Mabuhay sa Ang Power ng Krus

1. Ang Krus ay isang inclusive term para sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus. I Cor 15: 1-4
a. Nasa Krus na mahahanap mo sa wakas ang solusyon sa bawat problema.
b. Ang bawat problema sa mundo ngayon ay narito dahil sa kasalanan, tuwiran man o hindi tuwiran. At, hinarap ng Diyos ang kasalanan at satanas sa Krus.
2. Nagpunta si Jesus sa Krus bilang ating kapalit. Nagpunta siya doon para sa amin bilang kami at pinarusahan sa aming lugar para sa aming mga kasalanan. Pagkatapos, kapag ang presyo para sa kasalanan ay nabayaran, nagtagumpay siya kay satan at bumangon mula sa mga patay para sa atin bilang tayo.
a. Sa pamamagitan ng Krus binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan, sinira ang kapangyarihan ni satan sa atin, at binigyan tayo ng bagong kalikasan na lubos na nakalulugod sa Kanyang Sarili.
b. Bilang karagdagan, at ang palitan ay ginawa sa Krus. Kinuha ni Jesus ang sumpa (bunga) ng ating pagsuway upang magkaroon tayo ng mga pagpapala ng Kanyang pagsunod.
c. Nang pumunta si Jesus sa Krus Siya ay tinatrato tulad ng dapat nating tratuhin dahil pumunta Siya doon tulad natin, at ngayon, dahil sa Krus ni Cristo, ang Diyos na Ama ay maaaring tratuhin sa atin kung paano niya tinatrato si Jesus.
3. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng ilang mga katanungan: Kung ang Diyos ay humarap sa ugat ng aking mga problema, kung gayon bakit ko nakukuha ang lahat ng mga problemang ito? Ipinagkaloob sa akin ito ng Diyos ng lahat ng kailangan ko sa pamamagitan ng Krus, nasaan ito?
4. Sa huling aralin, sinimulan nating harapin ang ilan sa mga isyung ito, at nais nating magpatuloy sa paggawa nito sa araling ito.

1. Ikaw ay isang espiritu na naninirahan sa isang katawan at nagtataglay ng isang kaluluwa (isip at damdamin). I Thess 5:23
2. Nang ikaw ay muling ipanganak natanggap mo ang buhay mula sa Diyos sa iyong espiritu - ang mismong buhay at kalikasan ng Diyos, ang buhay na nasa Diyos. Juan 5:26; I Juan 5: 11,12
a. Ang buhay na ito ay gumawa ka ng isang literal na anak ng Diyos. Juan 1: 12,13; 3: 3-8
b. Ang buhay na ito ay muling nagbigay sa iyo at binigyan ka ng isang bagong kalikasan, isang kalikasan na matuwid at banal. II Cor 5: 17,18; Efe 4:24; Rom 5:19
c. May isang totoong nangyari sa iyo, ang espiritu na tao. Ginawang bago ka, ginawang tama sa loob.
3. Nakikipag-usap ang Diyos sa iyo batay sa kung ano ka ngayon - isang bagong nilalang, Kanyang anak, sa buhay at kalikasan ng Diyos sa iyo.
a. Hindi lang nagpapanggap ang Diyos na okay ka lang. Hindi niya nakikita ang iyong mga pagkakamali. Nakikita ka niya sa pamamagitan ng Krus.
b. Sa pamamagitan ng Krus ay ginawa ka ng Diyos ng isang bagong nilalang, ang Kanyang anak, na lubos na tinatanggap sa Kanya.
4. Kapag ipinanganak ka muli ay hindi ka nakakakuha ng isang bagong kaluluwa o katawan.
a. At, bago ka maging isang Kristiyano, ang iyong kaluluwa at katawan ay namamahala sa iyo at natutukoy ang iyong pag-uugali - at balak pa ring gawin ito. Efe 2: 3
b. Ngayon, gayunpaman, ang iyong espiritu ay mangibabaw, at ang iyong kaluluwa at katawan ay dapat dalhin sa ilalim ng kontrol ng bagong buhay sa iyo. Rom 12: 1,2; Rom 8:13; 6: 12,13
c. Ito ay isang proseso, ngunit ito ay dapat na maganap kung makakaranas ka ng kapangyarihan ng Krus sa iyong buhay.
