GUSTO ANG BIBLIYA

download PDF
BASAHIN ANG SALITA NG DIYOS
Isang BAGONG VIEW NG REALITY
PAGSUSULIT NG EYEWITNESS
Isang RELIABLE RECORD
ANG SALITA NG DIYOS AY KATOTOHANAN
GUSTO ANG BIBLIYA
GUMAWA NG ISANG FRAMEWORK

1. Habang maraming mga Kristiyano ang malayang inamin na hindi nila binabasa ang Bibliya, ang iba ay tunay na naniniwala na nabasa nila dahil nabasa nila ang mga napiling mga talata sa pang-araw-araw na mga aklat na debosyonal o iba pang mga libro na may mga banal na kasulatan. a. Ngunit binabasa nila ang mga indibidwal na mga taludtod at mga nakahiwalay na mga sipi. Ang Bibliya ay hindi isang koleksyon ng mga random na talata at mga sipi - ito ay isang koleksyon ng mga libro at titik. Ang mga dokumentong ito ay nilalayong basahin tulad ng babasahin mo ang anumang iba pang libro o liham - mula sa simula hanggang sa matapos.
1. Hinihikayat ko kayo na maging isang regular (araw-araw kung posible), sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. (Ang Lumang Tipan ay mas madaling maunawaan sa sandaling ikaw ay may kakayahan sa Bago.)
2. Basahin ang bawat libro mula sa simula hanggang sa matapos sa lalong madaling panahon. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi mo maintindihan. Patuloy lang sa pagbabasa. Ang pag-unawa ay may pamilyar at pamilyar ay may regular, paulit-ulit na pagbabasa. Maaari kang maghanap ng mga salita at basahin ang mga tala sa pag-aaral pagkatapos mong matapos ang iyong pang-araw-araw na pagbasa.
b. Ang 66 na mga libro at liham na bumubuo sa Bibliya ay nagpapahayag ng plano ng Diyos ang Kanyang plano na magkaroon ng isang pamilya ng mga anak na lalaki at babae na maaari Niyang mabuhay sa mundong ito (Efe 1: 4-5; Isa 45:18). Sinira ng kasalanan ang plano. Ngunit sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa Krus, tutubusin ng Diyos ang Kanyang pamilya at tahanan ng pamilya.
1. Ang bawat dokumento sa Bibliya ay nagdaragdag o sumusulong sa kuwentong ito sa ilang paraan. Ang Bibliya ay nagpapasaya sa atin sa kaligtasan kay Jesus. II Tim 3: 15-16
2. Ang 27 na dokumento ng Bagong Tipan (mga libro at titik) ay pawang nakasulat (sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu) ng mga nakasaksi o malapit na mga kasama ng mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus.
3. Ang mga lalaking ito ay hindi nagtakda upang magsulat ng isang relihiyosong libro. Nagtayo sila upang ipahayag ang katotohanan na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay at na ang kaligtasan mula sa kasalanan ay magagamit na ngayon sa lahat ng naniniwala sa Kanya.
Lucas 24: 46-48; Gawa 2:32; Gawa 4:33; Gawa 26: 15-16; atbp.
2. Maraming magagandang dahilan kung bakit dapat tayong maging regular na mambabasa ng Bibliya. Sa seryeng ito ay binibigyang diin namin ang isa sa partikular. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay mabilis na papalapit at mga pagsubok sa unahan.
a. Mat 24: 6-8 — Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na ang mga taon bago ang kanyang pagbabalik ay mamarkahan ng mga oras ng malaking paghihirap na inihambing niya sa mga pangsilang na panganganak - nadaragdagan ang dalas at kasidhian. Kailangan namin ng karunungan mula sa Salita ng Diyos tungkol sa kung paano mag-navigate sa mga susunod na araw. At kailangan namin ng pag-unawa tungkol sa kung ano ang nangyayari at bakit, upang makayanan natin ang takot habang nananatili tayo sa pag-asa.
b. Mat 24: 4-5; 11; 24 — Nagbabala rin si Jesus na maraming pandaraya sa relihiyon sa mga taon na ito - hindi tiyak na mga maling kristo at mga bulaang propeta na nangangaral ng mga maling ebanghelismo at linlangin ang marami.
