MEDITATE SA SALITA NG DIYOS

Pamumuhay Tulad ng Supermen
Unveiling Ang Hindi Nakakita
Pagnilayan ang Salita ng Diyos
Naglalakad na Tulad ni Jesus Naglakad
Pag-aaral na Magtalaga I
Pagkatuto Upang Magtalaga II
Siya Na Beleiveth Hath
Bilang Siya ay Ganoon din Kami
Ikaw, Ikaw
Buhay Mula sa Diyos
Marami pang Buhay Mula sa Diyos
Ang Katotohanan ay Nagbabago Totoo
Sabihin kung Ano ang Sinasabi ng Diyos

1. Kapag ginawa ng isang tao si Cristo na Panginoon ng kanyang buhay, siya ay muling ipanganak, na ipinanganak mula sa itaas. Juan 1:12; Juan 3: 3,5; I Juan 5: 1
a. Sa bagong kapanganakan, inilalagay ng Diyos ang Kanyang mismong buhay at kalikasan sa espiritu ng isang tao at pinag-iisa ang taong iyon kay Cristo. Juan 1: 4; 5:26; 15: 5; I Juan 5: 11,12; II Alagang Hayop 1: 4; Heb 3:14
b. Ang buhay ng Diyos sa taong iyon ay gumagawa sa kanya ng isang literal na anak ng Diyos at nagsisimula sa proseso ng pagpapahiya sa kanya sa imahe ni Jesucristo.
2. Plano ng Diyos na, bilang Kanyang mga anak na lalaki at babae, tumpak nating kinakatawan si Jesus (kapwa ang Kanyang pagkatao at ang Kanyang kapangyarihan) sa buhay na ito. Juan 14:12; I Juan 2: 6; 4:17
3. Plano ng Diyos na bilang Kanyang mga anak na lalaki at babae, naghahari tayo sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Rom 5:17
a. Ang pag-reign sa buhay ay hindi nangangahulugang problema sa pamumuhay na walang problema. Juan 16:33
b. Nangangahulugan ito na sa gitna ng mga problema mayroon tayong tagumpay. Nangangahulugan ito na nararanasan natin ang lahat ng Krus ni Cristo na ibinigay. At, nangangahulugan ito na nakakaranas tayo ng kapangyarihan upang tumpak na kumatawan kay Jesus.
4. Nilikha tayo upang maging mga kasama ng isang supernatural na Diyos. Ang Kristiyanismo ay supernatural mula simula hanggang matapos. Kami ay mga supernatural na nilalang.
a. Supernatural = ng o nauugnay sa isang pagkakasunud-sunod ng pagkakaroon na lampas sa nakikita, napapansin na uniberso. II Cor 4:18
b. Supernatural = isang pag-alis mula sa karaniwan o normal, lalo na upang lumampas ang mga batas ng kalikasan, ibig sabihin, mga himala. Marcos 4:39; Marcos 16: 17,18; Gawa 3: 6-8
5. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ang namumuhay tulad ng natural na mga kalalakihan - taliwas sa mga supernatural na kalalakihan.
a. Likas na = ng o nauugnay sa kalikasan; pagsunod sa mga batas ng kalikasan o pisikal, materyal na mundo.
b. I Cor 3: 3 – Para ka pa rin (hindi espiritwal, pagkakaroon ng likas na katangian) ng laman - nasa ilalim ng kontrol ng mga ordinaryong salpok. Sapagka't hangga't may pagkainggit, panibugho, at pag-aaway sa gitna ninyo, hindi ba kayo espiritwal at sa laman, na kumikilos ayon sa pamantayan ng tao at tulad ng mga (hindi nagbabago) na mga tao? (Amp)
c. Espirituwal = ng espiritu; nonmaterial, hindi nakikita; carnal = katawang-laman, lupa, materyal.
6. Ang mga Kristiyanong ito sa Corinto ay nabubuhay tulad ng mga tao lamang na mayroon silang mismong buhay at likas na katangian ng Diyos sa kanila, kapag sila ay may kapangyarihang mamuhay tulad ni Jesus.
a. Iyon ay kung gaano karaming mga Kristiyano ang nabubuhay ngayon - tulad ng simple, walang pagbabago na mga lalaki na pinangungunahan ng kanilang isip, damdamin, at katawan, at pinangungunahan ng kanilang mga kalagayan.
b. Gumugugol kami ng ilang oras upang malaman kung paano mabuhay tulad ng kung ano tayo - mga supernatural na kalalakihan at kababaihan, anak na lalaki at anak na babae ng Diyos na umaayon sa salamangkero ni Cristo at may pribilehiyo na kumatawan kay Jesus (Kanyang tauhan at Kanyang kapangyarihan) sa itong buhay.

