BUHAY MULA SA DIYOS

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos
1. Kapag naging isang Kristiyano ka, ginawa si Jesus na Panginoon ng iyong buhay, ipinanganak ka muli.
a. Sa sandali ng bagong pagsilang, isang bagay ang dumating sa iyo na wala doon dati - ang buhay ng Diyos.
b. Ang buhay na iyon ay ibinigay sa iyo upang maisakatuparan ang plano ng Diyos sa at para sa iyong buhay - upang gawin kang Kanyang anak na lalaki at pagkatapos ay maisunod ka sa imahen ni Jesucristo.
Ef 1: 4,5; Rom 8:29
2. Sa araling ito, nais nating magpatuloy na pag-usapan ang nangyari sa atin sa bagong pagsilang at kung paano mamuhay sa ilaw nito.
1. Kapag sinabi namin sa IYO, ibig sabihin namin ang iyong espiritu. Ang tao ay higit pa sa isang pisikal na pagkatao. Mayroong hindi nakikitang bahagi sa bawat isa sa atin. Mayroong isang panloob na tao at isang panlabas na tao.
II Cor 5: 6-9; 4:16
a. Sinasabi sa atin ng Bibliya ang tungkol sa hindi nakikitang mga bagay, kasama na ang ating sarili. II Cor 4:18
b. Mula sa Bibliya nalaman natin na ang tao ay isang espiritu na naninirahan sa isang katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip, damdamin, at kalooban). I Thess 5:23
2. Ayon sa Bibliya, bago ka ipinanganak muli, ikaw ay buhay na pisikal ngunit namatay sa espirituwal (kulang sa buhay ng Diyos sa iyong espiritu). Ef 2: 1-3; 4: 17,18
a. Nilikha mo ang buhay na iyong natanggap mula sa iyong mga magulang, ngunit ito ay masama dahil sa pagsuway nina Adan at Eba sa hardin. Rom 5: 12-19
b. Sa iyong espiritu, mayroong kadiliman, kasalanan, ang mismong kalikasan ni satanas. Ef 5: 8; 2: 2,3;
II Cor 6: 14-16
c. Patay ka sa espiritu. Ito ay totoo kahit na hindi mo ito nakikita at hindi mo alam. Ganon talaga.
d. Sobrang sobra kaya wala kang access sa Diyos, at kung namatay ka nang pisikal, ikaw (ang panloob na tao) ay mapunta sa impyerno.
e. Ang pinakamahalagang pangangailangan ng tao ay ang buhay mula sa Diyos sa kanyang espiritu. Si Jesus ay dumating upang dalhin sa atin ang buhay mula sa Diyos. Juan 10:10; I Juan 4: 9
1. Juan 3: 16 – Ang pariralang maniwala sa Kanya, sa Griyego, ay literal na naniniwala sa Kanya.
a. Gumagamit ang Bibliya ng maraming mga larawan ng larawan upang ilarawan ang aming kaugnayan sa Panginoon, na lahat ay naglalarawan ng unyon at nakabahaging buhay.
b. Branch at Vine (Juan 15: 5); Ulo at Katawan (Efe 1: 22,23); Asawa at Asawa (Efe 5: 28-32)
2. Paano posible para sa ating lahat na magkaisa kay Jesus sa pamamagitan ng ibinahaging buhay, at Siya ay nakaupo pa rin sa kanang kamay ng Ama?
a. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Diyos, isang pagiging nasa labas ng mga limitasyon ng oras at puwang.
b. Ito ay lampas sa aming pagkaunawa sa puntong ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang hindi kami makapaniwala at makinabang dito.
c. Dahil hindi lamang natin ito nakikita at maunawaan hindi ibig sabihin na hindi ito totoo.
d. Kailangan nating tingnan ang Bibliya upang makuha ang hindi nakikitang impormasyong ito.
3. Kahit na hindi pa natin ito nakikita, ang unyon na ito ay totoo. Ang Ama at ang Anak ang nagplano nito sa walang hanggan nakaraan at matagumpay na natupad ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa bagong pagsilang. Tingnan ang ilang mga pahayag lamang tungkol sa ating pagsasama kay Cristo.
a. Juan 14: 20 – Sa oras na iyon makikilala mo na ako ay kaisa ng Ama, at ikaw ay kasama ko, at ako ay sumasainyo. (Ika-20 Siglo)
b. Juan 15: 5 – Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga mananatiling nagkakaisa sa akin habang nananatili akong nagkakaisa sa kanila ay ang mga namumunga nang masagana. (Ika-20 Siglo)
c. Juan 17: 20,21 – Ngunit hindi lamang para sa kanila na namamagitan ako, ngunit para din sa mga taong naniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, upang silang lahat ay maging isa - na tulad ng ikaw na Ama, ay nakikiisa sa akin at ako ay sa iyo, upang sila rin ay maging kaisa sa atin. (Ika-20 Siglo)
d. I Cor 6: 17 – O hindi mo ba alam na ang isang lalake na nakikipagtulungan sa isang patutot ay iisa sa katawan (sapagkat ang dalawa ', sabi ng Diyos,' ay magiging iisa '); samantalang ang isang tao na nakaisa sa Panginoon ay iisa sa espiritu
e. Col 1:27 – Para sa paghahayag na ito ay nangangahulugang walang mas mababa sa - "Si Cristo na kaisa mo, ang iyong Pag-asa ng kaluwalhatian"!