1. Ang malinlang ay nangangahulugang maniwala sa isang bagay na hindi totoo. Bago ang pagbabalik ni Jesus ay maniniwala ang mga tao ng kasinungalingan tungkol sa kung sino Siya, kung bakit Siya dumating, kung ano ang Kanyang ipinangaral, at kung ano ang nagawa niya.
2. Ang aming proteksyon laban sa panlilinlang ay tumpak na kaalaman mula sa Bibliya. Ang Buhay na Salita, ang tunay na Panginoong Jesucristo, ay inihayag sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya. Ang Salita ng Diyos ay katotohanan. Juan 5:39; Juan 17:17

1. II Tim 3: 1-8 — Si apostol Pablo (isang nakasaksi kay Jesus na personal na nagturo ng mensahe na ipinangaral ni Jesus) ay sumulat na ang mga taon kaagad bago ang pagbabalik ng Panginoon ay mapanganib. Inilarawan ni Pablo ang masamang pag-uugali ng mga tao, na nagsasabi na sila ay tutol at tatanggihan ang katotohanan. a. II Alagang Hayop 3: 3-5 — Si Peter ang apostol (isa pang nakasaksi kay Jesus) ay nag-ulat ng parehong bagay, na nagsasaad na sa mga huling araw ang mga tao ay mangungutya sa mga pangako ng Diyos at kusang walang alam ang katotohanan.
1. Mayroong dalawang uri ng kamangmangan. Isa, ikaw ay ignorante dahil kulang ka ng kaalaman. Dalawa, mayroon kang impormasyon ngunit tanggihan mo ito. Ito ang uri ng kamangmangan na tinukoy nina Paul at Peter.
2. Ang kusang pagtanggi sa katotohanan ay isa pang paraan ng pagsasabi sa pagtanggi sa Makapangyarihang Diyos sapagkat ang Diyos ay Katotohanan o panghuli sa katotohanan. Siya ang pamantayan kung saan hinuhusgahan ang lahat.
b. Sa Roma 1: 18-32, nagbigay ng pananaw si Pablo sa epekto na sinasadya ng pagtanggi sa Diyos (sinasadya ang pagtanggi sa katotohanan) sa mga tao. Marami tayong magagawa na mga aralin sa talatang ito, ngunit sa ngayon, tandaan ang mga puntong ito.
1. Ang mga taong ito ay "itinulak ang katotohanan (tungkol sa Diyos) mula sa kanilang sarili", at "sa halip na maniwala sa kanilang nalalaman ay ang katotohanan tungkol sa Diyos, sadyang pinili nilang maniwala ng mga kasinungalingan" (v18; 25, NLT). A. Kapag binabasa natin ang buong daanan ay nakikita natin na ang kanilang sinasadya na pagtanggi sa katotohanan ay simula ng isang pababang pag-uugali na humantong sa lalong pagwawalang-kilos na pag-uugali.
B. v24, 26, 28 — Pansinin ang tugon ng Diyos sa kanilang mga pagpipilian. Hinahayaan niya silang mag-ani ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon, ibigay sa kanila ang kanilang mga pagnanasa, masasakit na pagmamahal, at sa huli ay isang masamang pag-iisip. Ang isang pag-iisip na reprobate ay isang kaisipan na hindi makagawa ng mga pagpapasya sa sarili nitong interes.
2. II Tim 3: 8 — Sinabi ni Pablo na ang katiwalian sa kaisipan ay magaganap sa mga lumalaban sa katotohanan sa pagtatapos ng panahong ito. Sila (mawawalan) ng kapangyarihang mangatuwiran (NEB); ang kanilang mga isip (ay magiging pangit) (Phillips); (at) nalulumbay (NLT).
c. Ipinaliwanag nito sa malaking kadahilanan kung bakit magkakaroon ng pagtaas ng kaguluhan sa mundo bago ang pagbalik ni Jesus. Kapag tinanggihan ng mga tao ang katotohanan ay sumisira sa kanilang isipan. Gumagawa sila ng mga reprobate na pagpapasya at nakikibahagi sa reprobate na pag-uugali na parehong may epekto sa kapahamakan sa lipunan.