5. Sa ngayon, ikaw ay isang espiritu na may buhay at likas na katangian ng Diyos sa iyo, at ikaw ay nasa proseso na ganap na umayon sa imahe ni Cristo. Rom 8:29; I Juan 3: 2
a. Mayroon ka pa ring pag-uugali, saloobin, at emosyon na dapat magbago.
b. Ngunit, hindi ka katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa mga bagay na iyon. Tanggap ka sa Kanya sapagkat ikaw ay isang bagong nilalang. Gal 6:15
6. Maraming mga Kristiyano ay hindi kailanman lumampas sa "nakakaganyak sa simbahan" na bahagi nito.
a. Ang mga katotohanan ng Krus at kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos upang maging maaliw sila ngunit hindi ito pinangungunahan.
b. Kung lalakarin ka sa kapangyarihan ng Krus, dapat malaman ng mga katotohanan ng Krus kung paano mo kumilos, kung ano ang magiging reaksyon mo sa buhay sa labas ng simbahan.
c. Upang mabuhay at maglakad sa kapangyarihan ng Krus, upang maranasan ang lahat na ibinigay ng Krus, dapat mong malaman na mamuhay ayon sa sinasabi sa iyo ng Diyos tungkol sa iyo at sa iyong sitwasyon.
7. Tandaan na laging may dalawang mapagkukunan ng impormasyon na magagamit sa amin - kaalaman sa paghahayag at kaalaman sa pakiramdam.
a. Sense na kaalaman = kung ano ang sinabi sa amin ng limang pisikal na pandama.
b. Ang kaalaman sa paghahayag = salita ng Diyos, ang Bibliya.
c. Ano ang nakikita natin at kung ano ang hindi natin makita. II Cor 4:18
8. Ang salita ng Diyos ay nagsisiwalat sa atin, nagsasabi sa atin tungkol sa, mga hindi nakikitang katotohanan.
a. Ang Diyos ay isang Espiritu, at tayo ay mga espiritu na ngayon ay mga miyembro ng isang espirituwal na kaharian na puno ng mga espirituwal na pagpapala. Efe 1: 3
b. Ang espiritwal ay hindi nangangahulugang hindi totoo, nangangahulugan ito ng hindi nakikita. Ang hindi nakikita ay nangangahulugang hindi mo ito makikita sa mga pisikal na mata. Juan 4:24; I Tim 1:17; I Tim 6:16
c. Ang lahat na nakikita natin ay nilikha ng hindi nakikita, maaaring mabago ang nakita, at lalabas ang nakita. Heb 11: 3; II Cor 4:18; Lucas 2: ??
9. Ang lahat ng paglalaan ng Diyos para sa atin sa at sa pamamagitan ng Krus ay espirituwal o hindi nakikita sa una.
a. Ang mga pagbabagong naganap sa iyo sa bagong pagsilang ay espirituwal, hindi nakikita.
b. Ngunit ang hindi nakikita ay makakaapekto at makakaapekto sa nakikita kung maniniwala muna tayo bago natin ito nakita.
c. Ito ay kung paano gumagana ang Diyos. Sinasalita niya ang tungkol sa hindi pa nakikita, at kapag pinaniniwalaan natin ito at kumikilos dito dahil sinabi Niya ito, maaga o huli, nakikita natin ito o ang mga resulta nito.

