KARAGDAGANG TUNGKOL SA TRINIDAD

Ang Doktrina Ng Ang Trinidad
Karagdagang Tungkol sa Trinity
Diyos Ang Banal na Espiritu
Diyos na Anak
Si Jesus ba ang Diyos?
Si Jesus ay Diyos

1. Mayroong pangunahing mga kadahilanan kung bakit kailangan natin ng isang tumpak (Bibliya) na pag-unawa kung sino ang Diyos.
a. Una, ang pagsunod sa maling Diyos ay magdadala sa iyo sa impiyerno. At, ngayon, higit sa dati, mayroong pag-atake sa kung sino ang Diyos - lalo na kung sino si Jesus.
b. Pangalawa, nilikha tayo upang makilala ang Diyos, mahalin ang Diyos, at maging Kanyang anak na lalaki o anak na babae. Ang anumang bagay na ating malalaman at matutunan tungkol sa Diyos ay magpayaman sa ating buhay. II Alagang Hayop 1: 2; II Cor 13:14
2. Sa huling aralin, sinimulan naming tingnan ang doktrina ng Trinity - ang katotohanan na sa Bibliya ay malinaw na ipinahayag ng Diyos ang Kanyang sarili bilang isang Diyos. Gayunman, ipinahayag Niya ang Kanyang sarili bilang Ama, ang
Anak, at ang Espiritu Santo.
3. Nais nating ipagpatuloy ang talakayan sa araling ito.

1. Pinili ng Diyos na ibunyag ang Kanyang sarili sa atin sa Bibliya.
a. Hindi pinapatunayan ng Bibliya na may Diyos, pinapangungunahan o ipinapalagay ito, at pagkatapos ay inihayag Siya. b. Ang isang paraan na inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa Bibliya ay sa pamamagitan ng iba't ibang mga pangalan para sa Kaniyang Sarili. Ang mga ito
ang mga pangalan ay nagsasabi sa amin ng isang bagay tungkol sa Kanyang likas, ang Kanyang pagkatao.
2. Ang madalas na ginagamit na pangalan para sa Diyos sa OT ay si Jehova. Ito ay madalas na isinalin Lord. a. Ang ibig sabihin ni Jehova ay ang May-sarili o Walang Hanggan. Sinasabi sa atin ng pangalan na ang Diyos ay malaya at walang hanggan.
1. Iniisip natin ang kawalang-hanggan bilang isang mahabang panahon. Ngunit, ang kawalang-hanggan ay isang "paraan ng pag-iral na hindi kasangkot sa isang pag-unlad ng mga kaganapan at sandali". (James R. White)
2. Ang Diyos ay walang pasimula o wakas, at Siya ay naninirahan sa ngayon.
3. Ang Diyos ay walang hanggan – walang mga limitasyon ng anumang uri (alinman sa oras o puwang). Aw 90: 2; 102: 25-27; Jer 23:24; II Cronica 6:18
b. Siya ay umiiral sa Sarili - hindi umaasa sa sinuman, na walang kailangan.
c. Gayunpaman, tulad ng itinuro namin sa huling aralin, inanyayahan tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Inanyayahan tayo sa pakikipag-ugnayan at pakikisama sa Diyos Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Juan 17: 20-23; 14:20; I Juan 1: 3
3. Ex 3: 14 – Ang Diyos ay karagdagang nagpalawak ng Kanyang pangalan kay Moises. Ang pangalang ito ay nangangahulugang ako kung sino ako, magiging ako kung sino ako. Binibigyang diin nito ang Kanyang hindi pagbabago.
4. Juan 4: 24 – Ang Diyos ay isang Espiritu = hindi nakikita, hindi materyal, at malakas. (Diksyunaryo ni Vine).
a. Sapagkat tayo ay nilikha mga nilalang na limitado sa espasyo, kasalukuyang nabubuhay sa oras, hindi tayo makakakuha ng pag-unawa sa pag-iisip ng Diyos.
b. Mayroong mga tiyak na mga limitasyon tungkol sa kung magkano ang pag-unawa na maaari nating magkaroon ng Diyos sa puntong ito sa ating pag-iral. I Cor 13:12
c. Ngunit, hindi nangangahulugang hindi tayo dapat mag-aral. Nangangahulugan ito na hindi natin kailangang subukang unawain kung ano ang hindi natin maintindihan. Maaari nating, kailangan lamang tanggapin ang sinasabi ng Diyos tungkol sa Kaniyang Sarili.
5. Ngayon, dinadala tayo nito sa isang napaka-kagiliw-giliw na punto. Hindi maintindihan ang Diyos - Hindi Siya maintindihan ng isip ng tao. Gayunpaman, ang Diyos ay makikilala, at pinili Niya na ihayag ang Kanyang sarili sa atin upang makilala natin Siya. Jer 9: 23,24; Juan 17: 3
a. Ang Pagiging Ito ay napiling makipag-ugnay sa amin, makipagtipan sa amin, gawin tayong Kanyang mga anak, makinig sa amin, pagpalain tayo, tinanggap ang ating papuri.
b. Isa 40: 28-31 – Sa gitna ng pagpapahayag ng Kanyang sarili na maging Diyos na Makapangyarihan sa lahat (Isa 40-48), ang kasindak-sindak na Tao na ito ang Diyos ay umaabot sa Kanya sa atin.