2. Ito ay naaayon sa ibang bagay na sinabi ni Jesus tungkol sa mga taon bago ang Kanyang pagbabalik. Sinabi ni Jesus na ang kasamaan (o binabasa nito sa Griyego) ay magiging kalapasan. Matt 24: 12 — At dahil sa pagdami ng pagiging walang kasalanan ang pag-ibig ng marami ay lalago (malamig).
a. Ang kawalan ng batas ay isang pagtanggi sa awtoridad. Ito ay sa wakas ay isang pagtanggi sa Diyos sapagkat Siya ang Kataas-taasang namamahala sa sansinukob. Ang pagtanggi sa katotohanan at kawalan ng batas ay magkasama sa kamay sapagkat kapwa nanggaling sa pagtanggi sa Diyos.
1. Ang ganap na katotohanan bilang isang konsepto ay higit na itinapon sa ating kultura. Tulad ng sinabi namin noong nakaraang linggo, mas madalas na marinig ang sinasabi ng mga tao: Iyon ang iyong katotohanan, hindi sa akin. Ang layunin ng katotohanan bilang isang konsepto ay napalitan ng nararamdaman ng mga tao tungkol sa katotohanan.
2. Ang kawalan ng batas (kawalan ng paggalang sa awtoridad) ay tumaas ng ilang oras. Ang rebolusyon ng kontra-kultura ng dekada 60 ay nagbukas ng mga pintuan ng baha upang mapaghamong awtoridad, kasama ang maraming mga pag-uugali na dati nang itinuturing na hindi katanggap-tanggap sa isang lipunang moral.
b. Kung walang ganap na katotohanan, walang sinumang may kapangyarihang moral na iwasto ang sinuman - na humahantong sa karagdagang pagkakasala at higit pang kaguluhan sa lipunan.
1. Nang isinulat ni apostol Pedro na, bago bumalik ang Panginoong, ipikit ng mga tao ang kanilang mga mata sa katotohanan na nabanggit niya na ang mga taong ito ay lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. II Alagang Hayop 3: 3-5
2. Nais nilang sundin ang kanilang sariling mga pagnanasa. Hindi nila nais ang pagpigil (awtoridad) ng Salita ng Diyos (ang Katotohanan) kung kaya nila kinutya at tinanggihan ito.
3. Ang pagbabagong ito sa kultura na tayo ay mga saksi ay bahagi dahil sa impluwensya ng mga masasamang espiritu. Iniulat ni Pablo na bago ibalik ni Jesus ang mga maling guro at madaya ang mga espiritu ay maliligaw ng marami.
a. I Tim 4: 1-2-Ngunit ang (Banal) na Espiritu ay malinaw at malinaw na nagpapahayag na sa mga huling panahon ang ilan ay tatalikod sa pananampalataya, na binibigyang pansin ang pagdaraya at pagdaya ng mga espiritu at doktrinang itinuturo ng mga demonyo (Amp). Ang mga guro na ito ay mga mapagkunwari at sinungaling. Nagpapanggap silang relihiyoso, ngunit ang kanilang mga konsensya ay patay (NLT).
b. Ang mga tao ay maaaring itiwalag ang diyablo bilang isang nakakainis na imp sa isang pulang suit na may mga sungay at nagdadala ng isang pitchfork o nakikita nila siya bilang kakila-kilabot, lahat ng malakas na puwersa ng masasamang loob na inilalarawan sa mga nakakatakot na pelikula. Sa pagiging totoo, ang diyablo ay isang nilalang na nilikha, isang nahulog na anghel na naghimagsik laban sa Diyos sa kawalang-hanggan na nakaraan (Isa 14: 12-17; Ezek 28: 11-19). Maaari naming italaga ang maraming mga aralin sa paksang ito, ngunit isaalang-alang ang ilang mga puntong ito.
