MABUHAY NG ISANG RESURRECTED BUHAY

Ang Krus At Pagkilala
Ang Dalawang Pinakamahalagang Lalaki
Ang Dakilang Palitan
Si Jesus ang ating Kapalit
Karagdagang Tungkol sa Jesue Aming Kapalit
Pamumuhay ng Isang Nabuhay na Buhay
Itinaas si Kristo
Ginawang Mabuhay kay Kristo

1. Ang Krus ay isang inclusive term na tumutukoy sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus.
a. Ang mangaral ng Krus ay nangangahulugang ipangaral kung ano ang nangyari sa kamatayan, libing, at pagkabuhay na mag-uli ni Cristo - kung bakit nangyari ang Krus at kung ano ang ibinigay ng Krus.
b. Ang mga Kristiyano ay nag-aaksaya ng maraming oras at lakas na humihiling sa Diyos na ibigay sa kanila kung ano ang nagawa niya para sa atin at binigyan tayo sa pamamagitan ng Krus.
c. Ngayon, ito ay isang katanungan sa atin na nalalaman kung ano ang inilaan ng Diyos at pag-aaral na lumakad dito.
2. Itinuturo ng Bibliya na tayo ay ipinako sa krus kasama si Kristo (Gal 2:20), namatay kasama ni Kristo (Roma 6: 8), ay inilibing kasama ni Kristo (Rom 6: 4), ay binuhay kasama ni Kristo (Efe 2: 5) , ay binuhay kasama ni Kristo
(Efe 2: 6).
a. Si Jesus ay nagpunta sa Krus - kamatayan, libing, at pagkabuhay na mag-uli - upang bayaran ang ating mga kasalanan, upang gawing posible para sa Diyos na ligal na alisin ang ating mga kasalanan, upang maibigay sa atin ng Diyos ang Kanyang buhay, ang Kanyang buhay na muling pagkabuhay.
b. Dinala ni Hesus ang ating kamatayan sa Krus o naging kapalit natin. Sa sandaling Siya ang pumalit sa ating lugar na kinilala Niya sa atin - sa Krus Siya ay naging tayo. Ang kamatayan niya ay naging kamatayan namin.
c. Nagkakaisa tayo kay Hesus sa kamatayan upang tayo ay makiisa sa Kanya sa buhay, kaya na kung ang buhay ay ibinalik kay Jesus sa pagkabuhay na maguli, ito rin ay maibigay sa atin din dahil si Jesus ay nariyan para sa atin tulad natin.
d. Ang buhay, buhay na muling pagkabuhay, ay ibinigay sa atin ng ligal sa muling pagkabuhay. Ito ay ibinigay sa amin ng vitally sa bagong pagsilang. I Alagang Hayop 1: 3
3. Bilang mga Kristiyano, ngayon ay dapat nating mabuhay ng isang nabuhay na mag-uli. Sa araling ito, nais nating pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang nabuhay na mag-uli at kung paano mo ito nabubuhay.

1. Si Jesus ay nabuhay sa bagong buhay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Nangangahulugan ito na binuhay tayo sa bagong buhay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama.
a. Maglalakad (mabuhay) tayo ngayon sa kaluwalhatian ng Ama na nagbuhay kay Hesus at sa atin mula sa patay - mabuhay sa pamamagitan ng buhay na pagkabuhay na mag-uli.
b. Isang tala tungkol sa salitang binyag. Ang talatang ito ay hindi nagsasalita tungkol sa isang bagay na nangyayari sa atin kapag tayo ay nabautismuhan ng tubig.
1. Ang salitang bautismo sa Griego ay BAPTIZO. Ang salita ay hindi isinalin mula sa Greek hanggang Ingles sa KJV. Ang salita ay talagang nangangahulugang magbabad.
2. Ang NT ay tumutukoy sa maraming paglulubog o binyag bukod sa bautismo sa tubig. Maaari tayong malubog sa Banal na Espiritu kasunod ng bagong pagsilang.
c. Sa bagong kapanganakan tayo ay nahuhulog o inilalagay kay Cristo - pagsasama kay Cristo. Ang talatang ito ay tumutukoy sa ating pagsasama kay Cristo. Sa bagong kapanganakan, kapag tayo ay nagkakaisa, na nahuhulog kay Cristo, ang mga resulta ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay epektibo sa atin.
