KARAGDAGANG TUNGKOL SA REALIDAD, KARAPATAN, AT BUHAY

1. Ang mga emosyon ay nilikha ng Diyos at bahagi ng kalikasan ng tao. Ang emosyon ay kusang mga tugon sa
pampasigla sa paligid sa amin. Hindi kasalanan na maramdaman ang pakiramdam.
a. Gayunpaman, ang aming mga emosyon ay napinsala sa pagbagsak ng tao. Maaari nila at madalas na ibigay sa atin
hindi tamang impormasyon at magagawa nila at gawin itong tayo ay magkasala. Dapat nating harapin ang ating emosyon.
b. Nangangahulugan ito na makuha natin ang ating pananaw sa katotohanan (ang paraan ng mga bagay talaga) mula sa Salita ng Diyos, hindi kung paano tayo
pakiramdam. Nangangahulugan din ito na tinutukoy ng Salita ng Diyos ang ating mga aksyon, hindi kung ano ang nararamdaman natin. Efe 4:26
2. Sa nagdaang dalawang linggo napag-uusapan natin ang takot at pag-aalala at may ilang mga pagtatapos na puntos
gawin sa araling ito. Nauna naming sinabi na:
a. Ang takot ay nabuo kapag nakatagpo tayo ng isang bagay na nakakasama na mas malaki kaysa sa amin o mas malaki kaysa sa
kapangyarihan at mapagkukunan na magagamit sa amin. Ang pagkabahala ay mula sa takot. Ito ay takot o pagkabalisa sa isang bagay
sa hinaharap na higit na malaki kaysa sa mga mapagkukunan sa ating pagtatapon.
b. Walang anumang kadahilanan na matakot o mag-alala ang isang Kristiyano dahil ang Makapangyarihang Diyos na Perpekto
Ang Pag-ibig at Lahat ng Kapangyarihan ay aming Ama at walang maaaring sumalungat sa amin na mas malaki kaysa sa Diyos.
c. Hindi mali ang pakiramdam na matakot o nag-aalala. Ito ay isang natural na tugon sa maraming mga sitwasyon. Parehong David at
Nakatagpo si Pablo ng mga pangyayari na nagpukaw ng damdamin ng takot. Ngunit pareho ang pakikitungo nito
nakatuon sa Salita ng Diyos. Aw 56: 3; Gawa 27: 23,24

1. Ang Diyos, sa Kanyang soberanya ay nagbigay sa sangkatauhan ng malayang kalooban at pinili na limitahan ang Kanyang sarili sa pagpili ng tao.
a. Nangangahulugan ito ng maraming bagay. Ito ay isang buong aralin para sa isa pang araw. Ngunit isa sa mga bagay na nangangahulugang ito sa
koneksyon sa aming kasalukuyang talakayan ay ang Diyos sa pangkalahatan ay hindi gumagalaw sa buhay ng mga tao
mula sa kanilang malayang pakikipagtulungan.
b. Kami ay nakikipagtulungan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Kapag naniniwala tayo sa sinabi ng Diyos at kumilos nang naaayon,
bubukas nito ang daan para sa Kanyang biyaya at kapangyarihan upang gumana sa ating buhay. Ngunit pinapayagan mo ang iyong damdamin
pangunahin ang iyong pananaw sa katotohanan at ang iyong mga aksyon na maaari kang gumana sa mga layunin ng cross sa Diyos,
2. Ang takot ay isang nagwawasak na damdamin. Hindi lamang ito nagdadala ng malaking pagdurusa (I Juan 4:18) maaari itong talagang maputol
Ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong sitwasyon. Iyon ang nangyari kay Peter. Mat 14: 24-32
a. Ang mga alagad ay nasa Dagat ng Galilea sa isang bangka na lumalabas sa magaspang na tubig nang dumating si Jesus na naglalakad
papunta sa kanila sa tubig. Dahil madilim (ang ika-4 na relo ay 3:00 hanggang 6:00) hindi nila magawa
tingnan mo nang mabuti, hindi nakilala si Jesus, at naisip na dapat itong isang disembodied espiritu na pinukaw ang takot.
