HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN

download PDF
DIYOS SA US
KATAWAN NG ESPIRITU
NAPAKITA SA ESPIRITU
RESTORED NG ESPIRITU
BUMILI SA ESPIRITU
NAPAKITA NG ESPIRITU
NILALIM NG DIYOS-INSIDE
NAGSULAY SA KANG KRISTO NG ESPIRITU
ANG KABANATA NG DIYOS
GABAYO NG ESPIRITU SANTO
ANG SALITA NG DIYOS AY KANYANG GUSTO
ISANG INWARD WITNESS
HINDI MAKITA ANG ESPIRITU HINDI ANG LABAN
Gabay sa KATOTOHANAN
Mga DREAMS, VISIONS, AT VOICES
GABAY SA ANO
1. Natalakay namin ang katotohanan na ang Banal na Espiritu ay nasa iyo upang mabago ka. Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanya
Ang espiritu sa iyo, ay nagtatrabaho upang maibalik sa iyo ang lagi mong inilaan na ikaw ay maging anak na lalaki o anak na babae ni
Ang Diyos na ganap na umayon sa imahe ni Cristo. Rom 8: 29,30
a. Bilang bahagi ng Kanyang gawain sa atin, pinatnubayan at gabay tayo ng Banal na Espiritu. Marami sa atin ang nag-iisip na ginagabayan
sa pamamagitan ng Espiritu ay nangangahulugang sinabi kung lumiko sa kaliwa o kanan sa susunod na sulok o kung aling bahay o kotse
Bilhin. Ngunit hindi iyon ang talagang gawin ng Banal na Espiritu.
1. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang maihayag ang Buhay na Salita ng Diyos, si Jesus, at bigyan kami ng paghahayag
mula sa nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.
2. Ang Banal na Espiritu ay nasa atin upang gabayan ang ating pag-uugali habang binibigyan Niya tayo ng pagsunod sa Diyos at mabuhay at
lumakad tulad ni Jesus sa Kanyang sangkatauhan. Siya ang huwaran para sa pamilya ng Diyos.
b. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makakakuha ng gabay mula sa Banal na Espiritu sa mga tiyak na gawain sa buhay. Ngunit
Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay na tayo ay maging naaayon sa imahe ni Cristo. Mas interesado ang Diyos
sa iyo at nabuo ko ang katangiang tulad ni Cristo kaysa Siya ay nasa kung anong kulay ng kotse na minamaneho namin.
2. Noong nakaraang linggo sinimulan nating pag-usapan kung paano tayo pinangungunahan ng Banal na Espiritu sa mga lugar ng buhay kung saan wala
mga tukoy na talata ng Bibliya upang patnubayan tayo, tulad ng kung saan manirahan, kung saan magtrabaho, alin sa simbahan ang dadalo, atbp
Ginawa namin ang mga puntong ito.
a. Upang malaman upang sundin ang nangunguna sa Banal na Espiritu kailangan munang maunawaan ang tao
magkasundo. Ang tao ay isang tatlong bahagi na binubuo ng espiritu, kaluluwa, at katawan. I Thess 5:23; Heb 4:12
1. Sa aming mga katawan nakikipag-ugnay kami sa pisikal na mundo. Kasama sa aming kaluluwa ang aming kaisipan at emosyonal
faculties (Aw 42: 5,6; Aw 116: 7). Ang ating diwa ay bahagi ng ating makeup na may kakayahang direktang
pakikipag-usap sa Diyos.
A. Ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng ating pisikal na katawan (ating pisikal na pandama). Hindi siya
magsalita sa aming isip o emosyon. Nakikipag-usap Siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa ating espiritu.
B. Kawikaan 20: 27 – Ang Diyos ang Espiritu Santo ay nakikipag-usap sa atin sa loob at sa pamamagitan ng ating espiritu kung saan Siya
nakatira.
2. Ang Banal na Espiritu ay madalas na nakikipag-usap sa amin, hindi sa pamamagitan ng naririnig na mga salita, ngunit sa pamamagitan ng papasok
saksi o katiyakan, isang panloob na kaalaman.
A. Ang nangunguna sa Banal na Espiritu ay napaka banayad. Tatawagin namin ito ng isang hunch. Sa bawat oras mo
sundin ang nangunguna, na panloob na hunch, mas madaling makita ang susunod na oras.
B. Ang kanyang nangunguna ay karaniwang hindi mukhang supernatural sa anumang paraan. Kami ay may posibilidad na hanapin ang
kamangha-manghang (tulad ng isang naririnig na tinig o isang pangitain) at makaligtaan ang supernatural na nangunguna sa
Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Kanyang panloob na patotoo.