1. Mayroong dalawang paraan upang tingnan ang iyong sarili at bawat sitwasyon sa buhay - alinsunod sa nakikita at nararamdaman at ayon sa sinabi ng Diyos.
a. Paano mo nakikita ang iyong sarili at ang iyong sitwasyon at kung paano ka kumilos bilang isang resulta ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa iyo at ang iyong sitwasyon ay tinutukoy sa malaking bahagi kung paano pupunta ang mga bagay para sa iyo sa sitwasyong iyon.
b. Ang Israel sa gilid ng ipinangakong lupain ay isang klasikong halimbawa ng alituntuning ito, at pinangako sa atin kung paano hindi ito gagawin. Heb 3:19; 4: 1,2
2. Nang itinaas ng Diyos si Moises at pinamunuan ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt, ipinangako niya sa kanila na dadalhin niya sila sa lupang ipinangako niya kina Abraham, Isaac, at Jacob, pinalayas ang kanilang mga kaaway, at dalhin sila sa lupain. Ex 3: 8; 13: 5; 23: 20-33; 33: 2; 34:11
3. Gayunpaman, mula sa buong henerasyong iyon ng mga tao, dalawa lamang sa kanila - Joshua at Caleb - ang talagang pumasok sa lupain = nakaranas ng kalooban ng Diyos. Bilang 14:30
a. Sa gilid ng lupain, sinuri ng Israel ang kanilang sarili at ang sitwasyon ayon sa kung ano ang nakikita at madarama nila; Sinuri ito nina Joshua at Caleb ayon sa sinabi ng Diyos. Bilang 13: 28,29; 31-33
b. Parehong may access sa parehong hanay ng mga katotohanan - kung ano ang nakikita nila at kung ano ang sinabi ng Diyos.
c. Gayunpaman ang impormasyon na pinili nila upang tanggapin at ang nagresultang pag-uugali ay tinukoy kung ano ang nangyari sa kanilang sitwasyon.
d. Para sa lahat maliban sa kanilang dalawa, hindi ito ang nais o ibinigay ng Diyos.
4. Isaalang-alang ang mga puntong ito tungkol sa nangyari sa gilid ng ipinangakong lupain.
a. Ito ang mga totoong tao na may totoong naramdaman na tulad ng mararamdaman mo sa sitwasyong iyon.
b. Deut 1: 20,21; 29-33; Bilang 14: 8,9 – Sinubukan nina Joshua, Caleb, at Moises na ibalik ang pokus ng mga tao sa sinabi ng Diyos.
1. Ngunit hindi man ito nag-phase sa mga taong ito. "Alam ko ang lahat ng iyon sa pananampalataya. Hindi ito gumagana. Kailangan ko ng totoong tulong ”.
2. Ganun din ang paraan sa marami sa atin. Ang sinabi sa atin ng ating katawan (kung ano ang nakikita natin) at kung ano ang sinasabi sa atin ng ating kaluluwa (ang ating mga saloobin at damdamin) ay mas totoo sa atin kaysa sa sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.
c. Ang Numero 13 at 14 ay kung paano tayo lahat ay natural na gumanti sa kaguluhan at ang mga tao na nais na iguhit ang ating pansin sa sinasabi ng Diyos.
d. Kailangan nating magtrabaho upang makakuha ng higit pa dito kung nais nating makaranas ng tagumpay.
5. Ang henerasyong ito ng Israel ay hindi kailanman lumampas sa yugto ng "magpasabik sa simbahan" na yugto ng paniniwala sa salita ng Diyos.
a. Tingnan kung paano kumilos ang Israel sa simbahan. Ex 15: 14-19; 19: 8; 24: 3-8
b. Ngunit, habang tinitingnan natin ang kanilang kwento, nalaman natin na ang lahat ng daan patungo sa ipinangakong lupain ay pinag-uusapan nila ang kanilang nakikita, madarama, at pangangatuwiran o iniisip ayon sa pananaw at pakiramdam. Ex ??: ??
6. Ang tanging paraan upang makarating sa puntong kung saan ang sinasabi ng Diyos ay nangingibabaw sa iyo, kung saan ang buhay ng Diyos sa loob ay nangibabaw sa iyo ay ipangaral ang Krus sa iyong sarili.
a. Ang mga Kristiyano ay dapat na ipinangaral sa kanila ang Krus. Rom 1:15; I Cor 2: 2 Efe 1: 16-20; Tito 3: 8; I Juan 5:13
b. Ang ipangaral ang Krus sa iyong sarili ay nangangahulugang pagnilayan (isipin at sabihin) kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Krus.