1. Dapat tayong maging malay sa espiritu. Ibig sabihin:
a. Dapat nating malaman ang katotohanan na tayo ay mga espiritung nilalang na mayroon na ngayong buhay at likas na katangian ng Diyos sa atin. II Cor 5: 16-18
b. Dapat nating malaman ang katotohanan na tayo ay mga kasapi ng isang hindi nakikita, espirituwal na kaharian, at ang mga hindi nakikita na katotohanan ay dapat maging tunay sa atin tulad ng mga bagay na sinasabi sa atin ng mga pandama. II Cor 4:18; II Mga Hari 6: 13-17; Lucas 2: 13-15
2. Ang Banal na Espiritu ay ipinadala upang matulungan tayo na magkaroon ng kamalayan sa espiritu. Juan 14: 16,17,26; 15: 26; 16: 13-15
a. Ang Espiritu ng katotohanan ay ipinadala upang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan o katotohanan.
b. Siya ay dumating upang gabayan tayo sa katotohanan ng mga bagay na espiritwal (hindi nakikita).
c. I Cor 2: 9-16 – Ang Banal na Espiritu ay dumating upang ibunyag ang mga espiritwal (hindi nakikita) na mga katotohanan sa atin upang sila ay maging totoo sa atin bilang mga materyal (nakikita) na bagay.
d. Narito ang Banal na Espiritu upang tulungan tayong maging malay-tao sa espiritu.
3. Ginagawa ng Banal na Espiritu ang gawaing ito sa pamamagitan ng Bibliya habang gumugugol tayo ng oras sa Kanyang Aklat.
a. Sinulat ng Diyos ang Bibliya upang bigyan tayo ng access sa hindi nakikita na kaharian, sa hindi nakikitang kaharian na kung saan tayo ngayon ay bahagi.
b. Dapat tayong gumugol ng oras sa (kasama) ng salita ng Diyos at bigyan ng pagkakataon ang Banal na Espiritu na magturo sa atin, upang maihayag ang hindi nakikita sa atin, upang matulungan ang mga bagay na maging tunay na sa amin bilang materyal, nakita na mga bagay.
4. Napagtanto ko na kapag sinabi ng isang tao: Kailangang maglaan ka ng oras sa Bibliya upang maging ang lahat na nais ng Diyos na ikaw ay maging at magkaroon ng lahat na nais Niyang magkaroon ka, nagtaas ito ng ilang mga isyu:
a. Wala akong oras. Hindi ko maintindihan ang Bibliya. Nakakainis. Hindi ko alam kung paano ito basahin.
b. Ngunit, ang katotohanan ay, gagawa tayo ng oras para sa kung ano ang mahalaga sa atin at para sa kung ano ang pinaniniwalaan natin ay makakatulong sa atin.
c. Para sa maraming mga Kristiyano, ang impormasyong pang-kahulugan ay mas totoo sa kanila kaysa sa salita ng Diyos - na kailangang magbago kung nais mong maghari sa buhay.
d. Para sa maraming mga Kristiyano, ang Bibliya ay labis sa kanila. Hindi nila alam kung saan magsisimula o kung paano gamitin ito.
e. Sa araling ito nais nating harapin ang ilan sa mga isyung ito.

1. Ang Bibliya ay pagpapahayag ng Diyos ng Kaniyang sarili sa atin. Ang Buhay na Salita, ang Panginoong Jesus, ay ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng Bibliya.
a. Ang aming pakikipag-ugnay sa Diyos ay sa pamamagitan ng Aklat na ito. Ang pagmumuni-muni sa salita ay tulad ng isang pagbisita kay Jesus.
b. Juan 6: 63 – Ang lahat ng mga salita kung saan inalok ko ang aking sarili sa iyo ay inilaan upang maging mga kanal ng Espiritu at ng buhay sa iyo, dahil sa paniniwala sa mga salitang iyon ay makikipag-ugnay ka sa buhay sa akin. (Riggs)
2. Kung si Jesucristo ay biglang magpakita sa iyo, sasabihin niya kung ano ang nasa Aklat na ito. Wala siyang sasabihin kung ano ang sumasalungat sa Aklat na ito.