1. Ang Banal na Espiritu ay mas madalas na nagsasabi ng hindi o wala sa halip na oo. Tandaan, kung ikaw
paggawa ng kalooban ng Diyos (pagsunod sa Kanyang nakasulat na Salita) nasa iyong kalooban. Kaya, Siya lang talaga
kailangang alertuhan ka kung malapit ka nang gumawa ng maling hakbang.
2. Alalahanin din, sa maraming mga pagpapasya ay tinitipon namin ang lahat ng mga katotohanan na maaari nating gawin
makatuwirang desisyon batay sa alam natin, habang pinapanatili ang saloobin:
Magpapalit ako ng kurso kung sasabihin mo sa akin na gawin ito Lord.
3. Maraming maling impormasyon at kawalan ng impormasyon tungkol sa kung paano gagabay sa atin ang Banal na Espiritu. Marami
Ang mga Kristiyano ay kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa pagsunod sa pamumuno ng Banal na Espiritu. Nagtatrabaho kami
pagsunud-sunod ng mga ito upang mas mahusay tayong makipagtulungan sa Kanya. Nais naming ipagpatuloy ang talakayan sa araling ito.
1. Sa Roma 8:16 sinabi ni Pablo na ang Banal na Espiritu ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Siya ay partikular
pakikitungo sa katotohanang tinitiyak sa atin ng Banal na Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit, sa paggawa nito, binibigyan tayo
pananaw kung paano nakikipag-usap sa atin ang Banal na Espiritu. Nagpapatotoo siya.
a. Ang nagpapatotoo ay isang salita sa Griego. Nangangahulugan ito na magpatotoo nang magkasama: Ang Espiritu mismo [sa gayon] ay nagpapatotoo kasama ng ating sariling espiritu, [tinitiyak sa atin] na tayo ay mga anak ng Diyos. (Amp)
b. Ang punto ni Pablo sa konteksto ng kanyang pahayag ay ang Banal na Espiritu sa iyo ay nagpapatotoo sa at sa iyong
espiritu na ipinanganak ka ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos.
1. Kahit na ang Banal na Espiritu ay nasa lahat na kinilala si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, at
kahit na Siya ay nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng kanilang espiritu na sila ay mga anak ng Diyos, marami
Hindi nakuha ng mga Kristiyano ang mensahe.
2. Maraming mga taimtim na Kristiyano ang nakikipaglaban sa: "Nailigtas pa ba ako?" Paano posible kung kailan
ang Banal na Espiritu ay nakikipag-ugnay sa kanila sa loob ngunit hindi nila pinalampas ang mensahe?
2. Nakakuha kami ng pananaw sa pamamagitan ng ibang bagay na isinulat ni Pablo. Sa konteksto ng pagbabahagi ng karunungan ng
Ang Diyos kasama ang mga ipinangaral niya, nilinaw ni Pablo na nais ng Diyos na ipakita ang mga bagay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
a. I Cor 2: 9-12 – Sinipi ni Paul ang propetang si Isaias na "walang nakakita, walang tainga na nakarinig, at walang isip
naisip kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya ”(NLT). Ipinahayag ni Pablo na mayroon ang Diyos
ipinahayag ang mga ito sa amin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sinabi pa niya na binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu upang tayo
maaaring malaman kung ano ang ibinigay Niya sa atin. (Maraming sa daang ito; mga aralin para sa isa pang oras).
b. v14 – Ngunit pansinin na si Paul ay nagpapatuloy na sabihin iyon, kahit na ang Espiritu ng Diyos ay narito upang ihayag ang mga bagay ng
Diyos sa amin, may mga tao na hindi makatatanggap ng gayong mga paghahayag. Tinawag niya silang natural na kalalakihan at siya
naiiba ang mga ito sa mga espirituwal na kalalakihan na nakakatanggap ng pananaw mula sa Diyos ..
1. Ano ang ibig sabihin ng maging isang likas na tao at isang espirituwal na tao? Marami sa mga term na ito, higit pa
kaysa sa tatalakayin natin ngayon. Ngunit tandaan ang ilang mga puntos. Tatlong taludtod lang ang bumaba, sa unang tatlo
mga talata ng kabanata 3, pinaghahambing niya ang mga espiritwal na tao (mga kalalakihan na nakakakita ng mga bagay ng Diyos)
mga taong makatao.
2. Sinabi ni Pablo sa mga sinulat niya (mga Kristiyanong naninirahan sa lungsod ng Corinto) na siya
hindi maaaring makipag-usap sa kanila tulad ng mga espiritwal na lalaki dahil sila ay makatao. Ang Carnal, sa Greek, ay nangangahulugan
nauukol sa laman.