1. v27 – Ngunit kaagad na nagsalita siya sa kanila, na sinasabi, Magpalakas ng loob! AKO AY; huwag nang matakot! (Amp).
Ang kanyang mga salita sa kanila ay: Pakikitungo sa iyong takot.
2. Pagkatapos ay binigyan Niya sila ng mga kadahilanan kung bakit hindi na kailangang matakot: Perpektong Pag-ibig at Lahat ng Kapangyarihan ay
kasama ka. AKO ang lahat ng kailangan mo sa Akin (Ex 3:14). Hikayatin ang iyong sarili sa katotohanang ito.
b. v28 – Sinagot siya ni Pedro, Panginoon, kung ikaw ito, utusan mo akong lumapit sa Iyo sa tubig (Amp).
Sinabi ni Jesus na "Halika" at lumabas si Pedro mula sa bangka at nagsimulang maglakad sa tubig patungo kay Jesus. Ngunit
may dumating na isang punto kung saan nagsimulang lumubog si Peter at. Isaalang-alang ang mga saloobin na ito:
1. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay daan kay Pedro na lumakad hangga't ginawa niya (halos kay Jesus, v29). Ngunit ang
biglang tumigil ang lakas (v30). Bakit? Alam natin na hindi sinimulan ng Diyos ang pag-shut-off dahil
Itinuturo ito ni Jesus sa kaunting pananampalataya (tiwala) at pagdududa sa bahagi ni Pedro (v31). Ang pagdududa ay nangangahulugang
tumayo sa dalawang paraan. Nagpapahiwatig ito ng kawalan ng katiyakan kung aling paraan upang gawin; upang manligaw sa opinyon.
2. Sinabi sa amin na si Pedro ay lumakad nang isang panahon upang pumunta kay Jesus (v29). Sa madaling salita, sa isang panahon, sa kanya
ang pokus ay kay Jesus. Ngunit pagkatapos ay inilagay ni Pedro ang kanyang pansin sa kung ano ang kanyang nakikita at pakiramdam (ang hangin
at ang mga alon) at na pinukaw ang takot at pag-aalinlangan (v30).
TCC - 900
2
3. Nang nakatuon ang atensyon ni Pedro kay Jesus ay nabigyan siya ng lakas na maglakad. Ngunit nang kumuha siya
ang pokus niya kay Jesus at pagkatapos ay maglagay ng higit pang stock sa kung ano ang sinabi sa kanya ng paningin at damdamin, siya ay naging
natatakot, ang kapangyarihan ng Diyos ay tumigil sa pag-agos at nagsimula siyang lumubog.
3. Kailangan nating gawing malinaw ang dalawang puntos: Hindi namin ipinapahiwatig na kung ikaw ay malakas sa pananampalataya ay hindi ka na kailanman
pakiramdam ng takot. Ni iminumungkahi namin na binawi ng Diyos ang Kanyang tulong at kapangyarihan sa atin kapag natatakot tayo.
a. Dahil sa likas na katangian ng buhay sa isang sinumpa na lupa makakatagpo tayo ng mga sitwasyon na nagpapasigla sa
damdamin ng takot at pag-alala. Ang emosyon ay hindi sinasadya at kusang nabuo. Ngunit tayo
hindi mapapayagan ang aming emosyon upang matukoy ang aming larawan ng katotohanan o kung paano tayo kumikilos sa anumang sitwasyon.
1. Ang ating mga kilos at tugon sa buhay ay dapat na batay sa Salita ng Diyos kahit na kung ano ang nararamdaman natin.
2. Sa sitwasyon ni Pedro ang katotohanan ay nagawa niyang lumakad sa tubig dahil sinabi ng Makapangyarihang Diyos
kaya. Ang katotohanan ay si Pedro ay wala sa totoong panganib sapagkat ang dakilang AKO ay kasama niya kaya doon
walang dahilan upang matakot sa kabila ng kanyang nakita. Mayroon siyang Salita ng Diyos at ang Kanyang Presensya.