1. Ang salita ng Diyos ay dapat dumating upang mangibabaw sa iyo, manatili sa iyo. I Juan 2:14
2. Ang salita ng Diyos ay mananatili sa iyo kapag nangingibabaw ito sa iyong iniisip, sinasabi, at ginagawa - kung ito ang iyong unang reaksyon sa at sa bawat sitwasyon.
c. Dahil lamang sa narinig mo ang isang bagay minsan ay hindi nangangahulugang ito ay mananatili sa iyo - hindi.
7. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong ipangaral ang Krus sa iyong sarili.
a. Para sa maraming mga Kristiyano, kapag ang presyon ay nasa at ang mga pangyayari ay sumisigaw: Hindi ito gagana, hindi ito mangyayari, hindi ito totoo, likas na bumalik sila sa kung ano ang pinaka pamilyar sa kanila - hinayaan ang kanilang kaluluwa at katawan na matukoy ang kanilang larawan ng katotohanan at kanilang mga aksyon. (Kuwento ng India at baril)
b. I Sam 17:38 - ??; Aw 91: 4 – Tinanggihan ni David ang sandata ni Saul at nagpunta sa labanan kasama si Goliath na nakasuot ng sandata ng salita ng Diyos sapagkat iyon ang dating Niya.
c. Nakita nina Joshua at Caleb ang magkatulad na mga bagay na nakita ng iba, ngunit ang salita ng Diyos ang nagpasiya sa kanilang reaksyon, kanilang pag-uugali, kanilang usapan.

1. Iyon ay kung kailan dapat mong sabihin kung ano ang sinabi ng Diyos - kapag hindi mo gusto ito, kapag ito ay ganap na hindi likas (ayon sa paningin at damdamin) na gawin ito.
2. Marcos 11:23 - Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng ating sasabihin.
a. Ano ang ginagawa ng karamihan sa atin ay sabihin kung ano ang mayroon tayo at marami tayong pareho.
b. Karamihan sa atin ay walang ideya kung gaano negatibo ang ating pag-uusap - at kung may magturo dito, ipinapasa natin ito sa: hindi lang nila naiintindihan.
c. O subukan namin ang bagay na ito nang ilang sandali - Sinubukan ko iyon at hindi ito gumana.
1. Hindi ito isang bagay na susubukan mo, ito ay isang bagay na ginagawa mo, isang bagay na iyong nabubuhay.
2. Dapat kang magpasya - maniniwala ba ako kung ano ang sinabi sa akin ng aking karanasan o kung ano ang sinabi sa akin ng salita ng Diyos.
3. Ang pagsasabi kung ano ang sinabi ng Diyos ay hindi isang hangal na gawin - ito ay kung paano gumagana ang Diyos.
a. Kapag sinabi kong "gumaling ako", "Malaya ako", hindi ko sinasabi ang tungkol sa aking katawan, sinasabi ko tungkol sa akin, ang espiritung tao, kung ano ka talaga.
b. Dapat mong tukuyin kung ano ka (sa espiritu) upang maging kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang Kanyang binili (sa kaluluwa at katawan).
4. Ang Diyos ay gumawa ng buong hindi nakikitang paglalaan para sa iyo sa pamamagitan ng Krus ni Kristo, ngunit kung hindi mo ito alam, maniwala ka, at mamuhay (mag-usap) sa ilaw nito, hindi mo ito makikita o maranasan ito.
a. Sa pamamagitan ng Krus ni Cristo ang kaligtasan ay ipinagkaloob para sa bawat tao - ngunit hindi lahat ay naliligtas.
b. Bakit? Hindi nila alam ito, o hindi maniwala, o hindi manirahan sa ilaw ng Krus.
c. Ang parehong prinsipyo na nalalapat para sa bawat benepisyo na ibinigay para sa amin sa pamamagitan ng Krus.
5. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Krus sa ating sarili ay naranasan natin ang kapangyarihan nito.