A. Sumusulat si Paul sa mga taong ito sapagkat ang isang malaking halaga ng pag-uugali na tulad ng hindi Kristiyano
lugar sa kanila (mga aralin para sa isa pang araw). Sumulat siya upang payuhan silang baguhin ang kanilang
pag-uugali.
B. I Cor 3: 3 – Para sa iyo ay (hindi espiritu, pagkakaroon ng likas na katangian) ng laman sa ilalim ng kontrol
ng mga ordinaryong impulses. Sapagkat hangga't [may] inggit at paninibugho at naguguluhan at
paksyon sa gitna mo, hindi ba ikaw ay hindi espiritu at ng laman na kumikilos sa iyong sarili pagkatapos ng a
pamantayan ng tao at tulad ng mga (walang pagbabago) na mga lalaki? (Amp)
c. Narito ang punto para sa aming talakayan. Ang mga tao ay may problema sa pagkilala sa panloob na saksi ng Banal
Espirituwal sapagkat sila ay makatao o makadiyot.
1. Kapag kinilala ng isang tao si Jesus bilang Tagapagligtas at Panginoon, muling binuhay ng Banal na Espiritu ang kanyang espiritu
at tumutugma ito sa imahe ni Cristo. Gayunpaman, ang ating kaluluwa (isip at emosyon) at katawan ay
hindi direktang naaapektuhan ng pagbabagong-buhay ng ating espiritu (bagong pagsilang).
2. Bagaman nais ng ating likas na espiritu at magagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating laman.
Samakatuwid, nakakaranas kami ng kaguluhan sa pagitan ng aming espiritu (na nabago) at sa atin
laman (na kung saan ay hindi pa nababago).
3. Ang pagiging makatao ay nangangahulugang mabuhay ayon sa dikta ng mga hindi nababago na bahagi ng iyong pagkatao.
Maaari itong saklaw mula sa tuwirang kasalanan (tulad ng pagbibigay sa mga hangarin na ipinagbabawal ng Salita ng Diyos) hanggang
salig sa iyong pinaniniwalaan sa kung ano ang nakikita mo at kung ano ang iyong pakiramdam kaysa sa sinasabi ng Bibliya.
d. Ang mga Kristiyanong nakikibahagi sa sinasadya, mga makasalanang gawain ay makadiyos at hindi malalaman ang nangunguna sa
Banal na Espiritu sa kanilang espiritu. Ang mga Kristiyanong naglalagay ng mas maraming stock sa nakikita at naramdaman nila ay hindi rin magagawa
TCC - 992
3
makita ang panloob na namumuno ng Banal na Espiritu.
3. Bumalik tayo ng isang minuto at tingnan ang konteksto ng pahayag ni Pablo sa Roma tungkol sa pamumuno ng
Espiritu (Rom 8: 1-16). Hindi namin gagawin ang taludtod ayon sa taludtod (interes ng oras). Ngunit tandaan ang mga puntong ito.
a. v1-4 – Ang mga hindi nabagong tao (mga hindi ipinanganak ng Diyos) ay hindi kayang tuparin ang Kautusan ng Diyos
(paggawa ng nais ng Diyos). Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan ang Banal na Espiritu ay nagbabagong buhay sa atin at pinananatili tayo
paganahin at bigyan tayo ng kapangyarihan na lumakad tulad ng paglakad ni Jesus.
1. Ngunit hindi iyon nangangahulugang awtomatiko tayong mabubuhay ng perpektong buhay. Kailangan nating matutong manirahan
pag-asa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin at nangunguna ng Banal na Espiritu. Una at
Pangunahin, nais Niyang gabayan tayo sa banal na pamumuhay.
2. v11-13 – Ang Banal na Espiritu (ang kapangyarihang nagbuhay kay Cristo mula sa mga patay at ganap na ganap
baguhin ang ating laman) ay nasa atin ngayon upang matulungan tayong makontrol ang ating sarili. Wala tayong obligasyon na
sundin ang mga dictates ng hindi pa nababago na mga bahagi ng ating pagkatao. Kami, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu
sa amin, ay upang wakasan ang pagdidikta ng aming laman.
b. Rom 8: 5,6 – Tandaan na pinagkakaiba ni Pablo ang mga makalamal at ang mga espiritwal. Mga taong
ay katawang buhay ayon sa dikta ng kanilang laman. (maraming mga aralin para sa isa pang araw)
1. Ang mga ispiritwal ay nabubuhay alinsunod sa dikta ng kanilang diwa na pinipilit ng
Banal na Espiritu. Ang tinutukoy na kadahilanan ay ang iyong isip at kung saan nakatuon ang iyong pansin sa kaisipan.