1. Nang sumuway si Adan sa Diyos at ibinigay sa tukso ng demonyo, isinuko ni Adan ang kanyang Diyos na binigyan ng awtoridad sa mundo sa diyablo (si Satanas) ay naging diyos ng mundong ito. Gen 1: 26-28; Lucas 4: 6; II Cor 4: 4
2. Mula noong panahong iyon ay nagtatrabaho si Satanas upang maakit ang mga kalalakihan at kababaihan na sumama sa kanya sa paghihimagsik laban sa kanilang Lumikha at maging bahagi ng kanyang huwad na kaharian ng kadiliman. Ang kanyang pangunahing tool, ang kanyang pinakamalakas na armas ay panlilinlang. Isa siyang sinungaling na nanlinlang sa buong mundo. Juan 8:44; Rev 12: 9
A. Gumagawa si Satanas na masira ang Salita ng Diyos at mahikayat ang mga kalalakihan at kababaihan na maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan upang maimpluwensyahan niya ang pag-uugali ng tao.
B. Iyon ang ginawa niya kay Eva sa Halamanan - sinalakay niya ang Salita ng Diyos sa kanya. Sinabi ni Jesus na ang demonyo ay darating upang magnakaw ng Salita ng Diyos kapag ipinangangaral ito. Gen 3: 1-6; Marcos 4:15
c. Alam ng demonyo na ang Diyos ay gumagawa ng isang plano upang mabago ang mga makasalanan sa Kanyang mga anak na lalaki at babae sa pamamagitan ni Kristo at ng Kanyang sakripisyo sa Krus. Alam din ni Satanas na ang bahagi ng plano ng Diyos ay nagsasama ng pagsira sa kanyang huwad na kaharian sa mundo at pagpapalayas sa kanya sa mundong ito.
1. Gumagawa si Satanas ng malaking pagsisikap na hawakan ang kanyang pag-angkin sa pamamagitan ng pagsisikap na pigilan ang nararapat na Hari, ang Panginoong Jesucristo, mula sa pagbalik sa mundong ito (Apoc. 19:19). Maaari mong natatandaan na sinubukan niyang pigilan ang unang pagpunta ni Jesus sa pamamagitan ni Haring Herodes (Mat. 2: 16-18).
2. Ibibigay ng diyablo sa mundo ang kanyang pekeng si Jesus, isang pinuno ng kapangyarihan ni Satanas na karaniwang kilala bilang Antikristo (anti nangangahulugang lugar sa lugar). Bilang paghahanda para sa kaganapang ito, ang mga masasamang espiritu ay naging at masipag na gumagalaw sa katotohanan at ang awtoridad ng Bibliya.

1. Ang mga sitwasyong ito ay hindi lalabas sa isang vacuum. Nagtatakda sila ngayon bilang tradisyunal na mga bansang Kristiyano (tulad ng ating sarili) na lalong tumatalikod sa mga moral at etika ng Judeo-Christian at ang mundo ay gumagalaw patungo sa globalismo at ang pagtatatag ng isang pandaigdigang pamahalaan.
a. Ang isang unibersal na relihiyon na anticristo na tatanggapin ang pangwakas na pinuno ng mundo ay kasalukuyang nabubuo. Bagaman ang relihiyon na ito ay panimulang tutol sa orthodox na Kristiyanismo, ito ay tunog na "Kristiyano" sapagkat binabanggit nito ang ilang mga taludtod sa Bibliya (na kinuha sa konteksto at hindi nagkamali).
1. Ang bagong anyo ng "Kristiyanismo" ay tila mas mapagmahal at walang paghuhukom kaysa sa orthodox na Kristiyanismo, pinapanatili ang iyong pinaniniwalaan at kung paano ka namumuhay ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa katotohanan na ikaw ay espirituwal, taos-puso, at sinusubukan mong maging isang mabuting tao .