3. Ano ang dapat gawin ni Pedro? Itinutok ang kanyang mga mata kay Jesus at patuloy na lumakad. Hangin at alon
ay hindi malaki kaysa sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan.
b. Ang aming mga takot at pagkabahala ay hindi nagiging sanhi ng Diyos na pigilan ang Kanyang tulong at kapangyarihan mula sa amin, sa halip ay pinapanatili nila
kami mula sa pag-access dito. Sa gilid ng Canaan ang Israel ay naantig sa takot at tumanggi na pumasok. Takot
pinigil ang mga ito mula sa pagsunod sa Salita ng Diyos na pumasok at ariin ang lupain. Bilang 14: 9; Deut 1:29
1. Kung sila ay kumilos sa Salita ng Diyos at pumasok sa Diyos na Kanaan, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nagtatrabaho sa pamamagitan nila,
sana matalo ang kanilang mga kaaway. (Iyon ang nangyari sa susunod na henerasyon.)
2. Hindi inalis ng Diyos ang Kanyang Presensya at Kapangyarihan mula sa Israel. Nandoon siya sa lahat ng oras. Ang kanilang
larawan ng katotohanan ay nagpigil sa kanila mula sa pag-access sa Kanyang tulong.
3. Pinakain ng Israel ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng paggawa ng hindi tumpak na mga pahayag tungkol sa Diyos (Inalis niya tayo rito
mamatay), pinag-uusapan kung gaano kalaki ang mga panganib sa lupain, kung gaano sila kabali, at kung paano
imposible ang sitwasyon. Pinag-usapan nila ang kanilang sarili sa labas ng kalooban at pagpapala ng Diyos sa
ang kanilang buhay. Deut 1: 27,28; Bilang 13: 28-33; 14: 2-4
4. Ginawa tayo sa paraang ang anumang nakatuon natin sa ating pansin ay nakakaapekto sa atin. At kami ay ginawa
sa ganitong paraan na awtomatiko nating pag-usapan ang ating sarili tungkol sa lahat ng bagay na may karagdagang epekto sa amin.
a. Kapag ituon natin ang ating pansin sa Diyos - ang Kanyang kagandahan, kabanalan, pag-ibig, kapangyarihan, presensya, at proteksyon
- binubuo nito ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya.
1. Heb 12: 1,2 – Tumakbo tayo nang may pagtitiis na matiyaga… ang lahi na inilalagay sa harap natin, na lumilingon [mula sa lahat na makagagambala] kay Jesus, Sino ang Pinuno at Pinagmulan ng ating pananampalataya [pagbibigay sa
unang insentibo para sa ating paniniwala] at ito rin ang Tagatapos nito, [dalhin ito sa kapanahunan at pagiging perpekto].
(Amp)
2. Kapag pinag-uusapan natin kung gaano kamangha-mangha ang Diyos at kung ano ang nagawa niya, ginagawa, at gagawin ito
nabubuo ang ating tiwala at pagmamahal para sa Kanya. Rom 10:17; I Juan 4:19
b. Ngunit dahil sa pagkahulog ang mga katangiang iyon ay nasira at gumana laban sa amin. Ituon natin ang ating
pansin sa ating sarili at sa kung ano ang nakikita natin at kung paano ito nadarama natin at pagkatapos ay paulit-ulit tayo
ito at ito ay nagiging malaki at mas malaki sa ating mga saloobin at sa ating pag-uusap, pagtapik sa ating pagpapalakas at paggupit
tayo mula sa kapangyarihan at tulong ng Diyos.

