GUSTO ANG IYONG MALAKI: BAHAGI XMORE TUNGKOL SA JUDGING

1. Wala nang sinasabi sa atin ang Bibliya na huwag manghusga. Sinasabi sa amin kung paano humatol. Mat 7: 1
a. Gr. = KRINO = upang makilala, ibig sabihin, upang magpasya (itak o panghukuman).
b. Ang salita ay isinalin maraming mga paraan sa NT (pagpapahalaga, pagkondena, utos, sumpain) at may maraming iba't ibang kahulugan depende sa konteksto.
c. Ang isang pangunahing kahulugan: upang hatulan ay nangangahulugang bumuo ng isang opinyon dahil nakikita mo ang isang bagay na naiiba sa iyo o sa pamantayan kung saan ka nakatira.
d. Kinikilala ng Bibliya ang katotohanan na gumawa tayo ng magkakaibang mga opinyon.
2. Matt 7: 1-5 – Nagbabala sa amin laban sa kritikal na paghuhusga kung saan makikita mo ang pagkakamali o sa
isang tao at pagkatapos ay makitungo sa kanila mula sa isang posisyon na higit na mataas.
a. Ang isang tao ay itinuturo ang pagkakasala ng isa pa habang wala sa sarili.
b. Si Jesus ay hindi nakatuon sa taong may problema, ngunit sa halip ang taong tumuturo sa problema.
c. Lumilitaw na itinuturo ng lalaki ang kasalanan para sa ikabubuti ng may problema. Ngunit, hindi iyon ang kanyang kabuuang motibo sapagkat tinawag siya ni Jesus na hipokrito. Nakikipag-usap si Hesus sa ugali ng puso ng lalaki.
1. Bakit ka nakatuon sa kanyang problema at hindi sa iyong sarili?
2. Bakit ka nagsasalita sa kanya tungkol dito?
3. Alalahanin ang konteksto: Si Jesus ay naglalantad ng mga saloobin, motibo ng mga Fariseo.
a. Sa Lucas 18: 9-14 Si Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa ng kritikal na paghusga.
b. Sa Matt 7: 1-5 binabalaan tayo ni Jesus laban sa malupit na paghuhusga ng iba (pagbuo ng opinyon) mula sa isang posisyon na higit na mataas at masiraan ng loob.
c. Matt 7: 1 – Huwag kondenahin ang iba at hindi ka hahatulan ng Diyos. Ang Diyos ay magiging mahirap sa iyo tulad ng sa iba. Tratuhin ka niya ng eksakto tulad ng pagtrato mo sa iba. (Cont Eng)
4. Kapag nahaharap sa isang "mataas na kaayusan" mula kay Hesus, dapat nating tandaan ang punto.
a. Narito tayo sa mundo ay tumpak na kumakatawan sa Panginoon sa mga tao.
b. Ang isa sa mga kadahilanang hindi tayo humuhusga nang matindi sa iba ay dahil dapat tayong magpakita ng awa - kahit bilang ating Ama sa langit. Lucas 6: 36,37; Matt 7: 7-11
5. Matt 7: 12 – Bottom line sa paghatol (nakikita ang mga pagkakaiba at pagkakamali sa iba) ay pag-ibig, pagmamahal na tinatrato ang iba sa paraang gusto nating tratuhin at tulad ng pagtrato sa atin ng Diyos.
6. Ang uri ng paghusga na ating kinakaharap ay ang pagkilala sa mga bagay sa ibang tao na pinaniniwalaan nating mali. Mayroong dalawang uri ng mga pagkakamali na nakikita natin sa iba:
a. Mga bagay na mali ayon sa aming mga opinion = hindi isyu sa moral.
b. Mga bagay na mali ayon sa Diyos = mga isyu sa moral.
7. Sa araling ito, nais nating tingnan ang dalawang mga lugar na ito at kung paano natin haharapin ang mga ito habang pinag-aaralan nating maunawaan kung paano manghusga nang hindi humusga nang mahigpit.

1. Isang problema ang lumitaw sa Roma. Maaari bang kumain ang mga naniniwala ng karne na kinuha mula sa isang hayop na inihain sa isang paganong idolo?