2. Binibigyang diin nito ang pagiging hindi pagkakasundo at pagkakaiba-iba na alam na kung sasabihin mo na ang isang paniniwala, isang opinyon, o isang pag-uugali ay mali sa anumang kadahilanan na itinuturing mong bigot o isang kaaway.
b. Maaari mong natatandaan na iniulat ni Pablo na sa mga araw bago ang pagbabalik ng mga kalalakihan at kababaihan “ay higit na magugustuhan ang kasiyahan kaysa sa Diyos. Sila ay kumikilos na parang sila ay relihiyoso, ngunit tatanggihan nila ang kapangyarihang magagawa nilang banal ”(II Tim 3: 4-5, NLT).
2. Sinulat ni Pablo ang I at II Mga Tesalonica sa iglesya na itinatag niya sa lungsod ng Tesalonica, kabisera ng Macedonia (na ngayon ay hilagang Greece). AD 51-52
a. Si Paul ay nasa Tesalonica lamang sa maikling panahon (marahil ng tatlong linggo) nang sumiklab ang pag-uusig at napilitan siyang umalis sa lungsod. Isinulat niya ang unang sulat (mula sa Griyego na lungsod ng Corinto) upang hikayatin sila at magbigay ng higit na pagtuturo sa kanilang bagong pananampalataya.
1. Nalaman natin mula sa sulat na iyon na kahit nandoon lamang si Pablo ay itinuro niya sa kanila na babalik si Jesus. Talagang binigyan sila ni Paul ng karagdagang mga tagubilin tungkol sa pagbabalik ng Panginoon at karagdagang nilinaw ang ilang mga puntos. I Thess 1: 1: 9-10; 4: 13-18; 5: 1-11
2. Makalipas ang ilang buwan ay natanggap ni Pablo mula sa simbahan na ang kanyang pagtuturo sa Araw ng Panginoon (pangalan ng Lumang Tipan para sa ikalawang pagparito ni Jesus) ay naiintindihan ng ilan.
A. Ang ilan ay nagtuturo na ang Araw ng Panginoon ay nagsimula na at ang kanilang pag-uusig ay bahagi nito. Mayroon ding isang huwad na liham na nagmula kay Paul.
B. Sumulat si Paul ng isang pangalawang sulat upang ipaalala sa kanila ang itinuro niya sa kanila at kalmado ang kanilang takot at pagkalito.
b. II Thess 2: 1-12-Tiniyak sa kanila ni Pablo na ang Araw ng Panginoon ay hindi pa nagsimula sapagkat ito ay unahan ng dalawang pangyayari na hindi pa naganap, isang pagbagsak at ang taong nagkasala ay ipinahayag (v3).
1. Bumabagsak ang salitang Greek na apostaia. Nakukuha namin ang aming salitang Ingles na pagtalikod mula rito. Nangangahulugan itong umalis. Bago bumalik si Jesus magkakaroon ng pagbagsak sa totoong pananampalataya.
2. Magkakaroon ng mga tumatanggap sa maling panlilinlang ni Satanas, ang taong nagkakasala, anak ng kapahamakan (pagkawasak) kapag ipinahayag niya ang kanyang sarili na Diyos. Dan 9:27; Mat 24:15
c. v8 — Pansinin na ang taong ito ay tinawag na Masama sa v8. Ang masama ay mula sa isang salitang Griyego na nangangahulugang walang batas (parehong salitang ginamit sa Matt 24:12). Ang kanyang layunin ay upang puksain ang Banal na pamahalaan.
1. May pagpigil sa taong ito at kung kailan maipahayag siya: Para sa misteryo ng pagkakasala
- na ang nakatagong alituntunin ng paghihimagsik laban sa itinatag na awtoridad — ay nasa trabaho na sa mundo, [ngunit pinipigilan lamang ito hanggang sa siya na pinipigilan ay tinanggal mula sa daan (v7, Amp).