2. Ano ang kaluwalhatian ng Ama na nagbangon kay Cristo mula sa mga patay?
a. Ito ang buhay ng Diyos. Sa lupa, ang taong si Jesus ay nabuhay ng buhay ng Diyos sa Kanyang espiritu ng tao. Naputol siya mula sa buhay na iyon nang Siya ay gumawa ng kasalanan sa Krus. Ang buhay na iyon ay ibinalik sa Kanya kapag ang presyo para sa ating mga kasalanan ay binabayaran (Siya ay nabigyang-katwiran at nabuhay muli sa espiritu). Ang buhay na iyon ay ibinigay sa amin sa bagong pagsilang. I Tim 3:16; I Pet 3:18
1. Efe 2: 5 – Ang ating mga kasalanan ay ginawang patay na mga tao sa atin, at Siya, sa pagbibigay buhay kay Cristo, ay binigyan din tayo ng buhay. (Knox)
2. Efe 2: 5 – Binigyan Niya tayo ng mismong buhay ni Cristo, ang parehong bagong buhay na binuhay Niya. (Amp)
b. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ef 1: 19,20
1. Ang kapangyarihang ito sa atin ay katulad ng malakas na lakas na ginamit niya noong binuhay niya si Cristo mula sa mga patay. (Magandang balita)
2. At gaano katindi ang lakas na magagamit sa atin na naniniwala sa Diyos. Ang kapangyarihang iyon ay ang parehong banal na enerhiya na ipinakita kay Cristo. (Phillips)
c. Mayroon tayo ngayon sa ating mga espiritu ang buhay ng Diyos, pagkabuhay na mag-uli, buhay na nakamit na ang kamatayan.
1. Ang buhay ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang buhay na ito ay nawasak at sisirain ang kamatayan.
2. Juan 1: 4,5 – Ang Kanyang buhay ay isang ilaw na nagniningning sa kadiliman at hindi ito mapatay ng kadiliman. (Buhay)
3. Sa huli, pagkatapos ng pagkabuhay na muli ng mga patay at pag-agaw ng iglesya, ang buhay na iyon ay magbabago ng ating pisikal na katawan at gawin itong katulad ng niluwalhating katawan ni Jesus. Fil 3: 20,21

1. Sa ligal, nang si Jesus ay pinalaya mula sa paghahari ng kamatayan at ng diyablo, gayon din tayo.
a. Ang kalayaan na iyon ang naging mahalagang pag-aari namin sa bagong pagsilang. Ang pagtanggap ng buhay na espiritwal ay nagpakawala sa akin mula sa espiritwal na kamatayan at ang kapangyarihan ng diyablo.
b. Rom 8: 2 – Ang Batas ng Espiritu ng buhay kay Cristo ay nagpalaya sa akin mula sa batas ng kasalanan at kamatayan.
2. Ano ang batas ng kasalanan at kamatayan?
a. Ang mga taong nagkakasala sa kasalanan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan. Iyon ang batas. Rom 6:23
b. Bago tayo naligtas tayo ay nasa isang nahulog na lahi, sa kasalanan, at nagkasala ng kasalanan, at ang kamatayan nang wasto ang naghari sa atin at sa atin.
c. Dahil sa batas ng kasalanan at kamatayan, hindi namin kailangang manalangin o mag-ayuno o gamitin ang ating pananampalataya upang makakuha ng sakit, pagkalungkot, takot, pagkakasala, kawalan, atbp. Sa atin sila kay Adan.
3. Rom 6: 9 – Dahil ang ating mga kasalanan ay nabayaran para sa kamatayan ay wala nang kapangyarihan kay Hesus o sa atin.
a. Kung hindi ka nagkasala ng kasalanan ang kamatayan ay hindi makakapigil sa iyo (Gawa 2:24). Hindi na tayo nagkasala ng kasalanan dahil binayaran ni Jesus ang presyo para sa ating mga kasalanan at nasiyahan ang mga paghahabol ng hustisya laban sa atin.
b. Tulad ng pagtanggap ng buhay ay sinira ang kapangyarihan ng kamatayan kay Jesus, ang pagtanggap ng buhay ay sumira sa kapangyarihan nito.
4. Kami ay ligal na nagkakaisa kay Kristo sa Krus. Kami ay lubos na nagkakaisa sa Kanya sa bagong pagsilang. Nasa kay Cristo na tayo ngayon. Mayroon tayong buhay kay Cristo, na kaisa kay Cristo.
a. Ang buhay ni Kristo sa s ay sumira sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa atin, at iyan ay isang batas.
b. Ang mga sahod ng kasalanan - sakit, takot, sakit, pagkalungkot, pagkakasala, kakulangan, atbp. - lahat ay nagkakasala ngayon. Mayroon kaming ligal na karapatang labanan sila sa pangalan ni Hesus.
c. At dahil binuhay tayo kasama si Jesus at nakaupong kasama Siya sa mga makalangit na lugar, mayroon tayong awtoridad na utusan silang pumunta.