1. Hindi pinapatunayan ng Bibliya na Triune ang Diyos, pinangangasiwaan ito. Sa madaling salita, ganyan ang nakikita nating larawan ng Diyos kapag binabasa natin ang Bibliya.
a. Ang salitang Trinidad ay hindi matatagpuan sa Bibliya. Nagmula ito sa dalawang salitang Latin (TRI at UNIS = tatlo at isa). Ngunit ang doktrina o turo ay malinaw na matatagpuan sa Bibliya.
b. Walang isang taludtod na nagsasabing ang Diyos ay tatlong tao sa isa, subalit habang binabasa natin ang Bibliya (OT at NT), malinaw nating nakikita na mayroong isang Diyos.
c. Gayunpaman, sa pagbabasa namin ng Bibliya, malinaw din na nakikita natin ang tatlong persona na Diyos - ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu.
d. At, lahat ng tatlong ay nagtataglay at nagpapakita ng mga katangian, katangian, at kakayahan ng Diyos - omnipresence, omniscience, omnipotence, kabanalan, kawalang-hanggan, katotohanan. Sa madaling salita, sila
lahat at ginagawa lamang kung ano ang Diyos at magagawa.
2. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay hindi maaaring tatlong magkahiwalay na mga Diyos sapagkat malinaw na sinasabi ng Bibliya na may iisang Diyos. Deut 6: 4; Gal 3:20; I Tim 2: 5; Santiago 2:19
3. Hindi rin maaaring ang Diyos ay iisang Diyos na nagpapahayag ng Kanyang sarili sa tatlong paraan (kung minsan ay kumikilos siya tulad ng isang ama, minsan anak, at kung minsan ay isang espiritu) dahil sa Bibliya lahat ng tatlong tao
malinaw na tumutukoy sa bawat isa at makipag-usap sa bawat isa. Juan 14:16; 15:16; 16: 7-16; 17: 1-26
4. Batay sa ipinahayag sa atin ng Bibliya tungkol sa Diyos, maaari nating ipahiwatig ang kahulugan ng Trinidad.
a. "Sa loob ng Isang Tao na Diyos, mayroong walang hanggan na tatlong coequal at coeternal na mga tao, ibig sabihin, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu." (James R. White)
b. "Mayroong tatlong persona sa loob ng Panguluhang Diyos - ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu; at ang tatlong ito ay iisang Diyos, iisa ang sangkap, pantay sa kapangyarihan at luwalhati. "
(Pagtatapat sa Westminster ng Pananampalataya)
5. Ang kahirapan sa paggamit ng wika upang ilarawan ang Diyos ay hindi sapat.
a. Sa amin, ang tao ay nangangahulugang isang limitado at hiwalay sa isa pa. Ngunit, ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay hindi magkahiwalay na mga indibidwal.
b. Ang mga pakahulugan na ito ay gumagamit ng salitang tao sa diwa ng bawat pagiging kamalayan ng iba, nagsasalita sa kanila, nagmamahal sa kanila, atbp.
6. May mga tumatanggi sa doktrina ng Trinidad.
a. Sinasabi nila na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay lahat ng iisang tao na kumikilos nang iba sa magkakaibang oras. O, sinasabi nila na ang Ama ay Diyos, ngunit si Jesus at ang Banal
Ang espiritu ay hindi.
b. Ngunit, lahat sila ay gumawa ng isang kritikal na pagkakamali. Tumingin sila sa ilang mga banal na kasulatan na sa palagay nila ay hindi pinatutunayan ang Trinidad (makakarating tayo sa kanila), sa halip na tingnan ang kabuuan ng Bibliya.
c. Ang Diyos Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Banal na Espiritu ay matatagpuan mula sa Genesis hanggang Apocalipsis.