A. v5 – Para sa mga namumuhay ayon sa laman, ay nagbibigay ng kanilang pansin sa mga bagay ng laman… ngunit
sila na nabubuhay ayon sa espiritu, nagbibigay ng kanilang pansin sa mga bagay na espiritwal (Montgomery);
Ang mga tao na kinokontrol ng ispiritwal na iniisip kung ano ang ispiritwal (Goodspeed).
B. Rom 8: 6 – Ngunit upang maitakda ang pag-iisip sa laman ay nagdudulot ng kamatayan, samantalang upang maitakda ang isipan
ang Espiritu ay nagdadala ng buhay at kapayapaan (Norlie); Ngayon ang isipan ng laman [na ang kahulugan at
ang dahilan kung wala ang Banal na Espiritu] ay kamatayan na naglalaman ng lahat ng mga paghihirap na nag-aabang
mula sa kasalanan, kapwa at dito. Ngunit ang kaisipan ng (Banal) na Espiritu ay buhay at kapayapaan-kaluluwa [kapwa ngayon at magpakailanman]. (Amp)
2. Ang pag-ikot ng laman ay nangangahulugang nakuha mo ang iyong impormasyon tungkol sa katotohanan mula sa iyong kaluluwa (isip at
damdamin) at iyong katawan. Ang pag-ikot ng espiritu ay nangangahulugang nakuha mo ang iyong impormasyon tungkol sa katotohanan
mula sa Banal na Espiritu. Ibig sabihin, una sa lahat, ang nakasulat na Salita ng Diyos, ang Bibliya.
A. Ito lamang ang 100% tumpak, maaasahang mapagkukunan ng impormasyon mula sa Diyos. Bawat dapat
supernatural na pangyayari (tulad ng nakakakita ng isang pangitain, nangangarap ng isang panaginip, o pakikinig ng isang tinig)
dapat hatulan sa ilaw ng Salita ng Diyos.
B. Kung nakakarinig ka ng isang tinig at sinabi nito sa iyo Ako ang Panginoon. Ito ang aking kalooban na ikasal mo ang iyong
asawa ng kapitbahay Hindi niya dapat ikasal siya. Sinadya kong magkaroon ka ng heryou
alam hindi mo narinig ang tinig ng Diyos sapagkat ang mensahe ay salungat sa nakasulat
Salita ng Diyos.
C. (Sa susunod na linggo (sana), sasabihin namin ang ilang mga bagay tungkol sa mga pangitain, pangarap, at naririnig na tinig.)
4. Napagtanto ko na kapag pinag-uusapan natin ang paggabay ng Banal na Espiritu na karamihan sa atin ay iniisip natin na sinasabi sa atin
kung ano ang gagawin, kung saan pupunta, at kung paano malulutas ang aming mga problema upang makapag-una tayo sa buhay. Ngunit hindi iyon Kanya
prayoridad Ang pamumuno ng Banal na Espiritu ay unang nangangahulugan na pinamunuan sa banal na pamumuhay o pamumuhay tulad ni Jesus (ang
pattern para sa pamilya ng Diyos) ginawa noong Siya ay narito sa mundo.
a. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ito nangangahulugang hindi Niya bibigyan tayo ng direksyon sa mga gawain ng buhay. Ngunit ang
bilang isang paraan na ginagawa Niya ay sa pamamagitan ng nakasulat na Salita ng Diyos na naglalaman ng mga alituntunin ng
karunungan na makakatulong sa amin na gumawa ng matalinong mga pagpipilian sa mga gawain ng buhay. (Pag-uusapan natin ang ilan pa
kamangha-manghang mga halimbawa ng pagiging pinangunahan ng Espiritu sa Aklat ng Mga Gawa sa susunod na linggo.)
1. Narito ang punto para sa araling ito. Kung ikaw ay isang karnal na Kristiyano na sumusunod sa pagdidikta ng
ang mga hindi nababago na bahagi ng iyong pagiging tanging direksyon ng Banal na Espiritu para sa iyo ay: itigil mo ito.
2. Kung hindi ka nakikinig sa ipinahayag na Salita ng Diyos (tulad ng paglalakad sa pag-ibig at pagtrato sa iba ng paraan
nais mong tratuhin), pagkatapos kung ano ang akala mo bibigyan ka ng Banal na Espiritu
tukoy na direksyon tungkol sa kung aling kotse ang bibilhin?