1. Sa Kanyang pagtuturo tungkol sa hindi pagkabahala kung saan ang mga pangangailangan ng buhay ay magmumula sa Matt 6: 25-34, si Jesus
sinabi: Huwag mag-alala at matakot na gumawa ng mga saloobin at magsalita sila. Ilagay ang iyong pansin sa ibang lugar.
a. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig na isaalang-alang ang mga ibon at mga bulaklak na maayos na inilaan (Mat. 6:28;
Lucas 12: 24,27). Dalawang salitang Griego na isinalin isaalang-alang ang ibig sabihin: upang matuto nang lubusan, tandaan nang tumpak;
makita nang malinaw at ganap na maunawaan. Sundin nang mabuti ang mga ibon ... at ang mga bulaklak (Rotherham).
b. Sinabi ni Jesus na upang harapin ang pag-aalala (takot sa hinaharap) dapat mong ihinto ang pagpapakain sa iyong damdamin
TCC - 900
3
pinag-uusapan lamang ang iyong nakikita at nararamdaman. Sa halip pakainin ang iyong pananampalataya: Alam ng Aking Ama na mayroon akong mga pangangailangan
(v32). Ang aking Ama ay nagmamalasakit sa mga ibon at mga bulaklak. Mas mahalaga ako sa Kanya. Ang pangako niya sa akin ay
kung hahanapin ko muna Siya at ang Kanyang kaharian ay magkakaroon ako ng mga pangangailangan sa buhay (v33).
2. Hindi pinag-uusapan ni Jesus ang pagtanggi sa iyong nakikita at nararamdaman. Pinag-uusapan niya ang pagkilala na mayroong
higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita at naramdaman mo. At ang mas malaking katotohanan ay maaaring at makaapekto at magbabago kung ano
nakikita mo at naramdaman. May isang hindi nakikitang kaharian na may buong kapangyarihan at pagkakaloob sa likuran ng mundong ito.
a. Kinilala ni Jesus ang isang espiritwal na sanhi sa likod ng mga ibon at bulaklak na ipinagkakaloob - ang Hindi Makita
Inaalagaan ng Diyos ang Kanyang nilikha sa isang nasasalat na paraan.
1. Si David ay may parehong pananaw sa katotohanan. Sa isang salmo ng papuri sa Diyos David sinabi: Lahat ng mga mata ay tumitingin sa
ikaw para sa tulong; binibigyan mo sila ng kanilang pagkain ayon sa kailangan nila. Kapag binuksan mo ang iyong kamay, nasiyahan ka
ang gutom at uhaw sa bawat bagay. (Aw 145: 16-17, NLT)
2. Ibinahagi ni Pablo ang pananaw ng katotohanan. Tandaan, nakuha niya ang kanyang larawan ng katotohanan mula sa Luma
Tipan at mula sa personal na pagpupulong kay Jesus (Gal 1: 11,12). Nangaral si Pablo sa mga Hentil sa
ang lungsod ng Lystra: Noong mga nakaraang araw pinapayagan niya (Diyos) ang lahat ng mga bansa na pumunta sa kanilang sariling mga paraan, ngunit
hindi niya kailanman iniwan ang kanyang sarili nang walang saksi. Palaging mayroong mga paalala niya, tulad ng pagpapadala
umulan ka at mabuting pananim at nagbibigay sa iyo ng pagkain at masayang puso. (Gawa 14: 16-17, NLT)
b. Sa gilid ng Canaan ay hindi inaasahan ng Diyos na tanggihan ng Israel na may mga pader na may pader at higante
ang lupa. Inaasahan niyang kilalanin nila na may higit na katotohanan na ang kanilang nakita at naramdaman:
AKO ay kasama mo at hindi ito mas malaki kaysa sa Akin. Josh 14: 9
c. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na nakakaramdam ka ng pakiramdam kapag masama ang pakiramdam o itinanggi mo na nahaharap ka sa isang bagay
seryoso kapag malinaw ka. Ito ay tungkol sa pagtingin sa nakaraan kung ano ang nakikita mo sa katotohanan na ito ay tunay na: Diyos
kasama mo, perpektong naroroon, mapagmahal at naghahari at nagtataguyod ng lahat ng bagay sa Kanyang Salita ng kapangyarihan.
1. Alam nating lahat kung paano magmukhang nakaraan. Kapag bumili ka ng isang fixer-upper (kung kotse man ito, a
bahay, o isang piraso ng muwebles) tignan mo ang nakaraan dahil ito ay sa resulta. Kinikilala mo na
Ang kasalukuyang kalagayan ay pansamantala.