f. I Juan 5: 20 – Alam din natin na ang Anak ng Diyos ay dumating sa atin, at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala ang Tunay na Diyos; at tayo ay nasa pagkakaisa ng totoong Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasama sa Kanyang Anak, na si Jesucristo.
1. Ang buhay na walang hanggan na natanggap ay hindi "mabuhay magpakailanman" buhay. Hindi ito "buhay na walang katapusan" na buhay.
a. Lahat ng tao (nai-save at hindi ligtas) ay mabubuhay magpakailanman, maging sa langit o impiyerno, depende sa ginagawa nila kay Jesus.
b. Ang walang hanggang kasinungalingan na iyong natanggap sa bagong kapanganakan ay ang walang sakit na buhay sa Diyos.
2. Ang buhay na walang hanggan ay isang Persona - ang buhay na walang hanggan ay ang Diyos. Si Hesus ay buhay na walang hanggan.
a. Nagkakaisa tayo sa, kasama ng, buhay na walang hanggan, si Jesus, sa bagong pagsilang.
b. Ang salitang Greek para sa buhay na ginamit kapag inilalarawan ng NT ang buhay na dumating sa amin sa bagong kapanganakan ay ZOE. Ginagamit ang ZOE sa bawat isa sa mga talatang ito.
c. Juan 1: 4; 5:26; 14: 6; 17: 3; II Tim 1: 1; I Juan 1: 1,2; 5: 11,12; 20
3. Anumang nasa buhay na iyon ay nasa iyo ngayon, dahil ang buhay na iyon ay nasa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-iisa kay Jesucristo.
a. Juan 15: 4,5 – Sinabi ni Jesus na ang mga kaisa niya ay magbubunga ng maraming bunga. Ang prutas ay panlabas na katibayan ng buhay sa loob.
b. Ang Gal 5:22 ay naglista ng bunga ng muling likha (ipinanganak muli) espiritu ng tao: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. (NAS)
c. Ang lahat ng mga katangiang ito ay nasa kay Cristo, ay ipinakita ni Jesus, at sila ay nasa iyo ngayon, sa iyong espiritu, dahil ang Kaniyang buhay ay nasa iyo sa pamamagitan ng iyong pag-iisa sa Kanya.
4. Ang buhay na iyon, sa pamamagitan ng iyong pagsasama kay Cristo ay ngayon:
a. Ang batayan ng iyong paninindigan at kaugnayan sa Ama.
b. Ang iyong likas na katangian, ang iyong pampaganda, at ang iyong kakayahan.
5. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa amin, tungkol sa iyo, ngayon na ipinanganak tayo ng Diyos.
a. Rom 8: 1 – Samakatuwid, ngayon ay walang pagkondena (paghusga na nagkasala ng mali) para sa mga nakikipag-isa kay Cristo Jesus. (Ika-20 Siglo)
b. I Cor 1: 30,31 – Ngunit ikaw, sa iyong pagsasama kay Cristo Jesus, ay mga anak ng Diyos; at si Cristo, ayon sa kalooban ng Diyos, ay naging hindi lamang ating Karunungan, kundi maging ating Pagkamatuwid, ating Pagkabanal, ating Pagkaligtas, na sa mga salita ng Banal na Kasulatan - 'Ang mga mayayabang ay magyabang tungkol sa Panginoon. (Ika-20 Siglo)
c. II Cor 5: 17 – Kaya't kung ang sinuman ay kaisa ni Cristo, siya ay bagong nilalang! Ang kanyang dating buhay ay lumipas na, at isang bagong buhay ay nagsimula. (Ika-20 Siglo)
d. II Cor 5: 21 – Ginawa Siya ng Diyos na walang alam tungkol sa kasalanan upang maging Kasalanan para sa atin, upang tayo, sa pamamagitan ng pagsasama natin sa kanya ay maging matuwid ng Diyos.
