ang nagawa niya sa atin at para sa atin sa pamamagitan ng bagong pagsilang.
b. Ngayon, dapat tayong lumakad sa ilaw ng mga katotohanang ito at matutong makipag-usap at kumilos batay sa sinasabi ng Diyos kaysa sa kung ano ang nakikita o nadarama natin.
2. Ang bilang isang bagay na kailangan nating gawin ay pagninilay ang salita ng Diyos, na sinasabi ito nang paulit-ulit, hanggang sa nagsisimula itong tanghali sa amin, kumuha ng katotohanan sa atin, upang ito ang magiging tugon natin sa buhay, upang ito ay maging bahagi ng ating kamalayan at nagiging reaksyon natin sa buhay. (Kwento sa India at baril)
3. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, ginawa tayo ng Diyos na mga panginoon na naghahari ng mga salita. Alamin na sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon, kahit na kung ano ang nakikita mo o naramdaman. Ito ay isang mahalagang susi sa pag-aaral upang maghari sa buhay.