2. Tiniyak ni Pablo sa kanyang tagapakinig na ang araw na iyon ay hindi pa dumating (mga aralin para sa isa pang araw). Ngunit kami ay dalawang libong taon na malapit sa araw na iyon at ang mga pagpigil ay tinanggal sa lahat sa paligid namin. Sa tamang oras bibigyan niya ang mga tao na sinasadya na walang alam sa labag sa batas na kanilang hinahanap.
3. Maaari kaming gumawa ng isang buong aralin sa impormasyon na ibinigay sa talatang ito, ngunit isaalang-alang ang dalawang puntos para sa ngayon.
a. v8-9 — Sa konteksto ng mga nakasisilaw na pangyayari na dumarating sa mundo dahil sa mga pagkilos ng taong nagkakasala at ng kanyang mga tagasunod, tiniyak ni Pablo ang mga naniniwala na ang plano ng Diyos ay hindi mababagabag. Doon namin sinimulan ang seryeng ito. Sa harap ng unting nakapipinsalang mga panahon, kailangan nating alalahanin ang resulta. Ang plano ng Diyos ay malapit nang makumpleto at masasayahan tayo sa masayang pag-asam. Lucas 21:28
b. v10-12 - Nilinaw din ni Pablo kung sino ang malinlang sa panghuling maling krismong ito - ang mga handang malinlang. Hindi nila iniibig o hindi naniniwala sa katotohanan. Gustung-gusto nila ang kawalang-katarungan o pagkakamali sa moralidad — nalulugod sa kasamaan (Ika-20 Siglo); ginusto ang pagsuway (Goodspeed).
1. Maaari mong itanong: Hindi ba sinasabi na lilinlangin sila ng Diyos? Pag-isipan mo. Paano ba linlangin ng Diyos ang sinuman? Siya ay Katotohanan. Lahat ng mayroon Siya ay Katotohanan. Si Jesus ay katotohanan na nagkatawang-tao. Juan14: 6
2. Ang kanilang panlilinlang ay konektado sa Kanya upang malinaw na maunawaan ng mga tao na ang kapahamakan at pagkawasak na naranasan nila, ang pagkawasak na kanilang aanihin ay bunga ng kanilang pagtanggi sa Kanya.

1. Ang Salita ng Diyos ay ating proteksyon laban sa panlilinlang sapagkat ito ay katotohanan (Juan 17:17; Aw 119: 142; 151; Efe 1:13). Inilahad ng nakasulat na Salita ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus.
a. Sal 91: 4 — Ang Kanyang katotohanan ay sumasaklaw sa iyo ng sandata (Septuagint). Ang kanyang matapat na pangako ay iyong sandata at proteksyon (NLT).
b. Efe 6: 11-12 — Isuot ang lahat ng sandata ng Diyos upang makapagtindig kayo laban sa lahat ng mga estratehiya at trick ng Diablo. Sapagka't hindi kami nakikipaglaban sa mga tao na gawa sa laman at dugo, ngunit laban sa masasamang pinuno at mga awtoridad ng hindi nakikitang mundo, laban sa mga makapangyarihang kapangyarihan ng kadiliman na namamahala sa mundong ito, at laban sa mga masasamang espiritu sa mga langit. (NLT)
c. II Cor 11: 3 — Ang diyablo ay naglalayong ilayo tayo sa pagiging simple kay Cristo. Ituon natin ang ating pokus kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapanatiling pokus sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang nakasulat na Salita.
2. Ang mga umiibig sa Salita ng Diyos ay maprotektahan mula sa panlilinlang. Kung mahal mo ang isang bagay o isang tao, ipinaalam at ipunan ng mga ito ang iyong mga iniisip.
a. PS 119: 97-98 — Oh pag-ibig ko sa iyong batas! Iniisip ko ito buong araw. Ang iyong mga utos ay nagpapahirap sa akin kaysa sa aking mga kaaway, sapagkat ang mga utos mo ay palaging gabay ko. (NLT)
b. Kung sakaling may oras upang maging regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan, ito na ngayon. Marami pang susunod na linggo!