1. Ang Bibliya ay bubukas sa Paglikha - at nakikita natin ang Trinity na gumana.
a. Nilikha ng Diyos ang mundo at tao (Gen 1: 1; 2: 7). Gayunpaman nilikha ng Banal na Espiritu ang lupa at tao (Gen 1: 2; Job 33: 4). Gayunpaman nilikha ng Anak ang lahat ng mga bagay (Juan 1: 3,10; Heb 1: 2).
b. Paano ito posible? Ito ang Nagkakaisang Isa - Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Banal na Espiritung lumalang sa lahat. Gen 1:26; Deut 6: 4
2. Ang doktrina ng Trinity ay hindi malinaw na isiniwalat sa OT tulad ng sa NT.
a. Gayunpaman, maaari nating makita ang maraming pagpapakita ng Anak bago Siya kumuha ng laman sa Betlehem. Gen 18: 1-33
b. Ang Anak ay at ang nakikitang pagpapakita ng di-nakikitang Diyos, OT at NT.
3. Josh 5: 13-15 – Pagpasok ng Israel sa pangakong lupain, sinusunog ni Joshua ang unang lungsod na dapat nilang labanan, ang Jerico. Doon, nakilala niya ang Anak, Naunang Tao na si Jesus.
a. Kinilala ni Hesus ang Kanyang sarili bilang kapitan ng hukbo ng Panginoon = pinuno ng hukbo ng Panginoon. (Buhay)
b. Pansinin ang mga pahiwatig na ito sa Kanyang pagkakakilanlan. Panginoong = Jehova = Diyos.
1. Tinawag Siya ni Joshua na Panginoon, sinasamba Siya, at tinanggap niya ito.
2. Ang bilang isang utos na ibinigay ng Diyos sa Israel hanggang sa puntong ito ay: huwag sumamba sa anuman, kahit kanino, ngunit Ako.
3. Sinabi kay Joshua na ang mismong lupa ay banal. Ex 3: 5
c. Ito ang Anak, si Jesus, kapitan ng hukbo ng Panginoon. Apoc 19: 11-14
d. Nakita ni Josue ang Diyos, ang Anak (coequal, coeternal) at nabuhay. Juan 1:18; Exo 33:20
4. Sa maraming mga lugar sa OT nakita natin ang Diyos at ang Banal na Espiritu na nabanggit sa parehong mga sipi. Exo 31: 1-3; II Cronica 20: 14-18; Aw 51:11
5. Kapag napunta tayo sa NT, sa mga ebanghelyo, nakita nating magkasama ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Lucas 1: 26-38; 3: 21,22
6. Ang mga unang Kristiyano ay hindi kailanman magtanong sa konsepto ng Trinidad. Narinig nila na nagsasalita ang Ama mula sa langit. Nakita nila at naglalakad kasama ang Anak nang tatlong taon. Sila ay walang pasubali ng Banal na Espiritu sa araw ng Pentekostes.
7. Sa mga sulat, nakikita natin ang isang pagtanggap sa Triune na Diyos na tatlong tao sa isang pagkatao. Rom 14: 17,18; 15:16; I Cor 2: 2-5; I Cor 6: 9-11; II Cor 1: 21,22; II Cor 13:14;
Ef 2:18; 3: 14-17; Ef 4: 4-7; I Thess 1: 3-5; II Thess 2: 13,14
8. Sa Aklat ng Pahayag ay nakikita natin ang parehong bagay. Rev 1: 1,2; 4,5; 2:11; 11:15; 22: 1-4; 16,17