TCC - 992
4
b. Ang layunin ko sa pagtuturo ng mga ganitong uri ng mga aralin ay hindi upang panghinaan ng loob ngunit upang hikayatin
tagubilin. Kung nahihirapan ka sa iyong laman sa isang lugar, hindi nangangahulugang hindi ka makakatanggap
direksyon mula sa Banal na Espiritu. Ngunit kailangan nating maging matapat sa ating sarili.
1. Ano ang ating pagganyak? Ano ang itinakda ng ating puso? Ito ba ay nakalulugod sa Diyos higit sa lahat, kahit na
kahit na minsan ay nahuhulog tayo? Kung iyon ang iyong pag-uudyok, kapag nabigo ka, patuloy na lumipat
pasulong Siya na nagsimula ng isang mabuting gawa sa iyo ay makumpleto ito. Makakarating ka doon. Phil 1: 6
2. Kung hindi iyon ang iyong pangunahing pagnanasa, kailangan mong gumawa ng ilang mga pagsasaayos.

1. Para sa karamihan sa atin, ito ay patotoo ng aming mga emosyon at katawan na nalunod sa panloob na saksi o
patotoo ng Banal na Espiritu sa ating espiritu. Ang mga tinig ng aming emosyon at katawan ay mas malalakas at mas malinaw
sa amin dahil hindi kami pamilyar sa Banal na Espiritu. Dapat tayong maging mas sensitibo sa Kanya.
a. Nagbabalik tayo sa pag-update ng ating isipan. Ang pag-unawa sa panloob na pamunuan ng Banal na Espiritu ay
mas mahirap kung ang iyong isip ay hindi mabago.
1. Rom 12: 2 – Ang mga Chrisitans ay inatasan na baguhin ang ating isipan “upang iyong maunawaan kung ano ang sa Diyos
ay isall na mabuti, katanggap-tanggap, at perpekto (ika-20 Siglo).
2. Ang nabagong isip ay isang kaisipan na nakakakita ng mga bagay tulad ng ginagawa ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang nakasulat
Salita, ang Bibliya, upang ipakita sa amin ang paraan ng mga bagay. Ito naman ay tumutulong sa atin na makipagtulungan
Mas kumpleto ang Diyos habang pinangangasiwaan niya ang ating buhay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.
b. Upang mabago ang iyong isip dapat kang maging isang regular, sistematikong mambabasa ng Bagong Tipan. Ito ay
magbigay ng isang katiyakan sa iyo na may higit sa katotohanan kaysa sa iyong nakikita at naramdaman sa sandaling ito.
1. Ang Makapangyarihang Diyos ay perpektong naroroon sa iyo, nagmamahal at naghahari at nagtataguyod ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng
ang Salita ng Kanyang kapangyarihan. Walang maaaring dumating laban sa iyo na mas malaki kaysa sa Kanya.
2. Hindi ito kinagulat ng Kanya. Nakakakita siya ng isang paraan upang magawa ang lahat na maglingkod sa Kanyang mga layunin at Siya
makikita ka hanggang sa ilabas ka niya.
c. Iniisip namin na ang pamumuhay ayon sa laman bilang pan ng paninigarilyo o pag-inom ng lasing. Ngunit kung hayaan mong mangibabaw ang pagkabahala
ang iyong isip at kilos, nabubuhay ka ng laman at hindi ang Espiritu. Ang pag-renew ng iyong isip ay makakatulong
nakakontrol ka.
2. Maglaan ng oras upang mag-isip tungkol sa mga bagay na sinasabi natin sa mga araling ito. Isipin ang katotohanan na ang Diyos sa pamamagitan ng Kanya
Ang espiritu ay nasa iyo upang bigyan ka ng kapangyarihan at paganahin kang maglakad tulad ng paglakad ni Jesus.
a. Maging kamalayan ng kung ano ang nangyayari sa iyong isip. Nakatuon ka ba ng iyong pansin sa kung ano ang nagpapasigla sa iyo
emosyonal o nakatuon ka ba sa paraan ng mga bagay na ayon sa Diyos? Ikaw ba
nagpapasalamat sa Kanya sa tulong at direksyon bago mo ito makita o humihiling ka sa Kanya na gawin ang mayroon Siya
ipinangako na gagawin: Gabayan ka ng Kanyang mga mata (Aw 32: 8)?
b. Magsimulang mag-isip sa mga termino ng pakikinig sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita at hindi sa kung ano ka
mga kalagayan at emosyon ang sinasabi. Maaari itong maging isang labanan, ngunit sulit ito. Marami pa sa susunod na linggo !!