1. Nang nagkatawang-tao si Hesus, nagkuha Siya ng buong likas na katauhan - espiritu, kaluluwa, at katawan. Ang bawat bahagi Niya ay pinatay sa Krus. Nangangahulugan iyon na ang bawat bahagi sa atin ay ipinako sa krus.
a. Sa Krus, mula sa kinatatayuan ng Diyos, ligal mong napatay ang iyong mga kasalanan.
b. Sa muling pagkabuhay binigyan ka ng ligal na bagong buhay at nabuhay mula sa mga patay na malaya sa kasalanan at lahat ng mga kahihinatnan - malaya sa batas ng kasalanan at kamatayan.
c. Parehong kamatayan at buhay ay dumating sa amin sa pamamagitan ng Krus kamatayan sa matanda at buhay para sa bagong tao.
2. Kapag ginawang Panginoon mo si Hesus ng iyong buhay kung ano ang nangyari sa Krus ay magkakabisa sa iyo at para sa iyo, vitally. Ngunit ang mahahalagang resulta ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng aming pampaganda - espiritu, kaluluwa, at katawan - nang magkakaiba.
a. Sa bagong kapanganakan ang buhay ng Diyos ay dumating sa iyong espiritu at pinalayas ang iyong dating espirituwal na kalikasan (kamatayan) at ang iyong espiritu ay ginawa nang buo at agad na bago.
b. Gayunpaman, ang mga pakinabang ng Krus ay nakakaapekto sa iyo sa kaluluwa at katawan nang iba.
1. Ang iyong kaluluwa at katawan ay buhay pa rin na may likas na buhay ng tao na masama. Mayroon pa ring makasarili, makasalanang pagnanasa sa iyong kaluluwa at katawan (iyong laman). At, ang iyong katawan ay napapailalim pa rin sa sakit at sakit.
2. Ang katotohanan na ang iyong kaluluwa at katawan ay ipinako sa krus kasama si Cristo ay nangangahulugan na ang kapangyarihan ng iyong likas na buhay ng tao (ang iyong laman) upang mangibabaw sa iyo ay nasira.
3. Ang katotohanan na ang iyong katawan ay ipinako sa krus kasama si Cristo ay nangangahulugan na ang sakit at sakit ay nawalan ng karapatang mangibabaw sa iyo. Ang kanilang kapangyarihan upang mangibabaw sa iyo ay nasira.
3. Dapat na nararapat ka ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga benepisyo na ibinigay para sa iyong kaluluwa at katawan sa pamamagitan ng Krus. Upang naaangkop na paraan upang makapasok sa pisikal na pag-aari ng mga pakinabang ng Krus.
a. Nangangahulugan ito na dapat kang maniwala na mayroon ka nito bago mo ito makita o maramdaman dahil alam mo kung ano ang ibinigay ng Krus.
1. Ang iyong mga sakit ay inilagay kay Jesus at dinala niya ito sa libingan at iniwan sila doon. Isa 53: 4,5
2. Nang si Jesus ay binuhay sa bagong buhay, siya ay pinalaya mula sa iyong mga sakit at sa gayon ikaw ay ligal.
Sa pamamagitan ng bagong pagsilang mayroon ka na ngayong paggaling, kalusugan, sa iyong espiritu. Mula sa pananaw ng Diyos ikaw ay gumaling - ayon sa batas at mabisa. Alaga Ko 2:24
b. Gayunpaman, ang iyong katawan ay mortal pa rin at samakatuwid ay napapailalim sa sakit at sakit. Ngayon, ang hindi nakikitang espirituwal na katotohanan na mayroon ka sa iyong espiritu (pagpapagaling) ay dapat maging isang nakikita, pisikal na katotohanan sa iyong katawan.
1. Nangyayari ito nang malaman mo ang nangyari sa Krus at sa pamamagitan ng bagong pagsilang at sumasang-ayon sa Diyos tungkol sa kung ano ang nagawa niya para sa iyo sa pamamagitan ng Krus at bagong pagsilang.
2. Salamat sa Panginoon na isinama ni Jesus ang aking mga karamdaman sa Krus pati na rin ang aking mga kasalanan. Malaya na ako ngayon. Salamat sa iyo na ako ay gumaling, na ako ay libre.
3. Kung gayon, ang Banal na Espiritu ay nagdadala ng katotohanan nito sa iyong pisikal na katawan. Ang buhay ni Cristo ay nahayag sa iyong katawan at nagbubunga ito ng mga pisikal na resulta. Rom 8:11
c. Kahit na ikaw ay ipinanganak muli, mayroon pa ring makasarili, makasalanang pagnanasa sa iyong kaluluwa at katawan dahil sila ay animated pa rin, buhay ng, natural na buhay ng tao.
1. Kapag naramdaman mo ang mga pagnanasang makasalanang lumalabas sa iyong likas na buhay - alinman sa iyong kaluluwa o katawan - dapat kang umasa sa katotohanan, sumang-ayon sa katotohanang ito (sila) ay ipinako sa krus kasama ni Cristo.