2. Marcos 5: 39 – Nang pumunta si Jesus sa bahay ni Jairus upang ipanalangin ang kanyang anak na namatay na sinabi Niya:
Hindi siya patay. Natutulog siya. Hindi itinanggi ni Jesus ang problema. Hinahanap niya ang nakaraan nito
katotohanan na ito ay tunay na. Nakita niya ito bilang pansamantala at napapabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
3. Nakalulungkot, marami ang nagbabawas ng pananampalataya sa Di-Makikitang Diyos at ang Kanyang Presensya at kapangyarihan sa isang pormula: Sabihin mo lang
ang mga tamang salita ng tamang bilang at ng lahat ay magiging maayos.
a. Nagtatapos kami sa mga taong gumagawa ng mga ganitong uri ng mga pahayag: Kapag tinanong kung paano pupunta ang mga bagay
sagot nila: Gusto mo ba ang bersyon ng simbahan (nangangahulugang gumawa ako ng tamang mga pagkumpisal) o
gusto mo ba ang totoong kwento (ibig sabihin na sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari). Ngunit iyon lamang
gimmick hindi isang nagbago na pananaw sa katotohanan.
b. Ang lunas para sa takot at pag-aalala ay ang pagbabago ng iyong pananaw sa katotohanan (ang iyong pananaw, sa paraang nakikita mo
mga bagay) upang makita mo ang mga ito bilang tunay na ayon sa Diyos at pagkatapos ay magsalita tungkol doon. Walang sinuman
ay dapat sabihin sa iyo kung ano ang sasabihin o hindi o kung gaano karaming beses na sabihin ito. Ito ay kung paano mo nakikita ang iyong sitwasyon.
c. Dan 3 – Si Shadrach, Meshach, at Abednego ay maraming kinatakutan nang harapin sila na itapon sa a
nagniningas na hurno sa pagtanggi na sumamba sa rebulto ni Haring Nabucodonosor. Ngunit isang tumpak na pananaw ng
ang katotohanan ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan sa gitna ng isang kakila-kilabot na sitwasyon.
1. Tandaan, inilalagay nila ang kanilang pokus sa presensya, kapangyarihan, at proteksyon ng Diyos na nagpapahayag na gagawin ng Diyos
ihatid mo sila. Ngunit mapansin din kung paano nila hinarap ang potensyal na maging sobrang takot. Tumingin sila
sa pinakamasama bagay na maaaring mangyari (hindi kami lumabas) at nagpasya na hindi ito mas malaki kaysa sa
Diyos. Mananatili silang tapat at sumunod sa Makapangyarihang Diyos. v17,18
2. Nagawa nila iyon - hindi dahil alam nila kung paano "gumawa ng tamang pagtatapat" ngunit
sapagkat mayroon silang tumpak na pananaw sa katotohanan.
A. Alam nila kahit na ang pinakamasama nangyari ay hindi natapos para sa kanila dahil pupunta ang Diyos
itatag ang Kanyang walang hanggang kaharian sa mundo at sila ay magbangon mula sa mga patay at magkakaroon ng
bahagi sa ito sapagkat may buhay pagkatapos ng buhay na ito. Dan 2:44; 7:27; 12: 2; atbp.
TCC - 900
4
b. Ang resulta ay ang Diyos na perpektong naroroon sa kanila sa nagniningas na hurno.
Nakita nila Siya na nagmamahal at naghahari. Nakita nila Siya na naging kanilang kaligtasan. v25,27,28

1. Fil 4: 6-8 – Maaari nating gawin ang buong aralin sa talatang ito ngunit isaalang-alang ang ilang mga saloobin sa pagsasara namin.
a. v6 – Mag-ingat para sa wala. Maingat ay ang parehong salita na ginamit ni Jesus sa Matt 6. Ibig sabihin nito na magkaroon
nahati ang pansin, na magambala. Kapag ang pag-aalala ay pinasigla ng nakikita mong panatilihin ang iyong pagtuon
Diyos. Aliwin o mag-alala (Berkeley); Huwag hayaan ang pag-aalaga sa iyo (Conybeare). Pakikitungo sa emosyon
kapag bumangon.