3. Ang Aklat na ito ay ang aming pakikipag-ugnay sa, ang aming mapagkukunan ng maaasahang impormasyon tungkol sa hindi nakikita na kaharian. Ang Aklat na ito ay mas maaasahan kaysa sa mga supernatural na karanasan. Lucas 24: 25-27; II Alagang Hayop 1: 16-21
4. Ang Aklat na ito ay nagpapakain sa ating panloob na tao, ang ating espiritu. Mat 4: 4
a. Ang Aklat na ito ay gumagana sa atin at nagtatayo ng buhay at katangian ni Jesus sa atin.
Gawa 20:32; II Cor 3:18; I Thess 2:13
b. Kami ay naging katulad ni Kristo sa buhay na ito sa antas na ang Aklat na ito ay namamalagi sa ating buhay.
5. Gumagana ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang sinasabi ng Diyos ay. Ang sinasabi ng Diyos ay nagiging. Kinukumpirma ng Diyos ang Kanyang salita. Marcos 16:20; Jer 1:12; Isa 55:11
6. Ang ating saloobin sa Bibliya, salita ng Diyos, ay tumutukoy sa lugar na hawak ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinamamahalaan Niya ang ating buhay hanggang sa antas na ang Kanyang salita ay namumuno sa ating buhay.
7. Binigyan tayo ng Diyos ng susi sa tagumpay at tagumpay sa buhay na ito. Ito ay pagmumuni-muni sa Kanyang salita. Josh 1: 8; Aw 1: 1-3; Juan 8: 31,32; 15: 7; II Tim 3: 14-17
a. Ang pagmumuni-muni ay nangangahulugang mag-isip at sabihin - upang bumulong.
b. Ang pag-iisip at pagsasalita ng salita ng Diyos ay isang tema sa Bibliya. Aw 63: 5-7; 77:12; 119: 97-99; Phil 4: 6-8; Col 3: 1-4
8. Ang salita ng Diyos ay dapat mangibabaw sa ating isipan. Ang sinabi ng Diyos ay dapat magkaroon ng higit na katotohanan sa amin kaysa sa anumang sinabi sa amin.
a. Kung umalis si Jesucristo mula sa hindi nakikitang lupain sa silid na ito at nagsalita sa lahat dito na may sakit o may sakit, sasabihin niya:
1. Ipinanganak ko ang sakit at kirot na iyon para sa iyo. Ikaw ay gumaling. I Pet 2:24
2. Nang bumangon ako mula sa mga patay para sa iyo tulad mo, iniwan ko ang bawat sumpa ng kasalanan, kasama ang sakit. Ikaw ay gumaling. Ef 2: 5,6
3. Ang parehong Banal na Espiritu na nag-uyon ng aking pisikal na katawan sa sandaling nabayaran ang halaga ng kasalanan, ay nasa iyo ngayon, pinapabilis ang iyong mortal na katawan. Ikaw ay gumaling. Rom 8:11
4. Binigyan kita ng awtoridad na itapon ang mga gawa ni satanas. Sabihin na umalis ang sakit na iyon. Wala itong karapatan sa iyong katawan. Ikaw ay gumaling.
Mat 28: 18,19; Marcos 16: 17,18
b. Ang mga katotohanang ito ay kailangang maging tunay na tunay sa iyo na kahit na ang katibayan ng pang-unawa ay sumasalungat sa salita ng Diyos, hindi ka makagalaw.
c. Alam ko ang sinasabi ng Bibliya, ngunit = ikaw ay may kamalayan na namamahala at nabubuhay bilang isang tao lamang.
9. Ngunit, kung sisimulan mong pagninilay ang salita ng Diyos, magbabago iyon.

1. Kailangan nating mag-isip nang mabuti sa ginawa ni Jesus para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay.
a. Sa pamamagitan ng Krus na natupad ng Diyos ang Kanyang plano na magkaroon ng mga anak na lalaki at babae na umayon sa imahe ni Cristo. Efe 1: 4-7; Rom 8: 29,30; Gal 4: 4-7
b. Ang Banal na Espiritu ay ipinadala upang gabayan tayo sa katotohanan (pagsasakatuparan) ng ginawa ni Jesus para sa atin sa Krus. Juan 16: 13-15; I Cor 2: 9-16
c. Ipinadala siya upang gawin sa amin ang lahat ng ginawa ni Cristo para sa atin sa Krus. Tito 3: 5
2. Mahalagang maunawaan natin ang maraming bagay tungkol sa paksang ito.
a. Kailangan nating makakuha ng pagtuturo mula sa Bibliya upang malaman natin kung ano ang ginawa ni Cristo para sa atin.
b. Kailangan ng oras upang malaman ang mga katotohanan na kailangan nating maglakad sa tagumpay. Walang siyamnapu't
araw na kababalaghan sa kaharian ng Diyos.
c. Kailangan nating pag-aralan ang mga bagay na tila hindi direktang nauugnay sa ating buhay at pangangailangan.