2. Salamat Lord, ang hangaring ito ay ipinako sa krus kasama si Cristo at wala nang karapatan o kapangyarihan na mangibabaw sa akin.
3. Pagkatapos, papatayin ng Banal na Espiritu o papatayin ang masamang hangarin o bibigyan ka ng karanasan ng kalayaan na ibinigay ng Krus. Rom 8: 13,14
4. Ayon sa Bibliya, ikaw at ako ay dapat ituring ang ating sarili na patay sa kasalanan at ang sahod nito at buhay sa Diyos.
a. Ang bilangin nang literal ay nangangahulugang kumuha ng isang imbentaryo - upang isaalang-alang o bilangin. Dapat mong suriin kung ano ka, ano ang nangyari sa iyo, kung ano ang mangyayari sa iyo ayon sa salita ng Diyos.
b. Rom 6: 11 – Sa gayunding paraan dapat mong ituring ang inyong sarili na patay sa kasalanan at mabuhay sa Diyos, na kaisa ni Cristo Jesus.
5. Upang mabuhay ng isang nabuhay na mag-uli dapat mong maunawaan ang dalawang panig na benepisyo ng Krus para sa amin. Kami ay ipinako sa krus kasama si Kristo pa tayo ay buhay na may buhay ng Diyos. Gal 2:20
a. At, dapat mong isipin o mabilang ito sa kabila ng nakikita mo o naramdaman.
b. Ang bilang isang paraan na bilangin mo ito sa gayon ay sa mga salita ng iyong bibig - mga salitang sumasang-ayon sa ginawa sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapako sa iyo kasama ni Kristo at sa pamamagitan ng pagpapalaki sa iyo kasama ni Cristo.
c. Pagkatapos, binibigyan ka ng Banal na Espiritu ng karanasan o ipinapasa ito sa pisikal na kaharian.
d. Ang iyong pagkumpisal ay hindi mangyayari. Ang iyong pagkumpisal ay dahil nangyari na.

1. Ang pagpapako sa krus ay isang paraan upang magwawakas - upang tayo ay maisagawa ng Diyos para sa ating kasalanan at pagkatapos ay magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng bagong buhay, ang Kanyang walang hanggang buhay.
a. Ang mabuhay na muling nabuhay ay nangangahulugang mabuhay nang may kamalayan sa kapangyarihan na nasira o naputol sa pagkabuhay na mag-uli - ang kapangyarihan ng kasalanan, karamdaman, at kamatayan.
b. Ang mabuhay na nabuhay na mag-uli ay nangangahulugang mabuhay nang may kamalayan sa kapangyarihan na ibinigay sa atin sa pagkabuhay na mag-uli - ang kapangyarihan (buhay) ng Diyos na likhain tayo, bigyan ng kapangyarihan, gumana sa atin, at maisakatuparan ang lahat ng ibinigay ng Krus.
2. Upang mabuhay ng isang nabuhay na mag-uli, dapat mong gawin ang mga bagay na ito.
a. Dapat mo munang malaman kung ano ang ibinigay ng Krus. Iyon ang dahilan kung bakit ginugugol namin ang oras upang mag-aral. I Cor 1:18
b. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng pag-unawa sa nangyari sa iyo dahil sa Krus.
Efe 1: 16-20; Phil 3:10
c. Ituon ang iyong pansin sa hindi nakikitang mga katotohanan sa pamamagitan ng pagtingin sa salita ng Diyos. Col 3: 1,2
1. Ang pagmamahal ay ang salitang isip sa Griyego. Dapat nating ituon ang ating isip sa salita ng Diyos upang hindi tayo makagalaw kapag ang nakikita at nadarama ay sumasalungat sa salita ng Diyos.
2. Bilang 21: 8 – Sinumang tumingin sa isang uri ni Kristo sa Krus (Juan 3:14) ay gumaling. May ideya si Looketh na patuloy na tumitig.
d. Mahigpit na hawakan ang pagsasabi kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo dahil sa pagkapako sa krus at pagkabuhay na muli - sa kabila ng iyong nakikita o nadarama. Pahayag 12:11; Heb 10:23
3. Tatlong bagay ang pumipigil sa atin mula sa isang nabuhay na mag-uli: kakulangan ng kaalaman, kasinungalingan ng diyablo, hindi manatili kasama nito hanggang sa ganap nating kumbinsido ang hindi pa natin nakikita.
a. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng Diyos na gumawa ng isang bagay. Alam nito kung ano ang naibigay.
b. Sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan sa atin sa lahat ng anyo. Kapag napakahikayat tayo nito na hindi na tayo napapagalaw sa nakikita at nararamdaman, kung gayon makikita natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na ipinakita sa ating buhay.