2. Ito ay isang isyu na hindi pang-moralidad - isang bagay na hindi ipinagbabawal sa banal na kasulatan o marumi man sa moralidad - ngunit ang mga tao ay may ibang-iba at tiyak na mga opinyon.
a. v1,2 – Ang mga talatang ito ay linilinaw na mayroong kalayaan sa mga di-moral na lugar.
b. v1 – lit: huwag punahin ang kanyang mga kalokohan; huwag husgahan ang mga nag-aalangan niyang saloobin.
c. v3 – Huwag hamakin; hamakin = upang gawin ganap na wala ng (ginamit din sa v10.) d. v4 – Ang bawat mananampalataya ay una at pinakamahalagang responsibilidad sa Diyos.
e. v5,6 – Sa mga bagay na ginagawa natin, dapat nating matiyak nang buong buo na pinapayagan ito ng Diyos, at dapat nating pasalamatan at luwalhatiin ang Diyos dito.
f. v7-9 – Kami ay sa Panginoon (patay o buhay). Narito tayo para sa Kanya, hindi para sa atin.
g. v10-12 – Ang Diyos ang ating hukom at tayong lahat ay dapat humarap sa Kanya upang magbigay ng account sa ating sarili - hindi sa iba.
h v13-23 – Huwag hayaan ang iyong kalayaan na maging isang mapagkukunan ng pinsala sa iyong kapatid.
3. Ang diin ay hindi sa ginagawa ng ibang tao kundi sa iyong saloobin.
a. Maaari mong isipin na ang ginagawa niya ay hangal, ngunit huwag mo siyang maliitin. b. Ang isyu ay pag-ibig; maniwala sa pinakamahusay; ipagpalagay na sa palagay niya ay may mabuting dahilan siya. c. v3 – Si Cristo ay namatay para sa lalaking iyon at siya ay katanggap-tanggap sa Diyos kay Cristo na tulad mo. d. Sa halip na ituon ang pansin sa kung paano nakakaapekto sa iyo ang kanyang mga aksyon, ituon ang pansin sa kung paano nakakaapekto sa kanya ang iyong mga aksyon. v15; 19; 20-22
e. v21 – Maaari mo bang ilagay ang sarili na pangalawa para sa kapakanan ng iba?
4. Sa I Cor 8: 4-13, ang Banal na Espiritu, sa pamamagitan ni Pablo, ay tumatalakay sa parehong isyu.
a. Maaari nating ipalagay na ang bawat puntong ginawa sa Rom 14 ay nalalapat din dito.
b. Ngunit ang Banal na Espiritu ay nagdaragdag ng isang nakawiwiling elemento– kaalaman kumpara sa kawanggawa.
c. Minsan, kung mas alam mo, mas mahirap ang paglakad ng pagmamahal sa iba dahil ang kaalaman ay maaaring magpakain ng iyong pagmamataas.
d. I Cor 8: 1-3 – Susunod ang iyong katanungan. Tungkol sa pagkain ng pagkain na isinakripisyo sa mga idolo. Sa katanungang ito nararamdaman ng lahat na ang kanyang sagot lamang ang tama! Ngunit kahit na ang pagiging isang "alam-lahat-ng-lahat" ay nagpapadama sa atin ng kahalagahan, ang talagang kinakailangan upang maitayo ang simbahan ay ang pag-ibig. Kung may nag-aakalang may utang siya sa lahat ng mga sagot, ipinapakita lamang niya ang kanyang kamangmangan. Ngunit ang taong totoong nagmamahal sa Diyos ay ang bukas sa kaalaman ng Diyos. (Buhay)
5. Ang aking mga aksyon, na naaayon sa batas, sa katunayan ay maaaring makasalanan dahil sa epekto nito sa aking kapatid. v9-12
a. Ano ang kasalanan dito? Wala sa 10 utos na nasira.
1. Hindi ito ang liham, ngunit ang diwa ng Batas na kasangkot dito.
2. Hindi mo isinasaalang-alang ang epekto ng iyong mga aksyon na kung saan ay hindi kinakailangang mali sa kanilang sarili (kumain ng karne na inaalok sa mga idolo) sa iba.
b. Ang kasalanan na ito ay tinatawag na kasalanan laban kay Cristo. Bakit? Tayo ang Kanyang katawan. Gawa 9: 4
6. Napagtanto ko ang lahat ng ito ay may potensyal na maging kumplikado dahil lahat tayo ay nakakasakit sa mga tao paminsan-minsan dahil lahat tayo ay may kamalian.