1. May isang Diyos (Diyos) na may tatlong tao sa Diyos (isa ano, tatlong whos).
2. Habang pinag-aaralan natin ang Bibliya, nalaman natin na hinati ng Diyos ang gawain ng kaligtasan.
a. Pinlano ng Ama ang kaligtasan at ipinadala ang Anak. Efe 1: 3-5; Rom 8:29; Rev 13: 8
b. Ang Anak ay napunta sa mundo at nagtrabaho ng kaligtasan. Heb 2:14; Phil 2: 7,8; Juan 10: 17,18
c. Ang Ama at Anak ay nagpadala ng Espiritu upang mailapat ang mga resulta ng kaligtasan. Juan 14:26; 15:26; Rom 8: 10,11; I Cor 2:12
3. Narito ang isang pangunahing punto na dapat tandaan kapag isinasaalang-alang ang Trinidad. Ang pagkakaiba-iba ng pag-andar ay hindi nangangahulugang pagkakaiba sa kalikasan.
a. Sapagkat ipinadala ng Ama ang Anak ay hindi nangangahulugang ang Anak ay mas mababa kaysa sa Ama.
b. Sapagkat ang Ama at Anak ay nagpadala ng Banal na Espiritu ay hindi nangangahulugang mas mababa siya kaysa sa Ama at sa Anak.
c. Ang kalikasan at pag-andar ay dalawang magkakaibang bagay. At, ang Bibliya ay malinaw na kahit na ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay may iba't ibang mga pag-andar sa kaligtasan, lahat sila ay may parehong kalikasan. Lahat sila ay ganap na Diyos.
d. At may pagkakaisa sa gitna ng tatlo habang nagsasagawa sila ng iba't ibang mga pag-andar.
Juan 14:10; 16:13; II Cor 5:19
4. Ang mga nagsasabing walang Trinidad sa pangkalahatan ay nagsasabi na si Jesus ay isang nilalang, hindi Diyos, at ang Banal na Espiritu ay isang puwersa, hindi isang tao.
a. Upang maayos na pag-aralan ang Trinidad, dapat nating isaalang-alang ang pagka-Diyos ni Jesus at ang Banal na Espiritu.
b. Magsisimula kaming harapin ang isyung iyon sa susunod na aralin.

1. Ang doktrina ng Trinidad ay isang misteryo. Ito ay isang pagkakamali na subukan upang malaman ito sapagkat ito ay lampas sa pag-unawa.
a. Ang mga pagtatangka na ipaliwanag ito ay gumawa ng kawalan ng katarungan dito - ibig sabihin, ang isang tao ay maaaring maging isang ama, isang anak na lalaki, at isang kapatid nang sabay. Ang Trinity ay hindi maaaring maunawaan ang isip.
b. Ang magagawa natin ay makita na ang doktrina ng Trinidad ay tiyak na nakasaad sa
Bibliya, tanggapin ito, at pagkatapos ay humanga sa Diyos na Siya ay, sa pagkagulat at pagsamba sa paggalang.
Rom 11: 33-36; I Tim 1:17
2. Isang dahilan sa pag-aaral ng kalikasan ng Diyos ay upang palakihin ang ating larawan ng Diyos.
a. Ang Mga Awit ay paulit-ulit na nagsasalita ng pagpapadakila sa Diyos. (Palakihin = upang gumawa ng malaki, tulad ng sa katawan, isip, ari-arian, o karangalan.) Aw 34: 3; 35:27; 40: 16,17; 69:30; 70: 4
b. Aw 40: 17 – Subalit ang Panginoon ay nag-iisip at mga plano para sa akin. (Amp)
c. Aw 40: 17 – Gayunpaman iniisip ako ng Panginoon ngayon din. (Buhay)
3. Habang pinapayagan nating palakihin ng Bibliya ang ating larawan ng Diyos, maaari tayong magalak na may pusong nagpapasalamat na inanyayahan tayo na makisama sa kahanga-hangang Ito - ang Ama, Anak, at Banal na Ghost.