(Ika-20 Siglo)
e. Efe 2: 10 – Ang totoo ay tayo ang gawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa kay Cristo Jesus ay nilikha tayo para sa hangarin na gawin ang mabubuting aksyon na kinakahanda ng Diyos, upang maibahagi natin ang ating buhay sa kanila. (Ika-20 Siglo)
f. Efe 3: 12 – At sa pagkakaisa kay Kristo, at sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa kanya, nakakakita tayo ng lakas ng loob na lumapit sa Diyos nang may kumpiyansa. (Ika-20 Siglo)
g. Efe 4: 23,24 – At dapat kang sumailalim sa pagbabago ng kaisipan at pang-espiritwal, at minsan para sa lahat ay magbihis ka ng isang bagong likas na katangian - ang isang ginawa upang matulad sa Diyos sa katuwiran at kabanalan na hiniling ng Katotohanan. (Ika-20 Siglo)
h Fil 4: 19 – At ang aking Diyos - napakalaking kayamanan Niya - ay, sa kaluwalhatian, ay ganap na masiyahan ang iyong bawat pangangailangan, sa pamamagitan ng iyong pagsasama kay Cristo Jesus. (Ika-20 Siglo)
ako Col 2: 9,10 – Sapagkat ang Panguluhang Diyos sa lahat ng kabuuan nito ay nananahan kay Cristo sa isang pang-katawan na anyo; at, sa iyong pagsasama sa kanya, napuno ka rin nito. (Ika-20 Siglo)
6. Nakikita mo ba kung bakit sinasabi ng Bibliya na ang mga bagong nilalang ay higit pa sa mga mananakop na maaaring maghari sa buhay sa pamamagitan ni Jesucristo? Rom 8:37; 5:17
a. Nakikita mo ba kung bakit binatikos ni Pablo (inspirasyon ng Banal na Espiritu) ang mga Kristiyano sa lungsod ng Korinto para kumilos tulad ng mga tao? I Cor 3: 3
b. Hindi ito mga salitang relihiyoso o salita para sa isang aralin sa Sunday School. Ito talaga kung ano ka - maniniwala ka man o hindi.
c. Ganito ang pagtingin sa iyo ng Diyos at makitungo sa iyo - maniniwala ka man o hindi.
d. Ito ay kung paano ka mabubuhay kung sisimulan mong gawin ang Diyos sa Kanyang salita at magsisimulang kumilos tulad ng sinasabi niya.
1. Gal 5: 16 – Ang paglakad sa espiritu ay nangangahulugang lumakad sa ilaw ng ginawa sa iyo ng bagong pagsilang, ang espiritung tao.
a. Upang lumakad sa ilaw ng kung ano ka ay nangangahulugang makipag-usap at kumilos tulad ng kung ano ka - isang bagong nilalang na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo.
b. Huwag manalangin para sa lakas, kagalakan, pasensya, pag-ibig, atbp. Nasa iyo na ang mga bagay na iyon sapagkat ikaw ay ipinanganak ng Diyos. Ipagtapat kung ano ka! Ipagtapat kung ano ang mayroon ka! Pagkatapos, magsimulang kumilos tulad ng kung ano ka !!
c. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, ginawa na tayo ng Diyos kung ano ang sinusubukan nating maging - banal, makapangyarihan, matiyaga, mapagmahal, atbp.
d. Sa pamamagitan ng bagong pagsilang, ibinigay na sa atin ng Diyos kung ano ang sinusubukan nating makuha - awtoridad, kapangyarihan, kapayapaan, tagumpay, paggaling, kagalakan, atbp.
2. Nakasasama ka sa buhay at kakayahan ng Diyos. Magsalita tulad nito !! Kumilos tulad nito !!
1. Bakit kailangan niyang sabihin sa mga tao na mayroon nang ZOE na mayroon sila nito?
a. Dahil hindi ito nakikita at ang impormasyon na ibinibigay sa amin ng mga pandamdam ay madalas na sumasalungat dito.
b. Sapagkat ang pagkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan ay hindi awtomatikong makikinabang sa buhay na ito. (Ito ay sa buhay na darating.) Hindi mo lamang kailangang magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat mong malaman na mayroon ka nito at lumakad (mabuhay) sa ilaw nito.
c. Sapagkat kung ano tayo at magkaroon ng bilang isang resulta ng bagong pagsilang ay dapat dumating upang mangibabaw sa atin, mangibabaw sa ating pag-iisip, upang magsimula tayong mamuhay tulad ng kung ano tayo at pagkatapos ay maranasan ang mga pakinabang ng kung ano tayo.
2. Kung gugugulin natin ang oras upang magnilay-nilay sa sinasabi ng Bibliya tungkol sa buhay na natanggap natin sa bagong pagsilang at magsisimulang kumilos tulad nito, darating ang bagong kalikasan upang mangibabaw sa atin at tayo ay mabubuhay at maglakad na tulad ni Jesus lumakad. I Juan 2: 6
3. Col 3: 10 – At binibihisan ang inyong sarili ng bagong [pang-espiritwal na sarili], na (laging nasa proseso ng pagiging) nabago at muling binago sa (mas buong at mas perpektong kaalaman sa) kaalaman, ayon sa imahe (ang kawangis) ng Kanya na lumikha nito. (Amp)