b. v6 – Hayaan mong iparating sa Diyos ang mga kahilingan na may pasasalamat. Kilalanin na mayroong higit pa sa
katotohanan kaysa sa nakikita at naramdaman mo sa sandaling ito. Kilalanin ang Diyos at ilagay ang iyong pagtuon sa Kanya
bilang mapagkukunan ng iyong tulong. Salamat sa kanya bago mo ito makita sapagkat alam mo na siya ay tapat.
c. v7 – Ang kapayapaan ng Diyos (kabaligtaran ng pag-aalala at pagkabalisa) ay buhayin sa iyo. Hindi nababagabag ng Diyos
tungkol sa anumang bagay. Hindi niya ito kinagulat sa pamamagitan ng pagtataka. Nakakakita siya ng paraan upang magamit ito para sa kabutihan. Dadalhin ka niya
hanggang hanggang ilabas ka niya. Alam niya ang resulta ng pagtatapos. Dadalhin ka nito ng mabuti at sa Kanya luwalhati.
d. v7 – Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakabatay sa paningin o pangangatuwiran. Ito ay pumasa sa pag-unawa at magbabantay o mananatili
iyong puso at isipan. Ang kapayapaan ay kalayaan mula sa nakakabagabag o mapang-api na mga kaisipan o emosyon.
e. v8 – Isipin ang mga bagay na ito. Ang ibig sabihin ng Greek ay kumuha ng imbentaryo; upang matantya Dapat matuto kang
tasahin ang iyong sitwasyon sa mga tuntunin ng sinasabi ng Diyos. Hayaan itong maging argumento ng iyong mga iniisip. (Knox)
f. v8 – Ang mga iniisip mong aliwin ay dapat na pumasa sa pagsubok na ito. Dapat silang totoo, matapat, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, ng
magandang ulat, mabuti at karapat dapat purihin. Tanging ang Salita ng Diyos ay nakakatugon sa lahat ng mga pamantayang ito.
1. Maaaring totoo na tinitingnan mo ang isang nakakatakot na sitwasyon. Ngunit kung nakakaaliw ka ng mga saloobin
kung gaano ito kalaki at kung gaano ka maliit at walang magawa ka nang hindi isinasama ang Salita ng Diyos
talakayan, iyon ay isang masamang ulat (na ibinigay ng sampung mga tiktik sa Israel sa gilid ng Canaan).
2. Anuman ang iyong kinakaharap, hindi ito malaki kaysa sa Diyos na kasama mo at para sa iyo at mayroon
nangako na tutulungan ka. Dapat iyon ang maging pagtingin mo sa katotohanan - hindi sa nakikita o nararamdaman mo.
2. Kailangan ang pagsisikap na baguhin ang iyong pananaw sa katotohanan. Kailangan mong maglaan ng oras na isipin ang salita ng Diyos, upang pag-isipan
ito, ipasa ito sa iyong isip, pag-usapan ang iyong sarili tungkol dito. Iyon ang tungkol sa pagmumuni-muni. Ang isa
ang nagmumuni-muni sa Salita ng Diyos ang siyang dumarating sa mga hamon sa buhay sa tagumpay. Aw 1: 1-3; Josh 1: 8
a. Bakit? Sapagkat ang iyong pananaw sa katotohanan ay nagbabago at nagsisimula kang makita ang Diyos na tunay na Siya at ang iyong sarili
dahil ikaw ay tunay na nauugnay sa Kanya at nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa Kanya sa iyong sitwasyon.
b. Ang takot ay napukaw sa iyong nakikita at naririnig. Ito ay nananatili at nangingibabaw kung susuriin mo ang iyong
sitwasyon lamang sa mga tuntunin ng kung ano ang nakikita mo at hindi sa mga tuntunin ng kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito.
c. Ngunit kung matututunan mong makita ang katotohanan dahil ito ay tunay na magagawa mong harapin ang takot at pag-alala, panatilihin
ang mga ito mula sa pangingibabaw sa iyo, at nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa Diyos. Marami pang susunod na linggo!