7. Ngunit, ang kahihinatnan ay - ano ang iyong saloobin, iyong layunin sa kung paano mo tinatrato ang mga tao na mayroon kang hindi pagkakasundo?
a. Mula sa isang superyor na posisyon batay sa iyong higit na kaalaman? I Cor 4: 7
b. Rom 14: 3 – Huwag hayaang ang taong kumakain ay tumingin ng maliit o hamakin siya na hindi kumakain, at huwag hayaang siya na umiwas na punahin at hatulan ang hatol sa kumakain; sapagkat tinanggap at tinanggap ng Diyos. (Amp)
c. Ito ang dapat nating hangarin: I Cor 14: 1 – Masigasig na hangarin at hangarin na makuha ang pagmamahal na ito - gawin itong iyong hangarin, iyong pinakadakilang hangarin. (Amp)
d. Efe 4: 1,2 – Samakatuwid, ako ang bilanggo para sa Panginoon, ay humihiling sa iyo at pinamamanhakan kang lumakad (mamuhay sa isang buhay) na karapat-dapat sa panawagang tinawag sa iyo - na may pag-uugali na kapurihan sa panawagan sa paglilingkod sa Diyos, pamumuhay na nagiging kayo - na may kababaan ng pag-iisip (kababaang-loob) at kahinahunan (hindi makasarili, kahinahunan, kahinahunan), may pagtitiis, pagtitiis sa isa't isa at pagbibigay ng mga allowance sapagkat nagmamahalan kayo. (Amp)
e. Bear = forbear = lit: upang pigilin ang sarili.

1. Si Hesus ang ating halimbawa sa lahat ng bagay - kasama na kung paano pakitunguhan ang isang taong malinaw na nagkasala ng isang halatang mali.
a. Siya ay dumating upang maghanap at magligtas, at ang pagpapanumbalik sa Diyos at ang katawan ang pangunahing layunin sa pakikitungo sa mga tao. Mat 18: 11-14; Lucas 9: 51-56
b. Juan 8: 1-11 – Isang tiyak na halimbawa; Si Hesus at ang babaeng nahuli sa pangangalunya.
1. Itinuro niya na wala sa mga akusado niya ang nasa posisyon na husgahan siya (bilang posisyon ng hukom at kondenahin siya), sapagkat ang kanilang pag-aalala (motibo) ay hindi pinanghahawakan ang katuwiran ng batas o ang kabutihan ng babae.
2. Hindi Niya inakusahan o hinatulan. Pinatawad, nakalimutan, itinago itong pribado. 3. Hindi niya napansin ang kasalanan - Sinabi niya sa kanya na huwag na itong gawin.
2. Ang Gal 6: 1-5 ay nagbibigay sa amin ng mga tiyak na tagubilin sa pakikitungo sa isang kapatid sa kasalanan.
a. Ang tao ay nahuli sa kasalanan (pagkakasala, kawalan ng kasalanan ay hindi nalalabas; kasalanan = pagkakasala). b. Ang mga talatang sinasabi nang higit pa tungkol sa ating saloobin kaysa sa nahuli na nagkasala.
1. v1 – Magpakita ng diwa ng kahinahunan sa pagwawasto sa kanya. (Knox)
2. v1 – Nang walang anumang pakiramdam ng kataasan at may buong kahinahunan. (Amp)
3. Gal 6: 1-5 – Mga kapatid na Kristiyano, kung ang isang tao ay matagpuan na gumagawa ng kasalanan, ikaw na mas malakas ay dapat na akayin ang isang iyon sa tamang paraan. Huwag ipagmalaki habang ginagawa mo ito. Panoorin ang iyong sarili, dahil maaari ka ring matukso. Tulungan ang bawat isa sa mga problema at problema. Ito ang batas na hinihiling sa atin ni Kristo na sundin. Kung may nagisip man na siya ay mahalaga kung wala siya, niloloko niya ang sarili. Dapat tingnan ng bawat isa ang kanyang sarili at makita kung paano niya ginagawa ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay maaari siyang maging masaya sa kanyang nagawa. Hindi niya dapat ihambing ang kanyang sarili sa kanyang kapwa. Ang bawat isa ay dapat gumawa ng kanyang sariling gawain. (Bagong buhay)
a. v4 – Context = may nagawang mali (mayroong isang maliit na butil sa kanyang mata), ngunit titignan ko ang aking negosyo (tingnan ang maliit na butil sa aking sariling mata).
b. Natutupad ko ang batas ng pag-ibig (batas ni Kristo) sa pamamagitan ng pagtrato ko sa mga tao.
1. Paano mo nais na tratuhin kung nahihirapan ka sa kasalanan?
2. Bobo ba siya !! Hindi ko kailanman gagawin iyon! Makinig sa lahat !! Tingnan kung gaano ako kahusay kumpara sa kanya !!

1. Ang pag-uulit ng isang kapatid na nagkasala ay isang utos sa Kautusan. Lev 19:17
a. Hindi mo magagalit ang iyong kapatid sa iyong puso. Maaari mong sawayin ang iyong kapwa, ngunit hindi nagkakasakit laban sa kanya. (Fenton)
b. Pansinin, ang talatang ito ay tumutukoy sa iyong saloobin kapag nakikipagkita ka sa kanya.