3. Ang aming pagmumuni-muni ay dapat na nakatuon sa mga pangkalahatang kategorya:
a. Ang ginawa ng Diyos kay Cristo para sa atin sa pamamagitan ng Krus.
b. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu para sa atin sa bagong pagsilang.
c. Ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon sa pamamagitan ng Kanyang salita at Espiritu.
d. Ano tayo sa Ama sa pamamagitan ni Cristo.
4. Kasama sa mga pangkalahatang kategorya ay ang mga mas tiyak na mga lugar ng pagmumuni-muni:
a. Ang ganap na integridad at pagiging maaasahan ng Bibliya. Heb 6:18; II Tim 2:13
b. Ang matubos na gawain ni Kristo - kung ano ang Kanyang nagawa sa pamamagitan ng Krus.
Col 1: 12-14
c. Ang bagong nilikha - ang katotohanan ng pagtanggap ng buhay at likas na katangian ng Diyos sa ating espiritu.
II Cor 5: 17,18; II Alagang Hayop 1: 4; I Juan 5: 11,12
d. Ang Diyos ang lakas ng buhay ko. Phil 2:13; 4:13; I Juan 4: 4
e. Tiyak na isinilang niya ang aking mga karamdaman at dinala ang aking sakit at sa Kanyang mga guhitan ay gumaling ako. I Pet 2:24
5. Ang pagmumuni-muni sa salita ay maaaring mukhang napakalaki hanggang sa napagtanto mo na ang pagmumuni-muni ay talagang chewing espirituwal na pagkain, ang Bibliya. Mat 4: 4; Jer 15:16
a. Paano ka ngumunguya ng pagkain? Kumuha ka ng maliliit na kagat ng isang uri ng pagkain nang sabay-sabay. Kinausap mo ito ng lubusan hanggang sa maaari mong lunukin ito.
b. Dapat tayong kumuha ng isang banal na kasulatan o isang parirala mula sa isang banal na kasulatan at paulit-ulit.
c. Hindi namin pinag-uusapan ang pagkuha ng dalawang oras sa isang araw upang gawin ito.
1. Pinag-uusapan natin ang pag-on sa TV sa labinglimang minuto kaysa sa dati. Gumamit ng oras na iyon upang kumain.
2. Pinag-uusapan namin ang pagmumuni-muni sa pariralang iyon, ang banal na kasulatan na iyon, sa buong araw habang isinasabuhay mo ang iyong buhay.
6. Nagbigay kami ng maraming mga halimbawa sa mga nakaraang aralin (at bibigyan namin ng higit pa bago kami natapos), ngunit narito ang ilang mga halimbawa upang mabigyan ka ng ideya ng kung ano ang ibig sabihin namin.
a. Ako ang sinasabi ng Diyos na ako. Mayroon akong kung ano ang sinasabi ng Diyos na mayroon ako. Maaari kong gawin ang sinabi ng Diyos na magagawa ko. II Cor 5:16
b. Ako ay gawa ng Diyos na nilikha sa pamamagitan ng aking pagkakaisa kay Cristo. Efe 2:10
c. Ang Diyos ay nasa akin. Ang Dakila ay nasa akin, na nagtatrabaho sa akin ng kung ano ang kaayaaya sa Kanyang paningin. Heb 13:21; I Juan 4: 4

1. Kung ang lahat ng iyong ginagawa ay makinig sa araling ito, nasayang namin ang aming oras. Dapat mong gawin ang napag-usapan namin. Santiago 1: 22-25
2. Ang pagpapanibago ng iyong isip hanggang sa ito ay pinangungunahan ng salita ng Diyos, ang pagbuo ng iyong espiritu hanggang sa pinangungunahan nito ang iyong kaluluwa at katawan, hindi ito awtomatikong mangyayari, at hindi rin ito mangyayari sa gabi.
3. Ngunit, ito ay mangyayari kung maglaan ka ng oras at magsisikap na magnilay sa salita ng Diyos.