2. Walang talata na nakatayo nang mag-isa. Ang talatang ito ay dapat na "umangkop" sa iba pa na ating pinag-aralan.
3. Kung pupunta ka upang iwasto (disiplina) ang isang tao, isaalang-alang ang mga bagay na ito:
a. Ano ang motibo mo - mabuti o mabuti sa kanila?
1. Minsan tumatagal ng ilang sandali upang ayusin iyon. Ang tao sa Matt 7 marahil ay nadama ang kanyang motibo ay upang matulungan ang ibang tao.
2. Kinuha ang Panginoon upang makilala ang kanyang tunay na motibo.
b. Mayroon ka bang isang platform upang magsalita sa buhay ng taong iyon?
c. Ito ba ang iyong lugar? Ito ba ay alinman sa iyong negosyo?
d. Ang kanilang problema ba ay kasalanan (tulad ng sa gross, tulad ng paghihimagsik) o ito ay isang bagay na nagawa sa kamangmangan, o ito ba ay isang bagay na nag-bug sa iyo nang personal?
4. Matt 18: 15-17 – batay sa prinsipyo sa Lev 19:17; ay nagbibigay sa amin ng karagdagang pananaw.
a. v15 – Ang layunin sa paghaharap ay ang pagpapanumbalik ng kapatid na iyon - hindi kahihiyan, pagkakalantad, parusa, atbp.
b. v17 – Ang kilos ng kapatid ay maliwanag na seryoso, sapagkat kung hindi siya magsisi, siya ay palalayasin sa simbahan.
c. I Cor 5: 1-13 – Nakakakita kami ng isang halimbawa ng ganitong uri ng pagkilos.
1. Pansinin ang mga dahilan ng pagpapalabas ng isang tao sa simbahan. v5,6
2. Pansinin ang mga uri ng kilos na seryoso upang maisagawa ang mga napakalaking hakbang. v11; II Thess 3: 6-12
d. Pansinin din, lumipat kami sa lugar ng disiplina ng simbahan. Ang disiplina sa Simbahan ay isang bahagi ng buhay ng kristiyano.
5. Kung kinakailangan na harapin ang isang tao sa kanilang kasalanan, tandaan ang mga bagay na ito:
a. Isaalang-alang ang iyong motibo. Ito ba ang kanilang mabuti, iyong mabuti? Dahil ba sa nais mong tulungan sila o dahil ayaw mong tiisin sila?
b. Huwag harapin ang mga ito mula sa isang posisyon ng kataasan. Nakikita mo ba siya bilang isang tanga na tanga o bilang para kanino namatay si Cristo na nangangailangan ng biyaya tulad mo?
c. Paano mo nais na tratuhin sa sitwasyong iyon?
1. Lahat tayo ay maaaring mag-isip ng mga oras kung kailan tayo itinama ng isang tao, at kahit na ito ay nasaktan, alam namin na mahal nila kami, at sa wakas ay nagpapasalamat kami sa kanila.
2. Sa kabilang banda, marahil lahat tayo ay nakaranas ng mga oras ng pagsaway na nakakahiya at binugbog tayo sa halip na itaas tayo.
d. Narito ang Espiritu Santo upang kumbinsihin ang mga tao sa kasalanan. Juan 16: 8; Rom 2: 4
e. Ang aming mga salita ay palaging dapat magbigay ng biyaya sa mga tao. Efe 4: 29 – Huwag hayaang may masama o maruming wika, o masasamang salita, o hindi mabuti o walang kabuluhan na pagsasalita [mula sa iyong bibig]; ngunit ang nasabing [pagsasalita] lamang na mabuti at kapaki-pakinabang sa espirituwal na pag-unlad ng iba, na angkop sa pangangailangan at okasyon, upang ito ay maging isang pagpapala at magbigay ng biyaya (pabor ng Diyos) sa mga makakarinig nito. (Amp)

1. Maaari tayong magmahal ng ganito sapagkat mayroon tayong katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Rom 5: 5
2. Dapat nating mahalin ito. Ito ay isang utos mula sa Diyos pati na rin ang ating pribilehiyo at responsibilidad na ipakita Siya sa pamamagitan ng paraan ng pagmamahal sa bawat isa. I Juan 3:23; Matt 5: 44-48; Juan 13: 34,35
3. Kapag hinipan mo ito at nabigo sa lugar na ito, tandaan, ang parehong pag-ibig na hinihiling sa iyo ng Diyos na mahalin ang iba ay ang paraan ng pagmamahal Niya sa iyo - kahit na sa pagkabigo mo.